Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 05.05.00-22-0063/16/ICT

Data publikacji: 19.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-11-2017

Numer ogłoszenia

1062837

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – kody CPV:
•80500000-9- Usługi szkoleniowe
• 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne
• 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
• 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków
2. Przedmiotem zamówienia są następujące usługi:
• Część A zamówienia na usługi szkoleniowe dotyczące przeprowadzenia szkoleń komputerowych.
• Część B zamówienia na usługę najmu sal szkoleniowych komputerowych,
• Część C zamówienia na usługi cateringu kawowego
3. Usługi będą świadczone na terenie województwa pomorskiego.
4. W związku z trwającą rekrutacją ciągłą Uczestników szkoleń w ramach Projektu usługi realizowane będą zgodnie z harmonogramem poszczególnych szkoleń. Szczegółowe terminy, miejscowości oraz harmonogramy szkoleń zostaną przedstawione Wykonawcy w trybie roboczym. Szkolenia mogą być realizowane w godzinach od 7 do 22, we wszystkie dni tygodnia (w tym weekendy).
5. Termin realizacji usług: nie wcześniej niż od 21 listopada 2017r. i nie później niż do 31 maja 2019r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wybranym Wykonawcą/ Wykonawcami.
6. Projekt skierowany jest do 570 osób (314 Kobiet, 256 Mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej (w wieku powyżej 25 roku życia), zamieszkałych (zgodnie z KC) w woj. pomorskim, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji komputerowych. Co najmniej 60% uczestników projektu stanowić będą (łącznie) osoby w wieku 50 lat i więcej i o niskich kwalifikacjach zawodowych. Co najmniej połowę UP stanowić będą (łącznie) pracownicy sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych. Celem głównym projektu jest nabycie w terminie 1.6.2017-31.05.2019 r kompetencji komputerowych na poziomie A lub A+B wg Ramy Kompetencji DIGCOMP i potwierdzenie ich certyfikatem ECDL.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 20 listopada 2017r., do godz. 10:00. Pozostałe informacje dotyczące składania ofert są dostępne w siedzibie Beneficjenta w Warszawie (ul. Pańska 98 lok. 26, 00-837 Warszawa, od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00-15:00) lub pod numerem telefonu 509 566 316. Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji jest Agata Olesińska

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekty@ictszkolenia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agata Olesińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

509566316

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

7. Zakres zadań Wykonawcy i charakterystyka Usługi – Część A zamówienia
a) Liczba szkoleń: 38
b) Liczba godzin szkoleniowych: 5776 godzin. Każde szkolenie będzie trwać max. 5 m-cy przy założeniu trybu 2x 4godz./tyg. Możliwa jest zmiana trybu zajęć - podział godzin na sesje będzie odbywał się zgodnie z preferencjami Uczestników szkolenia (np. 3 dni x 4 godz., np. 2 dni x 6 godz., itp.);
c) W Projekcie, w ramach zadania realizowanego przez Beneficjenta zaplanowano realizację szkoleń dla 38 grup szkoleniowych po 152 godziny dla każdej z nich (po 15 osób w grupie) w następujących terminach:
GR 1-10: 11.2017-03.2018 (5 miesięcy)
GR 11-12: 12.2017-04.2018 (5 miesięcy)
GR 13-14: 01-05.2018 (5 miesięcy)
GR 15-16: 02-06.2018 (5 miesięcy)
GR 17-18: 03-07.2018 (5 miesięcy)
GR 19-20: 04-08.2018 (5 miesięcy)
GR 21-22: 05-09.2018 (5 miesięcy)
GR 23-24: 06-10.2018 (5 miesięcy)
GR 25-26: 07-11.2018 (5 miesięcy)
GR 27-28: 08-12.2018 (5 miesięcy)
GR 29-30: 09.2018- 01.2019 (5 miesięcy)
GR 31-32: 10.2018- 02.2019 (5 miesięcy)
GR 33-34: 11.2018- 03.2019(5 miesięcy)
GR 35-36: 12.2018- 04.2019 (5 miesięcy)
GR 37-38: 01-05.2019 (5 miesięcy)

