Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługi indywidualnego poradnictwa specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – z zakresu prawa.

Data publikacji: 26.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-11-2017

Numer ogłoszenia

1064234

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do 03.11.2017 r. do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego – Fundacja Razem 58-300 Wałbrzych, ul. Beethovena 1-2 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego). Ofertę należy złożyć w kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres: Fundacja Razem 58-300 Wałbrzych, ul. Beethovena 1-2 i opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe NR 6/RPO/9.2/AOON/FR w ramach projektu
„Wsparcie systemu usług asystenckich na terenie powiatu kłodzkiego” oraz nazwą i
dokładnym adresem Wykonawcy. UWAGA Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pośrednictwem e-mail

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

ANDRZEJ ŚWIERSZCZEWICZ

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

534840534

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie indywidualnych, specjalistycznych usług doradczych dla osób niepełnosprawnych z zakresu prawa na terenie powiatu kłodzkiego. Usługi te będą świadczone na rzecz uczestników projektu pn. „Wsparcie systemu usług asystenckich na terenie powiatu kłodzkiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: kłodzki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie specjalisty - doradcy, który będzie świadczyć usługi na rzecz osób niepełnosprawnych będących Uczestnikami projektu pn. „Wsparcie systemu usług asystenckich na terenie powiatu kłodzkiego” przez okres od 15.11.2017 do 30.11.2018

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie indywidualnych, specjalistycznych usług doradczych dla osób niepełnosprawnych z zakresu prawa na terenie powiatu kłodzkiego. Usługi te będą świadczone na rzecz uczestników projektu pn. „Wsparcie systemu usług asystenckich na terenie powiatu kłodzkiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
2. Usługi doradcze będą obejmowały następujący zakres tematyczny:
a) prawo pracy dla osób niepełnosprawnych,
b) ulgi podatkowe, komunikacyjne i inne dla osób niepełnosprawnych,
c) świadczenia pomocy społecznej, dodatków pielęgnacyjnych i usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych,
d) wsparcie Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych,
e) porady prawne odnośnie ZUS i US,
f) dotacje i programy z Unii Europejskiej dla osób niepełnosprawnych.
3. Szczegółowy zakres każdej z porad zależeć będzie od faktycznego zapotrzebowania każdego Uczestnika/Uczestniczki.
4. Usługi świadczone będą na podstawie umowy cywilno-prawnej, w okresie między 15.11.2017, a 30.11. 2018.
5. Usługi świadczone będą na terenie powiatu kłodzkiego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub innym miejscu przez tę osobę wyznaczonym, na zlecenie Zamawiającego.
6. Zatrudnienie w czasie trwania umowy może obejmować od 1 d 344 o godzin – w zależności od faktycznego zapotrzebowania na usługę. Rozkład godzin w ramach realizowanej usługi, w trakcie trwania całej umowy jest całkowicie uwarunkowany rzeczywistym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez uczestników/uczestniczki i nie może zostać określony przez Zamawiającego jako średnia liczba godzin w miesiącu. Powyższe zapisy oznaczają również, że świadczenie usługi może nie być realizowane w każdym miesiącu trwania umowy. Wykonawca oświadcza, że jest świadom powyższych zapisów i że zrzeka się wszystkich roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

Składanie ofert - do 03.11.2017, do godz. 10.00
Zawarcie umowy z wybranym oferentem - w terminie do 7 dni od dnia przekazania (doręczenia) zawiadomienia o wyborze oferty.
Świadczenie usług - w okresie między 15.11.2017, a 30.11. 2018.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji usługi, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz nie będą podlegać wykluczeniu z postępowania.
2. Wykonawca przedstawi ofertę cenową oraz wykaże się doświadczeniem w realizacji usług wyżej opisanych
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Weryfikacja na podstawie formularza oferty, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wykonawca oświadczy, iż nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca oświadczy, iż nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub
zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
4) Wykonawca przedstawi aktualny wydruk wpisu do CEIDG nie starszego niż 7 dni przed złożeniem oferty lub inny równoważny dokument potwierdzający zarejestrowanie działalności (np. KRS). - dotyczy podmiotów gospodarczych
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Na podstawie załączonych dokumentów.
5) Osoba wyznaczona do realizacji zamówienia tzn. osoba wykonująca faktycznie usługę musi spełniać następujące warunki:
a) posiadać wykształcenie kierunkowe i doświadczenie w zakresie udzielanego doradztwa, co oznacza, że każda z osób mających świadczyć usługi posiada odpowiedni dyplom lub certyfikat i dokument potwierdzający doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
- konieczność załączenia do oferty odpowiednich dokumentów.

