Strona główna
Logo unii europejskiej

dostawa jednostronnej okleiniarki wąskich płaszczyzn, do obróbki prostych krawędzi, formatowania, okleinowania i obróbki obrzeża z różnych taśm obrzeżowych, obróbki wzdłużnej i poprzecznej bądź równoważne urządzenie spełniające parametry techniczne opisane poniżej, w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu POPW.01.01.00-IP.01-00-001/16„PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.4 Wzór na konkurencję " Zam. 2/2017

Data publikacji: 23.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-11-2017

Numer ogłoszenia

1063399

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
“Mebelux” Sp. Z o.o.
ul. Przemysłowa 9
14-100 Ostróda
2. Termin składania ofert upływa dnia 24.11.2017 r. o godz. 13:00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest: Pan Jacek Zalewski, tel. 89 646 15 14, e-mail: zalewski@mebelux.com.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

89 646 15 14

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednostronnej okleiniarki wąskich płaszczyzn, do obróbki prostych krawędzi, formatowania, okleinowania i obróbki obrzeża z różnych taśm obrzeżowych, obróbki wzdłużnej i poprzecznej bądź równoważne urządzenie spełniające parametry techniczne opisane poniżej, w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu POPW.01.01.00-IP.01-00-001/16„PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.4 Wzór na konkurencję ".

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: ostródzki Miejscowość: Ostróda

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem projektu jest włączenie do oferty nowych i znacząco ulepszonych produktów w Mebelux Sp. z o.o. po roku 2018 poprzez drożenie strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania. W ramach planowanych działań jest kompleksowe stworzenie i wdrożenie strategii marki, które wpłynie na wzrost jej rozpoznawalności, odświeżony wizerunek oraz identyfikacja wizualna (Księga Marki) pozwoli konsekwentne i spójne komunikowanie przekazu marki. Doposażenie parku maszynowego w urządzenia pozwalające na precyzyjne wykończenie produktów: okleiniarka umożliwiająca klejenie wąskich płaszczyzn meblowych bezspoinowo, umożliwiająca obsługę produkcji za pomocą kodów kreskowych. Pozwoli to na wykonywanie większego zakresu wzorów nowo wprowadzanych kolekcji. Wpłynie to na jakość wykonywanych mebli oraz tempo ich produkcji.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednostronnej okleiniarki wąskich płaszczyzn, do obróbki prostych krawędzi, formatowania, okleinowania i obróbki obrzeża z różnych taśm obrzeżowych, obróbki wzdłużnej i poprzecznej bądź równoważne urządzenie spełniające parametry techniczne opisane poniżej:
2.Dane techniczne wymagane wyposażenie, parametry i elementy składowe:
a. Parametry obróbki elementów:
- szerokość elementów dla elementów 12 - 22 mm – minimalnie 60 mm
- szerokość elementów dla elementów 23 - 60 mm – minimalnie 100 mm
- wysunięcie elementów poza transporter minimum 30 mm lub mniej
- grubość elementów 8 – 60 mm minimalne parametry
- okleinowanie obrzeżem od 0,3 – 3 mm minimalne parametry
- minimum sześciomiejscowy magazynek na obrzeża
- płynna regulacja posuwu w zakresie od 16 – 30 m/min (minimalne parametry)
- system podawania elementów przystosowany powinien być do elementów o różnych wymiarach do przebiegu wzdłużnego i poprzecznego z obróbką wymiarową i kątowa, dla maszyn jednostronnych do obróbki jednostkowej liniałem ogranicznika na szerokości z automatycznym pozycjonowaniem, elektropneumatycznym mocowaniem elementu w przebiegu poprzecznym, wprowadzaniem wymiarów elementu z pulpitu obsługi lub automatycznie za pomocą ręcznego skanera
- minimalna wielkość obrabianych elementów:
- długość elementów - min. 240 mm maks. 2500 mm
- szerokość elementów min. 120 mm maks. 1200 mm
- najmniejszy element 240 x 120 mm
b. Parametry obróbki okleinowania:
- wstępne podgrzewanie elementów przed okleinowaniem
- możliwość klejenia klejami EVA i PU
- dwa piece na kleje EVA do różnych kolorów z szybką ich wymianą
- system obcinania nadmiaru okleiny na przedniej i tylnej krawędzi
- system do frezowania wstępnego obrzeża na długości
- system do frezowania z fazą różnych obrzeży i frezowania z promieniem narzędziem zespolonym
- agregat zaokrąglający narożniki, na serwonapędzie, sterowany z programu, minimum na 3 różne promienie
- agregat frezujący pod wpust i wręg, umożliwiający frezowanie od dołu i od góry
- agregat cyklin do fazowania i zaokrąglania
- cyklina do czyszczenia spoiny klejowej
- agregat polerski do czyszczenia krawędzi
- agregaty natryskowe do nieprzywierania kleju, do pracy na elementach z wysokim połyskiem i do polerowania krawędzi
- system odczytywania kodów kreskowych do sterowania maszyną
- transporter powrotny
3. Wykonawca musi przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia, gdyż zamówienie nie zostało podzielone na wyodrębnione części i musi być zrealizowane w całości.

