Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług księgowych w ramach projektu „OWES - wsparcie ekonomii społecznej” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Data publikacji: 18.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-10-2017

Numer ogłoszenia

1062525

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Doprecyzowano zapisy Przedmiotu zamówienia oraz Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w części opis zadań:

Zapis:
Usługa księgowa – polega na realizacji bieżących czynności z zakresu pełnej księgowości podmiotów, spraw kadrowo-płacowych, rozliczania z ZUS, US i PFRON. Pojedyncza usługa księgowa rozumiana jest jako realizacja powyżej opisanych działań w okresie jednego miesiąca na rzecz jednego podmiotu, przy czym usługa księgowa na rzecz jednego podmiotu realizowana może być maksymalnie do dnia 31.12.2017 r. Dodatkowo prawidłowe wykonanie usługi musi zostać potwierdzone przez podmiot na rzecz, którego usługa była świadczona.

Zastąpiono:
Usługi księgowe – sporządzanie opinii i/lub analiz, przygotowywanie projektów pism w postępowaniach administracyjnych (pozwolenia, zgody, rejestracje, itp.), przygotowywanie sprawozdań. Pojedyncza usługa księgowa rozumiana jest jako realizacja jednego z powyższych działań na rzecz jednego podmiotu, przy czym usługa księgowa na rzecz jednego podmiotu realizowana może być maksymalnie do dnia 31.12.2017 r. Dodatkowo prawidłowe wykonanie usługi musi zostać potwierdzone przez podmiot na rzecz, którego usługa była świadczona.

Termin składania ofert został wydłużony do 27.10.2017 r.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty wg wzoru podanego w załączeniu należy składać z dopiskiem „Oferta – usługa księgowa”, osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: 90-558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 w godz. 8.00-15.30 lub na adres poczty elektronicznej email: pciacka@wsparciespoleczne.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pciacka@wsparciespoleczne.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paulina Ciąćka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

796141440

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu „OWES - wsparcie ekonomii społecznej” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług księgowych, kontraktowanych w zależności od bieżących potrzeb:
1) podmiotów ekonomii społecznej (PES) prowadzących odpłatną działalność statutową;
2) podmiotów ekonomii społecznej (PES) prowadzących działalność gospodarczą.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Miejscowość: Miejsce realizacji zamówienia: subregion – powiaty: poddębicki, łowicki, łęczycki, zgierski, brzeziński, kutnowski, skierniewicki, m. Skierniewice oraz w uzasadnionych przypadkach, pozostałe subregiony województwa łódzkiego.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu „OWES - wsparcie ekonomii społecznej” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług księgowych, kontraktowanych w zależności od bieżących potrzeb:
1) podmiotów ekonomii społecznej (PES) prowadzących odpłatną działalność statutową;
2) podmiotów ekonomii społecznej (PES) prowadzących działalność gospodarczą.

Przedmiot zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79200000-6 - usługi księgowe, audytorskie i podatkowe; 79211000-6 Usługi księgowe; 79412000-5 - usługi doradcze w zakresie zarządzania finansami.
1. Okres świadczenia usług: od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.
2. Miejsce realizacji zamówienia: subregion – powiaty: poddębicki, łowicki, łęczycki, zgierski, brzeziński, kutnowski, skierniewicki, m. Skierniewice oraz w uzasadnionych przypadkach, pozostałe subregiony województwa łódzkiego.
3. Usługi księgowe – sporządzanie opinii i/lub analiz, przygotowywanie projektów pism w postępowaniach administracyjnych (pozwolenia, zgody, rejestracje, itp.), przygotowywanie sprawozdań. Pojedyncza usługa księgowa rozumiana jest jako realizacja jednego z powyższych działań na rzecz jednego podmiotu, przy czym usługa księgowa na rzecz jednego podmiotu realizowana może być maksymalnie do dnia 31.12.2017 r. Dodatkowo prawidłowe wykonanie usługi musi zostać potwierdzone przez podmiot na rzecz, którego usługa była świadczona.

