Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup sprzętu elektronicznego

Data publikacji: 11.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-10-2017

Numer ogłoszenia

1061011

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie od 11.10.2017 do 18.10.2017:
- osobiście w siedzibie Zamawiającego: ul. Innowacyjna 1, Suwałki, 16-400, w godzinach 8.00-16.00
- przesłać drogą elektroniczną na adres: pawel.konopko@prognosis.pl
- przesłać pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres siedziby Zamawiającego.

Oferta powinna zostać przygotowana w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 i 2 do Zapytania, podpisana czytelnie i dostarczona w formie papierowej bądź przesłana w formie skanu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel.konopko@prognosis.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Konopko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48667336854

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu elektronicznego do Spółki Prognosis.
Miejsce realizacji zadania: siedziba Spółki Prognosis, ul. Innowacyjnej 1 w Suwałkach.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu elektronicznego o minimalnych parametrach technicznych przedstawionych w załączonym zapytaniu ofertowym.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Suwałki Miejscowość: Suwałki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Sprzęt niezbędny do dalszego rozwoju systemu Prognosis.

Przedmiot zamówienia

Dostawa sprzętu elektronicznego do Spółki Prognosis.
Miejsce realizacji zadania: siedziba Spółki Prognosis, ul. Innowacyjnej 1 w Suwałkach.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu elektronicznego o minimalnych parametrach technicznych przedstawionych w załączonym zapytaniu ofertowym.

Kod CPV

30000000-9

Nazwa kodu CPV

Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie ma zostać zrealizowane w terminie do 09.11.2017.
Wybór oferenta zaplanowany jest na 19.10.2017.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 2).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:
1). Cena (C) o wadze 90%
2). Termin realizacji (T) o wadze 10%
Razem 100 %
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Ofertowym. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

C = Cmin * 90pkt / Co, gdzie:

Cmin – cena netto oferty najtańszej
Co – cena netto oferty ocenianej
W tym kryterium można uzyskać maksimum 90 pkt.

Kryterium „Termin realizacji” będzie rozpatrywane na podstawie długości terminu realizacji podanego przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów.
Najkrótszy możliwy termin realizacji zamówienia to 1 tydzień, licząc od daty wyboru oferenta.
• termin realizacji zamówienia 1 tydzień – 10 punktów
• termin realizacji zamówienia 2 tygodnie – 5 punktów
• termin realizacji zamówienia 3 tygodnie – 0 punktów

Zamawiający informuje, iż w sytuacji w której Wykonawca nie wskaże w Formularzu Ofertowym terminu wykonania zamówienia, Zamawiający do oceny oferty, przyjmie najdłuższy możliwy termin realizacji zamówienia tj. 3 tygodnie.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, obliczona na podstawie poniższego wzoru:

P = C + T
gdzie:
P – łączna liczba punktów
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w Kryterium „Cena”
T – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w Kryterium „Termin realizacji”

Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę złożenie zamówienia.

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca na potwierdzenie braku powiązań zobowiązany jest załączyć do oferty Oświadczenie o braku ww. powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 2).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PROGNOSIS SP. Z O.O.

Adres

Innowacyjna 1

16-400 Suwałki

podlaskie , Suwałki

Numer telefonu

+48728542296

NIP

8442357772

Tytuł projektu

Wdrożenie modelu biznesowego oraz innowacyjnego systemu Prognosis na rynek krajowy i zagraniczny

Numer projektu

POPW.01.01.02-20-0004/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Morele.net sp. z o.o.
ul. Fabryczna 20A
31-553 Kraków

Oferta złożona 18 października 2017
Cena: 16.985,37 PLN
Liczba wyświetleń: 473