Kod CPV

42642100-9

Nazwa kodu CPV

Obrabiarki do obróbki drewna

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji niniejszego zamówienia: do dnia 15 lipca 2018 roku w siedzibie Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1.
2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a. Szczegółowe określenie przedmiotu oferty (producent, nazwę i model urządzenia), specyfikację techniczną urządzenia, parametry techniczne.
b. Warunki gwarancji i serwisu.
c. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym (zgodnie z Załącznikiem nr 2).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny :

1. Parametry techniczne nowoczesne technologie (0 - 30 punktów)
a) Największa ilość obrzeża w magagazynku – 10 pkt.
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg. następującej formuły
Pozostałe oferty wg. poniższego wzoru:
H = Sk / Smax x 10 pkt
H – ilość punktów przyznawana kolejnej ofercie
Smax – najwyższa ilość obrzeża ze wszystkich złożonych ofert
Sk – ilość obrzeża w magazynku rozpatrywanej oferty

b) Długość obrabianego elementu – 10 pkt.
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg. następującej formuły
Pozostałe oferty wg. poniższego wzoru:
H = Dłk / Dłmax x 10 pkt
H – ilość punktów przyznawana kolejnej ofercie
Dłmax – najdłuższy obrabiany element ze wszystkich złożonych ofert
Dłk – długość elementu rozpatrywanej oferty

c) Szerokość obrabianego elementu – 10 pkt.
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg. następującej formuły
Pozostałe oferty wg. poniższego wzoru:
H = Szermin / Szerk x 10 pkt
H – ilość punktów przyznawana kolejnej ofercie
Szermin – najwęższy obrabiany element ze wszystkich złożonych ofert
Szerk – szerokość elementu rozpatrywanej oferty

2. Okres gwarancyjny na maszynę (0 - 20 punktów)
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg. następującej formuły:
12 - 24 m-cy - 0 - 10 pkt
25 - 36 m-cy - 11 - 15 pkt
37 i więcej – 16 - 20 pkt

3. Serwis pogwarancyjny rozumiany jako pojawienie się w firmie serwisanta i usunięcie usterki (0 - 20 punktów)
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg. następującej formuły
Do - 24h – 11 - 20 pkt
25h – 48h – 6 - 10 pkt
49h – 72h - 0 - 5 pkt

4. Cena ( 0 - 30 punktów):
Najniższa cena 30 pkt.
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg. następującej formuły
Pozostałe oferty wg. poniższego wzoru:
C = Cmin / Ck x 30 pkt
C – ilość punktów przyznawana kolejnej ofercie
Cmin – cena najniższej oferty
Ck – cena rozpatrywanej oferty

Uzyskane przez oferenta punkty podlegają zliczeniu. O wyborze oferty decyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych przez oferenta.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Brak powiązań wykonawcy z zamawiającym weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań. Wykonawcy pozostający w powiązaniu z Zamawiającym zostaną wykluczeni z postępowania

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MEBELUX SP. Z O.O.

Adres

Przemysłowa 9

14-100 Ostróda

warmińsko-mazurskie , ostródzki

Numer telefonu

89 642 83 57

Fax

89 642 83 53

NIP

7391014196

Tytuł projektu

Wdrożenie procesów wzorniczych w MEBELUX sp. z o.o.

Numer projektu

POPW.01.04.00-28-0006/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Homag Polska Sp. z o.o.
Ul. Prądzyńskiego 24, 63-000 Środa Wlkp
Data wpłynięcia: 20.11.2017 10:30
Cena oferty 456.945,00 EURO
Kurs NBP z dn. 24.11.2017
1 euro- 4,2116
1.924.4669,50 zł
Liczba wyświetleń: 463