Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.10.2017 r. na zakup : higrometr - 1 szt.

Data publikacji: 20.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-10-2017

Numer ogłoszenia

1063227

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową)
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć: .
a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty w siedzibie firmy: 3N SOLUTIONS Spółka z o.o. ; ul. Złota 61/100; 00-819 Warszawa lub mailem na adres lukasz.dlubak@3ns.com.pl
4. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

lukasz.dlubak@3ns.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Dłubak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 691 320 883

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup higrometru – 1 sztuka.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: warszawski zachodni Miejscowość: 05-850 Ołtarzew; ul. Poznańska 398A

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii MVC (medium voltage cleaning) czyszczenia urządzeń elektroenergetycznych pod średnim napięciem do 60kV” w ramach Programu Operacyjnego „Inteligentny Rozwój 2014-2020”, Działanie 1.2: „Sektorowe programy B+R” - PBSE

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup higrometru – 1 sztuka.

Wymagania ogólne dot. przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia ma być dostępny dla Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy zakupu. Przedmiot zamówienia wykorzystywany będzie przez Zamawiającego do pomiaru wilgotności, punktu rosy i temperatury w pomieszczeniu badawczym, który będzie wykorzystywany do badań naukowych w zakresie skuteczności technologii czyszczenia urządzeń elektrycznych pod średnim napięciem.
Zamawiający wymaga aby przyrząd posiadał wbudowaną pamięć pozwalającą na zapisanie np. charakterystyk wilgotności, które można potem analizować za pomocą opcjonalnego oprogramowania. Przedmiot zamówienia musi pozwalać na jednoczesne podłączenie do 3 sond temperatury lub wilgotności. Miernik wilgotności powietrza musi również umożliwiać podłączenie bezprzewodowych, radiowych sond temperatury lub wilgotności.
Zamawiający wymaga 24 miesięcznej gwarancji przedmiotu zamówienia oraz dostarczenia części zamiennych w razie jego uszkodzenia w przeciągu do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki.


Minimalne parametry / specyfikacja przedmiotu zamówienia:


1. Higrometr – 1 szt :

• stan: nowy
• zakres pomiarowy : od -40st. C do 150 st. C
• dokładność : ±0,2°C (-25 ... +74,9°C); ±0,4°C (-40 ... -25,1°C); ±0,4°C (+75 ... +99,9°C)
• zakres pomiarowy : od – 200 st.C do 1370 st.C
• dokładność : od ±0,3°C (-60 ... +60°C);
• zakres pomiarowy : od 0 do 100%RH; od 0 do 2000hPa;
• temperatura pracy : od -20 st. C do 50 st. C
• wyświetlacz : LCD, 2 linie
• zasilanie : bateryjne lub stałe sieciowe
• pomiar temperatury, wilgotności, ciśnienia punktu rosy, równowagi materiału
• pamięć wewnętrzna do 10,000 odczytów
• zapamiętywanie pojedynczych pomiarów lub serii pomiarowych
• współpraca z oprogramowaniem PC do analizy i dokumentacji danych pomiarowych
• możliwość rozbudowania o dodatkową sondę radiową
• klasa ochrony IP54
• szybki dostęp do najważniejszych funkcji przez profile użytkownika
• · oprogramowanie PC
• · interfejs USB
• · fabryczny certyfikat kalibracji
• · komplet baterii
• · instrukcję obsługi


Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38414000-0 Higrometry


Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

Kod CPV

38414000-0

Nazwa kodu CPV

Higrometry

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Okres realizacji zamówienia: w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy zakupu.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny ofert:

a) Cena brutto - waga punktowa 100 pkt. (100%)
Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,
---------------------------------------------------------------------------------------- x 100
Wartość brutto wskazana w badanej ofercie

2. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium Cena brutto. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo
lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
c) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

3N SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Złota 61/100

00-819 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

502 250 263

NIP

5213388077

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnej technologii MVC (medium voltage cleaning) czyszczenia urządzeń elektroenergetycznych pod średnim napięciem do 60kV.

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0209/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Postępowanie zostało unieważnione.
Liczba wyświetleń: 692