Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.1/RPO-WO/2017 na zakup i wdrożenie „systemu ERP – typ B2E” oraz „platformy B2B - typ B2B”

Data publikacji: 10.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-10-2017

Numer ogłoszenia

1060959

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 18.10.2017 r. elektronicznie na adres: it@famad.com.plw postaci skanów podpisanych dokumentów lub w wersji papierowej na adres Zamawiającego wymieniony w pkt 1 Zapytania ofertowego.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od oferenta:
1) Zał. Nr 1 – formularz oferty- Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1do zapytania ofertowego.
2) Zał. Nr 2 – oświadczenie o braku powiązań - należy dostarczyć załącznik nr 2 stanowiący oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
3) Zał. Nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu.

Niniejszy dokument nie ma na celu przedstawienia wszystkich szczegółów implementacyjnych wdrożenia systemu. Dostawca jest odpowiedzialny za opracowanie oprogramowania i wdrożenie zgodnie z aktualnymi normami. Są to minimalne wymagania Zamawiającego. Dostawca zobowiązany jest do uwzględnienia wszystkich dodatkowych wymagań potrzebnych do zrealizowania programu kompletnego, niezawodnego i dopasowanego do wymogów Zamawiającego.
Niezależnie od przedstawionych wymagań, dostawca może zaproponować modyfikację rozwiązań przedstawionych w niniejszej specyfikacji w celu ulepszenia działania programu. Proponowane zmiany powinny być przedstawione wraz z uzasadnieniem, a ich przyjęcie będzie zależało wyłącznie od decyzji Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

it@famad.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Informacji dotyczących niniejszego zapytania ofertowego udzielają pracownicy działu IT od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00, e-mail: it@famad.com.pl.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) na zakup i wdrożenie „systemu ERP – typ B2E” oraz „platformy B2B - typ B2B”
2) Szczegółowe dane oraz wymagania wraz z opisem rozwiązania technicznego zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Przedmiot zamówienia
1. Zakup i wdrożenie „systemu ERP – typ B2E” o parametrach nie gorszych niż:

Rozbudowany funkcjonalnie system klasy ERP, który ma charakteryzować się elastyczną budową modułową – poszczególne funkcjonalności zgrupowane mają być w kilkunastu współpracujących ze sobą obszarach.
System niezbędny do automatyzacji procesów księgowych, finansowych, zarządzania zasobami ludzkimi, produkcji, serwisu, magazynu itd.. Elastyczność i skalowalność systemu powinny pozwolić na rozbudowę oprogramowania o nowych użytkowników, nowe moduły i nowe rozwiązania komplementarne.
Zakres planowanego do wdrożenia systemu ERP na poziomie równoważnym lub lepszym w zakresie zakupu, wdrożenia (w tym migracji danych) następujących modułów:
- Administracja (w tym definiowanie interfejsu 30 szt.),
- Produkcja (2 szt.),
- Serwis (1 szt.),
- Handel-Sprzedaż (2 szt.),
- Zamówienia (4 szt.),
- CRM (2 szt.),
- Obieg dokumentów (1 licencja serwerowa + dostępy dla użytkowników),
- Księgowość (4 szt.),
- Środki Trwałe (1 szt.),
- Kadry i Płace (2 szt.),
- e-Pracownik (wymagana liczba licencji do obsługi 120 pracowników),
- BI (1 szt.).

Po zakończonym wdrożeniu, poszczególne moduły mają mieć możliwość zwiększania bez ograniczeń w tym zakresie w aspekcie skalowalności systemu (możliwość rozbudowy systemu za pomocą funkcji API).
Zakupywane oprogramowanie ma być gotowym, istniejącym oprogramowaniem dostępnym na rynku, wdrożonym w zakresie adekwatnym do potrzeb firmy.


2. Zakup i wdrożenie „platformy B2B – typ B2B” o parametrach nie gorszych niż:

Oprogramowanie niezbędne do usprawnienia współpracy z partnerami biznesowymi. Usprawnić ma wymianę informacji pomiędzy firmami/partnerami/kontrahentami.
Pulpit kontrahenta pozwolić ma na zdalną obsługę klientów/kontrahentów B2B. Poprzez portal kontrahenci mają mieć dostęp do historii zamówień kontrahentów, płatności, wysyłek, składanych zapytań, składanych zamówień, składanych reklamacji.

