Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 8/2017/K089

Data publikacji: 13.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-10-2017

Numer ogłoszenia

1061619

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty prosimy składać na wzorze formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z dokumentami wymienionymi w pkt. V niniejszego zapytania.
2. Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 24 października 2017 r. do godziny 9:00.
3. Miejsca składania ofert: w Biurze Projektu w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, pok. B315 lub w Kancelarii Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, pok. B105 w godzinach pracy Biura i Kancelarii, tj. w godzinach 8.00-16.00 lub drogą elektroniczną (podpisaną i zeskanowaną ofertę) na adres ekarewicz@wsb.gda.pl z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 8/2017/K089”.
4. Wykonawca może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ekarewicz@wsb.gda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Emilia Kalina Karewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 58 522 77 85

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów z zakresu biznesu międzynarodowego zakończonych egzaminem wewnętrznym dla studentów kierunku Prawo w biznesie

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Miejscowość: Gdańsk, Gdynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Prawo, Prawo w biznesie”. Celem projektu jest wzrost kompetencji oczekiwanych przez pracodawców u studentów kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Prawo, Prawo w biznesie poprzez udział w Programie Rozwoju Kompetencji oferowanym przez WSB w Gdańsku.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów z zakresu biznesu międzynarodowego zakończonych egzaminem wewnętrznym dla studentów kierunku Prawo w biznesie


Minimalny zakres tematyki warsztatów:

1. w zakresie prawo i zarządzanie:
- prawo handlowe- spółki w działalności gospodarczej
- prawo podatkowe
- regulacje z zakresu prawa pracy
2. w zakresie prawo i finanse:
- podatki i obciążenia publicznoprawne
- regulacje związaną z postępowaniem podatkowym
- rachunkowość w biznesie międzynarodowym
- doradztwo podatkowe w zakresie finansów
3. w zakresie prawo w usługach IT:
- prawa autorskie
- ochrona danych osobowych
- postępowanie patentowe i pochodnych (ochrona utworu oraz znaki towarowe)

Szkolenia/warsztaty będą się odbywać na terenie Trójmiasta, w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający zapewni odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 8/2017/K089

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być wykonany w okresie od 27.10.2017 r. do 22.12.2017 r.
W wyżej wskazanym okresie zrealizowane będą zajęcia dla 1 grupy warsztatowej, która zrealizuje pełen zakres warsztatów opisany jako przedmiot zamówienia. Orientacyjna liczebność grupy szkoleniowej: ok. 10-14 osób w grupie.
Na przeprowadzenie szkolenia dla jednej grupy przewidziano łącznie 46 godzin 45-minutowych.
Terminy szczegółowe szkoleń wskaże Zamawiający zgodnie z przygotowanym przez Zamawiającego harmonogramem szkoleń.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 8/2017/K089

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 8/2017/K089

Potencjał techniczny

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 8/2017/K089

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 8/2017/K089

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 8/2017/K089

Dodatkowe warunki

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 8/2017/K089

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 8/2017/K089

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 8/2017/K089

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 8/2017/K089

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIUM OCENY I SPOSÓB OCENY
1. Ocena ofert składa się z dwóch etapów:

Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – Etap 1, dokonywana jest na podstawie złożonych dokumentów oraz Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Etap 2 - Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):

KRYTERIUM - WAGA (%)
Cena ofertowa brutto* - waga: 80
Liczba aktywności trenera w ramach działalności na rzecz biznesu międzynarodowego oraz działalności na rzecz zagranicznych organów kontroli finansowej w przeciągu ostatnich 24 miesięcy kalendarzowych poprzedzających obecny miesiąc, tj. w okresie 01.06.2015r. -31.05.2017r. - waga: 10
Doświadczenie trenera w zakresie tworzenia regulacji normatywnych z zakresu prawa gospodarczego i obsługi międzynarodowych podmiotów gospodarczy - waga: 10
* pod pojęciem ceny ofertowej brutto Zamawiający rozumie kwotę brutto wraz z narzutami na wynagrodzenia stanowiące koszt Zamawiającego (jeśli dotyczy), a dla podatnika VAT – kwotę zawierającą podatek VAT (jeśli dotyczy)

K1 - Kryterium oceny – cena ofertowa brutto
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

Pc = Cn x waga/ Cr

Pc – otrzymane punkty
Cn– łączna cena brutto oferty z najniższą ceną
Cr – łączna cena brutto oferty rozpatrywanej

Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.

K2- Kryterium oceny – Liczba aktywności trenera w ramach działalności na rzecz biznesu międzynarodowego oraz działalności na rzecz zagranicznych organów kontroli finansowej w przeciągu ostatnich 24 miesięcy kalendarzowych poprzedzających obecny miesiąc, tj. w okresie 01.10.2015r. -30.09.2017r.
Punktacja za liczbę aktywności trenera w określonym obszarze przyznawana będzie następująco:
(max 10 pkt.)

- liczba aktywności od 1 do 4 – 0 pkt.
- liczba aktywności minimum 5 – 10 pkt.

Weryfikacja deklarowanej liczby aktywności:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz CV trenera.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty trenera poświadczające odnośne aktywności.

K3- Kryterium oceny – Doświadczenie w zakresie tworzenia regulacji normatywnych z zakresu prawa gospodarczego i obsługi międzynarodowych podmiotów gospodarczych
Punktacja za doświadczenie trenera w określonym obszarze przyznawana będzie następująco:
(max 10 pkt.)

- doświadczenie poniżej jednego roku – 0 pkt.
- doświadczenie minimum roczne - 10 pkt.

Weryfikacja deklarowanego doświadczenia:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz CV trenera.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty trenera poświadczające odnośne doświadczenie w terminie 48 godzin od żądania Zamawiającego dot. tego wglądu.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą łączną punktację spośród ocenianych = K (K=K1+K2+K3).

W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji.

Wykluczenia

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 8/2017/K089

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

Rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Prawo, Prawo w biznesie

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-K089/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Kancelaria Adwokacka Tomasz Zienowicz
ul. Świętojańska 23/7B
81-372 GDYNIA

19.10.2017r. godz. 10:00
5.750,00 PLN
Liczba wyświetleń: 364