Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie i bieżąca walidacja dedykowanego systemu odczytu detektora GEM. Umowa zlecenie.

Data publikacji: 25.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-11-2017

Numer ogłoszenia

1063384

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty mogą być składane:
1. Mailowo na adres: techtra@techtra.pl
2. Osobiście w formie papierowej w siedzibie spółki
3. Drogą pocztową ( liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego)

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

techtra@techtra.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Bielówka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+71 7985885

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Celem zamówienie jest wyłonienie osoby fizycznej która dołączy do istniejącego zespołu B+R, celem opracowania, wykonania i zwalidowania systemu odczytu detektora promieniowania jonizującego typu Gas Electron Multiplier. Umowa zlecenie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie jednej osoby która bedzie realizować zadania Projektu w charakterze specjalisty ds. dopracowania, wykonania i zwalidowania systemu odczytu detektora promieniowania jonizującego typu Gas Electron Multiplier.
Umowa zlecenie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ścisłej współpracy z istniejącym zespołem badawczym dedykowanego informatycznego systemu odczytu danych z detektora, a w szczególności wykonanie:
- akwizycja danych z 256 kanałów przetworników analogowo-cyfrowych z przepustowością ok. 100 Mbit/s,
- systemu obróbki i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym do wyznaczania parametrów pomiarów i barycentrum zdarzenia promieniowania,
- funkcji cyfrowego oscyloskopu - pomiary pojedyncze, wielokrotne, Digital Phosphor,
- strumieniowania zebranych i przetworzonych danych do komputera PC przez interfejs Ethernet,
- możliwość skalowania systemu przez zwielokrotnienie ilości kart z inteligentnym ich wyzwalaniem
- interfejsu użytkownika z wyświetlaczem graficznym, obsługą peryferiów karty
- konfiguracje dodatkowych układów sterujących.

Kod CPV

72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie ma być zrealizowane w przeciągu 5 miesięcy.
Termin rozpoczęcia realizacji to 01.12.2017

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Konieczna jest wiedza lub doświadczenie w realizacji podobnych zadań, która mogą być wykazane poprzez:
- dedykowane wykształcenie ( co najmniej stopnia magistra inż. )
- doświadczenie w realizacji podobnych zadań

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wymagane jest aby osoby ubiegające się o wykonanie zlecenia charakteryzowały się samodzielnością w działaniu, umiejętnością pracy w zespole, umiejętnością pracy pod presją czasu, terminowością i rzetelnością.

Dodatkowe warunki

Zadania mogą być realizowane zdalnie, jednak wymagana jest dyspozycyjność mailowa i telefoniczna w godzinach: od 07.00 do 15.00, w dni ustawowo robocze.
Dodatkowo, niezbędna jest fizyczna obecność w siedzibie firmy w wymiarze min. 8 godzin w każdym tygodniu przewidzianego w harmonogramie okresu.
Nie dopuszcza się powierzania zleconych czynności osobom trzecim.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wymagane dokumenty:
• List motywacyjny oraz curriculum vitae.
• Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
• Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
• Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W postępowaniu można uzyskać maksymalnie 100 punktów, w tym:

W kryterium "cena" można uzyskać max. 60 pkt
Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:
Liczba punktów = (najniższa łączna cena netto przedstawiona w ofertach) / ( Łączna cena netto oferty badanej) x 60

W kryterium "jakość" można uzyskać max. 40pkt. które będą przyznawane na podstawie udokumentowanej wiedzy i doświadczeniu które zapewni prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wykluczenia

Nie będą rozpatrywane oferty:
• niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia,
• częściowe, wariantowe,
• złożone po terminie przyjmowania ofert.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TECHNOLOGY TRANSFER AGENCY TECHTRA SP Z O O

Adres

Duńska 13

54-427 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

+4871 798 5885

NIP

8992214813

Tytuł projektu

Rozwój technologii wielkopowierzchniowych autonomicznych gazowych detektorów promieniowania jonizującego, w tym promieniowania kosmicznego

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0192/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Jako wykonawce zamówienia wybrano pana Bartosza Świadkowskiego.
W postępowaniu uzyskał łącznie 75 pkt, z czego:
- w kryterium "cena" - 45 pkt
- w kryterium "jakość" - 30 pkt
Oferta wpłynęła do zamawiającego w dniu 27.11.2017r.
Wartość zamówienia: 40 000,00 PLN netto, za realizacje całego zamówienia.
Liczba wyświetleń: 733