Strona główna
Logo unii europejskiej

Oferta z zastosowaniem aspektów społecznych dotycząca wyboru dostawcy usługi cateringowej na 4 szkolenia IT w ramach projektu pn. „Szkolenia IT oraz językowe – prosta droga do sukcesu w województwie pomorskim” nr umowy RPPM.05.05.00-22-0036/16-00, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: 05. Zatrudnienie, Działanie: 05.05. Kształcenie ustawiczne

Data publikacji: 20.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-10-2017

Numer ogłoszenia

1063207

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty prosimy składać na wzorze formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty szkoleniowe złożone niezgodnie ze wzorem załącznika nr 1 nie będą rozpatrywane. Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 31.10.2017 r. do godziny 16.00 w Biurze Projektu, w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, pok. A115 w zamkniętej kopercie opatrzonej klauzurą:
„Oferta na przeprowadzenie usługi cateringowej projektu „Szkolenia IT oraz językowe – prosta droga do sukcesu w województwie pomorskim” nr umowy RPPM.05.05.00-22-0036/16-00, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: 05. Zatrudnienie, Działanie: 05.05. Kształcenie ustawiczne.
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, pok. A115,
Al. Grunwaldzka 238A, 80 – 266 Gdańsk
lub drogą elektroniczną (podpisaną i zeskanowaną ofertę) na adres: jszakola@wsb.gda.pl z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie usługi cateringowej projektu „Szkolenia IT oraz językowe – prosta droga do sukcesu w województwie pomorskim” nr umowy RPPM.05.05.00-22-0036/16-00.
2. Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji (wraz z upoważnieniem).
3. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

jszakola@wsb.gda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Szakoła

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 58 522 75 64

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa cateringu na 4 szkolenia IT realizowane w ramach projektu „Szkolenia IT oraz językowe – prosta droga do sukcesu w województwie pomorskim” nr umowy RPPM.05.05.00-22-0036/16-00 dla Grup ok. 10 osobowych (min. 9, max. 12) wg harmonogramu przekazanego przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do bieżącego zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy będącego Podmiotem Ekonomi Społecznej, który spełnia wymóg klauzuli społecznej: na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający będzie wymagał, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia dotyczącego usługi cateringowej zatrudniona była minimum 1 osoba znajdująca się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby o niskich kwalifikacjach, tj. z wykształceniem ponadgimnazjalnym i niższym, osoby długotrwale bezrobotne, matki samotnie wychowujące dzieci, osoby sprawujące opiekę lub powracające na rynek pracy po okresie sprawowania opieki)

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostarczenie i serwowanie zestawów w postaci obiadu oraz przerwy kawowej dla 4 grup ok. 10 osobowych (min - 9, max - 12), uczestników projektu pn. „Szkolenia IT oraz językowe – prosta droga do sukcesu w województwie pomorskim” nr umowy RPPM.05.05.00-22-0036/16-00, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: 05. Zatrudnienie, Działanie: 05.05. Kształcenie ustawiczne wg harmonogramu przekazanego przez Zamawiającego.

Kod CPV

55000000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Harmonogram realizacji zamówienia

Grupę docelową stanowią osoby pracujące dlatego realizacja usługi dostawy cateringu odbywać się będzie w przedziale czasowym 17.00 – 18.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Przerwa obiadowa liczy 0,5 godziny. Przerwa kawowa odbywać się będzie po 2 godzinach zajęć lekcyjnych liczonych od przerwy obiadowej i trwać będzie 15 minut. Terminy szczegółowe szkoleń wskaże Zamawiający zgodnie z przygotowanym harmonogramem szkoleń.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy będący Podmiotem Ekonomi Społecznej, którzy spełniają wymóg poniższej klauzuli społecznej. Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający będzie wymagał, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia dotyczącego usługi cateringowej zatrudniona była minimum 1 osoba znajdująca się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby o niskich kwalifikacjach, tj. z wykształceniem ponadgimnazjalnym i niższym, osoby długotrwale bezrobotne, matki samotnie wychowujące dzieci, osoby sprawujące opiekę lub powracające na rynek pracy po okresie sprawowania opieki),
a) osoba powinna być zatrudniona w jednej z poniższych form:
• na podstawie skierowania właściwego urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 j.t. z późn. zm.) lub na postawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracodawcy wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub europejskiego Obszaru Gospodarczego,
• w ramach zatrudnienia socjalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 143 j.t. z późn. zm.) lub odpowiadających mu programów lub form zatrudnienia określonych w przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zatrudnienie minimalnej liczby wskazanych osób powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy,
• definicja osoby niepełnosprawnej zawarta jest w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
2. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę znajdującą się w trudnej sytuacji na rynku pracy, biorącą udział przy realizacji przedmiotu zamówienia lub przez pracodawcę (Wykonawcę) przed zakończeniem okresu realizacji usługi (określonego w umowie na realizację usługi), Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego (forma pisemna / email) w terminie 3 dni licząc od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy, a także do zatrudnienia na to miejsce innej osoby spełniającej warunki określone w pkt V.1 oraz dostarczenie właściwego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do Formularza ofertowego w terminie 14 dni od ustania stosunku pracy z poprzednią osobą.
3. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania ww. osoby. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania ww. osób, w szczególności poprzez przedłożenie umów o pracę oraz dokumentów poświadczających status osób zatrudnionych,
4. W przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia wymaganej liczby wskazanych osób (chyba, że nastąpiło to z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy), Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
5. Udokumentowaniem spełnienia kryterium będzie oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu klauzul społecznych na formularzu załącznika nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych.
6. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1, nr 2 i nr 3:
• W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował obsługę minimum 3 usług cateringowych, każde zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,
• posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania tych uprawnień,
• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówień.
• przy wykonywaniu zamówienia dotyczącego usługi cateringowej zatrudniona/ zaangażowana będzie minimum 1 osoba znajdująca się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o której mowa w pkt. V.1,
• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca wykaże, że:
• w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował obsługę minimum 3 usług cateringowych, każde zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,
• posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania tych uprawnień,
• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówień.
• przy wykonywaniu zamówienia dotyczącego usługi cateringowej zatrudniona/ zaangażowana będzie minimum 1 osoba znajdująca się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o której mowa w pkt. V.1,
• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena ofert składa się z dwóch etapów:
Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – Etap 1, dokonywana jest na podstawie złożonych dokumentów oraz Załącznika nr 1, nr 2 i nr 3 do zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Etap 2 - Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):

