Strona główna
Logo unii europejskiej

wykonanie działań z zakresu projektowania i zarządzania procesem wzorniczym: Uporządkowanie portfolio produktowego - lifting i modyfikacja obecnych kolekcji mebli, Projekt i wprowadzenie 3 nowych linii produktowych w oparciu badania potrzeb i motywacji klientów oraz trendów, Zarządzanie procesem wzorniczym w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II. Nr 4/2017

Data publikacji: 17.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-10-2017

Numer ogłoszenia

1062341

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający ponownie zamieścił Zapytanie ofertowe i projekt umowy

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
“Mebelux” Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 9
14-100 Ostróda
2. Termin składania ofert upływa dnia 25.10.2017 o godz. 10:00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest: Pani Marzena Czaplicka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 89 642 83 57

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie działań z zakresu projektowania i zarządzania procesem wzorniczym: Uporządkowanie portfolio produktowego - lifting i modyfikacja obecnych kolekcji mebli, Projekt i wprowadzenie 3 nowych linii produktowych w oparciu badania potrzeb i motywacji klientów oraz trendów, Zarządzanie procesem wzorniczym w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: ostródzki Miejscowość: Ostróda

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem projektu jest włączenie do oferty nowych i znacząco ulepszonych produktów w Mebelux Sp. z o.o. po roku 2018 poprzez drożenie strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania. W ramach planowanych działań jest kompleksowe stworzenie i wdrożenie strategii marki, które wpłynie na wzrost jej rozpoznawalności, odświeżony wizerunek oraz identyfikacja wizualna (Księga Marki) pozwoli konsekwentne i spójne komunikowanie przekazu marki. Doradztwo w zakresie marketingu i wizerunku dla Mebelux w oparciu o pozyskane od początku procesu informacje pozwoli opracować strategię marketingową i CSR spółki wpływającą na relacje z klientami, wzrost sprzedaży oraz spójność działań. Wwykonanie działań z zakresu projektowania i zarządzania procesem wzorniczym: Uporządkowanie portfolio produktowego - lifting i modyfikacja obecnych kolekcji mebli, Projekt i wprowadzenie 3 nowych linii produktowych w oparciu badania potrzeb i motywacji klientów oraz trendów, Zarządzanie procesem wzorniczym.

Przedmiot zamówienia

1.Uporządkowanie portfolio produktowego - lifting i modyfikacja obecnych kolekcji mebli.
Efekt: Stworzenie założeń struktury produktowej (portfel /portfolio produktowe)
Metoda: W oparciu o analizę obecnie dostępnego materiału badawczego (audyt, badania rynku, trend book), wyników oceny istniejącej oferty, aktualnej oferty produktowej, oraz szerokiego otoczenia firmy określenie struktury produktowej z podziałem na produkty wizerunkowe (promujące markę, z potencjałem na nagrody w konkursach oraz budujące wizerunek) i ustabilizowane na rynku produkty tworzące wolumen sprzedaży. Lifting linii produktowych w dotychczasowej ofercie. Praca w oparciu o metody design thinking.
Forma prezentacji: Zakończeniem etapu będzie stworzenie dokumentu określającego zasady tworzenia portfela produktowego.
Uporządkowanie portfolio produktowego czyli lifting i modyfikacja obecnych kolekcji mebli. Stworzenie założeń struktury produktowej (portfel / portfolio produktowe). Metoda: W oparciu o analizę obecnie dostępnego materiału badawczego (audyt, badania rynku, trend book), wyników oceny istniejącej oferty, aktualnej oferty produktowej, oraz szerokiego otoczenia firmy określenie struktury produktowej z podziałem na produkty wizerunkowe (promujące markę, z potencjałem na nagrody w konkursach oraz budujące wizerunek) i ustabilizowane na rynku produkty tworzące wolumen sprzedaży. Lifting linii produktowych w dotychczasowej ofercie. Praca w oparciu o metody design thinking. Forma prezentacji: Zakończeniem etapu będzie stworzenie dokumentu określającego zasady tworzenia portfela produktowego.
2. Projekt i wprowadzenie 3 nowych linii produktowych w oparciu badania potrzeb i motywacji klientów oraz trendów. Wykorzystanie metody design thinking w procesie kreowania nowych produktów .
Projekt 3 nowych linii mebli biurowych w oparciu o założenia i wytyczne badań rynku, trendów, wymagań klientów. Linie będą nawiązywały do wniosków wynikających z zadania uporządkowania portfolio. Nowe linie mebli powinny charakteryzować się modułowością, łatwością dopasowania do pomieszczeń o różnym przeznaczeniu, nowymi i innowacyjnymi funkcjonalnościami zaspokajającymi kompleksowe potrzeby klientów. Projekt będzie prowadzony jako wzorzec do zadania strategii zarządzania designem. W trakcie prac projektowych zostaną wdrożone w praktyce i sprawdzone procedury zrządzania projektami wzorniczymi.
Opracowanie metod pracy z wykorzystanie narzędzi design thinking na potrzeby wewnętrznego procesu rozwoju nowych produktów. Przeprowadzenia analizy potrzeb przedsiębiorstwa, opracowanie dostosowanej do specyfiki przedsiębiorstwa metodologii działania. Stworzenie instrukcji oraz procedur prowadzenia procesu rozwoju nowych produktów.
Włączenie analizy trendów i trendooków do procesu projektowania nowych produktów
Analiza zakresu potrzeb związanych z monitorowaniem trendów, określenie kryteriów oceny na potrzeby zamawianych badań stylistycznych i rynkowych.
Nowe linie mebli mają charakteryzować się modułowością, łatwością dopasowania do pomieszczeń o różnym przeznaczeniu, nowymi i innowacyjnymi funkcjonalnościami zaspokajającymi kompleksowe potrzeby klientów. Projekt będzie prowadzony jako wzorzec do zadania strategii zarządzania designem.
W trakcie prac projektowych zostaną wdrożone w praktyce i sprawdzone procedury zrządzania projektami wzorniczymi.
3. Zarządzanie procesem wzorniczym
Wprowadzenie systemu zbierania, przetwarzania i analizowania informacji rynkowych. Wdrożenie Human-Centered- Design. Opracowanie modelu DM, wdrożenie narzędzi, określenie modelowego procesu.
Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia opisane w zapytaniu ofertowym.