8. Zakres zadań Wykonawcy i charakterystyka Usługi – Część B zamówienia
a) Liczba szkoleń: 38
b) Liczba godzin szkoleniowych: 5776 godzin. Każde szkolenie będzie trwać max. 5 m-cy przy założeniu trybu 2x 4godz./tyg. Możliwa jest zmiana trybu zajęć - podział godzin na sesje będzie odbywał się zgodnie z preferencjami Uczestników szkolenia (np. 3 dni x 4 godz., np. 2 dni x 6 godz., itp.);
c) W Projekcie, w ramach zadania realizowanego przez Beneficjenta zaplanowano realizację szkoleń dla 38 grup szkoleniowych po 152 godziny dla każdej z nich (po 15 osób w grupie) w następujących terminach:
GR 1-10: 11.2017-03.2018 (5 miesięcy)
GR 11-12: 12.2017-04.2018 (5 miesięcy)
GR 13-14: 01-05.2018 (5 miesięcy)
GR 15-16: 02-06.2018 (5 miesięcy)
GR 17-18: 03-07.2018 (5 miesięcy)
GR 19-20: 04-08.2018 (5 miesięcy)
GR 21-22: 05-09.2018 (5 miesięcy)
GR 23-24: 06-10.2018 (5 miesięcy)
GR 25-26: 07-11.2018 (5 miesięcy)
GR 27-28: 08-12.2018 (5 miesięcy)
GR 29-30: 09.2018- 01.2019 (5 miesięcy)
GR 31-32: 10.2018- 02.2019 (5 miesięcy)
GR 33-34: 11.2018- 03.2019(5 miesięcy)
GR 35-36: 12.2018- 04.2019 (5 miesięcy)
GR 37-38: 01-05.2019 (5 miesięcy)

9. Zakres zadań Wykonawcy i charakterystyka Usługi – Część C zamówienia
Parametry zamówienia:
- kawa, herbata, woda, mleko, cukier, cytryna
- drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub kruche ciastka lub owoce
a) Liczba szkoleń: 38
b) Liczba godzin szkoleniowych: 5776 godzin.
Każde szkolenie będzie trwać max. 5 m-cy przy założeniu trybu 2x 4godz./tyg. Możliwa jest zmiana trybu zajęć - podział godzin na sesje będzie odbywał się zgodnie z preferencjami Uczestników szkolenia (np. 3 dni x 4 godz./tyg., np. 2 dni x 6 godz./tyg., itp.);
d) Liczba osób objętych usługą: 570 (ilość maksymalna)
e) Liczba osobodni usługi przy założeniu zajęć w trybie 2x 4godz./tyg: 21.660 (ilość maksymalna)
f) W Projekcie, w ramach zadania realizowanego przez Beneficjenta zaplanowano realizację szkoleń dla 38 grup szkoleniowych po 152 godziny dla każdej z nich (po 15 osób w grupie) w następujących terminach:
GR 1-10: 11.2017-03.2018 (5 miesięcy)
GR 11-12: 12.2017-04.2018 (5 miesięcy)
GR 13-14: 01-05.2018 (5 miesięcy)
GR 15-16: 02-06.2018 (5 miesięcy)
GR 17-18: 03-07.2018 (5 miesięcy)
GR 19-20: 04-08.2018 (5 miesięcy)
GR 21-22: 05-09.2018 (5 miesięcy)
GR 23-24: 06-10.2018 (5 miesięcy)
GR 25-26: 07-11.2018 (5 miesięcy)
GR 27-28: 08-12.2018 (5 miesięcy)
GR 29-30: 09.2018- 01.2019 (5 miesięcy)
GR 31-32: 10.2018- 02.2019 (5 miesięcy)
GR 33-34: 11.2018- 03.2019(5 miesięcy)
GR 35-36: 12.2018- 04.2019 (5 miesięcy)
GR 37-38: 01-05.2019 (5 miesięcy)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Miejscowość: Wszystkie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym

Przedmiot zamówienia

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym

Potencjał techniczny

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym

Dodatkowe warunki

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym

Wykluczenia

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ICT ARTUR OLESIŃSKI

Adres

Bieniewicka 53

05-870 Błonie

mazowieckie , warszawski zachodni

Numer telefonu

531074935

Fax

221001393

NIP

1181817371

Tytuł projektu

Szkoła kompetencji komputerowych

Numer projektu

RPPM.05.05.00-22-0063/16-00

Inne źródła finansowania

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Recomp Bujakowski, Majewski S.C ul. Grabowska 26a. 62-570 Rychwał
Trener - 577.600,00 zł
Sala - 317.680,00 zł
Catering kawowy - 324.900,00 zł

Razem 1.220.180,00 zł
Liczba wyświetleń: 550