Strona główna
Logo unii europejskiej

Zaprojektowanie liczników 1- i 3- fazowych energii elektrycznej w ramach realizacji projektu pn. „besmart.energy – platforma do zarządzania klastrami energetycznymi”

Data publikacji: 18.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-11-2017

Numer ogłoszenia

1062509

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Atende Software poszukuje podwykonawcy zainteresowanego zawarciem umowy na zaprojektowanie liczników 1- i 3- fazowych energii elektrycznej wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn. „besmart.energy – platforma do zarządzania klastrami energetycznymi” o numerze POIR.01.02.00-00-0340/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi Priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 („Projekt”), którego Zamawiający jest beneficjentem.

Miejsce i sposób składania ofert

Dokładny opis procesu ofertowania znajduje się w rozdziale 7 Załączonego "Zapytania Ofertowego zaprojektowanie liczników".
Proces ofertowania jest dwuetapowy.
Etap1
Warunkiem koniecznym złożenia przez Wykonawcę oferty w ramach niniejszego postępowania jest uprzednie otrzymanie przez Wykonawcę i zapoznanie się przez niego ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. W celu otrzymania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien w terminie do dnia 25.10.2017 r., do godziny 15:00, złożyć Zamawiającemu, w formie:
- pisemnej, na adres Zamawiającego tj. ul. Ostrobramska 86, 04-163 Warszawa, albo
- mailowej, na adres email: tomasz.boboli@atendesoftware.pl
Etap2
Wykonawca, który otrzymał i zapoznał się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, może złożyć Zamawiającemu ofertę na realizację przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 07.11.2017 r., do godziny 15:00, w formie:
- pisemnej, na adres Zamawiającego tj. ul. Ostrobramska 86, 04-163 Warszawa, albo
- mailowej, na adres email: tomasz.boboli@atendesoftware.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

tomasz.boboli@atendesoftware.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Boboli

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

0048 222551300 (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 17:00)

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie przez Wykonawcę liczników 1- i 3- fazowego energii elektrycznej wraz z oprogramowaniem, stworzenie dokumentacji produktowej i produkcyjnej, wykonanie prototypów urządzeń oraz serii pilotażowej oraz certyfikacja urządzeń w architekturze opartej na systemie mikroprocesorowym, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego czasu rzeczywistego. Urządzenia mają być przeznaczone do pracy ciągłej w trudnych warunkach atmosferycznych (wysoka temperatura, niska temperatura, wilgotność, drgania), ze szczególnym uwzględnieniem dużego stopnia miniaturyzacji, konieczności niskiego poboru energii oraz niezawodności;

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie Wykonawcy, którego rolą będzie zaprojektowanie liczników 1- i 3 – fazowego energii elektrycznej wraz z oprogramowaniem, stworzenie dokumentacji produktowej i produkcyjnej, wykonanie prototypów urządzeń oraz serii pilotażowej oraz certyfikacja urządzeń w architekturze opartej na systemie mikroprocesorowym, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego czasu rzeczywistego. Urządzenia mają być przeznaczone do pracy ciągłej w trudnych warunkach atmosferycznych (wysoka temperatura, niska temperatura, wilgotność, drgania), ze szczególnym uwzględnieniem dużego stopnia miniaturyzacji, konieczności niskiego poboru energii oraz niezawodności;

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
- zaprojektowanie przez Wykonawcę liczników 1- i 3- fazowego energii elektrycznej w architekturze opartej na systemie mikroprocesorowym, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego czasu rzeczywistego. Urządzenia mają być przeznaczone do pracy ciągłej w trudnych warunkach atmosferycznych (wysoka temperatura, niska temperatura, wilgotność, drgania), ze szczególnym uwzględnieniem dużego stopnia miniaturyzacji, konieczności niskiego poboru energii oraz niezawodności;
- zaprojektowanie i implementacja przez Wykonawcę oprogramowania wbudowanego przedmiotowych urządzeń;
- stworzenie przez Wykonawcę dokumentacji produkcyjnej przedmiotowych urządzeń;
- wykonanie przez Wykonawcę prototypów przedmiotowych urządzeń oraz serii pilotażowej;
- uzyskanie i dostarczenie przez Wykonawcę świadectw certyfikacji przedmiotowych urządzeń na zgodność z właściwymi normami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego i z uwagi na charakter zawartych w nim informacji stanowi Informację Poufną w rozumieniu załącznika nr 1 do zapytania ofertowego. Zamawiający przekaże szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wszystkim Wykonawcom, którzy wykazali spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5, oraz złożyli Zamawiającemu oświadczenie o zachowaniu poufności sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z pkt. 7.1 zapytania ofertowego.

Kod CPV

31700000-3

Nazwa kodu CPV

Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi nie później niż w dniu 20.09.2019 r. z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany będzie czynnie uczestniczyć w kontrolach i audytach związanych z realizacją Projektu przeprowadzanych zgodnie z zawartą pomiędzy Zamawiającym a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie umową o dofinansowanie Projektu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunkiem koniecznym złożenia przez Wykonawcę oferty w ramach niniejszego postępowania jest uprzednie otrzymanie przez Wykonawcę i zapoznanie się przez niego ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. W celu otrzymania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien w terminie do dnia 25.10.2017 r., do godziny 15:00, złożyć Zamawiającemu, w formie:
- pisemnej, na adres Zamawiającego tj. ul. Ostrobramska 86, 04-163 Warszawa, albo
- mailowej, na adres email: tomasz.boboli@atendesoftware.pl

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny wszystkich złożonych w niniejszym postępowaniu i nieodrzuconych, zgodnie z pkt. 8.7, ofert w oparciu o poniższe kryteria:
K1 – cena za realizację przedmiotu zamówienia (waga: 60 pkt.);
K2 – termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia (waga: 20 pkt.);
K3 – okres gwarancji oraz rękojmi na urządzenia (waga: 20 pkt.);

Szczegółowy opis oceny ofert znajduje się w p-cie 8 (OTWARCIE OFERT. BADANIE I OCENA OFERT. KRYTERIA OCENY OFERT) załączonego "Zapytania ofertowego"

Wykluczenia

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem pkt. 8.6;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. w Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.);
- została złożona przez Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 5, lub nie złożył oświadczenia o zachowaniu poufności, zgodnie z pkt. 7.1;
- jest nieważna na podstawie przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa polskiego.
ponadto Wykonawca musi spełniać kryteria opisane w p-cie 5 (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW) załączonego "Zapytania ofertowego".

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ATENDE SOFTWARE SP. Z O.O.

Adres

Ostrobramska 86

04-163 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

0048665533944

NIP

1132687365

Tytuł projektu

besmart.energy - platforma do zarządzania klastrami energetycznymi

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0340/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 739