Strona główna
Logo unii europejskiej

Wynajem hali

Data publikacji: 12.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-11-2017

Numer ogłoszenia

1061417

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

ABM Space Sp. z o.o. realizuje projekt z Funduszy Europejskich "ReMY - Remote Mars Yard" w ramach Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program sektorowy GAMEINN 1. Osi Priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa.
Wartość projektu: 2 154 576.92 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 671 877.34 zł
Zapytanie ofertowe zostanie przeprowadzone z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji i równego traktowania Oferentów oraz w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w szczególności w zakresie: sposobu upublicznienia zapytania ofertowego i wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, określenia warunków udziału w postępowaniu, sposobu opisu przedmiotu zamówienia, określenia kryteriów oceny ofert i terminu ich składania

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać złożona:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@abmspace.com
b) osobiście, listownie lub przesyłką kurierską na adres: ul. Prosta 5/2, 87-100 Toruń.
W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie ofertowe nr 4/2017”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (pdf).
W przypadku wysłania ofert osobiście, listownie lub przesyłką kurierską należy także wysłać ofertę wraz z wymaganymi załącznikami także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@abmspace.com

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty.

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej.

3. Oferta nie spełniająca wymagań niniejszego zapytania, w szczególności formalnych(złożona po terminie, niekompletna) lub merytorycznych (zwłaszcza nie będącą ofertą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego) zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania.

4. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.

5. Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania (szczególności ze względu na należytą jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami Projektu). Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego zostanie zamieszczona na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
W przypadku modyfikacji treści zapytania termin składania ofert zostanie przedłużony. Procedura odbędzie się zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

6. Zamawiający może wezwać Oferenta do podpisania umowy w terminie 14 dni od daty ogłoszenia najkorzystniejszej oferty.

7. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

office@abmspace.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sebastian Meszyński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

723-404-050

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór oferty na wynajem powierzchni na cele zbudowania makiety Marsa w celu przeprowadzenia prac badawczych i rozwojowych. Wynajem hali o powierzchni 500 m2 w miejscowości Toruń na okres 15 miesięcy .
Powierzchnia musi charakteryzować się dachem samonośnym (nie mogą występować kolumny podtrzymujące konstrukcję dachu umieszczone w wynajmowanej przestrzeni).
Powierzchnia w całości zostanie wykorzystana na cele prowadzonych prac B+R oraz przeprowadzenia testów.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór oferty na wynajem powierzchni na cele zbudowania makiety Marsa w celu przeprowadzenia prac badawczych i rozwojowych. Wynajem hali o powierzchni 500 m2 w miejscowości Toruń na okres 15 miesięcy .
Powierzchnia musi charakteryzować się dachem samonośnym (nie mogą występować kolumny podtrzymujące konstrukcję dachu umieszczone w wynajmowanej przestrzeni).
Powierzchnia w całości zostanie wykorzystana na cele prowadzonych prac B+R oraz przeprowadzenia testów.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór oferty na wynajem powierzchni na cele zbudowania makiety Marsa w celu przeprowadzenia prac badawczych i rozwojowych. Wynajem hali o powierzchni 500 m2 w miejscowości Toruń na okres 15 miesięcy .
Powierzchnia musi charakteryzować się dachem samonośnym (nie mogą występować kolumny podtrzymujące konstrukcję dachu umieszczone w wynajmowanej przestrzeni).
Powierzchnia w całości zostanie wykorzystana na cele prowadzonych prac B+R oraz przeprowadzenia testów.

Kod CPV

70200000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości stanowiących własność

Harmonogram realizacji zamówienia

Data rozpoczęcia realizacji zamówienia: 11.2017
Data zakończenia realizacji zamówienia: 31.01.2019

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (USŁUGI):
1. Wynajem powierzchni na cele będące przedmiotem zamówienia będzie następować w trybie miesięcznym od dnia podpisania umowy z Wybranym wykonawcą do dnia 31.01.2019 r.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą umowy (Oferentem).
3. Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia będzie podpisanie umowy z Zamawiającym
4. Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy Zamawiającego lub na prośbę Oferenta.
5. Cena przedmiotu zapytania – cena podana przez Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania oraz wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym i inne. Wynagrodzenie (cena) nie będzie podlegało podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu.
6. Oferent powinien posiadać odpowiednie zasoby techniczne, infrastrukturalne i osobowe zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia będzie podpisanie umowy z Zamawiającym
2. Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy Zamawiającego lub na prośbę Oferenta.
3. Cena przedmiotu zapytania – wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania oraz wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym i inne. Wynagrodzenie (cena) nie będzie podlegało podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu.
4. Oferent powinien posiadać odpowiednie zasoby techniczne, infrastrukturalne i osobowe zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Potencjał techniczny

