Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie zamówienia pod nazwą: Realizacja działań animacyjnych, w ramach których zostaną zrealizowane przez mieszkańców przedsięwzięcia inwestycyjne związane z włączeniem społeczności lokalnej w Gminie Karnice na terenie miejscowości: Czaplin Wielki, Drozdowo, Konarzewo, Kusin; Gminie Płoty: na terenie miejscowości Płoty; sołectwo Wyszogóra oraz w Gminie Brojce – sołectwo Bielikowo, sołectwo Żukowo w ramach projektu pn. „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”.

Data publikacji: 19.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-10-2017

Numer ogłoszenia

1063020

Status ogłoszenia

Anulowane

Treść ogłoszenia została zmieniona

realizacja działań animacyjnych, w ramach których zostaną zrealizowane przez mieszkańców przedsięwzięcia inwestycyjne związane z włączeniem społeczności lokalnej (dalej działania animacyjne). W ramach zlecenia wspierane będą lokalne przedsięwzięcia inwestycyjne dla obszarów zdegradowanych z terenu Gminie Karnice na terenie miejscowości: Czaplin Wielki, Drozdowo, Kusin, Konarzewo; Gminie Płoty: na terenie miejscowości Płoty; sołectwo Wyszogóra oraz w Gminie Brojce – sołectwo Bielikowo, sołectwo Żukowo , zaplanowane i realizowane przy udziale mieszkańców (w tym wolontariuszy) ze wskazanych obszarów – z pomocą Animatorów, Moderatora i Facylitatora. Przedsięwzięcia obejmują realizację lokalnej inicjatywy zgłoszonej przez mieszkańców na rzecz działań o charakterze dobra wspólnego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Świadczenie usługi obejmuje realizację poniższych zadań:
a) Wsparcie związane z wdrażaniem działań animacyjnych, w ramach których zostaną zrealizowane przez mieszkańców przedsięwzięcia inwestycyjne związane z włączeniem społeczności lokalnej.
b) Działania animacyjne muszą być realizowane przy współpracy ze wskazanymi realizatorami danych czynności z ramienia społeczności - mieszkańcami i podmiotami lokalnymi, kadrą merytoryczną projektu oraz co najmniej 10 wolontariuszami, których dane oferent otrzyma po podpisaniu umowy.
c) Przedmiot zamówienia został podzielony na części (dalej „Działanie”):
Działanie nr 1 "Sąsiedzkie zabawy dla wszystkich”- plac zabaw dla mieszkańców Czaplina Wielkiego", Gmina Karnice, miejscowość Czaplin Wielki
Działanie nr 2"Centrum integracji i spotkań w Drozdowie",
Gmina Karnice, miejscowość Drozdowo
Działanie nr 3"Centrum kultury i integracji w Konarzewie", Gmina Karnice, miejscowość Konarzewo
Działanie nr 4"Centrum kultury w Kusinie", Gmina Karnice, miejscowość Kusin
Działanie nr 5"Graj w zielone!", Gmina Płoty, miejscowość Płoty
Działanie nr 6„Razem możemy więcej”, Gmina Ploty, Sołectwo Wyszogóra
Działanie nr 7 „W grupie siła” reaktywacja placu zabaw w Bielikowie, Gmina Brojce, Sołectwo Bielikowo.
Działanie nr 8 „To i owo...Żukowo" – modernizacja świetlicy wiejskiej, Gmina Brojce, Sołectwo Żukowo
Przedmiot zamówienia został wskazany w oparciu o „Opisy działań animacyjnych, w ramach których zostaną zrealizowane przez mieszkańców przedsięwzięcia inwestycyjne związane z włączeniem społeczności lokalnej" w ramach projektu pn. „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia“ stanowiących załącznik do zapytania ofertowego.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub większą ilość Działań. Oferta złożona na dane Działanie musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w Zapytaniu dla tego Działania zgodnie z opisem wskazanym w Przedmiocie zamówienia.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form:
• osobiście(do godz. 12.00 dnia 27.10.2017) lub pocztą tradycyjną (liczy się data i godzina wpływu) na adres: Aktywa Plus Emilia Kowalska, ul. Bolesława Śmiałego 39/2, 70-351 Szczecin;
• drogą elektroniczną na adres: szczecin@aktywneowes.pl w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 27.10.2017.r. (do końca dnia, tj. godz. 23.59).
Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

szczecin@aktywneowes.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Łukomska - Dziedzic