KRYTERIUM: WAGA (%)
Cena ofertowa brutto 80
Spełnianie klauzul społecznych 20

K1 - Kryterium oceny – cena ofertowa brutto
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

P C = C N x waga/ C R, gdzie:
P C – otrzymane punkty
C N – łączna cena brutto oferty z najniższą ceną
C R – łączna cena brutto oferty rozpatrywanej

Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.
K2- Kryterium oceny – Spełnianie klauzul społecznych:
Punktacja za doświadczenie Oferenta w określonym obszarze przyznawana będzie następująco:
Wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu zamówienia zostanie zatrudnionych/zaangażowanych:
 0 osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy – 0 pkt.
 1 osoba znajdująca się w szczególnej sytuacji na rynku pracy - 10 pkt.
 2 i więcej osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy - 20 pkt.

Punkty za kryterium „Spełnianie klauzul społecznych” (tj. 0-20 pkt), zostaną przyznane na podstawie oświadczenia według wzoru określonego w załączniku nr 3 do formularza ofertowego zawierającego informacje czy i w jaki sposób przy realizacji zamówienia będą stosowane klauzule społeczne, tzn. ile osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj. m.in. osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby o niskich kwalifikacjach, tj. z wykształceniem ponadgimnazjalnym i niższym, osoby długotrwale bezrobotne, matki samotnie wychowujące dzieci, osoby sprawujące opiekę lub powracające na rynek pracy po okresie sprawowania opieki) zostanie zaangażowanych przy realizacji zamówienia min. na cały czas jego trwania i czym się będą zajmowały przy realizacji zamówienia.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą punktację spośród ocenianych = K (K=K1+K2).

Weryfikacja deklarowanego doświadczenia:
1. Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty Oferenta poświadczające doświadczenie.
3. W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą lub odwołania postępowania.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji.
5. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty w sposób jednolity z upublicznieniem Zapytania.
6. Zamawiający zastrzega, że oferty złożone przez osoby zatrudnione w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku mogą zostać odrzucone w przypadku ich kolizji z uregulowaniami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016r. oraz zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności dotyczących kosztów związanych z zatrudnieniem personelu.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Wykluczenia

1. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 Zamawiający nie może udzielić zamówienia:
a) podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo. Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, lub osobami wykonującymi w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy:
• osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) lub
• kapitałowo (w szczególności uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pomocnika).
b) nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, określonych w art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z póź. zm. (Dz.U. z 2015, poz. 2164), tj. m.in. Wykonawcom, nie spełniających wymagań określonych poniżej:
• Zleceniobiorców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Oferent podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
• Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Oferent podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
• Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Oferent podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
2. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 Zamawiający nie może udzielić zamówienia osobom zatrudnionym jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (tj. IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
3. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w stanie upadłości bądź likwidacji (jeśli dotyczy).
4. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie zaangażują/ nie zatrudnią wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia dotyczącego usługi cateringowej minimum 1 osoby znajdującej się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj. m.in. osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby o niskich kwalifikacjach, tj. z wykształceniem ponadgimnazjalnym i niższym, osoby długotrwale bezrobotne, matki samotnie wychowujące dzieci, osoby sprawujące opiekę lub powracające na rynek pracy po okresie sprawowania opieki).
5. Oferty, które nie spełniają ww. warunków zostaną odrzucone z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

Szkolenia IT oraz językowe - prosta droga do sukcesu w województwie pomorskim

Numer projektu

RPPM.05.05.00-22-0036/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 387