Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych

Data publikacji: 17.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-11-2017

Numer ogłoszenia

1062197

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Siedziba administratora Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Domtur" sp. z o.o., Plac Kościuszki 17, 41-200 Sosnowiec (sekretariat). Godziny pracy biura: od 08:00 do 16:00 w dni robocze.

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce), opisanej w następujący sposób:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Domtur" sp. z o.o.
Plac Kościuszki 17, 41-200 Sosnowiec

"Wybór ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie kompleksowego unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest (w tym zdjęcie, transport i utylizacja) oraz odtworzenie elewacji (termomodernizacja), ocieplenie stropodachu oraz remont balkonów budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. 1-go Maja 44 w Sosnowcu."

Nie otwierać przed dniem: 03.11.2017 r. godz.: 09:00

Nazwa i adres Wykonawcy:
tel./fax.:

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wojciech Olszewski, Dariusz Nowak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(32) 294-09-70

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Roboty budowlane w zakresie kompleksowego unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, odtworzenie elewacji (termomodernizacja), ocieplenie stropodachu oraz remont balkonów.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Sosnowiec Miejscowość: Sosnowiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie prac polegających na kompleksowym unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest, odtworzeniu elewacji (termomodernizacja), ociepleniu stropodachu oraz remoncie balkonów.

Przedmiot zamówienia

Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest (w tym zdjęcie, transport i utylizacja) oraz odtworzenie elewacji (termomodernizacja), ocieplenie stropodachu oraz remont balkonów. Przedmiot zamówienia został szczegółowo scharakteryzowany w punkcie 3 załącznika "Zapytanie ofertowe" do niniejszego ogłoszenia.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin rozpoczęcia zamówienia: od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.

Termin zakończenia realizacji zamówienia: nie później niż do 31 lipca 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

Wiedza i doświadczenie

Wykaz nie mniej niż 3 wykonanych robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynków mieszkalnych, w tym 1 praca polegająca na usuwaniu azbestu o łącznej wartości nie mniejszej niż 800.000,00 zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej, z podaniem odpowiedniej wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców, załączając jednocześnie dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje wystawione przez poprzednich Zamawiających).

Potencjał techniczny

Posiadanie odpowiedniego sprzętu i zaplecza do prowadzenia prac budowlanych polegających na kompleksowym unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest (zdjęcie, transport, utylizacja) oraz odtworzeniu elewacji (termomodernizacja), ociepleniu stropodachu oraz remoncie balkonów.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby w realizacji zamówienia uczestniczył co najmniej kierownik budowy, który posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie oraz do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest członkiem odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego. Podstawę do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę Izbę. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo Budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, wraz z ofertą należy przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tego warunku, tj. kserokopię wpisu na aktualną listę członków Izby Samorządu Zawodowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Gwarantująca zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Dodatkowe warunki

Dodatkowe warunki zostały szczegółowo scharakteryzowane w punkcie 9 załącznika "Zapytanie ofertowe" do niniejszego ogłoszenia.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zostały szczegółowo scharakteryzowane w punkcie 23 załącznika "Zapytanie ofertowe" do niniejszego ogłoszenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w wyborze ofert (załącznik nr 2)
Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik nr 6)
Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 800.000,00 zł.
Zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłaty należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3)
Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego wyboru ofert.
Oferty zostaną poddane ocenie członków Komisji Przetargowej w oparciu o następujące kryterium i jego znaczenie:
Kryterium "Cena" odnoszące się do ceny brutto zaoferowanej za realizację całości zamówienia (maksymalna ilość punktów do zdobycia - 70, znaczenie procentowe kryterium - 70%).
Kryterium "Termin gwarancji na wykonane roboty budowlane udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, liczony od daty wykonania przedmiotu zamówienia" (maksymalna ilość punktów do zdobycia - 15, znaczenie procentowe kryterium - 15%).
Kryterium "Termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w miesiącach od dnia protokolarnego przekazania placu budowy" (maksymalna ilość punktów do zdobycia - 15, znaczenie procentowe kryterium - 15%).
Szczegółowe zasady oceny kryteriów został szczegółowo scharakteryzowane w punkcie 19 załącznika "Zapytanie ofertowe" do niniejszego ogłoszenia.

Wykluczenia

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z wyboru ofert na udzielenie za zamówienia, Wykonawca winien przedłożyć poniższe oświadczenia i dokumenty:
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3)
Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. 1-MAJA 44

Adres

1 Maja 44

41-200 Sosnowiec

śląskie , Sosnowiec

NIP

6443500992

Tytuł projektu

Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w budynku przy ul. 1 Maja 44 w Sosnowcu

Numer projektu

RPSL.05.02.01-24-071G/16-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PHU PRIM BUD Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 11a, 40-387 Katowice
Data złożenia oferty: 02.11.2017 r. godz. 12:30
Cena: 429 017,63 zł brutto
Liczba wyświetleń: 1322