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48517357677

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
realizacja działań animacyjnych na terenie powiatu gryfickiego, Gmina Karnice, Gmina Płoty, Gmina Brojce, w ramach których zostaną zrealizowane przez mieszkańców przedsięwzięcia inwestycyjne związane z włączeniem społeczności lokalnej (dalej działania animacyjne).
W ramach zlecenia wspierane będą lokalne przedsięwzięcia inwestycyjne dla terenów z obszarów zdegradowanych z terenu powiatu gryfickiego, zaplanowane i realizowane przy udziale mieszkańców (w tym wolontariuszy) z tych obszarów z pomocą Animatorów, Moderatora i Facylitatora, obejmujące realizację lokalnych inicjatyw zgłoszonych przez mieszkańców, na rzecz działań o charakterze dobra wspólnego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: gryficki Miejscowość: Gmina Karnice, Gmina Płoty, Gmina Brojce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór wykonawcy/ wykonawców realizacji działań animacyjnych, w ramach których zostaną zrealizowane przez mieszkańców przedsięwzięcia inwestycyjne związane z włączeniem społeczności lokalnej (dalej działania animacyjne).
W ramach zlecenia wspierane będą lokalne przedsięwzięcia inwestycyjne dla terenów z obszarów zdegradowanych z terenu powiatu gryfickiego, Gmina: Karnice, Płoty, Brojce zaplanowane i realizowane przy udziale mieszkańców (w tym wolontariuszy) z tych obszarów z pomocą Animatorów, Moderatora i Facylitatora, obejmujące realizację lokalnych inicjatyw zgłoszonych przez mieszkańców, na rzecz działań o charakterze dobra wspólnego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usługi obejmuje realizację poniższych zadań:
a) Wsparcie związane z wdrażaniem działań animacyjnych, w ramach których zostaną zrealizowane przez mieszkańców przedsięwzięcia inwestycyjne związane z włączeniem społeczności lokalnej.
b) Działania animacyjne muszą być realizowane przy współpracy ze wskazanymi realizatorami danych czynności z ramienia społeczności - mieszkańcami i podmiotami lokalnymi, kadrą merytoryczną projektu oraz co najmniej 10 wolontariuszami, których dane oferent otrzyma po podpisaniu umowy.
c) Przedmiot zamówienia został podzielony na części (dalej „Działanie”):
Działanie nr 1 "Sąsiedzkie zabawy dla wszystkich”- plac zabaw dla mieszkańców Czaplina Wielkiego", Gmina Karnice, miejscowość Czaplin Wielki
Działanie nr 2"Centrum integracji i spotkań w Drozdowie",
Gmina Karnice, miejscowość Drozdowo
Działanie nr 3"Centrum kultury i integracji w Konarzewie", Gmina Karnice, miejscowość Konarzewo
Działanie nr 4"Centrum kultury w Kusinie", Gmina Karnice, miejscowość Kusin
Działanie nr 5"Graj w zielone!", Gmina Płoty, miejscowość Płoty
Działanie nr 6„Razem możemy więcej”, Gmina Ploty, Sołectwo Wyszogóra
Działanie nr 7 „W grupie siła” reaktywacja placu zabaw w Bielikowie, Gmina Brojce, Sołectwo Bielikowo
Działanie nr 8 „To i owo...Żukowo" – modernizacja świetlicy wiejskiej, Gmina Brojce, Sołectwo Żukowo

Zgodnie z „Opisami działań animacyjnych, w ramach których zostaną zrealizowane przez mieszkańców przedsięwzięcia inwestycyjne związane z włączeniem społeczności lokalnej w ramach projektu pn. „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia“ stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego

Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub większą ilość Działań. Oferta złożona na dane Działanie musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w Zapytaniu dla tego Działania zgodnie z opisem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

Kod CPV

85320000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi społeczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Opis w załączeniu

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia dla każdego działania animacyjnego określono we wstępnym harmonogramie działania w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego pn. “Opis działań animacyjnych w ramach, których zostaną zrealizowane przez mieszkańców przedsięwzięcia inwestycyjne związane z włączeniem społeczności lokalnej" w ramach projektu pn. Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”.