Zakres planowanego do wdrożenia oprogramowania B2B wraz z EDI w zakresie zakupu, wdrożenia (w tym migracji danych) następujących modułów: Pulpit kontrahenta (platforma B2B) współpraca z aplikacją EDI.
Po zakończonym wdrożeniu, poszczególne moduły mają mieć możliwość zwiększania bez ograniczeń w tym zakresie w aspekcie skalowalności systemu (możliwość rozbudowy systemu za pomocą funkcji API).
Zakupywane oprogramowanie ma być gotowym, istniejącym oprogramowaniem dostępnym na rynku, wdrożonym w zakresie adekwatnym do potrzeb firmy.


3) Wymagany rodzaj stosowanych rozwiązań/technologii w odniesieniu do powyższych rodzajów oprogramowania - został szczegółowo opisany w Zapytaniu Ofertowym w pkt. 2. 3)

4) Wsparcie techniczne oraz aktualizacje wdrożonego systemu - został szczegółowo opisany w Zapytaniu Ofertowym w pkt. 2. 4)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: nyski Miejscowość: Paczków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Cel zamówienia:
1) zakup i wdrożenie „systemu ERP – typ B2E” oraz „platformy B2B - typ B2B”
2) Szczegółowe dane oraz wymagania wraz z opisem rozwiązania technicznego zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Przedmiot zamówienia
1. Zakup i wdrożenie „systemu ERP – typ B2E” o parametrach nie gorszych niż:

Rozbudowany funkcjonalnie system klasy ERP, który ma charakteryzować się elastyczną budową modułową – poszczególne funkcjonalności zgrupowane mają być w kilkunastu współpracujących ze sobą obszarach.
System niezbędny do automatyzacji procesów księgowych, finansowych, zarządzania zasobami ludzkimi, produkcji, serwisu, magazynu itd.. Elastyczność i skalowalność systemu powinny pozwolić na rozbudowę oprogramowania o nowych użytkowników, nowe moduły i nowe rozwiązania komplementarne.
Zakres planowanego do wdrożenia systemu ERP na poziomie równoważnym lub lepszym w zakresie zakupu, wdrożenia (w tym migracji danych) następujących modułów:
- Administracja (w tym definiowanie interfejsu 30 szt.),
- Produkcja (2 szt.),
- Serwis (1 szt.),
- Handel-Sprzedaż (2 szt.),
- Zamówienia (4 szt.),
- CRM (2 szt.),
- Obieg dokumentów (1 licencja serwerowa + dostępy dla użytkowników),
- Księgowość (4 szt.),
- Środki Trwałe (1 szt.),
- Kadry i Płace (2 szt.),
- e-Pracownik (wymagana liczba licencji do obsługi 120 pracowników),
- BI (1 szt.).

Po zakończonym wdrożeniu, poszczególne moduły mają mieć możliwość zwiększania bez ograniczeń w tym zakresie w aspekcie skalowalności systemu (możliwość rozbudowy systemu za pomocą funkcji API).
Zakupywane oprogramowanie ma być gotowym, istniejącym oprogramowaniem dostępnym na rynku, wdrożonym w zakresie adekwatnym do potrzeb firmy.


2. Zakup i wdrożenie „platformy B2B – typ B2B” o parametrach nie gorszych niż:

Oprogramowanie niezbędne do usprawnienia współpracy z partnerami biznesowymi. Usprawnić ma wymianę informacji pomiędzy firmami/partnerami/kontrahentami.
Pulpit kontrahenta pozwolić ma na zdalną obsługę klientów/kontrahentów B2B. Poprzez portal kontrahenci mają mieć dostęp do historii zamówień kontrahentów, płatności, wysyłek, składanych zapytań, składanych zamówień, składanych reklamacji.
Zakres planowanego do wdrożenia oprogramowania B2B wraz z EDI w zakresie zakupu, wdrożenia (w tym migracji danych) następujących modułów: Pulpit kontrahenta (platforma B2B) współpraca z aplikacją EDI.
Po zakończonym wdrożeniu, poszczególne moduły mają mieć możliwość zwiększania bez ograniczeń w tym zakresie w aspekcie skalowalności systemu (możliwość rozbudowy systemu za pomocą funkcji API).
Zakupywane oprogramowanie ma być gotowym, istniejącym oprogramowaniem dostępnym na rynku, wdrożonym w zakresie adekwatnym do potrzeb firmy.


