Strona główna
Logo unii europejskiej

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/ warsztatów doskonalących pn. „Szkolenia nauczycieli w zakresie kompetencji kluczowych uczniów oraz podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie wszystkich przedmiotów oraz korzystania z narzędzi TIK”

Data publikacji: 23.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-11-2017

Numer ogłoszenia

1063516

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z realizacją projektu pn. „Jutro zaczyna się dziś - kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla Działania 10.2: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.4 – ZIT AW: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej nr umowy RPDS.10.02.04-02-0009/17-00, Gmina Miejska Kamienna Góra, w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli dwóch szkół w Kamiennej Górze.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 03.11.2017 r. w siedzibie zamawiającego: Gmina Miejska Kamienna Góra, pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra z dopiskiem:
Oferta na przeprowadzenie szkoleń/ warsztatów doskonalących pn. „Szkolenia nauczycieli w zakresie kompetencji kluczowych uczniów oraz podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie wszystkich przedmiotów oraz korzystania z narzędzi TIK”
oraz nazwą, dokładnym adresem Oferenta
2. Oferta może być przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera: adres jak powyżej.
3. Oferta może być złożona osobiście: adres jak powyżej.
4. Oferta może być przesłana pocztą elektroniczną: izabela.przyk@umkg.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

izabela.przyk@umkg.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Izabela Przyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

75 7441712

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń/warsztatów doskonalących pn. „Szkolenia nauczycieli w zakresie kompetencji kluczowych uczniów oraz podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie wszystkich przedmiotów oraz korzystania z narzędzi TIK” w ramach projektu „Jutro zaczyna się dziś - kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: kamiennogórski Miejscowość: Kamienna Góra

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja działań projektu pn. „Jutro zaczyna się dziś - kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla Działania 10.2: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.4 – ZIT AW: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej nr umowy RPDS.10.02.04-02-0009/17-00.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra, biorących udział w projekcie „Jutro zaczyna się dziś - kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze”.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do 14.06.2019 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki:
1) Posiada doświadczenie w realizacji zadań stanowiących przedmiot zamówienia, tj:
Wykonawca posiada doświadczenie w organizacji szkoleń dla nauczycieli tj. zrealizował co najmniej 30 szkoleń w ostatnich trzech latach, licząc od dnia składania ofert. Weryfikacja na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 2– Oświadczenie o spełnianiu warunków.
2) Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: Wykonawca dysponuje osobami, które będą wykonywać przedmiot zamówienia, posiadającymi wykształcenie wyższe, minimum 2-letnie doświadczenie w zawodzie nauczyciela/pedagoga/doradcy metodycznego/trenera oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli o tematyce tożsamej z przedmiotem zamówienia. Weryfikacja na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 4 – Wykaz osób

Potencjał techniczny

Nie dotyczy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca dysponuje osobami, które będą wykonywać przedmiot zamówienia, posiadającymi wykształcenie wyższe, minimum 2-letnie doświadczenie w zawodzie nauczyciela/pedagoga/doradcy metodycznego/trenera oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli o tematyce tożsamej z przedmiotem zamówienia. Weryfikacja na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 4 – Wykaz osób

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy.

Dodatkowe warunki

1. Zakres zamówienia obejmuje kompleksową organizację i przeprowadzenie 30 szkoleń, w tym: opracowanie programów szkoleń, przeprowadzenie zajęć, przygotowanie i wydanie materiałów szkoleniowych dla uczestników, przeprowadzenie weryfikacji nabycia kompetencji, przygotowanie i wydanie, za poświadczeniem, zaświadczeń o ukończonym szkoleniu, zebranie potwierdzeń obecności nauczyciela zakwalifikowanego do danego szkolenia (lista obecności), zapewnienie poczęstunku (różnego rodzaju ciastek).
2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem poszczególnego szkolenia przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia opracowany, zgodnie z powyżej podanym opisem, program danego szkolenia.
3. Po zakończeniu szkolenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty: listy obecności, potwierdzenie odbioru zaświadczeń, ocenę nabycia kompetencji z załącznikami (w formie ankiet/testów) w terminie nie późniejszym niż do 7 dni od zakończenia szkolenia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający informuje, a Wykonawca składający ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się między innymi następujące zapisy:
1) Przewidujące karę umowną w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku niewykonywania przez Wykonawcę zamówienia w sposób zgodny
z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności;
2) Przewidujące karę umowną w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia za każdy dzień opóźnienia;
3) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącenia naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy;
4) Zastrzegające prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat, jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych w związku
z tym przez Zamawiającego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
w szczególności w następującym zakresie i w następujących przypadkach:
1) W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);
2) Zmian nazwy, siedziby firmy, zmiany teleadresowe, ilości i numerów kont bankowych Wykonawcy lub Zamawiającego (zmiany podmiotowe);
3) Zmian przepisów obowiązującego prawa dotyczącego umowy;
4) Ograniczenia zakresu usługi wynikającego z braku środków finansowych Zamawiającego lub innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
5) Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i nie ograniczają przedmiotu zamówienia zawartego w zapytaniu ofertowym;
6) Zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT lub podatku akcyzowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy,
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu,
3. Oświadczenie o braku powiązań.
4. wykaz osób.
5. Wzór umowy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferty na podstawie wypełnionego formularza ofertowego zostaną poddane ocenie merytorycznej wg następujących kryteriów:
1. Cena ofertowa 60%
2. Doświadczenie i kwalifikacje osób dedykowanych do prowadzenia szkolenia 40%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów obliczonych wg wzoru:

P = OPc + OPd

gdzie:
P – całkowita liczba punktów;
OPc – ocena punktowa za kryterium „Cena ofertowa”
OPd - ocena punktowa za kryterium „Doświadczenie i kwalifikacje osób dedykowanych do prowadzenia szkolenia”.

W kryterium „Doświadczenie i kwalifikacje osób dedykowanych do prowadzenia szkolenia” ocena kryterium dokonana zostanie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę doświadczenia osób dedykowanych do przeprowadzenia szkolenia w formularzu ofertowym oraz ich wykształcenia.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikacja na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 3 - oświadczenie o braku powiązań.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA MIEJSKA KAMIENNA GÓRA

Adres

pl. Grunwaldzki 1

58-400 Kamienna Góra

dolnośląskie , kamiennogórski

Numer telefonu

075-64-55-125

Fax

0756455150

NIP

6140102927

Tytuł projektu

Jutro zaczyna się dziś - kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze.

Numer projektu

RPDS.10.02.04-02-0009/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Gmina Miejska Kamienna Góra informuje, iż unieważnia wybór najkorzystniejszej oferty oraz postępowanie w trybie zapytania ofertowego (ogłoszenie 2/COJ/2017/SZK ) na organizację szkoleń dla nauczycieli dwóch szkół w Kamiennej Górze w ramach projektu pn. „Jutro zaczyna się dziś - kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, bez podania przyczyny.
Zgodnie z częścią 8 pkt 4 i 5 Zapytania ofertowego z dnia 23.10.2017 r. Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny. Powtórne zapytanie ofertowe na w/w zamówienie wraz ze zmianami w opisie przedmiotu zamówienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.kamiennagora.pl oraz w bazie konkurencyjności w późniejszym terminie.
Liczba wyświetleń: 639