Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie szkoleń w formie warsztatów doskonalących dla nauczycieli szkół podstawowych oraz gimnazjum w ramach projektu „Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Gminy Szczawnica”

Data publikacji: 10.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-10-2017

Numer ogłoszenia

1060788

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica, sekretariat Ip. pok. 113. Termin składania ofert upływa dnia 18 października 2017 r. o godz. 11:00.
Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty Zamawiającemu.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Diana Dębska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

182622203, wew. 37

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń w formie warsztatów doskonalących dla nauczycieli szkół podstawowych oraz gimnazjum w ramach projektu „Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Gminy Szczawnica” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: nowotarski Miejscowość: Szczawnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych 56 nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Szczawnica w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń w formie warsztatów doskonalących dla nauczycieli szkół podstawowych oraz gimnazjum w ramach projektu „Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Gminy Szczawnica” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Zajęcia odbywać się będą zgodnie z załączonym harmonogramem:
* w tygodniu - po godzinach pracy nauczycieli w godzinach popołudniowych,
* w weekendy - od godziny 8.00
Przez 1 godzinę zajęć rozumie się 60 minut.
Szkolenia będą prowadzone w formie stacjonarnej, e-learningowej oraz w terenie. Szkolenia stacjonarne odbywać się będą w budynkach szkół znajdujących się na terenie Gminy Szczawnica. Szkolenia w terenie będą odbywać się na terenie Gminy Szczawnica.
Po każdym przeprowadzonym szkoleniu do obowiązków Wykonawcy należy:
1) przeprowadzenie testu ze zdobytej wiedzy podczas szkolenia (test opracowany przez Wykonawcę),
2) wykonanie i wręczenie uczestnikom szkolenia Certyfikatów potwierdzających odbycie szkolenia,
3) po zakończonym szkoleniu trener przekaże uczestnikom opracowany autorsko przez Wykonawcę pakiet materiałów składających się z zestawu konspektów zajęć, scenariuszy gier/zabaw, symulacji warsztatów, kart pracy, materiałów informacyjnych i opisowych.
Zamawiający zapewnia sprzęt do przeprowadzenia szkolenia. Wykonawca w terminie dwóch tygodni przed rozpoczęciem prowadzenia szkolenia przedstawi Zamawiającemu listę niezbędnego sprzętu oraz pomocy edukacyjnych do przeprowadzenia szkolenia

2. Zamówienie podzielone zostało na 2 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie 2 części zamówienia. Wówczas zamówienie może zostać udzielone jednemu wykonawcy na wszystkie części zamówienia.
Część I - Szkolenia z zakresu obsługi programu Geogebra do nauczania przedmiotu matematyka.
Część II - Szkolenia z zakresu nauczania metodą eksperymentów w obszarze przedmiotu fizyka
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 5 do zapytania ofertowego. Zadaniem wykonawcy jest szczegółowe opracowanie planu szkolenia oraz przedstawienie go co najmniej 2 dni przed przeprowadzonym szkoleniem.
3. Celem zamówienia jest rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych 56 nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Szczawnica w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu.
4. Zamawiający wymaga wystawienia faktury lub rachunku na jednostkę, w której dane szkolenie będzie się odbywać
Faktury należy wystawić w następujący sposób:
Nabywca:
Miasto i Gmina Szczawnica
Ul. Szalaya 103
34-460 Szczawnica
NIP 735-10-26-738
Odbiorca:
Jednostka, w której dane szkolenie odbyło się, tj.:
- Szkoła Podstawowa w Szczawnicy ul. Główna 12, 34-460 Szczawnica lub
- Gimnazjum Publiczne w Szczawnicy, ul. Główna 116, 34-460 Szczawnica.
Faktury będą płatne do 14 dni od dnia ich otrzymania, a w przypadku braku środków projektowych niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek projektu.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Dla części I – II: nie później niż do dnia 21.12.2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności zawodowej: Wykonawca w celu potwierdzenia posiadania zdolności zawodowej musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
- dla części I: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Oferenci, którzy udokumentują przeprowadzenie co najmniej 2 szkoleń z obsługi programu Geogebra przez wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia szkoleń z obsługi programu Geogebra, która posiada wykształcenie wyższe oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w nauczaniu przedmiotu matematyka;
- dla części II: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Oferenci, którzy udokumentują przeprowadzenie co najmniej 2 szkoleń dla nauczycieli z zakresu przedmiotu fizyka przez wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia szkoleń z zakresu prowadzenia eksperymentów z przedmiotów fizyka, która posiada wykształcenie wyższe oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w nauczaniu przedmiotu związanego z fizyką.

UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca będzie składał ofertę na jedną lub dwie części zamówienia musi wykazać spełnienie warunku udziału dla każdej części zamówienia z osobna.
UWAGA! Zamawiający, w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów wykonawcy na zasadzie spełnia – nie spełnia.