3) Wymagany rodzaj stosowanych rozwiązań/technologii w odniesieniu do powyższych rodzajów oprogramowania - został szczegółowo opisany w Zapytaniu Ofertowym w pkt. 2. 3)

4) Wsparcie techniczne oraz aktualizacje wdrożonego systemu - został szczegółowo opisany w Zapytaniu Ofertowym w pkt. 2. 4)

Przedmiot zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) na zakup i wdrożenie „systemu ERP – typ B2E” oraz „platformy B2B - typ B2B”
2) Szczegółowe dane oraz wymagania wraz z opisem rozwiązania technicznego zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Przedmiot zamówienia
1. Zakup i wdrożenie „systemu ERP – typ B2E” o parametrach nie gorszych niż:

Rozbudowany funkcjonalnie system klasy ERP, który ma charakteryzować się elastyczną budową modułową – poszczególne funkcjonalności zgrupowane mają być w kilkunastu współpracujących ze sobą obszarach.
System niezbędny do automatyzacji procesów księgowych, finansowych, zarządzania zasobami ludzkimi, produkcji, serwisu, magazynu itd.. Elastyczność i skalowalność systemu powinny pozwolić na rozbudowę oprogramowania o nowych użytkowników, nowe moduły i nowe rozwiązania komplementarne.
Zakres planowanego do wdrożenia systemu ERP na poziomie równoważnym lub lepszym w zakresie zakupu, wdrożenia (w tym migracji danych) następujących modułów:
- Administracja (w tym definiowanie interfejsu 30 szt.),
- Produkcja (2 szt.),
- Serwis (1 szt.),
- Handel-Sprzedaż (2 szt.),
- Zamówienia (4 szt.),
- CRM (2 szt.),
- Obieg dokumentów (1 licencja serwerowa + dostępy dla użytkowników),
- Księgowość (4 szt.),
- Środki Trwałe (1 szt.),
- Kadry i Płace (2 szt.),
- e-Pracownik (wymagana liczba licencji do obsługi 120 pracowników),
- BI (1 szt.).

Po zakończonym wdrożeniu, poszczególne moduły mają mieć możliwość zwiększania bez ograniczeń w tym zakresie w aspekcie skalowalności systemu (możliwość rozbudowy systemu za pomocą funkcji API).
Zakupywane oprogramowanie ma być gotowym, istniejącym oprogramowaniem dostępnym na rynku, wdrożonym w zakresie adekwatnym do potrzeb firmy.


2. Zakup i wdrożenie „platformy B2B – typ B2B” o parametrach nie gorszych niż:

Oprogramowanie niezbędne do usprawnienia współpracy z partnerami biznesowymi. Usprawnić ma wymianę informacji pomiędzy firmami/partnerami/kontrahentami.
Pulpit kontrahenta pozwolić ma na zdalną obsługę klientów/kontrahentów B2B. Poprzez portal kontrahenci mają mieć dostęp do historii zamówień kontrahentów, płatności, wysyłek, składanych zapytań, składanych zamówień, składanych reklamacji.
Zakres planowanego do wdrożenia oprogramowania B2B wraz z EDI w zakresie zakupu, wdrożenia (w tym migracji danych) następujących modułów: Pulpit kontrahenta (platforma B2B) współpraca z aplikacją EDI.
Po zakończonym wdrożeniu, poszczególne moduły mają mieć możliwość zwiększania bez ograniczeń w tym zakresie w aspekcie skalowalności systemu (możliwość rozbudowy systemu za pomocą funkcji API).
Zakupywane oprogramowanie ma być gotowym, istniejącym oprogramowaniem dostępnym na rynku, wdrożonym w zakresie adekwatnym do potrzeb firmy.