Oferent musi zagwarantować, że wynajmowana powierzchnia posiada czynne media tj. przyłącze elektryczne wraz ze sprawną instalacją elektryczną, instalację p. poż., posiada lub jest w stanie wykazać możliwość bezproblemowego podłączenia infrastruktury internetowej do sieci Internet lub istnieje przyłącze doprowadzające Internet. Wymagany jest dostęp do zaplecza socjalnego, w tym do toalety i umywalki. Warunkiem koniecznym jest udostępnienie przez Oferenta dostępu do wszystkich wejść do wynajmowanej powierzchni.
Stan techniczny i lokalizacja musi gwarantować brak negatywnego wpływu na przedmiot Projektu: czyli na infrastrukturę elektroniczną, makiety terenu wykonane z tworzyw plastycznych (temperatura pokojowa), komfort pracy operatorów (brak nadmiernego hałasu, niekorzystnych warunków środowiskowych, nadmiernych wibracji). Minimalna wysokość pomieszczenia 4 metry.

Dodatkowe warunki

1. Oferta powinna być przygotowana w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosi się do przedmiotu zamówienia.
2. Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.
3. Oferta musi spełniać wymagania zamieszczone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zawierać wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami do formularza dołączonymi do niniejszego zapytania ofertowego, zawierający:
a. Nazwę i adres oferenta
b. Datę sporządzenia
c. Termin ważności oferty
d. Cenę netto i brutto w rozbiciu na szczegółową specyfikację kosztów usługi wraz z uzasadnieniem wysokości wskazanych w ofercie kosztów
e. Czas realizacji oferty
f. Informację czy w przypadku przyjęcia zlecenia Oferent będzie stosować rozwiązania proekologiczne w procesie realizacji usługi wraz z uzasadnieniem
g. Dane osoby do kontaktu
h. Pieczęć i podpis oferenta
4. Oferta musi być ważna co najmniej do 30 listopada 2017r.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wspólnych przez dwóch lub większą ilość Oferentów.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Oferty niekompletne oraz takie, do których nie załączono wymaganych załączników zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
8. W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom postępowania (Oferentom) nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.
9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą podlegały wyłącznie kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Cena brutto- 60 punktów- Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się wg wzoru: P = Cn / Cof b x 60, gdzie:
P – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę
Cn – najniższa cena brutto wynikająca ze złożonych ofert (spełniających wszystkie wymogi)
Cof b. – cena brutto oferty badanej
60 – maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium

Dostępność powierzchni na cele realizacji Projektu - 40 punktów - 40x (dostępność powierzchni od momentu podpisania umowy w miesiącach w badanej ofercie)/(dostępność w najkrótszym czasie w miesiącach )
Dostępność w najkrótszym czasie w miesiącach oznacza najdłuższy okres gwarancji w miesiącach określony w ofertach złożonych przez Oferentów i niepodlegających odrzuceniu.

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

Punktacja będzie zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku. Ocena ofert zostanie przeprowadzone w terminie 7 dni od upływu terminu składania oferty.
Zamawiający podpisze umowę o udzielenie zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
Punktacja będzie zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku. Ocena ofert zostanie przeprowadzone w terminie 7 dni od upływu terminu składania oferty.
W przypadku, gdy w ramach niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami najkorzystniejszymi pod względem gospodarczym, zostanie zastosowane kryterium rozstrzygające, tj. wybór oferty najbardziej korzystnej z punktu widzenia oddziaływania na środowisko i klimat (np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu etc.).

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą w szczególności poprzez:
- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
- pozostawanie z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym według załączonego wzoru.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABM SPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Prosta 5/2

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

887404050

NIP

9562294968

Tytuł projektu

ReMY - Remote Mars Yard

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0113/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 345