Realizacja działań animacyjnych może ulec zmianie na wniosek Wykonawcy w uzasadnionych przypadkach, ale musi mieścić się w przedziale czasowym od dnia podpisania umowy na wykonanie usługi animacyjnej do dnia 15.12.2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

A. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności muszą spełniać poniższe warunki:

a) nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
b) dysponują co najmniej 1 osobą wskazaną do wykonania zamówienia (na terenie danej gminy, w której realizowane będą działania animacyjne), która posiada minimum 1 rok doświadczenia w realizacji inicjatyw lokalnych - przez, które rozumiane są projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia i są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych.

B. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

A. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności muszą spełniać poniższe warunki:

a) nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
b) dysponują co najmniej 1 osobą wskazaną do wykonania zamówienia (na terenie danej gminy, w której realizowane będą działania animacyjne), która posiada minimum 1 rok doświadczenia w realizacji inicjatyw lokalnych - przez, które rozumiane są projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia i są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych.

Potencjał techniczny

A. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności muszą spełniać poniższe warunki:

a) nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
b) dysponują co najmniej 1 osobą wskazaną do wykonania zamówienia (na terenie danej gminy, w której realizowane będą działania animacyjne), która posiada minimum 1 rok doświadczenia w realizacji inicjatyw lokalnych - przez, które rozumiane są projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia i są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

A. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności muszą spełniać poniższe warunki:

a) nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
b) dysponują co najmniej 1 osobą wskazaną do wykonania zamówienia (na terenie danej gminy, w której realizowane będą działania animacyjne), która posiada minimum 1 rok doświadczenia w realizacji inicjatyw lokalnych - przez, które rozumiane są projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia i są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

A. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności muszą spełniać poniższe warunki:

a) nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
b) dysponują co najmniej 1 osobą wskazaną do wykonania zamówienia (na terenie danej gminy, w której realizowane będą działania animacyjne), która posiada minimum 1 rok doświadczenia w realizacji inicjatyw lokalnych - przez, które rozumiane są projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia i są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych.

Dodatkowe warunki

Szczegółowy opis w załączniku "Zapytanie ofertowe gm. Karnice, Płoty Brojce"

Warunki zmiany umowy

a) Po wyborze Wykonawcy Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę, zgodnie ze wzorem praktykowanym u Zamawiającego oraz w ramach Projektu. W przypadku, gdy wykonawca odstąpi od podpisania umowy
z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą mailową lub pocztową.
b) Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w zawartej
z Wykonawca umowie o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
c) Zamawiający dopuszcza zmiany warunków umowy zawartej z Wykonawcą w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia, w uzasadnionych przypadkach.
d) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać co najmniej:
1) Wypełniony formularz oferty (według wzoru stanowiącego załącznik)
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku innych podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego załącznik)
3) Wykaz osób wskazanych do realizacji niniejszego zamówienia (według wzoru stanowiącego załącznik)

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

a) Zamawiający oceni i porówna jedynie kompletne oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
b) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena* [C] 60% 60 pkt
Jakość proponowanego zadania dodatkowego [J] 20% 20 pkt
Klauzula społeczna [KS] 20% 20 pkt

* Cena brutto to cena zawierająca wszelkie koszty jaką zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku
z realizacją niniejszej usługi.