Warunki zmiany umowy

Dopuszcza się zmiany umowy w wyniku wystąpienia następujących zdarzeń:
1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy,
3) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
4) wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w ogłoszeniu, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego,
5) zmiany Podwykonawcy, który zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego Podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w rozdz. IX ogłoszenia,
6) w przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
7) zmiany Podwykonawcy, o którym mowa w art. 36b ust. 1 ustawy, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w § 7,
8) pozostałe zmiany określone w umowie.
2. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w wyniku wystąpienia następujących zdarzeń:
1) stawki podatku od towarów i usług,
− jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę,
2) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie zrealizowane dostawy oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z realizacją umowy.
3. Przewidziane w umowie zmiany nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia na nie zgody. W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży uzasadnienie powstałej okoliczności.
4. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (dla każdej części zamówienia z osobna) sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1;
2) oświadczenia, o których mowa w rozdziale IX ust. 1 według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 i 3;
3) potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z r. II pkt 2) – na druku według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7
3) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia (załącznik nr 6);
4) pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy);
5) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii – w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:
DLA CZĘŚCI I:
1) Cena - waga 70;
2) Doświadczenie Wykonawcy - waga 30.
Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
1) Cena [C] ( max. 70 pkt)
Maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę. Pozostali otrzymają procentowo mniej. Liczba punktów liczona będzie według wzoru:
cena najniższa
C = ---------------------- x 70
cena danej oferty

2) Doświadczenie Wykonawcy [D] ( max. 30 pkt):
- 30 pkt. uzyska Wykonawca, który udokumentuje przeprowadzenie co najmniej 4 szkoleń z obsługi programu Geogebra przez wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia szkoleń z obsługi programu Geogebra, która posiada wykształcenie wyższe oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w nauczaniu przedmiotu matematyka;
- 15 pkt. uzyska Wykonawca, który udokumentuje przeprowadzenie co najmniej 3 szkoleń z obsługi programu Geogebra przez wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia szkoleń z obsługi programu Geogebra, która posiada wykształcenie wyższe oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w nauczaniu przedmiotu matematyka;

- 0 pkt. uzyska Wykonawca, który udokumentuje przeprowadzenie co najmniej 2 szkoleń z obsługi programu Geogebra przez wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia szkoleń z obsługi programu Geogebra, która posiada wykształcenie wyższe oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w nauczaniu przedmiotu matematyka;
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów w określonych przez Zamawiającego kryteriach.
P = C + D
gdzie:
P - łączna liczba punktów
C - liczba punktów w kryterium ceny
D - liczba punktów w kryterium doświadczenie Wykonawcy.


DLA CZĘŚCI II:
1) Cena - waga 70;
2) Doświadczenie Wykonawcy - waga 30.
Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
1) Cena [C] ( max. 70 pkt)
Maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę. Pozostali otrzymają procentowo mniej. Liczba punktów liczona będzie według wzoru:
cena najniższa
C = ---------------------- x 70
cena danej oferty

2) Doświadczenie Wykonawcy [D] ( max. 30 pkt):
- 30 pkt. uzyska Wykonawca, który udokumentuje przeprowadzenie co najmniej 4 szkoleń dla nauczycieli z zakresu przedmiotu fizyka przez wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia szkoleń z zakresu prowadzenia eksperymentów z przedmiotów fizyka, która posiada wykształcenie wyższe oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w nauczaniu przedmiotu związanego z fizyką.
- 15 pkt. uzyska Wykonawca, który udokumentuje przeprowadzenie co najmniej 3 szkoleń dla nauczycieli z zakresu przedmiotu fizyka przez wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia szkoleń z zakresu prowadzenia eksperymentów z przedmiotów fizyka, która posiada wykształcenie wyższe oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w nauczaniu przedmiotu związanego z fizyką.
- 0 pkt. uzyska Wykonawca, który udokumentuje przeprowadzenie co najmniej 2 szkoleń dla nauczycieli z zakresu przedmiotu fizyka przez wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia szkoleń z zakresu prowadzenia eksperymentów z przedmiotów fizyka, która posiada wykształcenie wyższe oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w nauczaniu przedmiotu związanego z fizyką.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów w określonych przez Zamawiającego kryteriach.
P = C + D
gdzie:
P - łączna liczba punktów
C - liczba punktów w kryterium ceny
D - liczba punktów w kryterium doświadczenie Wykonawcy.

Wykluczenia

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
1) Przesłanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp),
2) Przesłanki fakultatywnej z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp tzn. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, ze zm.).
3) Środki naprawcze (self- cleaning):
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-20 lub ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp może na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.
Zastosowanie środków naprawczych nie będzie miało miejsca w stosunku do Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, Wykonawcy, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz wobec którego nie upłynął jeszcze określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy oraz uzna za wystarczające przedstawione przez niego dowody. W przypadku nieuwzględnienia przedstawionych dowodów Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO I GMINA SZCZAWNICA

Adres

Szalaya 103

34-460 Szczawnica

małopolskie , nowotarski

Numer telefonu

182622203

Fax

18 262 25 30

NIP

7351026738

Tytuł projektu

Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Gminy Szczawnica

Numer projektu

RPMP.10.01.03-12-0319/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 224