Strona główna
Logo unii europejskiej

2 szkolenia Microsoft Office Specialist z obsługi programów komputerowych Microsoft

Data publikacji: 20.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-10-2017

Numer ogłoszenia

1063097

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty prosimy składać na wzorze formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty szkoleniowe złożone niezgodnie ze wzorem załącznika nr 1 nie będą rozpatrywane. Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 31 października 2017 r. do godziny 15.00 w Biurze Projektu, w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, pok. A115 w zamkniętej kopercie opatrzonej klauzurą:

„Oferta na przeprowadzenie szkoleń Microsoft Office Specialist”
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, pok. A115,
Al. Grunwaldzka 238A, 80 – 266 Gdańsk
lub drogą elektroniczną (podpisaną i zeskanowaną ofertę) na adres: jszakola@wsb.gda.pl z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie szkoleń Microsoft Office Specialist”.
2. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

jszakola@wsb.gda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Szakoła

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 522 75 64

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 szkoleń Microsoft Office Specialist z obsługi programów komputerowych Microsoft - Excel 2013, Word 2013 lub Power Point 2013 (moduł zgodny z zainteresowaniem Grupy docelowej) w wymiarze jednego modułu – 48 godzin lekcyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do bieżącego ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy posiadającego zdolność prawną (osoby fizyczne, osoby prawne, pozostałe jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną), który przeprowadzi szkolenie z obsługi programów komputerowych Microsoft dla uczestników projektu „Szkolenia IT oraz językowe – prosta droga do sukcesu w województwie pomorskim” nr umowy RPPM.05.05.00-22-0036/16-00, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: 05. Zatrudnienie, Działanie: 05.05. Kształcenie ustawiczne.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń Microsoft Office Specialist z obsługi programów komputerowych Microsoft - Excel 2013, Word 2013 lub Power Point 2013. Zajęcia mają na celu przygotować uczestników projektu do egzaminów certyfikujących Microsoft Office Specialist.
Minimalny zakres tematyki szkolenia – Microsoft Office Word 2013:
1. Tworzenie i dostosowywanie dokumentów:
• tworzenie i formatowanie dokumentów,
• układ dokumentów,
• sprawdzanie dokumentów i treści,
• personalizacja office Word 2013.

2. Formatowanie treści:
• formatowanie tekstu i akapitów,
• manipulowanie tekstem,
• kontrola paginacji.

3. Praca z obiektami:
• wstawianie ilustracji,
• formatowanie ilustracji,
• formatowanie tekstu w formie graficznej,
• wstawianie i modyfikowanie pól tekstowych.

4. Organizowanie treści:
• struktura tekstu z wykorzystaniem QuickParts,
• użycie tabel i list do organizowania treści,
• modyfikowanie tabel,
• wstawianie i edycja podpisów,
• scalanie dokumentów i źródeł danych.

5. Przegląd dokumentów:
• nawigacja w dokumentach,
• porównanie i scalanie wersji dokumentów,
• śledzenie zmian,
• wstawianie, modyfikowanie i usuwanie komentarzy.

6. Udostępnianie i zabezpieczanie treści:
• przygotowanie dokumentów do udostępniania,
• kontrola dostępu do dokumentów,
• załączanie podpisów cyfrowych.

Minimalny zakres tematyki szkoleń – Microsoft Office Excel 2013:
1. Tworzenie i manipulowanie danymi:
• wstawianie danych za pomocą funkcji autouzupełnianie,
• zapewnienie integralności danych,
• formatowanie komórki i modyfikowanie jej zawartości,
• zmiana widoku arkusza,
• zarządzanie arkuszami.

2. Formatowanie danych i zawartość:
• formatowanie arkuszy,
• wstawianie i modyfikowanie wierszy i kolumn,
• formatowanie komórek i zawartości komórek,
• formatowanie danych w tabeli.

3. Tworzenie i modyfikowanie formuł:
• dane referencyjne w formułach,
• podsumowanie danych przy użyciu formuł,
• podsumowania danych za pomocą sum częściowych,
• warunkowe podsumowanie danych za pomocą formuł,
• przeszukiwanie danych za pomocą formuły,
• użycie logiki warunkowej w formułach,
• formatowanie lub modyfikacja tekstu za pomocą formuł,
• wyświetlanie i drukowanie formuł.

4. Wizualna prezentacja danych:
• tworzenie i formatowanie wykresów,
• modyfikowanie wykresów,
• stosowanie formatowania warunkowego,
• wstawianie i modyfikowanie ilustracji,
• dane zewnętrzne,
• sortowanie i filtrowanie danych.