3) Wymagany rodzaj stosowanych rozwiązań/technologii w odniesieniu do powyższych rodzajów oprogramowania - został szczegółowo opisany w Zapytaniu Ofertowym w pkt. 2. 3)

4) Wsparcie techniczne oraz aktualizacje wdrożonego systemu - został szczegółowo opisany w Zapytaniu Ofertowym w pkt. 2. 4)

Kod CPV

72260000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie oprogramowania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Główne kody, w których zawierają się wszystkie elementy składowe opisanego zamówienia:
72260000-5 Usługi w zakresie oprogramowania
72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania
72212000-4 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
72212211-1 Usługi opracowywania oprogramowania dla wzajemnej współpracy platform
72212332-5 Usługi opracowywania oprogramowania do opracowywania harmonogramów
72212450-8 Usługi opracowywania oprogramowania do rozliczania czasu i zarządzania zasobami ludzkimi
72212451-5 Usługi opracowywania oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa
72212430-2 Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania zapasami
72212421-6 Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania urządzeniami
72212517-6 Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego
72243000-0 Usługi programowania
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny całkowity czas realizacji nie może przekroczyć 30.09.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

KRYTERIUM DOSTĘPU/ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca składający ofertę winien posiadać odpowiednie doświadczenie i potencjał w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia, dysponować odpowiednim potencjałem organizacyjno – technicznym i znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej właściwe wykonanie zamówienia.

1) W odniesieniu do wymaganego doświadczenia i potencjału w realizacji podobnych usług, Oferent jest zobowiązany wykazać, iż zrealizował odpowiednią liczbę wdrożeń w podobnym
zakresie do planowanego przez Zamawiającego projektu oraz w branży, w której działa Zamawiający, tj. w przemyśle produkcyjnym, produkcja maszyn i urządzeń produkcyjnych. Wykonawca musi:
a) posiadać odpowiednie wymagane doświadczenie na rynku wdrożeń systemów informatycznych klasy ERP w ww. branży Zamawiającego - wymagane co najmniej 10 letnie doświadczenie we wdrożeniach systemów ERP, w tym w głównej mierze modułów produkcyjnych w ww. branży.
b) wykazać, iż wdrożył „moduł produkcyjny” w co najmniej 30 firmach w ww. branży,
c) wykazać, iż wdrożył systemy ERP w co najmniej 30 firmach w ww. branży,
d) wykazać, iż wdrożył systemy B2B w co najmniej 10 firmach,
e) wykazać, iż wdrożył systemy ERP na kwotę co najmniej 200 tys. zł netto w co najmniej 15 firmach,
f) wykazać, iż wdrożył systemy ERP i B2B w ramach projektów dofinansowywanych ze środków UE w co najmniej 7 firmach,
g) wykazać, iż ilość partnerów/dystrybutorów posiadających prawo do dystrybucji, wdrażania i serwisowania oferowanego oprogramowania, wynosi co najmniej 10.

2) W odniesieniu do wymaganego dysponowania odpowiednim potencjałem organizacyjno-technicznym, Oferent jest zobowiązany wykazać, iż dysponuje osobą/ osobami posiadającymi niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia tj. musi spełniać poniższe minimalne wymagania:
a) posiadające własny zespół wdrożeniowy składający się z min. 10 osób,
b) posiadające własny zespół programistyczny składający się z min. 3 osób, w tym przynajmniej 1 osoba z 10 letnim doświadczeniem zawodowym w programowaniu przy użyciu powszechnie stosowanych języków programowania,

W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenia według wzoru przedstawionego w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zapytania oraz na żądanie Zamawiającego, w terminie do 5 dni od daty żądania, dostarczyć dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia. Na Wykonawcy/Oferencie ciąży obowiązek udowodnienia prawdziwości złożonych Oświadczeń.

Wiedza i doświadczenie

KRYTERIUM DOSTĘPU/ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca składający ofertę winien posiadać odpowiednie doświadczenie i potencjał w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia, dysponować odpowiednim potencjałem organizacyjno – technicznym i znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej właściwe wykonanie zamówienia.