Zasady oceny kryterium "Cena usługi" [C]:

Cena składa się z dwóch elementów:
- zadania głównego wycenianego w “Opisach działań animacyjnych, w ramach których zostaną zrealizowane przez mieszkańców przedsięwzięcia inwestycyjne związane z włączeniem społeczności lokalnej w ramach projektu pn. „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia“,
- zadania dodatkowego - zaproponowane przez Wykonawcę dodatkowe zadanie w ramach działania animacyjnego.

W ramach kryterium „Cena usługi” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------- x100 pkt x 60 %
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej

Zasady oceny kryterium “Jakość proponowanego zadania dodatkowego” [J]:

W kryterium “Jakość proponowanego zadania dodatkowego [J]” oceniane będzie proponowane zadanie dodatkowe pod względem merytorycznym według następujących cech:
a) zadanie w wystarczającym zakresie jest komplementarne do działania planowanego w ramach “Opisu działań animacyjnych, w ramach których zostaną zrealizowane przez mieszkańców przedsięwzięcia inwestycyjne związane z włączeniem społeczności lokalnej w ramach projektu pn. „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia“
• zadanie nie jest komplementarne – 0 pkt.
• zadanie częściowo jest komplementarne – 2 pkt.
• zadanie jest komplementarne – 4 pkt.
b) zadanie odpowiada na diagnozę środowiskową zawartą w ww. opisie
• nie odpowiada na diagnozę środowiskową – 0 pkt.
• odpowiada częściowo na diagnozę środowiskową – 2 pkt.
• odpowiada wystarczająco na diagnozę środowiskową – 4 pkt.
c) zadanie jest zgodne z celami zawartymi w ww. opisie
• zadanie nie jest zgodne z celami – 0 pkt.
• zadanie jest zgodne z celami – 4 pkt.
d) zadanie przyniesie korzyści dla społeczności lokalnej
• zadanie nie przyniesie korzyści dla społeczności lokalnej – 0 pkt.
• zadanie przyniesie wymierne korzyści społeczności lokalnej – 2 pkt.
• zadanie przyniesie znaczące korzyści społeczności lokalnej – 4 pkt.
e) zadanie zaproponowane przez Wykonawcę stanowi nową ofertę dla mieszkańców
• zadanie nie stanowi nowej oferty dla mieszkańców – 0 pkt.
• zadanie stanowi nowa ofertę dla mieszkańców – 4 pkt.

Maksymalna liczba punktów – 20 pkt.
1 pkt.= 1%

Zasady oceny kryterium "Klauzula społeczna" [KS]:
Klauzula społeczna - Wykonawca do realizacji zamówienia zatrudni na umowę cywilno-prawną osobę/osoby:
a) Bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; i/lub
b) Młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego; i/lub
c) Niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych; i/lub
d) Inne osoby niż określone w pkt a) b) lub c), o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r. poz. 225 i 1211 oraz z 2015 r. poz. 1220 i 1567) lub we właściwych przepisach państwa członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ze względu na jakość miejsca pracy okres zatrudnienia nie może być krótszy niż dwa miesiące.

a) zatrudnianie 0 osób z grup wskazanych powyżej - 0% (0 pkt.)
b) zatrudnienie 1 osoby z grup wskazanych powyżej - 10% (10 pkt.)
c) zatrudnienia 2 osób i więcej z grup wskazanych powyżej - 20% (20 pkt.)

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego formularza oferty cenowej. Deklaracja składana jest poprzez podkreślenie właściwej liczby osób. W przypadku nie podkreślenia żadnej z odpowiedzi Wykonawcy w ocenie ww. kryterium wynosi 0 punktów.
1 pkt.= 1%

Ostateczna ocena punktowa oferty:
a) Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
b) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach otrzyma ich największą liczbę. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.

W przypadku niewybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKTYWA PLUS EMILIA KOWALSKA

Adres

Bolesława Śmiałego 39/2

70-351 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

508675975

Fax

914443163

NIP

8511677676

Tytuł projektu

Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia

Numer projektu

RPZP.07.01.00-32-K601/16-00

Inne źródła finansowania

www.aktywaplus.pl
Liczba wyświetleń: 842