Strona główna
Logo unii europejskiej

Transport nieregularny krajowy dla uczestników projektu (uczniów) „OMNIBUS. Kompleksowy system wsparcia 9 Gimnazjów z terenu Wielkopolski”.

Data publikacji: 18.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-10-2017

Numer ogłoszenia

1062497

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Transport nieregularny krajowy dla uczestników projektu (uczniów) „OMNIBUS. Kompleksowy system wsparcia 9 Gimnazjów z terenu Wielkopolski”, obejmujący uczniów z: Gimnazjum w Grabowie nad Prosną, cztery Gimnazja w Kaliszu, Gimnazjum w Blizanowie, Gimnazjum w Jankowie Pierwszym, Gimnazjum w Piotrowie, Gimnazjum w Stawiszynie.

Miejsce i sposób składania ofert

Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań. Oferty składać można osobiście (w pok. nr 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zdz.poznan.pl lub pocztą tradycyjną na w/w adres.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@zdz.poznan.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Turecka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

618685417 wew.204

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Transport nieregularny krajowy dla uczestników projektu „OMNIBUS. Kompleksowy system wsparcia 9 Gimnazjów z terenu Wielkopolski”, obejmujący uczniów z: Gimnazjum w Grabowie nad Prosną, cztery Gimnazja w Kaliszu, Gimnazjum w Blizanowie, Gimnazjum w Jankowie Pierwszym, Gimnazjum w Piotrowie, Gimnazjum w Stawiszynie.
Transport ma zapewnić uczniom (uczestnikom projektu) dojazd na zajęcia i powrót z zajęć do domu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zapewnienie transportu uczniom biorącym udział w projekcie „OMNIBUS. Kompleksowy system wsparcia 9 Gimnazjów z terenu Wielkopolski”, obejmujący uczniów z: Gimnazjum w Grabowie nad Prosną, cztery Gimnazja w Kaliszu, Gimnazjum w Blizanowie, Gimnazjum w Jankowie Pierwszym, Gimnazjum w Piotrowie, Gimnazjum w Stawiszynie.
Transport ma zapewnić uczniom (uczestnikom projektu) dojazd na zajęcia i powrót z zajęć do domu.

Przedmiot zamówienia

Transport nieregularny krajowy dla uczestników projektu „OMNIBUS. Kompleksowy system wsparcia 9 Gimnazjów z terenu Wielkopolski”, obejmujący uczniów z: Gimnazjum w Grabowie nad Prosną, cztery Gimnazja w Kaliszu, Gimnazjum w Blizanowie, Gimnazjum w Jankowie Pierwszym, Gimnazjum w Piotrowie, Gimnazjum w Stawiszynie.
Transport ma zapewnić uczniom (uczestnikom projektu) dojazd na zajęcia i powrót z zajęć do domu.
Wykonawca musi dysponować niezbędnym potencjałem osobowym do wykonania zamówienia, musi dysponować niezbędnymi zasobami technicznymi do wykonania usługi oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej wykonanie usługi.
Wykonawca musi posiadać aktualną licencję / zezwolenie na wykonywanie krajowego drogowego transportu osób.
Wykonawca musi dysponować transportem (autobusy) mogącym jednorazowo przewieźć minimum 30 osób.

Kod CPV

60000000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Od października 2017 roku do 30 kwietnia 2020 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca musi dysponować niezbędnym potencjałem osobowym do wykonania zamówienia, musi dysponować niezbędnymi zasobami technicznymi do wykonania usługi oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej wykonanie usługi.
Wykonawca musi posiadać aktualną licencję / zezwolenie na wykonywanie krajowego drogowego transportu osób.
Wykonawca musi dysponować transportem (autobusy) mogącym jednorazowo przewieźć minimum 30 osób.

Potencjał techniczny

Wykonawca musi dysponować niezbędnym potencjałem osobowym do wykonania zamówienia, musi dysponować niezbędnymi zasobami technicznymi do wykonania usługi oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej wykonanie usługi.
Wykonawca musi posiadać aktualną licencję / zezwolenie na wykonywanie krajowego drogowego transportu osób.
Wykonawca musi dysponować transportem (autobusy) mogącym jednorazowo przewieźć minimum 30 osób.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca musi dysponować niezbędnym potencjałem osobowym (posiadające wymagane uprawnienia) do wykonania zamówienia, wykonawca musi posiadać aktualną licencję / zezwolenie na wykonywanie krajowego drogowego transportu osób.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej wykonanie usługi.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert – opis sposobu oceny ofert:

Lp. Kryterium oceny ofert Maksymalna ilość punktów w kryterium
1. Cena 40
2. Kryterium środowiskowe 60

1. Cena.
Wykonawca oferuje cenę w formularzu oferty – zasada „im mniej tym lepiej”.

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

„Najniższa cena zaoferowana w badanych ofertach / Cena badanej oferty * 40 %”

przy czym 1 % = 1 punkt, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający będzie oceniał cenę brutto za jeden kilometr, z tym że Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie wszystkie planowane koszty.
2. Kryterium środowiskowe.

Wykonawca, który oświadczy że zamówienie wykona przy pomocy pojazdów wyposażonych w silniki spełniające normę Euro IV otrzyma 60 punktów. Oznacza to, że każdy osobny transport musi zostać wykonany przy pomocy samochodów spełniających ww. kryterium środowiskowe.
Kryterium to zostanie ocenione na zasadzie spełnia / nie spełnia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Adres

Jeleniogórska 4/6

60-179 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

618685417

Fax

618685144

NIP

7770001720

Tytuł projektu

OMNIBUS. Kompleksowy system wsparcia 9 Gimnazjów z terenu Wielkopolski.

Numer projektu

RPWP.08.01.02-30-0039/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przewóz Osób Autokarami
Kawaler Augustyn
Rososzyca, ul. Ostrowska 17
63-405 Sieroszewice
Data wpłynięcia oferty: 26.10.2017 r
Oferowana cena dla części 1,2,3: 4,05 zł (cztery złote pięć groszy)
Liczba wyświetleń: 462