1) W odniesieniu do wymaganego doświadczenia i potencjału w realizacji podobnych usług, Oferent jest zobowiązany wykazać, iż zrealizował odpowiednią liczbę wdrożeń w podobnym
zakresie do planowanego przez Zamawiającego projektu oraz w branży, w której działa Zamawiający, tj. w przemyśle produkcyjnym, produkcja maszyn i urządzeń produkcyjnych. Wykonawca musi:
a) posiadać odpowiednie wymagane doświadczenie na rynku wdrożeń systemów informatycznych klasy ERP w ww. branży Zamawiającego - wymagane co najmniej 10 letnie doświadczenie we wdrożeniach systemów ERP, w tym w głównej mierze modułów produkcyjnych w ww. branży.
b) wykazać, iż wdrożył „moduł produkcyjny” w co najmniej 30 firmach w ww. branży,
c) wykazać, iż wdrożył systemy ERP w co najmniej 30 firmach w ww. branży,
d) wykazać, iż wdrożył systemy B2B w co najmniej 10 firmach,
e) wykazać, iż wdrożył systemy ERP na kwotę co najmniej 200 tys. zł netto w co najmniej 15 firmach,
f) wykazać, iż wdrożył systemy ERP i B2B w ramach projektów dofinansowywanych ze środków UE w co najmniej 7 firmach,
g) wykazać, iż ilość partnerów/dystrybutorów posiadających prawo do dystrybucji, wdrażania i serwisowania oferowanego oprogramowania, wynosi co najmniej 10.

2) W odniesieniu do wymaganego dysponowania odpowiednim potencjałem organizacyjno-technicznym, Oferent jest zobowiązany wykazać, iż dysponuje osobą/ osobami posiadającymi niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia tj. musi spełniać poniższe minimalne wymagania:
a) posiadające własny zespół wdrożeniowy składający się z min. 10 osób,
b) posiadające własny zespół programistyczny składający się z min. 3 osób, w tym przynajmniej 1 osoba z 10 letnim doświadczeniem zawodowym w programowaniu przy użyciu powszechnie stosowanych języków programowania,

W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenia według wzoru przedstawionego w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zapytania oraz na żądanie Zamawiającego, w terminie do 5 dni od daty żądania, dostarczyć dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia. Na Wykonawcy/Oferencie ciąży obowiązek udowodnienia prawdziwości złożonych Oświadczeń.

Potencjał techniczny

KRYTERIUM DOSTĘPU/ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca składający ofertę winien posiadać odpowiednie doświadczenie i potencjał w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia, dysponować odpowiednim potencjałem organizacyjno – technicznym i znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej właściwe wykonanie zamówienia.

1) W odniesieniu do wymaganego doświadczenia i potencjału w realizacji podobnych usług, Oferent jest zobowiązany wykazać, iż zrealizował odpowiednią liczbę wdrożeń w podobnym
zakresie do planowanego przez Zamawiającego projektu oraz w branży, w której działa Zamawiający, tj. w przemyśle produkcyjnym, produkcja maszyn i urządzeń produkcyjnych. Wykonawca musi:
a) posiadać odpowiednie wymagane doświadczenie na rynku wdrożeń systemów informatycznych klasy ERP w ww. branży Zamawiającego - wymagane co najmniej 10 letnie doświadczenie we wdrożeniach systemów ERP, w tym w głównej mierze modułów produkcyjnych w ww. branży.
b) wykazać, iż wdrożył „moduł produkcyjny” w co najmniej 30 firmach w ww. branży,
c) wykazać, iż wdrożył systemy ERP w co najmniej 30 firmach w ww. branży,
d) wykazać, iż wdrożył systemy B2B w co najmniej 10 firmach,
e) wykazać, iż wdrożył systemy ERP na kwotę co najmniej 200 tys. zł netto w co najmniej 15 firmach,
f) wykazać, iż wdrożył systemy ERP i B2B w ramach projektów dofinansowywanych ze środków UE w co najmniej 7 firmach,
g) wykazać, iż ilość partnerów/dystrybutorów posiadających prawo do dystrybucji, wdrażania i serwisowania oferowanego oprogramowania, wynosi co najmniej 10.

