Strona główna
Logo unii europejskiej

Realizacja dostawy materiałów szkoleniowych - podręczników i ćwiczeń do nauki języka angielskiego na poziomach A1, A2, B1 oraz B2

Data publikacji: 13.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-10-2017

Numer ogłoszenia

1061831

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z realizacją projektu „Angielski na warsztacie”, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działania 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych, 3D Marek Kosiński zaprasza do składania ofert na realizację dostawy materiałów szkoleniowych -podręczników i ćwiczeń do nauki języka angielskiego na poziomach A1, A2, B1 oraz B2
Nr umowy o dofinansowanie 62/RPLU.12.03.00-06-0206/15-00
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności w toku realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty wynikającej z umowy o dofinansowanie projektu, w rozdziale dotyczącym konkurencyjności.
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia uwzględnia Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Sposób przygotowania oferty:
a. Ofertę należy przygotować w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
Ofertę można złożyć osobiście, korzystając z poczty tradycyjnej lub elektronicznej z opisem na kopercie lub w tytule wiadomości: „Oferta na realizację dostawy materiałów szkoleniowych podręczników i ćwiczeń do nauki języka angielskiego na poziomach A1, A2, B1 oraz B2" dla uczestników szkoleń organizowanych przez 3D Marek Kosiński w Lublinie i/lub na terenie innych miejscowości województwa lubelskiego, w ramach projektu pt. „Angielski na warsztacie”. Numer zapytania ofertowego: ANW.ZO.K.2/2017
b. Oferty składane osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej powinny być złożone w zamkniętej kopercie z opisem zawierającym: nazwę i adres Oferenta, nazwę i adres Zamawiającego oraz w/w opis.
c. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
d. Wzory Formularza ofertowego oraz pozostałych załączników, dostępne są na stronie internetowej www.angielskizadarmo.lublin.pl w zakładce Do pobrania.
e. Oferta powinna być: czytelna, kompletna, spełniająca stawiane wymagania, zawierać datę sporządzenia, złożona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta (zgodnie z dokumentem rejestrowym).
f. W przypadku przesyłania oferty drogą elektroniczną – powinny to być skany podpisanych dokumentów.
g. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Oferenta, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

2. W łącznej cenie Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania, bez których prawidłowa realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
3. Cena za usługę powinna być przedstawiona jedną kwotą uwzględniającą stawkę za jedną sztukę podręcznika i ćwiczeń.
4. Ceny określone przez Oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zwiększeniu.
5. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
6. Ceną podlegającą ocenie jest wartość brutto oferty.
7. Miejsce złożenia oferty:
3D Marek Kosiński
Biuro projektu „Angielski na warsztacie”
ul. Chopina 45/1
20-023 Lublin
lub
adres e-mail: rekrutacja@angielskizadarmo.lublin.pl
8. Termin złożenia oferty: do dnia 25 października 2017 roku (liczy się data wpływu).
9. O wynikach postępowania Oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na wskazane w ofercie adresy poczty elektronicznej.
10. Szczegóły dotyczące postępowania będą dostępne w Biurze Projektu.
11. Oferty złożone po terminie, niekompletne, złożone na innym druku lub niespełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.
12. Złożone w ramach postępowania dokumenty ofertowe nie podlegają zwrotowi.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

rekrutacja@angielskizadarmo.lublin.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bartłomiej Mierzwa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

534 344 034

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ILOŚĆ
1.
Podręcznik do nauki języka angielskiego na poziomie A1
New Total English Starter - Student's Book plus Active Book

36 sztuk
2.
Ćwiczenia do nauki języka angielskiego na poziomie A1
New Total English Starter - Workbook plus Audio CD (without key)
36 sztuk

3.
Podręcznik do nauki języka angielskiego na poziomie A2
New Total English Pre-Intermediate - Students' Book plus Active Book
60 sztuk
4.
Ćwiczenia do nauki języka angielskiego na poziomie A2
New Total English Pre-Intermediate - Workbook (without Key) plus Audio CD
60 sztuk
5.
Podręcznik do nauki języka angielskiego na poziomie B1
New Total English Intermediate - Students' Book plus Active Book
24 sztuki
6.
Ćwiczenia do nauki języka angielskiego na poziomie B1
New Total English Intermediate - Workbook (without Key) plus Audio CD
24 sztuki
7.
Podręcznik do nauki języka angielskiego na poziomie B2
New Total English Upper-Intermediate - Students' Book plus Active Book
48 sztuk
8.
Ćwiczenia do nauki języka angielskiego na poziomie B2
New Total English Upper-Intermediate - Workbook (without Key) plus Audio CD
48 sztuk

