Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6.2017 WYDRUK MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH

Data publikacji: 12.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-10-2017

Numer ogłoszenia

1061461

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dnia 18.10.2017 wprowadzono modyfikację do zapytania. Tym samym termin składania ofert wydłuża się do dn. 25.10.2017

Został zmieniony przedmiot zamówienia w zakresie ilości stron katalogów w wersji 3 i 4.
Przed zmianą:
wersja 3 katalogu. (46 stron plus 4 strony- okładki) - 1400 szt.
wersja 4 katalogu (46 stron plus 4 strony - okładki) - 450 szt.

Po zmianie :
wersja 3 katalogu. (44 strony plus 4 strony- okładki) - 1400 szt.
wersja 4 katalogu (44 strony plus 4 strony - okładki) - 450 szt.

Zmianie ulega również harmonogram realizacji zamówienia.
Przed zmianą:
Wersja 1 katalogu- 1850 szt., wersja 2 katalogu- 1100 szt., wersja 1 ulotki- 6900 szt., wersja 2 ulotki- 4300 sztuk w terminie do 27.10.2017
Po zmianie:
Wersja 1 katalogu- 1850 szt., wersja 2 katalogu- 1100 szt., wersja 1 ulotki- 6900 szt., wersja 2 ulotki- 4300 sztuk w terminie do 03.11.2017

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zawierać:
1. Datę i miejsce sporządzenia,
2. Nazwę, adres, numer NIP Oferenta,
3. Wycenę z podaniem ceny netto dla całości zlecenia i wskazaniem obowiązującej stawki VAT,
4. Warunki i termin płatności,
5. Datę ważności oferty,
6. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do sporządzenia oferty,
7. Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty

Oferta powinna zostać dostarczona w wyznaczonym terminie za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: monika.macholl@abatec.pl, poczty tradycyjnej lub też osobiście do naszego biura tj.: ABATEC Sp. z o.o. ul. Norwida 31, kod 76-200 Słupsk

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

monika.macholl@abatec.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Macholl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(59)8456333

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych firmy w postaci katalogów produktowych i ulotek dystrybuowanych w trakcie trwania imprez targowych, na których Zamawiający będzie uczestniczył w charakterze wystawcy.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi drukarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: słupski Miejscowość: Słupsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych firmy w postaci katalogów produktowych i ulotek dystrybuowanych w trakcie trwania imprez targowych w związku z realizacją projektu w ramach :
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa: III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie: 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych firmy w postaci katalogów produktowych i ulotek dystrybuowanych w trakcie trwania imprez targowych, na których Zamawiający będzie uczestniczył w charakterze wystawcy.
Poniżej szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia:
Wydruk katalogu produktowego wg. poniższych założeń:
Katalog A4 poziom, okładka 350g mat, środek 170 g mat
Uszlachetnienia: folia matowa 1/0 z wybiórczym laserem UV 1/0 na okładkach wszystkich katalogów, lakier dyspersyjny 1/1 na środkach wszystkich katalogów

W następujących wersjach i ilościach:
wersja 1 katalogu (32 strony plus 4 strony- okładki) - 1850 szt.
wersja 2 katalogu (32 strony plus 4 strony- okładki) - 1100 szt.
wersja 3 katalogu. (44 strony plus 4 strony- okładki) - 1400 szt.
wersja 4 katalogu (44 strony plus 4 strony - okładki) - 450 szt.


Wydruk ulotek produktowych wg. poniższych założeń:
Format poziomy A4 składane do A5, 170 g kreda mat

W następujących wersjach i ilościach:
wersja 1 ulotki- 6900 szt.
wersja 2 ulotki- 4300 szt.
wersja 3 ulotki- 5000 szt.
wersja 4 ulotki- 1800 szt.

Dostawa zamówienia na adres w kraju wskazany przez Zamawiającego;

Kod CPV

79820000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi związane z drukowaniem

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja prac będących przedmiotem zmówienia powinna zostać zrealizowana w 2 partiach zgodnie z poniższym harmonogramem określającym terminy dostarczania wydruków do siedziby Zamawiającego:
Wersja 1 katalogu- 1850 szt., wersja 2 katalogu- 1100 szt., wersja 1 ulotki- 6900 szt., wersja 2 ulotki- 4300 sztuk w terminie do 03.11.2017
Wersja 3 katalogu- 1400 szt., wersja 4 katalogu- 450 szt., wersja 3 ulotki- 5000szt, wersja 4 ulotki- 1800 sztuk w terminie do 07.01.2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim
2. W przypadku składania oferty przy pomocy środków elektronicznych na adres e-mail, niezbędne jest złożenie oferty w formie skanu podpisanych dokumentów;
3. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie poprawnie złożonych ofert zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym;
4. Ewentualne zmiany, dodatkowe informacje lub korekty będą dokonywane w formie pisemnej. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający przekaże informację o zmianach Oferentom. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu. Przez formę pisemną Zamawiający rozumie również zadanie pytania na adres email wskazany do kontaktu w sprawach zapytania ofertowego;
5. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą;

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria wyboru ofert:
a) Cena całości zlecenia– waga 100%, maksymalna do uzyskania liczba punktów 100;
Ocena poszczególnych ofert zostanie wyliczona według metodologii: cena netto najkorzystniejsza/cena netto Oferenta *100%;
2. Tryb i data oceny ofert:
Oferty zostaną porównane i ocenione według przyjętych kryteriów w dniu 26.10.2017 r. w siedzibie Zamawiającego.
Do realizacji wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów w ramach kryteriów, co zostanie potwierdzone w sporządzonym protokole z wyboru ofert.

Wykluczenia

Oferta będzie podlegała wykluczeniu jeżeli:
1. Jej treść nie będzie odpowiadała zapytaniu ofertowemu;
2. Zostanie złożona po terminie składania ofert;
3. Zostanie złożona przez Oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert częściowych i wariantowych. Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia ponosi Oferent.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABATEC SP. Z O.O.

Adres

Cypriana Kamila Norwida 31

76-200 Słupsk

pomorskie , Słupsk

Numer telefonu

598456333

Fax

598456334

NIP

8393171173

Tytuł projektu

Promocja polskiej marki wysokiej jakości basenów ogrodowych ABATEC poprzez uczestnictwo w branżowym programie promocji na wybranych rynkach.

Numer projektu

POIR.03.03.03-22-0048/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Ever Group sp. z o.o. ul. Wolności 40/25, 41-500 Chorzów
Cena oferty: 20 975,00 PLN netto + 23% VAT
Data wpłynięcia oferty: 19.10.2017
Liczba wyświetleń: 564