2) W odniesieniu do wymaganego dysponowania odpowiednim potencjałem organizacyjno-technicznym, Oferent jest zobowiązany wykazać, iż dysponuje osobą/ osobami posiadającymi niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia tj. musi spełniać poniższe minimalne wymagania:
a) posiadające własny zespół wdrożeniowy składający się z min. 10 osób,
b) posiadające własny zespół programistyczny składający się z min. 3 osób, w tym przynajmniej 1 osoba z 10 letnim doświadczeniem zawodowym w programowaniu przy użyciu powszechnie stosowanych języków programowania,

W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenia według wzoru przedstawionego w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zapytania oraz na żądanie Zamawiającego, w terminie do 5 dni od daty żądania, dostarczyć dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia. Na Wykonawcy/Oferencie ciąży obowiązek udowodnienia prawdziwości złożonych Oświadczeń.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

KRYTERIUM DOSTĘPU/ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca składający ofertę winien posiadać odpowiednie doświadczenie i potencjał w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia, dysponować odpowiednim potencjałem organizacyjno – technicznym i znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej właściwe wykonanie zamówienia.

1) W odniesieniu do wymaganego doświadczenia i potencjału w realizacji podobnych usług, Oferent jest zobowiązany wykazać, iż zrealizował odpowiednią liczbę wdrożeń w podobnym
zakresie do planowanego przez Zamawiającego projektu oraz w branży, w której działa Zamawiający, tj. w przemyśle produkcyjnym, produkcja maszyn i urządzeń produkcyjnych. Wykonawca musi:
a) posiadać odpowiednie wymagane doświadczenie na rynku wdrożeń systemów informatycznych klasy ERP w ww. branży Zamawiającego - wymagane co najmniej 10 letnie doświadczenie we wdrożeniach systemów ERP, w tym w głównej mierze modułów produkcyjnych w ww. branży.
b) wykazać, iż wdrożył „moduł produkcyjny” w co najmniej 30 firmach w ww. branży,
c) wykazać, iż wdrożył systemy ERP w co najmniej 30 firmach w ww. branży,
d) wykazać, iż wdrożył systemy B2B w co najmniej 10 firmach,
e) wykazać, iż wdrożył systemy ERP na kwotę co najmniej 200 tys. zł netto w co najmniej 15 firmach,
f) wykazać, iż wdrożył systemy ERP i B2B w ramach projektów dofinansowywanych ze środków UE w co najmniej 7 firmach,
g) wykazać, iż ilość partnerów/dystrybutorów posiadających prawo do dystrybucji, wdrażania i serwisowania oferowanego oprogramowania, wynosi co najmniej 10.

2) W odniesieniu do wymaganego dysponowania odpowiednim potencjałem organizacyjno-technicznym, Oferent jest zobowiązany wykazać, iż dysponuje osobą/ osobami posiadającymi niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia tj. musi spełniać poniższe minimalne wymagania:
a) posiadające własny zespół wdrożeniowy składający się z min. 10 osób,
b) posiadające własny zespół programistyczny składający się z min. 3 osób, w tym przynajmniej 1 osoba z 10 letnim doświadczeniem zawodowym w programowaniu przy użyciu powszechnie stosowanych języków programowania,

W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenia według wzoru przedstawionego w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zapytania oraz na żądanie Zamawiającego, w terminie do 5 dni od daty żądania, dostarczyć dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia. Na Wykonawcy/Oferencie ciąży obowiązek udowodnienia prawdziwości złożonych Oświadczeń.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

KRYTERIUM DOSTĘPU/ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca składający ofertę winien posiadać odpowiednie doświadczenie i potencjał w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia, dysponować odpowiednim potencjałem organizacyjno – technicznym i znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej właściwe wykonanie zamówienia.

1) W odniesieniu do wymaganego doświadczenia i potencjału w realizacji podobnych usług, Oferent jest zobowiązany wykazać, iż zrealizował odpowiednią liczbę wdrożeń w podobnym
zakresie do planowanego przez Zamawiającego projektu oraz w branży, w której działa Zamawiający, tj. w przemyśle produkcyjnym, produkcja maszyn i urządzeń produkcyjnych. Wykonawca musi:
a) posiadać odpowiednie wymagane doświadczenie na rynku wdrożeń systemów informatycznych klasy ERP w ww. branży Zamawiającego - wymagane co najmniej 10 letnie doświadczenie we wdrożeniach systemów ERP, w tym w głównej mierze modułów produkcyjnych w ww. branży.
b) wykazać, iż wdrożył „moduł produkcyjny” w co najmniej 30 firmach w ww. branży,
c) wykazać, iż wdrożył systemy ERP w co najmniej 30 firmach w ww. branży,
d) wykazać, iż wdrożył systemy B2B w co najmniej 10 firmach,
e) wykazać, iż wdrożył systemy ERP na kwotę co najmniej 200 tys. zł netto w co najmniej 15 firmach,
f) wykazać, iż wdrożył systemy ERP i B2B w ramach projektów dofinansowywanych ze środków UE w co najmniej 7 firmach,
g) wykazać, iż ilość partnerów/dystrybutorów posiadających prawo do dystrybucji, wdrażania i serwisowania oferowanego oprogramowania, wynosi co najmniej 10.