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

1. Termin realizacji usługi:
Szkolenia będą się odbywały w okresie październik 2017 r. – listopad 2018 r.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności w toku realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty wynikającej z umowy o dofinansowanie projektu, w rozdziale dotyczącym konkurencyjności.
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia uwzględnia Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Przedmiot zamówienia

Lp.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ILOŚĆ
1.
Podręcznik do nauki języka angielskiego na poziomie A1
New Total English Starter - Student's Book plus Active Book

36 sztuk
2.
Ćwiczenia do nauki języka angielskiego na poziomie A1
New Total English Starter - Workbook plus Audio CD (without key)
36 sztuk

3.
Podręcznik do nauki języka angielskiego na poziomie A2
New Total English Pre-Intermediate - Students' Book plus Active Book
60 sztuk
4.
Ćwiczenia do nauki języka angielskiego na poziomie A2
New Total English Pre-Intermediate - Workbook (without Key) plus Audio CD
60 sztuk
5.
Podręcznik do nauki języka angielskiego na poziomie B1
New Total English Intermediate - Students' Book plus Active Book
24 sztuki
6.
Ćwiczenia do nauki języka angielskiego na poziomie B1
New Total English Intermediate - Workbook (without Key) plus Audio CD
24 sztuki
7.
Podręcznik do nauki języka angielskiego na poziomie B2
New Total English Upper-Intermediate - Students' Book plus Active Book
48 sztuk
8.
Ćwiczenia do nauki języka angielskiego na poziomie B2
New Total English Upper-Intermediate - Workbook (without Key) plus Audio CD
48 sztuk


SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

1. Termin realizacji usługi:
Szkolenia będą się odbywały w okresie październik 2017 r. – listopad 2018 r.
2. PLANOWANE TERMINY SZKOLEŃ I DOSTARCZENIA ZESTAWÓW MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH:
Planowane terminy zakupu zestawów podręczników:

II edycja – październik 2017

Podręcznik do nauki języka angielskiego na poziomie A1 – 36 sztuk
Ćwiczenia do nauki języka angielskiego na poziomie A1 – 36 sztuk
Podręcznik do nauki języka angielskiego na poziomie A2– 60 sztuk
Ćwiczenia do nauki języka angielskiego na poziomie A2 – 60 sztuk
Podręcznik do nauki języka angielskiego na poziomie B1 – 24 sztuki
Ćwiczenia do nauki języka angielskiego na poziomie B1 – 24 sztuki
Podręcznik do nauki języka angielskiego na poziomie B2 – 48 sztuk
Ćwiczenia do nauki języka angielskiego na poziomie B2 – 48 sztuk

Kod CPV

22110000-4

Nazwa kodu CPV

Drukowane książki

Harmonogram realizacji zamówienia

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

1. Termin realizacji usługi:
Szkolenia będą się odbywały w okresie pażdziernik 2017 r. – listopad 2018 r.
2. PLANOWANE TERMINY SZKOLEŃ I DOSTARCZENIA ZESTAWÓW MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH:
Planowane terminy zakupu zestawów podręczników:

II edycja – październik 2017

Podręcznik do nauki języka angielskiego na poziomie A1 – 36 sztuk
Ćwiczenia do nauki języka angielskiego na poziomie A1 – 36 sztuk
Podręcznik do nauki języka angielskiego na poziomie A2– 60 sztuk
Ćwiczenia do nauki języka angielskiego na poziomie A2 – 60 sztuk
Podręcznik do nauki języka angielskiego na poziomie B1 – 24 sztuki
Ćwiczenia do nauki języka angielskiego na poziomie B1 – 24 sztuki
Podręcznik do nauki języka angielskiego na poziomie B2 – 48 sztuk
Ćwiczenia do nauki języka angielskiego na poziomie B2 – 48 sztuk

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1. Dysponują potencjałem i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia. W celu wykazania spełniania warunku Oferent przedłoży stosowne oświadczenie.
2. Zapewnią realizację zamówienia w terminach i na warunkach określonych w umowie. W celu wykazania spełniania warunku Oferent przedłoży oświadczenie, stanowiące nieodłączną cześć Formularza ofertowego.
3. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
2) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji.
3) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
4) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu wykazania spełniania warunku Oferent przedłoży oświadczenie.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmiany warunków umowy zawartej w wyniku postępowania, w zakresie dotyczącym zmiany terminów realizacji poszczególnych działań lub całości zamówienia, jedynie w przypadku wystąpienia zmian w projekcie.
Zmiana umowy oraz załączników do umowy możliwa jest wyłącznie w formie pisemnej po obustronnej akceptacji stron.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawcą nie może być podmiot/osoba:
a. powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym;
b. który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
c. który nie złożył kompletu dokumentów ofertowych lub złożone dokumenty zawierają błędy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:
1. Kryterium nr 1 [K1] - Cena