Kod CPV

79200000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres świadczenia usług: od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne, dysponujące personelem
o niżej określonych kwalifikacjach:
a. wykształcenie wyższe kierunkowe. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jest on zobowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia potwierdzające posiadane wykształcenie.
b. min. 3 letnie doświadczenie zawodowe, w tym min. 2 lata doświadczenia
w świadczeniu usług doradczych dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES)/Przedsiębiorstw Społecznych (PS), Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). Zamawiający wyznacza szczegółowe wykazanie i udokumentowanie spełnienia niniejszego warunku poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a także poprzez wskazanie na posiadanie przez Wykonawcę wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia zawodowego (zg. z załącznikiem nr 4 lub 5 do niniejszego zapytania). Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże i udowodni, iż w okresie ostatnich trzech lat licząc od terminu składania ofert świadczył usługi doradcze w danej dziedzinie, w tym min. przez dwa lata dla PES, PS lub JST, w ramach umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jest on zobowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy zaświadczenia potwierdzające posiadane doświadczenie.
c. wystarczająca wiedza merytoryczna i umiejętności praktyczne z zakresu objętego usługą. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
d. uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jest on zobowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia.
e. znajomość specyfiki obszaru, o którym w mowa w pkt II, na którym realizowany jest projekt, ze szczególnym uwzględnieniem podziału administracyjnego, ilości
i rodzaju działających podmiotów ekonomii społecznej oraz innych instytucji pomocy i integracji społecznej i zawodowej, w tym publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
f. ponadto oferenci powinni posiadać umiejętność:
• rozpoznawania problemów/potrzeb organizacji klienta, w oparciu o nie przygotowania procesu wsparcia oraz przeprowadzenia oceny tego procesu,
• samodzielnego przeprowadzenia analizy potrzeb organizacji, dla której prowadzi proces wsparcia; w oparciu o tę analizę samodzielnie formułować cele procesu wsparcia oraz przygotować projekt procesu wsparcia,
• rozwiązywania trudnych sytuacji podczas procesu wsparcia w sposób konstruktywny dla procesu rozwiązywania problemu i uczenia się.
Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
2. Oferenci dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
3. Oferenci znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
4. Oferenci nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Wiedza i doświadczenie

1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne, dysponujące personelem
o niżej określonych kwalifikacjach:
a. wykształcenie wyższe kierunkowe. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jest on zobowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia potwierdzające posiadane wykształcenie.
b. min. 3 letnie doświadczenie zawodowe, w tym min. 2 lata doświadczenia
w świadczeniu usług doradczych dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES)/Przedsiębiorstw Społecznych (PS), Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). Zamawiający wyznacza szczegółowe wykazanie i udokumentowanie spełnienia niniejszego warunku poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a także poprzez wskazanie na posiadanie przez Wykonawcę wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia zawodowego (zg. z załącznikiem nr 4 lub 5 do niniejszego zapytania). Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże i udowodni, iż w okresie ostatnich trzech lat licząc od terminu składania ofert świadczył usługi doradcze w danej dziedzinie, w tym min. przez dwa lata dla PES, PS lub JST, w ramach umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jest on zobowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy zaświadczenia potwierdzające posiadane doświadczenie.
c. wystarczająca wiedza merytoryczna i umiejętności praktyczne z zakresu objętego usługą. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
d. uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jest on zobowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia.
e. znajomość specyfiki obszaru, o którym w mowa w pkt II, na którym realizowany jest projekt, ze szczególnym uwzględnieniem podziału administracyjnego, ilości
i rodzaju działających podmiotów ekonomii społecznej oraz innych instytucji pomocy i integracji społecznej i zawodowej, w tym publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
f. ponadto oferenci powinni posiadać umiejętność:
• rozpoznawania problemów/potrzeb organizacji klienta, w oparciu o nie przygotowania procesu wsparcia oraz przeprowadzenia oceny tego procesu,
• samodzielnego przeprowadzenia analizy potrzeb organizacji, dla której prowadzi proces wsparcia; w oparciu o tę analizę samodzielnie formułować cele procesu wsparcia oraz przygotować projekt procesu wsparcia,
• rozwiązywania trudnych sytuacji podczas procesu wsparcia w sposób konstruktywny dla procesu rozwiązywania problemu i uczenia się.
Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.

Potencjał techniczny

Oferenci dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferenci dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferenci znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta
2. Oświadczenie Oferenta
3. CV
4. Wykaz zrealizowanych zamówień

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oceniający przy ocenie ofert bierze pod uwagę 2 czynniki:

1. Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osoby bezpośrednio świadczącej usługę. Można przyznać max. 60 punktów, za wykazanie spełnienia warunków dotyczących wykształcenia i doświadczenia zawodowego tych osób:

1) wykształcenie dodatkowe (kwalifikacje) ponad wymagane minimum: dodatkowe wykształcenie wyższe, studia podyplomowe, certyfikaty profesjonalne, branżowe uprawnienia zawodowe), maksymalnie 10 pkt.