2) W odniesieniu do wymaganego dysponowania odpowiednim potencjałem organizacyjno-technicznym, Oferent jest zobowiązany wykazać, iż dysponuje osobą/ osobami posiadającymi niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia tj. musi spełniać poniższe minimalne wymagania:
a) posiadające własny zespół wdrożeniowy składający się z min. 10 osób,
b) posiadające własny zespół programistyczny składający się z min. 3 osób, w tym przynajmniej 1 osoba z 10 letnim doświadczeniem zawodowym w programowaniu przy użyciu powszechnie stosowanych języków programowania,

W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenia według wzoru przedstawionego w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zapytania oraz na żądanie Zamawiającego, w terminie do 5 dni od daty żądania, dostarczyć dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia. Na Wykonawcy/Oferencie ciąży obowiązek udowodnienia prawdziwości złożonych Oświadczeń.

Dodatkowe warunki

1) Z postępowania wykluczeni zostaną Dostawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Dostawca jest zobowiązany do przedłożenia podpisanego oświadczenia o braku powiązań stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2) Zamawiający może przerwać procedurę wyboru Oferenta bez podania przyczyny.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niezachowania przez Dostawcę ostatecznego terminu realizacji zamówienia.
4) W przypadku, gdy cena ofert przekroczy wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie projektu, wybór ofert może zostać unieważniony lub mogą zostać przeprowadzone dodatkowe negocjacje cenowe.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta z wnioskiem o wyjaśnienie, jeśli uzna, iż wycena zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30 % od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wyjaśnienia winny być przedstawione w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Oferent nie złoży w wyznaczonym terminie wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzającymi wykaże, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
6) Termin związania ofertą: 30 dni od terminu złożenia oferty.
7) Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8) Z tytułu odrzucenia oferty Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu.
9) Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania i wprowadzania zmian w postępowaniu.
10) Usługa zostanie zrealizowana zgodnie z zasadą równość szans oraz z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2007 r. nr 176 poz. 1238 z późn. zm.).
11) Oferent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji udostępnionych lub uzyskanych w związku z wykonaniem zlecenia. Dotyczy to wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych oraz organizacyjnych Zamawiającego.
12) Przedmiot zamówienia stanowi dla zamawiającego jedną całość i nie dopuszcza się składania ofert obejmujących część zakresu zamówienia.
13) Przedmiot zamówienia stanowi dla zamawiającego jedną całość współpracującą ze sobą, dlatego poszczególne moduły/urządzenia muszą być kompatybilne.
14) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne- co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w przedmiocie zamówienia.
15) W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
16) Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty.
17) Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
- jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
- jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak kompletnych danych w załącznikach).

Warunki zmiany umowy

OKREŚLENIE ISTOTNYCH WARUNKÓW ZMIAN UMOWY Z DOSTAWCĄ ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO:

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania.

2) Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzone z powodu:
- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych;
- zmiany terminu realizacji projektu Zamawiającego

3) Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
- wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od oferenta:
1) Zał. Nr 1 – formularz oferty- Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1do zapytania ofertowego.
2) Zał. Nr 2 – oświadczenie o braku powiązań - należy dostarczyć załącznik nr 2 stanowiący oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
3) Zał. Nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu.