2. Kryterium nr 2 [K2] - Termin realizacji zamówienia
3. Kryterium nr 3 [K3] - Termin płatności


INFORMACJE O WAGACH PUNKTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY
1. K1 – Cena - 55% (maksymalnie możliwych do uzyskania 55 pkt), punkty przyznawane na podstawie formularza cenowego w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego
2. K2 – Termin realizacji zamówienia
a) do 1 dnia - 25 punktów
b) od 2 do 3 dni - 24-23 punkty
c) od 4 do 5 dni - 22-20 punktów
d) powyżej 5 dni - 19pkt
- 25% (maksymalnie możliwych do uzyskania 25 pkt), punkty przyznawane na podstawie informacji na temat spełnienia wymagań dodatkowych.
3. Termin płatności
a) więcej niż 280 dni - 20 punktów
b) od 180 do 279 dni  15 - 19 punktów
c) od 150 do 179 dni - 10 - 14 punktów
d) poniżej 150 - 9 punktów
- 20% (maksymalnie możliwych do uzyskania 20 pkt), punkty przyznawane na podstawie informacji na temat spełnienia wymagań dodatkowych.
Łącznie możliwych do uzyskania 100 pkt (100%)
Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru: K = K1 + K2 +K3

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).

OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY
Ad. 1
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „Cena”:
K1 = (Cmin:C)x55
K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium cena
Cmin– cena najniższa spośród ważnych ofert
C– cena badanej oferty
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Ad. 2
K2 - Termin realizacji zamówienia – 25% (maksymalnie możliwych do uzyskania 25 pkt), punkty przyznawane na podstawie informacji na temat spełnienia wymagań dodatkowych.
Ad. 3
K3 - Termin płatności - 20% (maksymalnie możliwych do uzyskania 20 pkt), punkty przyznawane na podstawie informacji na temat spełnienia wymagań dodatkowych.

Wykluczenia

Wykonawcą nie może być podmiot/osoba:
a. powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym;
b. który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
c. który nie złożył kompletu dokumentów ofertowych lub złożone dokumenty zawierają błędy.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

3D MAREK KOSIŃSKI

Adres

21-100 Majdan Kozłowiecki (osada leśna)

lubelskie , lubartowski

Numer telefonu

692443536

NIP

7122081351

Tytuł projektu

Angielski na warsztacie

Numer projektu

RPLU.12.03.00-06-0206/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Netronic Marcin Karwowski
Zemborzyce Tereszyńskie 53A, 20-515 Lublin
Data wpłynięcia: 24.10.2017
Cena:
1.
Podręcznik do nauki języka angielskiego na poziomie A1
New Total English Starter - Student's Book plus Active Book

36 sztuk - 75 PLN/SZT
2.
Ćwiczenia do nauki języka angielskiego na poziomie A1
New Total English Starter - Workbook plus Audio CD (without key)
36 sztuk - 56 PLN/SZT

3.
Podręcznik do nauki języka angielskiego na poziomie A2
New Total English Pre-Intermediate - Students' Book plus Active Book
60 sztuk - 75 PLN/SZT
4.
Ćwiczenia do nauki języka angielskiego na poziomie A2
New Total English Pre-Intermediate - Workbook (without Key) plus Audio CD
60 sztuk - 56 PLN/SZT
5.
Podręcznik do nauki języka angielskiego na poziomie B1
New Total English Intermediate - Students' Book plus Active Book
24 sztuki - 75 PLN/SZT
6.
Ćwiczenia do nauki języka angielskiego na poziomie B1
New Total English Intermediate - Workbook (without Key) plus Audio CD
24 sztuki - 56 PLN/SZT
7.
Podręcznik do nauki języka angielskiego na poziomie B2
New Total English Upper-Intermediate - Students' Book plus Active Book
48 sztuk 75 PLN/SZT
8.
Ćwiczenia do nauki języka angielskiego na poziomie B2
New Total English Upper-Intermediate - Workbook (without Key) plus Audio CD
48 sztuk 56 PLN/SZT
Liczba wyświetleń: 1412