Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ W TEMATYCE: nowoczesnego montażu pakietów elektronicznych wraz z elementami SPACE (zwane IPC), pakietów elektronicznych z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowanie SPACE ( BGA), elektryczność statyczna a urządzenia elektryczne (ESD)

Data publikacji: 22.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-10-2017

Numer ogłoszenia

1063321

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z realizacją projektu pt. „Spójrz w swoją przyszłość techniku” nr RPWM.02.04.01-28-0005/17 w ramach Osi Priorytetowej 2. Kadry dla gospodarki dla Działania 2.4. Rozwój kształcenia
i szkolenia zawodowego dla Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 30 października 2017 r. do godziny 15.00 (wiążąca jest data wpływu oferty do biura Międzynarodowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o.).
Ofertę należy:
1. złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (w godz. 8-16) lub
2. wysłać pocztą na adres Zamawiającego:
Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o.
ul. Celulozowa 19A/6
87-800 Włocławek
3. lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@mcdz.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@mcdz.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Grabowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

kom. 509 072 597

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pt. „Spójrz w swoją przyszłość techniku”. W skład zamówienia wchodzi:
A) Przeprowadzenie zajęć z zakresu nowoczesnego montażu pakietów elektronicznych wraz
z elementami SPACE (zwane IPC) dla 100 uczniów/uczennic (grupy średnio po 10 osób ), każda grupa 48 godzin, łącznie 480 godzin zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,
B) Przeprowadzenie zajęć z zakresu pakietów elektronicznych z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowanie SPACE ( BGA) dla 100 uczniów/uczennic (grupy średnio po 10 osób), każda grupa 16 godzin, łącznie 160 godzin zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,
C) Przeprowadzenie zajęć z zakresu elektryczność statyczna a urządzenia elektryczne (ESD) dla 100 uczniów/uczennic (grupy średnio po 10 osób), każda grupa 8 godzin, łącznie 80 godzin zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym z załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,
D) Wynagrodzenie trenerów prowadzących szkolenie,
E) Koszty dojazdu trenerów na miejsce realizacji szkoleń,
F) Koszty noclegów dla trenerów zamiejscowych,
G) Zapewnienie uczniom międzynarodowej certyfikacji i certyfikatów IPC oraz Certyfikatów/ Zaświadczeń Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkoleń z nowoczesnego montażu pakietów elektronicznych wraz z elementami SPACE, z pakietów elektronicznych z komponentami Ball Grid Array w praktyce oraz elektryczność statyczna a urządzenia elektryczne (ESD)
H) Koszty egzaminów IPC dla w/w szkoleń
I) Zapewnienie materiałów dla uczestników zgodnie ze szczegółową specyfikacją w Opisie Przedmiotu zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Olsztyn Miejscowość: Olsztyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów ( w tym 1 kobieta) z Technikum w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie poprzez organizację szkoleń z zakresu nowoczesnej elektroniki: IPC, BGA, ESD.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pt. „Spójrz w swoją przyszłość techniku”. W skład zamówienia wchodzi:
A) Przeprowadzenie zajęć z zakresu nowoczesnego montażu pakietów elektronicznych wraz
z elementami SPACE (zwane IPC) dla 100 uczniów/uczennic (grupy średnio po 10 osób ), każda grupa 48 godzin, łącznie 480 godzin zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,
B) Przeprowadzenie zajęć z zakresu pakietów elektronicznych z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowanie SPACE ( BGA) dla 100 uczniów/uczennic (grupy średnio po 10 osób), każda grupa 16 godzin, łącznie 160 godzin zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,
C) Przeprowadzenie zajęć z zakresu elektryczność statyczna a urządzenia elektryczne (ESD) dla 100 uczniów/uczennic (grupy średnio po 10 osób), każda grupa 8 godzin, łącznie 80 godzin zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym z załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,
D) Wynagrodzenie trenerów prowadzących szkolenie,
E) Koszty dojazdu trenerów na miejsce realizacji szkoleń,
F) Koszty noclegów dla trenerów zamiejscowych,
G) Zapewnienie uczniom międzynarodowej certyfikacji i certyfikatów IPC oraz Certyfikatów/ Zaświadczeń Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkoleń z nowoczesnego montażu pakietów elektronicznych wraz z elementami SPACE, z pakietów elektronicznych z komponentami Ball Grid Array w praktyce oraz elektryczność statyczna a urządzenia elektryczne (ESD)
H) Koszty egzaminów IPC dla w/w szkoleń
I) Zapewnienie materiałów dla uczestników zgodnie ze szczegółową specyfikacją w Opisie Przedmiotu zamówienia.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