5. Współpraca i zabezpieczania danych:
• zarządzanie zmianami w skoroszycie,
• ochrona i udostępnianie skoroszytów,
• przygotowanie do dystrybucji skoroszytów,
• zapisywanie skoroszytów,
• ustawianie opcji wydruku danych, arkuszy i skoroszytów.

Minimalny zakres tematyki szkoleń – Microsoft Office Power Point 2013:
1. Tworzenie i zarządzanie prezentacją:
• sposoby tworzenia prezentacji, importowanie plików,
• dostosowywanie opcji ustawień,
• drukowanie i zapis,
• niestandardowe pokazy slajdów.

2. Formatowanie kształtów i slajdów:
• formatowanie slajdu,
• formatowanie kształtu,
• grupowanie kształtu i slajdu.

3. Tworzenie zawartości prezentacji:
• praca z tekstem,
• praca z tabelą i wykresem,
• formatowanie grafik SmartArt, obrazów,
• formatowanie multimediów.

4. Praca z animacją:
• przejścia między slajdami,
• czas i przejścia animacji.

5. Zarządzanie kilkoma prezentacjami:
• praca z treściami pochodzącymi z wielu prezentacji,
• zabezpieczenia i udostępnianie prezentacji.

Zamawiający zapewni odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe zlokalizowane w Gdańsku lub Gdyni.
Zamawiający zapewni catering podczas zajęć trwających minimum 6 godzin/ dzień szkolenia.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Grupę docelową stanowią osoby pracujące dlatego zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych w przedziale: 16.00 – 21.00, w dni robocze od poniedziałku do piątku. Godzina szkoleniowa liczy 45 minut zajęć. Podczas zajęć zostaną wyznaczone 2 przerwy cateringowe w przypadku zajęć trwających minimum 6 godzin/ dzień szkolenia.
Na przeprowadzenie szkolenia dla jednej grupy przewidziano łącznie 48 godzin. Na przeprowadzenie 2 szkoleń opisanych w przedmiocie zamówienia przewidziano łącznie 96 godzin. Terminy szczegółowe szkoleń wskaże Zamawiający zgodnie z przygotowanym harmonogramem szkoleń (w porozumieniu z Wykonawcą).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający zdolność prawną (osoby fizyczne, osoby prawne, pozostałe jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną), którzy spełniają następujące warunki:
• w przypadku osób fizycznych posiadają wykształcenie minimum wyższe informatyczne, a w przypadku pozostałych wykonawców zapewnią prowadzenie szkolenia przez osobę posiadającą minimum wyższe wykształcenie informatyczne (osoba prowadząca warsztat zarówno w przypadku wykonawców - osób fizycznych jak pozostałych wykonawców zwana jest dalej Trenerem),
• posiadają minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu Microsoft Word, Power Point i Excel 2013 o minimalnej sumie przeprowadzonych zajęć w wysokości 120 godzin lub zapewnią prowadzenie warsztatu przez osobę posiadającą takie doświadczenie,
• posiadają doświadczenie w zakresie tworzenia materiałów dydaktycznych na potrzeby przeprowadzenia szkoleń IT lub zapewnią prowadzenie warsztatu przez osobę posiadającą takie doświadczenie.
2. Wykonawca zobowiązany jest podać dane (imię i nazwisko) osoby fizycznej (Trenera) prowadzącej szkolenie (oraz stosunek prawny łączący go z tą osobą (jeśli dotyczy), spełniającej powyższe warunki.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia, na żądanie Zamawiającego, innych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków.
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia, CV Oferenta, kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzonych za zgodność z oryginałem, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający zdolność prawną (osoby fizyczne, osoby prawne, pozostałe jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną), którzy spełniają następujące warunki:
• w przypadku osób fizycznych posiadają wykształcenie minimum wyższe informatyczne, a w przypadku pozostałych wykonawców zapewnią prowadzenie szkolenia przez osobę posiadającą minimum wyższe wykształcenie informatyczne (osoba prowadząca warsztat zarówno w przypadku wykonawców - osób fizycznych jak pozostałych wykonawców zwana jest dalej Trenerem),
• posiadają minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu Microsoft Word, Power Point i Excel 2013 o minimalnej sumie przeprowadzonych zajęć w wysokości 120 godzin lub zapewnią prowadzenie warsztatu przez osobę posiadającą takie doświadczenie,
• posiadają doświadczenie w zakresie tworzenia materiałów dydaktycznych na potrzeby przeprowadzenia szkoleń IT lub zapewnią prowadzenie warsztatu przez osobę posiadającą takie doświadczenie.