Wiedza i doświadczenie

Osoba wyznaczona do realizacji zamówienia tzn. osoba wykonująca faktycznie usługę musi spełniać następujące warunki:
- posiadać wykształcenie kierunkowe i doświadczenie w zakresie udzielanego doradztwa, co oznacza, że każda z osób mających świadczyć usługi posiada odpowiedni dyplom lub certyfikat i dokument potwierdzający doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
- konieczność załączenia do oferty odpowiednich dokumentów

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Warunkami uzasadniającymi wprowadzenie zmian do umowy mogą być m.in.:
a) zalecenia Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia;
b) w przypadku zmiany liczby uczestników deklarujących uczestnictwo w ramach doradztwa objętego niniejszym zapytaniem z uwagi na rezygnację lub rekrutację dodatkowych osób, możliwa jest zmiana liczby osób uczestniczących w doradztwie;
c) konieczność zmiany terminu/ harmonogramu realizacji doradztwa z przyczyn leżących po stronie:
- Wykonawcy (np. działanie siły wyższej) – w takim przypadku Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym wyznacza niezwłocznie nowy termin doradztwa, przy czym Zamawiający zastrzega, że powodem zmiany terminu nie może być brak dostępności kadry wskazanej przez Wykonawcę do prowadzenia doradztwa,
- Zamawiającego (np. działanie siły wyższej, przerwanie realizacji projektu) w takim przypadku zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą uzgodni nowy termin realizacji doradztwa;
d) inne sytuacje niemożliwe do sprecyzowania przed podpisaniem umowy z Wykonawcą wynikające tzw. z siły wyższej lub zmiany przepisów, uzasadniające wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji projektu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów:
Kryterium 100% cena: Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru: C = (Cmin /C0) x 100 gdzie: C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena (cena za 1 godzinę brutto ) spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100.

2.Przedłożenie ważnej oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie podstawą do wezwania osoby objętej ofertą do podpisania umowy.

Wykluczenia

1. Zamawiający wykluczy z Postępowania Wykonawcę:
1) który jest osobowo lub kapitałowo powiązany z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
2) który został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu (art. 148-162 KK), przestępstwo przeciwko wolności (art. 189-193 KK), przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (art. 197-204 KK), przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece (art. 206-208, 210-211a KK), przestępstwa przeciwko mieniu (art. 278 – 282 KK),
3) który jest zatrudniony w instytucji uczestniczącej w realizacji programu operacyjnego na podstawie stosunku pracy, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie,
4) który przedstawi w postępowaniu nieprawdziwe informacje,
5) który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
6) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu,
7) który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać im przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Oferta Wykonawcy, który podlega wykluczeniu, uznana będzie za odrzuconą i nie będzie podlegać ocenie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Adres

Ludowa 1 C

58-304 Wałbrzych

dolnośląskie , wałbrzych

Numer telefonu

748480100

Fax

748480100

NIP

8862777392

Tytuł projektu

Wsparcie systemu usług asystenckich na terenie powiatu kłodzkiego

Numer projektu

RPDS.09.02.01-02-0007/16-00

Inne źródła finansowania

Budżet Partnera projektu: Zamawiający FUNDACJA RAZEM 58-300 WAŁBRZYCH ul. Beethovena 1-2

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 338