Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług przez Analityka w ramach realizacji projektu pn. „besmart.energy – platforma do zarządzania klastrami energetycznymi”

Data publikacji: 18.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-10-2017

Numer ogłoszenia

1062581

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Atende Software poszukuje podwykonawcy zainteresowanego zawarciem umowy na świadczenie usług Analityka w ramach realizacji projektu pn. „besmart.energy – platforma do zarządzania klastrami energetycznymi” o numerze POIR.01.02.00-00-0340/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi Priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 („Projekt”), którego Zamawiający jest beneficjentem.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę, której wzór znajduje się w załączniku 4 do "Zapytania ofertowego", należy złożyć w formie:
- pisemnej, na adres Zamawiającego tj. ul. Ostrobramska 86, 04-163 Warszawa, albo
- mailowej, na adres email: rekrutacja@atendesoftware.pl
w terminie do dnia 30.10.2017 r., do godziny 16:00.

Do oferty należy dołączyć oświadczenia (wzory stanowią załączniki do "Zapytania ofertowego"):
- braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu,
- o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

rekrutacja@atendesoftware.p

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Boboli

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 222551300 (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 17:00)

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez Analityka w ramach realizacji projektu pn. „besmart.energy – platforma do zarządzania klastrami energetycznymi” o numerze POIR.01.02.00-00-0340/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi Priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 („Projekt”), którego Zamawiający jest beneficjentem.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie dostawcy usług Analityka zakup, sprzedaż, biling energii elektrycznej.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku "Zapytanie Ofertowe".

Kod CPV

72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Harmonogram realizacji zamówienia

Zakończenie świadczenia usług przez Analityka nastąpi w dniu 20.12.2018 r. z zastrzeżeniem, że Analityk zobowiązany będzie czynnie uczestniczyć w kontrolach i audytach związanych z realizacją Projektu przeprowadzanych zgodnie z zawartą pomiędzy Zamawiającym a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie umową o dofinansowanie Projektu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny wszystkich złożonych w niniejszym postępowaniu i nieodrzuconych, zgodnie z pkt. 8.4, ofert w oparciu o poniższe kryteria:
- K1 – cena brutto za jedną godzinę świadczenia usług przez Analityka (waga: 40 pkt.);
- K2 – termin rozpoczęcia świadczenia usług przez Analityka (waga: 20 pkt.);
- K3 – liczba godzin świadczenia usług przez Analityka w siedzibie Zamawiającego w każdym miesiącu obowiązywania umowy na realizację zamówienia (waga: 20 pkt.);
- K4 – okres gwarancji na przedmiot zamówienia (waga: 20 pkt.);
Szczegółowy opis oceny ofert znajduje się w załączniku: "Zapytanie ofertowe" pt. 8

Wykluczenia

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków znajduje się w załączniku: "Zapytanie ofertowe" p-t 5.
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. w Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.);
- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
- jest nieważna na podstawie przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa polskiego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ATENDE SOFTWARE SP. Z O.O.

Adres

Ostrobramska 86

04-163 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

0048665533944

NIP

1132687365

Tytuł projektu

besmart.energy - platforma do zarządzania klastrami energetycznymi

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0340/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Cezary Rejniak, Warszawa ul. Malborska 8/67
oferta wpłynęła 30.10.2017 o godzinie 13:40
Liczba wyświetleń: 791