Potencjał techniczny

Zamawiający zapewni wyposażone sale zlokalizowane w Gdańsku lub Gdyni.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdy z Wykonawców powinien przedłożyć następujące dokumenty:
a) Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zawierający:
• końcową cenę wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, podana kwota powinna pokrywać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (kwotę brutto wynagrodzenia wraz z narzutami na wynagrodzenia stanowiące koszt Zamawiającego (jeśli dotyczy), a dla podatnika VAT – kwotę zawierającą podatek VAT (jeśli dotyczy) oraz koszty noclegów, koszty podróży, itp. Trenera),
• oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
• oświadczenie o zaangażowaniu pracowniczym trenera,
• oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym,
• oświadczenia Wykonawcy dotyczące zatrudnienia/braku zatrudnienia trenera w instytucji uczestniczącej w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
• potwierdzenie doświadczenia Trenera na przeprowadzenie minimum 120 godzin zajęć związanych z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat,
b) życiorys zawodowy (CV) trenera obrazujący wymogi zawarte w Warunkach Udziału w postępowaniu,
c) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
d) oświadczenie trenera o wyrażeniu zgody na prowadzenie warsztatu w imieniu wykonawcy (jeśli dotyczy),
e) wypis z właściwego rejestru (jeśli dotyczy) aktualny na dzień składania ofert, z którego wynikać będzie iż podmiot nie jest w upadłości, tj. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub zaświadczenie o wpisie Wykonawcy do ewidencji działalności gospodarczej/wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w zdaniu wcześniejszym składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie umowy. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia, na żądanie Zamawiającego, innych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena ofert składa się z dwóch etapów:
Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – Etap 1, dokonywana jest na podstawie złożonych dokumentów oraz Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Etap 2 - Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):

KRYTERIUM: WAGA (%)
Cena ofertowa brutto 80
Doświadczenie w realizacji zajęć z tematyki, której dotyczy szkolenie 20

K1 - Kryterium oceny – cena ofertowa brutto
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

P C = C N x waga/ C R, gdzie:
P C – otrzymane punkty
C N – łączna cena brutto oferty z najniższą ceną
C R – łączna cena brutto oferty rozpatrywanej

Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.

K2- Kryterium oceny – Doświadczenie w realizacji zajęć z tematyki, której dotyczy kurs
Punktacja za doświadczenie Oferenta w określonym obszarze przyznawana będzie następująco:
- doświadczenie minimum dwuletnie – 0 pkt.
- doświadczenie: nie mniej niż pięcioletnie - 5 pkt.
- doświadczenie: nie mniej niż dziesięcioletnie - 10 pkt.
- doświadczenie: nie mniej niż piętnastoletnie – 20 pkt.

Weryfikacja deklarowanego doświadczenia:
1. Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz CV Oferenta.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty Oferenta poświadczające doświadczenie.
3. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą punktację spośród ocenianych = K (K=K1+K2).
4. W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą lub odwołania postępowania.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji.
6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty w sposób jednolity z upublicznieniem Zapytania.
7. Zamawiający zastrzega, że oferty złożone przez osoby zatrudnione w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku mogą zostać odrzucone w przypadku ich kolizji z uregulowaniami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016r. oraz zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności dotyczących kosztów związanych z zatrudnieniem personelu.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Wykluczenia

Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 Zamawiający nie może udzielić zamówienia:
a) podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo. Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta, lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy:
• osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) lub
• kapitałowo (w szczególności uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pomocnika).
b) nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, określonych w art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z póź. zm. (Dz.U. z 2015, poz. 2164), tj. m.in. Wykonawcom, nie spełniających wymagań określonych poniżej:
• Zleceniobiorców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Oferent podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
• Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Oferent podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
• Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Oferent podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 Zamawiający nie może udzielić zamówienia osobom zatrudnionym jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (tj. IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w stanie upadłości bądź likwidacji (jeśli dotyczy).
Łączne zaangażowanie zawodowe w przypadku osób fizycznych w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów, nie przekroczy 276 godzin miesięcznie, a w przypadku pozostałych wykonawców zapewniających prowadzenie szkoleń przez osobę zaangażowaną zawodowo w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów, w wymiarze nie przekraczającym 276 godzin miesięcznie,
Oferty, które nie spełniają ww. warunków zostaną odrzucone z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

Szkolenia IT oraz językowe - prosta droga do sukcesu w województwie pomorskim

Numer projektu

RPPM.05.05.00-22-0036/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Akademia Biznesu Zyta Klonowska, ul. Mickiewicza 22, 84-100 Puck. Oferta wpłynęła do Biura Projektu dnia 30.10.2017, godz. 13.30. Cena brutto oferty po przeprowadzonej procedurze negocjacyjnej: 7680, 00 PLN
Liczba wyświetleń: 411