Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/POWR.01.02.02-04-0016/17 - Business English

Data publikacji: 18.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-10-2017

Numer ogłoszenia

1062656

Status rozstrzygnięcia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie zawierającej opis:
a) dane Zamawiającego:
Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata
ul. Karpacka 54, 85-164 Bydgoszcz
b) dane Oferenta:
imię i nazwisko, adres lub pieczątka firmowa - jeśli dotyczy
c) tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie: „WORK-ON IV: Informatyczna Akademia Osób Młodych”
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata
ul. Karpacka 54, 85-164 Bydgoszcz.
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.10.2017 r.
Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Szarata

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

52 373 36 89

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń językowych z tematu „Business English z elementami języka angielskiego w branży ICT - szkolenie przygotowujące do egzaminu TOEIC”

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Bydgoszcz Miejscowość: Bydgoszcz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Trenerów do przeprowadzenia szkoleń językowych z tematu „Business English z elementami języka angielskiego w branży ICT - szkolenie przygotowujące do egzaminu TOEIC”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń językowych z tematu „Business English z elementami języka angielskiego w branży ICT - szkolenie przygotowujące do egzaminu TOEIC”, w ramach umowy cywilnoprawnej, dla uczestników projektu „WORK-ON IV: Informatyczna Akademia Osób Młodych” (nr POWR.01.02.02-04-0016/17) w ramach Poddziałania 1.2.2 ,,Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” w ramach I Osi Priorytetowej „Osoby młode na rynku pracy” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowanego przez Zamawiającego.

Uczestnikami projektu są osoby bierne zawodowo w wieku 18-29 lat z terenu woj. kujawsko-pomorskiego, które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), z wyłączeniem:
a) młodzieży z pieczy zastępczej opuszczającej pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:
- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,
- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,
- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej,
b) matek opuszczających pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
c) absolwentów młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
d) absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),
e) matek przebywających w domach samotnej matki,
f) osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

Zakres usługi obejmować będzie prowadzenie szkolenia „Business English z elementami języka angielskiego w branży ICT - szkolenie przygotowujące do egzaminu TOEIC” w wymiarze 108 godzin dla każdej z 3 grup szkoleniowych. Jako godzinę szkolenia rozumie się godzinę lekcyjną (45 minut).

Uczestnicy na szkoleniu powinni zostać przygotowywani do pracy w języku angielskim w branży ICT oraz zdania egzaminu zewnętrznego TOEIC- LISTENING and READING. Zakres szkolenia powinien dotyczyć poziomu samodzielności B1/B2.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy.
2. W szkoleniach weźmie udział 36 osób (3 grupy po 12 osób).
3. Szkolenia odbywać się będą w okresie od listopada 2017 roku do lutego 2018 roku od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 (3 godz. na grupę dziennie) zgodnie z harmonogramem zajęć.
4. Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający.
5. Oferent ma obowiązek osobistego wykonania usługi.
6. Wyklucza się możliwość podzlecania usług.
7. Do obowiązków Oferenta należało będzie:
a) ustalenie szczegółowego programu zajęć,
b) opracowanie merytoryczne materiałów szkoleniowych i udostępnienie ich uczestnikom projektu,
c) prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z harmonogramem określonym przez Zamawiającego,
d) prowadzenie dziennika zajęć,
e) opracowanie i przeprowadzenie pre-testów i post-testów wiedzy wśród uczestników projektu,
f) przygotowanie uczestników do egzaminu zewnętrznego TOEIC - LISTENING
and READING.
8. Oferent w okresie świadczenia usługi szkoleniowej powinien prowadzić ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach projektu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Obligatoryjne wymagania merytoryczne dotyczące Oferenta:
• wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku filologia angielska,
• niezbędne doświadczenie zawodowe w nauczaniu języka angielskiego biznesowego - minimum 200 godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych w ostatnich 3 latach od dnia złożenia oferty (potwierdzone referencjami),
• aktualny certyfikat egzaminatora TOEIC,
• brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Wymagania merytoryczne będą oceniane na podstawie złożonych dokumentów.

Dodatkowe warunki

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń zawartych w ofercie i CV oraz może zażądać od Oferentów dodatkowych dokumentów potwierdzających w/w oświadczenia, a także zażądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w wyniku złożenia wyłącznie ofert przekraczających budżet przeznaczony na zamówienie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty” stanowiący Załącznik nr 1.
2. Do oferty należy dołączyć:
a) Życiorys zawodowy (CV) uwzględniający opis doświadczenia zawodowego i wykształcenie,
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 2,
c) Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
d) Kopie dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie zawodowe (referencje),
e) Kopię certyfikatu egzaminatora TOEIC.
3. Dopuszcza się składanie ofert cząstkowych - oferta może dotyczyć jednej lub kilku grup szkoleniowych.
4. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
5. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Oferenta, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
6. Oferta oraz załączniki muszą być podpisane, opatrzone datą sporządzenia i parafowane na każdej ze stron przez Oferenta, a kopie dokumentów podpisane za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
7. Przed upływem terminu składania ofert Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno być opakowane tak, jak oferta, a koperta powinna zawierać dodatkowo oznaczenie odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
8. Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
9. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

A. Doświadczenie zawodowe: Maks. 40 pkt.
Punkty za kryterium doświadczenie zawodowe w nauczaniu języka angielskiego biznesowego będą przyznane według zasady - liczba przeprowadzonych godzin zajęć dydaktycznych z w/w tematu w ostatnich 3 latach od dnia złożenia oferty (potwierdzone referencjami):
- od 200 do 300 godz. – 0 pkt.
- od 301 do 400 godz. – 20 pkt.
- powyżej 400 godz. – 40 pkt.

B. Cena oferty: Maks. 60 pkt.
Punkty za kryterium ceny zostaną przyznane według wzoru:
X (liczba punktów za kryterium cena) = (A : B) x 60 pkt.
A – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert (w PLN);
B – cena oferty ocenianej (w PLN)
Przez „Cenę oferty” rozumie się stawkę za 1 godzinę dydaktyczną (45min.) brutto.

C. Sposób wyboru oferty
1. Oferty niespełniające wymagań formalnych określonych w pkt. III.A lub wymagań merytorycznych określonych w pkt. III.B nie będą rozpatrywane.
2. Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwięcej punktów za spełnienie kryteriów oceny. Każda oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. będących sumą punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach (doświadczenie zawodowe i cena oferty).
3. Ocena każdej ze złożonych ofert dokonywana będzie przez Koordynatora projektu.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, jeżeli zaproponowana cena będzie rażąco niska, tzn. będzie niższa o 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
5. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:
a) W odpowiedzi na zapytania wpłynęły wyłącznie wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad.
b) W odpowiedzi na zapytanie wpłyną wyłącznie oferty, których ceny przewyższą kwotę, jaką Zamawiający może, zgodnie z budżetem projektu, przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wykluczenia

1. Z zamówienia wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.

2. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferenci dołączają do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OŚRODEK SZKOLENIOWO-WDROŻENIOWY MAREK SZARATA

Adres

Karpacka 54

85-164 Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie , Bydgoszcz

Numer telefonu

523733689

Fax

523733689

NIP

9531714903

Tytuł projektu

WORK-ON IV: Informatyczna Akademia Osób Młodych

Numer projektu

POWR.01.02.02-04-0016/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Monika Betyna - 70,00 zł i Szymon Gorlicki - 70,00 zł
Liczba wyświetleń: 92