Kod CPV

79000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

79212200-5 Usługi audytu wewnętrznego
79415000-6 Usługi doradcze w zakresie zarządzania produkcją
79415200-8 Usługi doradcze w zakresie projektowania
79415200-8 Usługi doradcze w zakresie projektowania
79421000-1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych

Harmonogram realizacji zamówienia

Uporządkowanie portfolio produktowego - lifting i modyfikacja obecnych kolekcji mebli – do 28.02.2018
Projekt i wprowadzenie 3 nowych linii produktowych w oparciu badania potrzeb i motywacji klientów oraz trendów. Wykorzystanie metody design thinking w procesie kreowania nowych produktów – do 08.06.2018
Zarządzanie procesem wzorniczym – do 08.06.2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach:
1.1. konieczności zmiany terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy i nie
wynika ona z winy Wykonawcy;
1.2. konieczności zmiany terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;
1.3. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację umowy;
1.4. wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności
2. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej i przybiorą formę aneksu do niniejszej umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1.
2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
b. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym (zgodnie z Załącznikiem nr 2).
c. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy – jeśli dotyczy (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem).
d. Koncepcja zrozumienia zadania w postaci opisu. Przedstawienie pomysłu i metody realizacji projektu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny :
Cena – 80 %
Maksymalną liczbę punktów (80) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów.
Koncepcja zrozumienia zadania w postaci opisu oraz przedstawienie pomysłu i metody realizacji projektu 20%.

1. Dokument Koncepcja jest niezbędny do oceny ofert w ramach przyjętych kryteriów oraz w celu potwierdzenia, że wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminach określonych przez zamawiającego. Wykonawcy zobowiązani są dołączyć go do oferty i nie będzie on podlegał uzupełnieniu.
a. Dokument Koncepcja powinien zawierać:
i. koncepcja zrozumienia zadania w postaci opisu, przedstawienie pomysłu i metody realizacji projektu z rozbiciem na 3 etapy podane w opisie przedmiotu zamówienia
ii. szczegółowy harmonogram działań opisany zgodnie z wykresem Gantta w oparciu o harmonogram zamawiającego.
iii. metody i środki osiągniecia zakładanego celu,
iv. ewentualne zagrożenia związane z realizacją usługi i sposób ich eliminacji,
Na podstawie przedstawionej koncepcji zamawiający dokona oceny stopnia zrozumienia istoty zamówienia, zapewnienia odpowiedniej jakości usługi i dotrzymania terminów realizacji.
2. Opis sposobu przyznawania punktów. Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
a. 20 pkt. – zostanie przyznane wykonawcy za najbardziej wiarygodną i realną rynkowo koncepcję, zawierającą wszystkie etapy wraz z harmonogramem świadczącą o dociekliwości i metodycznej analizie przeprowadzonej przez wykonawcę.
b. 10 pkt – zostanie przyznane wykonawcy za koncepcję ogólna poruszający wszystkie zagadnienia,
c. 5 pkt – zostanie przyznane wykonawcy za koncepcję powierzchowną i niekompletną, świadczącą o braku dogłębnego rozeznania tematu,
d. 0 pkt – za brak koncepcji lub koncepcja nieadekwatna do zakresu zamówienia.

Uzyskane przez oferenta punkty podlegają zliczeniu. O wyborze oferty decyduje najwyższa łączna ilość punktów uzyskanych przez oferenta w ramach określonych powyżej kryteriów

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Brak powiązań wykonawcy z zamawiającym weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań. Wykonawcy pozostający w powiązaniu z Zamawiającym zostaną wykluczeni z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MEBELUX SP. Z O.O.

Adres

Przemysłowa 9

14-100 Ostróda

warmińsko-mazurskie , ostródzki

Numer telefonu

89 642 83 57

Fax

89 642 83 53

NIP

7391014196

Tytuł projektu

Wdrożenie procesów wzorniczych w MEBELUX sp. z o.o.

Numer projektu

POPW.01.04.00-28-0006/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Paweł Balcerzak NP DESIGN, ul. Parkowa 9, 05-816 Michałowice
Data złożenia oferty: 24.10.2017 godz. 10:22
Cena oferty: 282.900,00 PLN
Liczba wyświetleń: 663