80210000-9 – Usługi edukacji technicznej i zawodowej na poziomie szkoły średniej
80310000-0 – Usługi edukacji młodzieży
80510000-2 – Usługi szkolenia specjalistycznego
80531200-7 – Usługi szkolenia technicznego
80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego
22000000-0 - Druki i produkty podobne

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas trwania zamówienia i termin realizacji został określony odrębnie dla każdej części:
A. Przeprowadzenie zajęć z zakresu nowoczesnego montażu pakietów elektronicznych wraz
z elementami SPACE dla 100 uczniów/uczennic: w okresie listopad 2017 r. – luty 2019 r.
B. Przeprowadzenie zajęć z zakresu pakietów elektronicznych z komponentami Ball Grid Array
w praktyce w tym również zastosowanie SPACE (BGA) dla 100 uczniów/uczennic: w okresie marzec 2018 r. – maj 2019 r.
C. Przeprowadzenie zajęć z zakresu elektryczność statyczna a urządzenia elektryczne dla 100 uczniów/uczennic: w okresie marzec 2018 r. – maj 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
 posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nadzorowanej przez Kuratorium Oświaty;
 jest Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym IPC.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał iż dysponuje co najmniej: dwoma osobami na stanowisku trenera, legitymujących się licencją Master IPC Trainer lub licencją Certyfikowanego Trenera IPC.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych.

Potencjał techniczny

Zgodnie z załączonym zapytaniem

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z załączonym zapytaniem

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z załączonym zapytaniem

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów jednakże warunki finansowane przekraczają kwoty założone we wniosku o dofinansowanie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny
3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Nie dopuszcza się zlecania zadań podwykonawcom.

Warunki zmiany umowy

Dokonywanie zmian w umowie możliwe jest w sytuacji, gdy wprowadzane zmiany są nieistotne.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

A ) Ofertę można złożyć wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
B) W przypadku wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać: Odpowiedź na zapytanie ofertowe do projektu: „Spójrz w swoją przyszłość techniku”
C) W przypadku wersji papierowej dopisek na kopercie: Odpowiedź na zapytanie ofertowe do projektu: „Spójrz w swoją przyszłość techniku”
D) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
D ) Oferta musi zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis/y osoby/ób upoważnionych do reprezentacji Oferenta oraz być opatrzona pieczęcią firmową.
E ) Wykonawca składający ofertę w ramach postępowania musi przesłać komplet dokumentów, na który składa się:
1/ wypełnione przez Wnioskodawcę:
a/ oferta
b/ oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych
c/ wykaz usług wraz z wraz z dowodami, określającymi czy te usługi zostały wykonane należycie
d/ wykaz trenerów
e/ CV trenerów według wzoru udostępnionego przez Zamawiającego
f/ kserokopie Certyfikatów posiadanych przez trenerów- dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem
2/aktualny KRS/Wpis do CEIDG (za zgodność z oryginałem lub wydruk komputerowy) lub inny, właściwy dokument rejestrowy
3/Potwierdzenie wpisu do rejestru Instytucji Szkoleniowych
4/Potwierdzenie Autoryzacji Centrum Szkoleniowego IPC

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert oraz ustalił ich znaczenie:
Cena 70 %
Doświadczenie Wykonawcy 30 %

Zgodnie z załączonym zapytaniem

Wykluczenia

Oferent nie może być powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym (zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3).
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO SP. Z O.O.

Adres

Celulozowa 19A/6

87-800 Włocławek

kujawsko-pomorskie , Włocławek

Numer telefonu

509072597

Fax

544262815

NIP

8883123862

Tytuł projektu

Spójrz w swoją przyszłość techniku

Numer projektu

RPWM.02.04.01-28-0005/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w dniu 30.10.2017 r. wpłynęła jedna oferta firmy RENEX ELECTRONICS EDUCATION CENTER, Al. Kazimierza Wielkiego 6E, 87-800 Włocławek;
Cena oferty 925.000,00 zł. brutto.
W dniu 31.10.2017r. wysłano do firmy Renex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa informację o wyborze oferty i jednocześnie zaproszenie do negocjacji podanej ceny.
W dniu 31.10.2017r. przeprowadzono negocjacje cenowe. W wyniku analizy oraz możliwości budżetu Zamawiającego. W trakcie negocjacji Oferent postanowił zmniejszyć swoją ofertę cenową do 880.000,00 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 607