Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 9/2017/K089

Data publikacji: 12.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-10-2017

Numer ogłoszenia

1061539

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty prosimy składać na wzorach formularzy stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Podpisaną czytelnie ofertę należy złożyć w terminie do 23 .10. 2017 r. do godziny 9.00.
Miejsce składania ofert:
w Biurze Projektu w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, pok. B315 lub w Kancelarii WSB w Gdańsku lub drogą elektroniczną na adres ekarewicz@wsb.gda.pl z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 9/2017/K089”.
2. Oferent może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ekarewicz@wsb.gda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Emilia Kalina Karewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 58 522 77 85

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie KWALIFIKOWANEGO KURSU PIERWSZEJ POMOCY wraz z egzaminem teoretyczno-praktycznym ukierunkowanym na uzyskanie tytułu RATOWNIKA zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Miejscowość: Gdańsk, Gdynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Prawo, Prawo w biznesie”. Celem projektu jest wzrost kompetencji oczekiwanych przez pracodawców u studentów kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Prawo, Prawo w biznesie poprzez udział w Programie Rozwoju Kompetencji oferowanym przez WSB w Gdańsku.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie KWALIFIKOWANEGO KURSU PIERWSZEJ POMOCY wraz z egzaminem teoretyczno-praktycznym ukierunkowanym na uzyskanie tytułu RATOWNIKA zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Szkolenia będą się odbywać na terenie Trójmiasta, w terminach wskazanych przez Zamawiającego i w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiającym.
Przedmiot zamówienia musi być wykonany w okresie max. ok. dwóch miesięcy, preferowany okres od 06.11.2017r. do 30.12.2017r.
W wyżej wskazanym okresie zrealizowane będą zajęcia dla 1 grupy szkoleniowej - 10 osób.
Nie dopuszcza się dołączania grupy szkoleniowej Zamawiającego do innych osób szkolonych w zbieżnym zakresie.
Na przeprowadzenie szkoleń dla jednej grupy przewidziano łącznie 66 godzin.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 09/2017/K089

Harmonogram realizacji zamówienia

Szkolenia będą się odbywać na terenie Trójmiasta, w terminach wskazanych przez Zamawiającego i w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiającym.
Przedmiot zamówienia musi być wykonany w okresie max. ok. dwóch miesięcy, preferowany okres od 06.11.2017r. do 30.12.2017r.
W wyżej wskazanym okresie zrealizowane będą zajęcia dla 1 grupy szkoleniowej - 10 osób.
Nie dopuszcza się dołączania grupy szkoleniowej Zamawiającego do innych osób szkolonych w zbieżnym zakresie.
Na przeprowadzenie szkoleń dla jednej grupy przewidziano łącznie 66 godzin.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 09/2017/K089

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 09/2017/K089

Potencjał techniczny

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 09/2017/K089

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 09/2017/K089

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 09/2017/K089

Dodatkowe warunki

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 09/2017/K089

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 09/2017/K089

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 09/2017/K089

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 09/2017/K089

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert składa się z dwóch etapów:

Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – Etap 1, dokonywana jest na podstawie złożonej oferty zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Etap 2 - Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):

KRYTERIUM - WAGA (%)
Cena ofertowa brutto - 100

Kryterium oceny – cena ofertowa brutto
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

P C = C N x waga / C R

P C – otrzymane punkty
C N – łączna cena brutto oferty z najniższą ceną
C R – łączna cena brutto oferty rozpatrywanej

Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą punktację spośród ocenianych.
W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą lub odwołania postępowania.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji.

Wykluczenia

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 09/2017/K089

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

Rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Prawo, Prawo w biznesie

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-K089/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

RR REAGUJ RATUJ Michał Romasz
81-703 SOPOT, ul. Władysława IV 15/10

23.10.2017 godz. 8:00
7.000,00 PLN
Liczba wyświetleń: 472