Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/AS1

Data publikacji: 14.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-10-2017

Numer ogłoszenia

1061844

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

W siedzibie głównej Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa (w sekretariacie), do dnia 23 października 2017 roku, do godziny 15.00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Sokolnicka

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy (lub Wykonawców), który będzie odpowiedzialny za obsługę dwudniowego i trzydniowego szkolenia w Warszawie i jej okolicy (20 km od centrum Warszawy) w terminie: od 3 do 5 listopada 2017 oraz 8 do 9 grudnia 2017 dla grupy 40 osób

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa i okolice w promieniu 20 km od centrum Warszawy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem jest wyłonienie Wykonawcy (lub Wykonawców), który będzie odpowiedzialny za obsługę dwudniowego i trzydniowego szkolenia w Warszawie i jej okolicy (20 km od centrum Warszawy) w terminie: od 3 do 5 listopada 2017 oraz 8 do 9 grudnia 2017 dla grupy 40 osób

Przedmiot zamówienia

Obsługa dwudniowego i trzydniowego szkolenia w Warszawie i jej okolicy (20 km od centrum Warszawy) w terminie: od 3 do 5 listopada 2017 oraz 8 do 9 grudnia 2017 dla grupy 40 osób w zakresie noclegu, cateringu oraz wynajmu sal szkoleniowych.

Kod CPV

55000000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Harmonogram realizacji zamówienia

3-5.11.2017 oraz 8-9.12.2017

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów:
Kryteria wyboru i sposób oceny ofert Waga
Cena
90%
Aspekty społeczne 10%
2. Kryterium Cena – W ramach kryterium "Cena" maksymalna liczba punktów do uzyskania 90.
Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:
Pcena = * 90 pkt
gdzie:
Pcena – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena,
Cmin – najniższa oferowana cena,
Coferty – cena oferty badanej;
3. Kryterium Aspekty społeczne - W przypadku kryterium "Aspekty społeczne" Zamawiający przyzna 10 punktów każdemu Wykonawcy, który zobowiąże się do wykonania przedmiotu zamówienia zatrudnić na umowę o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy co najmniej 1 osobę będącą członkiem grupy społecznie zmarginalizowanej tj. np. osoby niepełnosprawne; bezrobotne, osoby do 30 życia roku życia i po ukończeniu 50 roku życia, poszukujące pracy a obecnie będące bez zatrudnienia; członkowie mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823 z późn. zm.).
Ww. Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do wykazania Zamawiającemu, za pomocą dowolnych środków dowodowych ww. zatrudnienia, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy.
W przypadku nie wykazania przez Wykonawcę w ww. terminie okoliczności, o których mowa w dwóch poprzednich akapitach Zamawiający jest uprawniony odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od upływu ww. terminu. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł.

Więcej w załączniku

Wykluczenia

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania w przypadku:

1) nie załączenia przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów lub oświadczeń o których mowa w rozdziale V ust. 2 pkt 1-4,
2) nie wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału, o których mowa w rozdziale V ust. 1;
3) złożenia oferty podpisanej przez osobę nieupoważnioną do reprezentacji Wykonawcy- brak pełnomocnictwa;
4) gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie wyrazi zgody na poprawienie oferty w zakresie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych bądź innych oczywistych omyłek polegających na niezgodności ofert z przedmiotem zapytania ofertowego;
5) wystąpienia powiązań osobowo-kapitałowych, o których mowa w rozdziale V ust. 2 pkt 3;
po zastosowaniu procedury, o której mowa w ust. 2.
2. W przypadku nie załączenia lub złożenia wymaganych dokumentów i/lub oświadczeń, o których mowa w ww. rozdziale V ust. 2 pkt 1-4 oraz ust. 1 pkt 4) lub pełnomocnictwa (ust. 1 pkt 3) albo załączenia ich w sposób wadliwy (niezgodny z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego) Zamawiający jednokrotnie wezwie Wykonawcę do uzupełnienia ww. dokumentów w wyznaczonym terminie.

W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów lub dostarczone dokumenty będą wadliwe (niezgodność z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego) Zamawiający wykluczy takiego Wykonawcę z dalszego udziału z postępowania. Oferta zaś Wykonawcy wykluczonego z postępowania zostanie uznana za ofertę odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

Adres

00-666 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

228758540

Fax

228758540

NIP

5251726659

Tytuł projektu

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół

Numer projektu

POWR.02.10.00-00-5006/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Central Fund of Immovables Sp. z o.o. Pl. Zwycięzców 2 90-312 Łódź 23.10.2017 g.13:00
Kwota: 30 623,40 zł
Liczba wyświetleń: 815