Niniejszy dokument nie ma na celu przedstawienia wszystkich szczegółów implementacyjnych wdrożenia systemu. Dostawca jest odpowiedzialny za opracowanie oprogramowania i wdrożenie zgodnie z aktualnymi normami. Są to minimalne wymagania Zamawiającego. Dostawca zobowiązany jest do uwzględnienia wszystkich dodatkowych wymagań potrzebnych do zrealizowania programu kompletnego, niezawodnego i dopasowanego do wymogów Zamawiającego.
Niezależnie od przedstawionych wymagań, dostawca może zaproponować modyfikację rozwiązań przedstawionych w niniejszej specyfikacji w celu ulepszenia działania programu. Proponowane zmiany powinny być przedstawione wraz z uzasadnieniem, a ich przyjęcie będzie zależało wyłącznie od decyzji Zamawiającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami określonymi poniżej:
a) Całkowita cena netto za dostawę zamówienia w PLN – 60 pkt,
b) Ilość partnerów/dystrybutorów posiadających prawo do dystrybucji, wdrażania i serwisowania oferowanego oprogramowania – 30 pkt,
c) Okres bezpłatnych aktualizacji systemu (liczony w miesiącach) – 10 pkt.

a) Liczba punktów w kryterium „całkowita cena netto w PLN” przyznawana będzie wg poniższego wzoru:
P= Cmin/ Ca x 60 pkt, gdzie:
P- liczba punktów dla oferty nr „a” w kryterium „cena”,
Cmin- najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów,
Ca- cena całkowita oferty „a”.

b) Liczba punktów w kryterium „ilość partnerów/dystrybutorów posiadających prawo do dystrybucji, wdrażania i serwisowania oferowanego oprogramowania” będzie przyznawana wg poniższego wzoru:
P= Da/ Dmax x 30 pkt, gdzie:
P- liczba punktów dla oferty „a” w kryterium „ilość partnerów/dystrybutorów posiadających prawo do dystrybucji, wdrażania i serwisowania oferowanego oprogramowania”,
Da- „ilość partnerów/dystrybutorów posiadających prawo do dystrybucji, wdrażania i serwisowania oferowanego oprogramowania”, wskazany w ofercie „a”
Dmax- największa ilość partnerów/dystrybutorów systemu oferowanego przez Oferenta, wśród wszystkich ważnych ofert będących przedmiotem oceny.

Zgodnie z pkt 5. 1) g) „ilość partnerów/dystrybutorów posiadających prawo do dystrybucji, wdrażania i serwisowania oferowanego oprogramowania, wynosi co najmniej 10”.

c) Liczba punktów w kryterium „okres bezpłatnych aktualizacji systemu (liczony w miesiącach)” będzie przyznawana wg poniższego wzoru:
P= Aa/ Amax x 10 pkt, gdzie:
P- liczba punktów dla oferty „a” w kryterium „Okres bezpłatnych aktualizacji systemu (liczony w miesiącach)”,
Aa- „Okres bezpłatnych aktualizacji systemu (liczony w miesiącach)”, wskazany w ofercie „a”
Amax- najdłuższy „okres bezpłatnych aktualizacji systemu (liczony w miesiącach)”, wśród wszystkich ważnych ofert będących przedmiotem oceny.
Zgodnie z pkt 2. 4) 3., minimalny okres bezpłatnych aktualizacji systemu, wynosi min. – 6 miesięcy.

Podsumowanie oferty nastąpi poprzez dodanie punktacji uzyskanej z każdego z kryterium (całkowita cena netto w PLN + ilość partnerów/dystrybutorów systemu oferowanego przez Oferenta + okres bezpłatnych aktualizacji systemu).
W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru. W przypadku pominięcia jednego z kryterium oferta zostanie uznana za nieważną.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni zostaną Dostawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Dostawca jest zobowiązany do przedłożenia podpisanego oświadczenia o braku powiązań stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"FAMAD" FABRYKA MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Wojska Polskiego 28

48-370 Paczków

opolskie , nyski

Numer telefonu

774390070

Fax

774316110

NIP

7531009569

Tytuł projektu

Wzrost innowacyjności oferowanych produktów w wyniku wdrożenia w FAMAD Sp. z o.o. systemu typu B2E i B2B.

Numer projektu

RPOP.02.01.02-16-0067/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

INFORTES SP. Z O.O.
Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław

Data wpłynięcia oferty: 2017.10.11
Liczba wyświetleń: 866