Strona główna
Logo unii europejskiej

stworzenie danych OFML dla wybranych systemów mebli oraz dostarczenie i instalacja do firmy oprogramowania rozwijającego ofertę firmy Mebelux o usługi projektowania i aranżowania przestrzeni biurowych w związku z realizacją projektu PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II. Nr 3/2017

Data publikacji: 16.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-10-2017

Numer ogłoszenia

1061978

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
“Mebelux” Sp. Z o.o.
ul. Przemysłowa 9
14-100 Ostróda
2. Termin składania ofert upływa dnia 24.10.2017 o godz. 13:00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest: Pan Jacek Zalewski, tel. 89 646 15 14, e-mail: zalewski@mebelux.com.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

89 646 1514

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Stworzenie danych OFML dla wybranych systemów mebli oraz dostarczenie i instalacja do firmy oprogramowania rozwijającego ofertę firmy Mebelux o usługi projektowania i aranżowania przestrzeni biurowych w związku z realizacją projektu PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: ostródzki Miejscowość: Ostróda

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem projektu jest włączenie do oferty nowych i znacząco ulepszonych produktów w Mebelux Sp. z o.o. po roku 2018 poprzez drożenie strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania. W ramach planowanych działań jest kompleksowe stworzenie i wdrożenie strategii marki, które wpłynie na wzrost jej rozpoznawalności, odświeżony wizerunek oraz identyfikacja wizualna (Księga Marki) pozwoli konsekwentne i spójne komunikowanie przekazu marki. Doradztwo w zakresie marketingu i wizerunku dla Mebelux w oparciu o pozyskane od początku procesu informacje pozwoli opracować strategię marketingową i CSR spółki wpływającą na relacje z klientami, wzrost sprzedaży oraz spójność działań. Rozwinięcie oferty o usługi projektowania i aranżowania przestrzeni biurowych w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie danych OFML dla wybranych systemów mebli oraz dostarczenie i instalacja do firmy oprogramowania rozwijającego ofertę firmy Mebelux o usługi projektowania i aranżowania przestrzeni biurowych.
2. Dostarczone do firmy oprogramowanie musi opierać się o cały łańcuch łączący klienta (inwestora) z producentem, za pośrednictwem dealera, przez standard danych o nazwie OFML. Standard danych OFML umożliwia tworzenie, zautomatyzowaną dystrybucję i przetwarzanie danych produktów w czasie całego procesu konfiguracji, wyceny i prezentacji.
3. W ramach projektu Wykonawca stworzy dane OFML dla następujących systemów mebli:
Brand, Profil, Rea, Silla, Trito, Szafy, Kontenery, Aqustic, Stoły konferencyjne, Avion, Biurka elektryczne.
4. Na etapie pilota projektu Wykoanwca jest zobowiązany przeprowadzić analizę materiałów wejściowych (modeli DWG, tekstur oraz danych z systemu ERP w kontekście ich wykorzystania przy budowie danych OFML).
5. Dostarczone desktopowe oprogramowanie do projektowania wnętrz powinno umożliwiać korzystanie z danych produktu pod kątem konfiguracji graficznej i komercyjnej, opartych o stworzone wcześniej dane OFML, a także planowania przestrzennego, tworzenia dokumentacji i wizualizacji statycznych, a także panoram 360 oraz animacji. Powinno również posiadać funkcjonalność tworzenia interaktywnych prezentacji opartych o cloud serwis.
6. Ponadto dostarczone rozwiązanie ma umożliwić korzystanie z konfigurowalnych danych OFML w aplikacji mobilnej przeznaczonej na telefony i tablety, która będzie umożliwiała efektywną komunikację między działem sprzedaży a fabryką poprzez możliwość genereowania modeli 3D w formatach DWG i 3DS na bazie skonfigurowanego modelu, listy artykułów skonfigurowanych produktów, a także zdjęcia skonfigurowanych mebli
7. Przygotowana oferta powinna obejmować koszty stworzenia danych oraz koszty niezbędnych licencji na oprogramowanie obejmujących okres 3 lat.
8. Całościowe rozwiązanie powinno także umożliwiać automatyczną aktualizację danych OFML na komputerach użytkowników w oparciu o technologię online.
9. Dostarczenie danych w tym formacie staje się bardzo często wymogiem stawianym producentom, starającym się o pozyskanie do współpracy nowych dystrybutorów, mających zwiększyć wolumen sprzedaży mebli.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Wymagany termin realizacji niniejszego zamówienia w etapach, zgodnie z harmonogramem podanym poniżej. Data zakończenia 17.07.2018.
1.1.PILOT – obejmujący analizę danych wejściowych oraz stworzenie danych OFML dla systemu PROFIL – 30.11.2017
1.2.Etap 1 – linie BRAND oraz Rea, Silla, Trito do 31.03.2018
1.3.Etap 2 – Szafy, Kontenery, Stoły konferencyjne do 20.04.2018
1.4.Etap 3 – Acoustic, Avion, Biurka elektryczne – do 31.05.2018
1.5.Etap 4 – poprawki i przygotowanie wersji językowych – 15.06.2018
1.6.Dostarczenie do firmy oprogramowania rozwijającego ofertę firmy Mebelux o usługi projektowania i aranżowania przestrzeni biurowych - 30.06.2018.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach:
1.1. konieczności zmiany terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy i nie
wynika ona z winy Wykonawcy;
1.2. konieczności zmiany terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;
1.3. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację umowy;
1.4. wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności
2. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej i przybiorą formę aneksu do niniejszej umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1.1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
1.2. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym (zgodnie z Załącznikiem nr 2).
1.3. Opis zaoferowanego oprogramowania oraz warunki gwarancji i serwisu.
1.4. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy – jeśli dotyczy (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena – 100 %
Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Brak powiązań wykonawcy z zamawiającym weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań. Wykonawcy pozostający w powiązaniu z Zamawiającym zostaną wykluczeni z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MEBELUX SP. Z O.O.

Adres

Przemysłowa 9

14-100 Ostróda

warmińsko-mazurskie , ostródzki

Numer telefonu

89 642 83 57

Fax

89 642 83 53

NIP

7391014196

Tytuł projektu

Wdrożenie procesów wzorniczych w MEBELUX sp. z o.o.

Numer projektu

POPW.01.04.00-28-0006/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający informuję, że zapytanie ofertowe na stworzenie danych OFML dla wybranych systemów mebli oraz dostarczenie i instalacja do firmy oprogramowania rozwijającego ofertę firmy Mebelux o usługi projektowania i aranżowania przestrzeni biurowych w związku z realizacją projektu PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II zostało unieważnione ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Liczba wyświetleń: 404