Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa wyposażenia do pracowni hybrydowej, dostawa odzieży ochronnej

Data publikacji: 18.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-10-2017

Numer ogłoszenia

1062452

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z realizacją projektu pt. „Spójrz w swoją przyszłość techniku” nr RPWM.02.04.01-28-0005/17 w ramach Osi Priorytetowej 2. Kadry dla gospodarki dla Działania 2.4. Rozwój kształcenia
i szkolenia zawodowego dla Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia oferty na dostawy wyposażenia

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 26 października 2017 r. do godziny 15.00 (wiążąca jest data wpływu oferty do biura Międzynarodowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o.).
Ofertę należy:
1. złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (w godz. 8-16) lub
2. wysłać pocztą na adres Zamawiającego:
Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o.
ul. Celulozowa 19A/6
87-800 Włocławek
3. lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@mcdz.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@mcdz.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Grabowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

kom. 509 072 597

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy dostawy wyposażenia w ramach projektu pt. „Spójrz w swoją przyszłość techniku”. W skład zamówienia wchodzi:
a) Doposażenie pracowni hybrydowej w 10 stanowisk dla uczniów/uczennic– zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1,
b) Doposażenie stażysty w odzież ochronną – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: olsztyński Miejscowość: Olsztyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów ( 1K ) z Technikum
w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie poprzez doposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie oraz wyposażenie stażystów w odzież ochronną.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie dotyczy dostawy wyposażenia w ramach projektu pt. „Spójrz w swoją przyszłość techniku”. W skład zamówienia wchodzi:
a) Doposażenie pracowni hybrydowej w 10 stanowisk dla uczniów/uczennic– zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1,
b) Doposażenie stażysty w odzież ochronną – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1

Kod CPV

31700000-3

Nazwa kodu CPV

Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Lista kodów uzupełniających:
39151200-7 – Stoły robocze
39113000-7 – Różne siedziska i krzesła
42661000-7 – Urządzenia do lutowania na miękko i na twardo
31500000-1 – Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
44512000-2 – Różne narzędzia ręczne
44315300-4 – Tworzywa do lutowania na miękko i na twardo
44424200-0 – Taśma przylepna
18130000-0 – Specjalna odzież robocza
18830000-6 – Obuwie ochronne
31700000-3 – Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
18113000-4 – Odzież przemysłowa

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie powinno być zrealizowane w podziale na części:
1. Dostawa i montaż wyposażenia 10 stanowisk dla uczniów do pracowni hybrydowej oraz przeszkolenie min. 2 nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie obsługi zainstalowanego sprzętu.
Sposób realizacji: całość zamówienia Wykonawca zrealizuje w 7 dni od daty podpisania umowy.
2. Dostawa doposażenia stażysty w odzież ochronną - 100 kompletów.
Sposób realizacji: Zamawiający będzie sukcesywnie zamawiał określone partie dostaw wyrobów wchodzących w opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać zamawiane partie w czasie zadeklarowanym w ofercie (ilość dni roboczych). 50 kompletów w roku szkolnym 2017/2018 oraz 50 kompletów w roku szkolnym 2018/2019
Konkretne ilości i poszczególne rozmiary odzieży i obuwia zostaną wykonawcy każdorazowo podane w zamówieniu. Dostawy będą sukcesywne, a dostarczane obuwie i odzież będzie dostosowane do rozmiarów uczniów.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z załączonym zapytaniem

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z załączonym zapytaniem

Potencjał techniczny

Zgodnie z załączonym zapytaniem

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z załączonym zapytaniem

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z załączonym zapytaniem

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów jednakże warunki finansowane przekraczają kwoty założone we wniosku o dofinansowanie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny
3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Nie dopuszcza się zlecania zadań podwykonawcom.

Warunki zmiany umowy

Dokonywanie zmian w umowie możliwe jest w sytuacji, gdy wprowadzane zmiany są nieistotne.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca składający ofertę w ramach postępowania musi przesłać komplet dokumentów, na który składa się:
1/ wypełnione przez Wnioskodawcę:
a/ oferta
b/ oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych
2/aktualny KRS/Wpis do CEIDG (za zgodność z oryginałem lub wydruk komputerowy) lub inny, właściwy dokument rejestrowy

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z załączonym zapytaniem

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Część A - Doposażenie pracowni hybrydowej w 10 stanowisk
1. Kryterium oceny ofert: Cena (brutto) - 70 %
Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 70,
- Liczba punktów przyznana ofercie zostanie obliczona wg wzoru:

gdzie:
- PC - liczba punktów w kryterium Cena – 70%,
- Cn- najniższa cena spośród ważnych ofert,
- Cb- cena badanej oferty.
Ocena punktowa tego kryterium zostanie zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku.

2. Kryterium oceny ofert: Okres gwarancji i rękojmi – 30%,
- Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 30,
- Zamawiający wymaga, by minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosił minimum 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy,
- Liczba punktów przyznana ofercie zostanie obliczona wg zasady określonej w poniższej tabeli:
Lp. Udzielony okres gwarancji i rękojmi Przyznana ilość punktów
1 12 miesięcy 0
2 powyżej 12, do 18 miesięcy 10
3 powyżej 18, do 24 miesięcy 20
4 24 miesiące i więcej 30

Część B - Doposażenie stażysty w odzież ochronną
1. Kryterium oceny ofert: Cena (brutto) - 70 %
- Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 70,
- Liczba punktów przyznana ofercie zostanie obliczona wg wzoru:

gdzie:
- PC - liczba punktów w kryterium Cena,
- Cn- najniższa cena spośród ważnych ofert,
- Cb- cena badanej oferty.
Ocena punktowa tego kryterium zostanie zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku.
2. Kryterium oceny ofert: Szybkość dostawy – 30%
- Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 30,
- Wykonawca zadeklaruje w ofercie, w ciągu ilu dni roboczych od otrzymania zapotrzebowania Zamawiającego, jest w stanie dostarczyć Zamawiającemu wskazana przez niego ilość wyrobów objętych zamówieniem,
- Zamawiający wymaga, by reakcja Wykonawcy nie była dłuższa niż 15 dni roboczych,
- Liczba punktów przyznana ofercie zostanie obliczona wg zasady określonej w poniższej tabeli:
Lp. Szybkość dostawy
[dni roboczych] Przyznane punkty
1. 15 dni 0
2. 11 do 14 dni 5
3. 6 do 10 dni 15
4. 5 dni 30

Wykluczenia

Oferent nie może być powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym (zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3).
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO SP. Z O.O.

Adres

Celulozowa 19A/6

87-800 Włocławek

kujawsko-pomorskie , Włocławek

Numer telefonu

509072597

Fax

544262815

NIP

8883123862

Tytuł projektu

Spójrz w swoją przyszłość techniku

Numer projektu

RPWM.02.04.01-28-0005/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w dniu 25.10.2017 r. wpłynęła oferta firmy Renex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Al. Kazimierza Wielkiego 6E, 87-800 Włocławek;
Cena oferty 204.820,00 zł. brutto.
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w dniu 26.10.2017 r. wpłynęła oferta firmy PAGACZ I SYNOWIE SP. Z O.O.
Cena oferty 210.200,00 zł. brutto.
W dniu 27.10.2017r. wysłano do firmy Renex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa informację o wyborze oferty i jednocześnie zaproszenie do negocjacji podanej ceny.
W dniu 30.10.2017r. przeprowadzono negocjacje cenowe. W wyniku analizy oraz możliwości budżetu Zamawiającego. W trakcie negocjacji Oferent postanowił zmniejszyć swoją ofertę cenową do 202.500,00 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 737