Strona główna
Logo unii europejskiej

Badania przemysłowe na materiałach termoprzewodzących - umowa cywilnoprawna/mowa zlecenie

Data publikacji: 19.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-10-2017

Numer ogłoszenia

1062862

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: Abraxas Olgierd Jeremiasz, ul. Piaskowa 27, 44-300 Wodzisław Śląski, lub przesłać e-mailem na adres: olgierd@abraxas.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

olgierd@abraxas.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Do kontaktu z oferentami w sprawach formalno-merytorycznych dotyczących postępowania upoważniony jest Olgierd Jeremiasz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48667157852

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Oferenta usług badawczych obejmujących badania przemysłowe poprzez zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej / umowy zlecenie na stanowisku inżyniera technologii. Usługi te będą polegały na planowaniu i wykonaniu badań laboratoryjnych prowadzonych przez Zamawiającego i związanych z opracowaniem serii materiałów termoprzewodzących nowej generacji do zastosowań w elektronice. Materiały te oparte będą na kompozycji grafen-nanosrebro zawieszonej w różnych mediach.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: rybnicki Miejscowość: Czerwionka-Leszczyny

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie zleconych prac badawczo-rozwojowych przez zaangażowanego pracownika naukowo-badawczego na stanowisku inżynieria technologii projektu "Materiały termoprzewodzące nowej generacji do zastosowań w elektronice" związanego z opracowaniem serii materiałów termoprzewodzących. Materiały te oparte będą na kompozycji grafen-nanosrebro zawieszonej w różnych mediach.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta usług badawczych obejmujących badania przemysłowe poprzez zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej / umowy zlecenie na stanowisku Inżyniera technologa. Okres realizacji zamówienia 01.11.2017 – 31.10.2018. Okres może ulec przesunięciu +/-3 miesiące. Planowany wymiar czasu pracy to około 80 godzin średnio miesięcznie : łącznie w całym okresie trwania projektu w zakresie badań przemysłowych 960 godzin. Rozliczanie miesięczne na podstawie rzeczywistej pracochłonności udokumentowanej kartą ewidencji czasu pracy pracownika oraz stawki godzinowej.

Zaangażowany pracownik naukowy odpowiedzialny będzie za:
Proponowanie na podstawie własnej wiedzy i rozeznania odpowiednich składników tworzących strukturę past termoprzewodzących. Wybór substancji aktywnej spośród odmian nanosrebra oraz grafenu oraz innych materiałów. Nacisk w badaniach powinien być położony na fizykochemię powierzchni kontaktu różnych materiałów i morfologię ich powierzchni. Rozpatrywany będzie grafen w różnych formach (np. tlenek grafenu, zredukowany tlenek czysty bądź domieszkowany nanocząsteczkami magnetycznymi), krzem, tlenki metali oraz bazy polimerowe i silikonowe jako medium będącym dobrym rozpuszczalnikiem substancji wcześniej wymienionych oraz o własnych cechach intensyfikujących proces przewodzenia ciepła. Materiały polimerowe mogą być dodatkowo modyfikowane lub posiadać cechy podlegania przemianom fazowym.
Ocena wpływu różnych sposobów obróbki i preparatyki substratów bądź gotowych produktów na uzyskane właściwości termiczne i elektryczne.
Osoba zatrudniona na stanowisku inżynier technologii podlegała będzie bezpośrednio Kierownikowi Projektu. Wymaga się także, aby wszystkie raporty i sprawozdania wykonane w ramach usługi były ukierunkowane również na praktyczne zastosowanie wyników badań.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia przez Oferenta będzie trwała przez okres 1 roku realizacji projektu.
Miejscem świadczenia usługi będzie siedziba Zamawiającego. Dopuszcza się za zgodą Zamawiającego możliwość telepracy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie wszystkie poniższe kryteria:
1. posiadają tytuł co najmniej doktor inżyniera nauk technicznych.
2. brali udział w co najmniej 8-miu projektach badawczo-rozwojowych jako wykonawca.
3. Posiadają doświadczenie w pracy naukowo- badawczej w zakresie szeroko pojętej inżynierii materiałowej powierzchni i kontaktów pomiędzy materiałami, badaniach morfologii powierzchni oraz doświadczenie w interpretacji badań termograwimetrycznych, doświadczenie w badaniu i pracach z materiałami podlegającymi przemianom fazowym.
4. Wykonawca do oferty dołączyć powinien wykaz co najmniej 5 publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym, (z tzw. listy filadelfijskiej) jego autorstwa lub współautorstwa dotyczących szeroko rozumianych zagadnień inżynierii materiałowej powierzchni, morfologii powierzchni, elektrod opartych na srebrze lub wykorzystujących elementy elektrod srebrowych lub badaniach materiałów podlegających przemianom fazowym.

Oferent do oferty powinien przedstawić w załączonym formularzu oferty informacje, z których będzie wynikało, że spełnia powyższe kryteria.

Dodatkowe warunki

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej zbieżnej z treścią zapytania ofertowego.
2. Do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczane są wyłącznie osoby, których obciążenie zawodowe wynikające ze stosunku pracy, umów zlecenia oraz z wykonywania przez nie zadań w projekcie/projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych Zleceniobiorcy w ramach niniejszego projektu; a łączne zaangażowanie zawodowe Zleceniobiorcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zleceniodawcy i innych podmiotów łącznie z zaangażowaniem w ramach planowanego projektu nie przekroczy 276 godzin miesięcznie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest załączony do niniejszego zapytania ofertowego jako załącznik nr 1. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z CV.
2. Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteriami oceny ofert są:
a) Spełnienie wymagań merytorycznych – ocena spełnia/ nie spełnia. Oferty niespełniające kryterium dopuszczającego będą wykluczone,
b) Cena ofertowa brutto za jedną godzinę pracy wykonawcy,
Przez kryterium „Cena ofertowa brutto za 1 godzinę” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą brutto za 1 godzinę (60 minut) pracy na podstawie umowy zlecenia, wyrażoną w PLN.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy:
1. Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego
3. Złożą ofertę po wskazanym terminie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postepowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABRAXAS JEREMIASZ OLGIERD

Adres

Piaskowa 27

44-300 Wodzisław Śląski

śląskie , wodzisławski

Numer telefonu

+48667157852

NIP

6511032642

Tytuł projektu

Materiały termoprzewodzące nowej generacji do zastosowań w elektronice

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0009/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Na zapytanie odpowiedział jeden oferent:
1. Kazimierz Drabczyk
ul. Graniczna Górna 9
34-120 Roczyny

Data wpłynięcia oferty: 23.10.2017

Cena oferty: 80 PLN brutto za 1 godzinę pracy
Liczba wyświetleń: 551