Wykonawca uzyska po 2 pkt za każde dodatkowe wykształcenie, studia podyplomowe, certyfikaty profesjonalne, branżowe uprawnienia zawodowe. W sytuacji, gdy Wykonawca nie przedstawi żadnych dodatkowych kwalifikacji otrzyma 0 punktów. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach niniejszego podkryterium wynosi 10 pkt, nawet gdy Wykonawca wykaże więcej kwalifikacji.

2) odbyte szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z ekonomią społeczną, potwierdzone certyfikatami, inne uprawnienia, osiągnięcia istotne przy realizacji działań opisanych w zakresie zadań dla tego stanowiska, maksymalnie 10 pkt.

Wykonawca uzyska po 2 pkt za każde odbyte szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z ekonomią społeczną. W sytuacji, gdy Wykonawca nie wykaże żadnych szkoleń otrzyma 0 punktów. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach niniejszego podkryterium wynosi 10 pkt, nawet gdy Wykonawca wykaże więcej szkoleń.

3) doświadczenie w realizacji usług na rzecz PES/PS, maksymalnie 10 pkt.

Wykonawca uzyska po 1 pkt za każdą usługę wykonaną na rzecz PES/PS. W sytuacji, gdy Wykonawca nie wykaże żadnych otrzyma 0 punktów. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach niniejszego podkryterium wynosi 10 pkt, nawet gdy Wykonawca wykaże więcej usług.

4) doświadczenie w realizacji usług na rzecz JST, maksymalnie 10 pkt.

Wykonawca uzyska po 1 pkt za każdą usługę wykonaną na rzecz JST. W sytuacji, gdy Wykonawca nie wykaże żadnych otrzyma 0 punktów. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach niniejszego podkryterium wynosi 10 pkt, nawet gdy Wykonawca wykaże więcej usług.

5) doświadczenie w realizacji usług na rzecz organizacji pozarządowych, maksymalnie 10 pkt.

Wykonawca uzyska po 1 pkt za każdą usługę wykonaną na rzecz organizacji pozarządowych innych niż wskazanych w pkt 3 powyżej. W sytuacji, gdy Wykonawca nie wykaże żadnych otrzyma 0 punktów. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach niniejszego podkryterium wynosi 10 pkt, nawet gdy Wykonawca wykaże więcej usług.

6) realizowanie usług w min. 1 projekcie związanym z ekonomią społeczną (kadra projektu, wolontariat), maksymalnie 10 pkt.

Wykonawca uzyska po 1 pkt za wykonywanie usług w jednym projekcie związanym z ekonomią społeczną. W sytuacji, gdy Wykonawca nie wykaże żadnych otrzyma 0 punktów. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach niniejszego podkryterium wynosi 10 pkt, nawet gdy Wykonawca wykaże więcej projektów.


Ocena w zakresie nin. kryterium zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w dokumencie „Życiorys Zawodowy” który należy załączyć do oferty. Wzór dokumentu stanowi załącznik nr 4.

2. Cenę, za która można przyznać maks. 40 punktów. Najwięcej punktów zostanie przyznane ofercie tego wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
W ramach oceny tego kryterium cena brutto Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 40 pkt.

Zamawiający oceni oferty wg. następującego wzoru:
Najniższa oferowana cena brutto
-------------------------------------------------- x 40 = punktacja ceny oferty.
Cena badanej oferty brutto max. – 40 pkt.

Wybrana zostanie oferta tego wykonawcy, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów.

Wyniki dokonanego wyboru zostaną przekazane oferentom telefonicznie lub mailowo.

Wykluczenia

1. Realizator projektu dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
2. Realizator projektu może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. Realizator projektu jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta.
4. Realizator może wezwać Oferenta do uzupełnienia brakujących oświadczeń lub dokumentów lub poprawienia oświadczeń lub dokumentów zawierających błędy.
5. Realizator projektu odrzuci Ofertę jeżeli będzie ona zawierała cenę brutto wyższą niż kwota, którą dysponuje Realizator projektu na realizację usługi. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Realizatorowi projektu.
6. Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE WSPARCIE SPOŁECZNE "JA-TY-MY"

Adres

Piotrkowska 17

90-406 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

796141440

NIP

7251872735

Tytuł projektu

OWES - wsparcie ekonomii społecznej

Numer projektu

RPLD.09.03.01-10-0003/15-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

I&P Finance Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 18/17 91-762 Łódź
Data i godzina wpływu: 27.10.2017 r. godzina: 11:27
W wyniku oceny merytorycznej przyznano: 51,93 pkt
Zaproponowana cena:1000,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 665