Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1a/2017/M028 dotyczące przygotowania programów przedmiotów, studiów przypadku oraz zestawów zadań na potrzeby procesu kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie w języku angielskim

Data publikacji: 06.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-10-2017

Numer ogłoszenia

1060267

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty prosimy składać na wzorze formularza stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Ofertę należy złożyć do 14 października 2017r. do 14:00 poprzez:
• przesłanie oferty pocztą na adres Zamawiającego (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, ul. Sportowa 29, 41-506 Chorzów, Dział Projektów) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe 1a/2017/M028 – Dział Projektów – nie otwierać przed 14 października 2017r. godz. 14:00”, lub
• złożenie oferty w siedzibie zamawiającego (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, ul. Sportowa 29, 41-506 Chorzów, Dział Projektów pokój nr 116 lub portiernia) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe 1a/2017/M028 – Dział Projektów - nie otwierać przed 14 października 2017r. godz. 14:00”
• przesłanie oferty z własnego adresu e-mail na adres: katarzyna.nowakowska@chorzow.wsb.pl z tytułem wiadomości „Zapytanie ofertowe 1a/2017/M028 – Dział Projektów - nie otwierać przed 07.10.2017r. 14 października 2017r. godz. 14:00”
3. Za moment złożenia oferty w formie elektronicznej przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty na adres poczty elektronicznej katarzyna.nowakowska@chorzow.wsb.pl, zaś w przypadku formy pisemnej – potwierdzenia jej dostarczenia przez Zamawiającego.
4. Oferty dostarczone do Zamawiającego po w/w terminach nie będą rozpatrywane.
5. Wykonawca może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dotyczącą danej części zamówienia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

katarzyna.nowakowska@chorzow.wsb.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Nowakowska (Menadżer projektu)

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 34 98 491

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu „STUDY IN SILESIA - międzynarodowe studia II stopnia w języku angielskim na kierunku Zarządzanie na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, (Nr projektu: POWR.03.03.00-00-M028/16) zapraszamy do zgłaszania ofert dotyczących wykonania usług polegających na opracowaniu w języku angielskim, do wykorzystania w procesie kształcenia na studiach II stopnia realizowanym w języku angielskim wg. międzynarodowych programów kształcenia, na kierunku Zarządzanie na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu:
• programów przedmiotów specjalnościowych
• studiów przypadku/case study
• zestawów ćwiczeń/zadań praktycznych

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór wykonawców poszczególnych części zamówienia polegających na opracowaniu w języku angielskim, do wykorzystania w procesie kształcenia na studiach II stopnia realizowanym w języku angielskim wg. międzynarodowych programów kształcenia, na kierunku Zarządzanie na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu:
• programów przedmiotów specjalnościowych
• studiów przypadku/case study
• zestawów ćwiczeń/zadań praktycznych

Przedmiot zamówienia

1. przygotowanie 12 programów kształcenia przedmiotów specjalnościowych w języku angielskim wg. standardów międzynarodowych oraz materiałów dydaktycznych w języku angielskim zgodnie z zapisami opracowanych programów, dla studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie.
2. opracowanie w języku angielskim w sumie 16 studiów przypadku do wykorzystania w realizacji procesu kształcenia na studiach II stopnia kierunku Zarządzanie, Specjalności: Project Management – Junior Project Manager oraz Financial Services Management,
3. opracowanie zestawów zadań (możliwe do rozwiązania indywidualnie przez 1 studenta) w języku angielskim do wykorzystania w toku procesu kształcenia oraz zaliczania przedmiotów realizowanych w formie ćwiczeń lub konwersatoriów na studiach II stopnia kierunku Zarządzanie, Specjalności: Project Management – Junior Project Manager oraz Financial Services Management.

Kod CPV

80300000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolnictwa wyższego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Szczegóły zamówienia - zapraszamy do zapoznania się z pełną treści zapytania ofertowego nr 1a/2017/M028 (w załączeniu)

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Oferty prosimy składać na wzorze formularza stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Ofertę należy złożyć do 14 października 2017r. do 14:00 poprzez:
• przesłanie oferty pocztą na adres Zamawiającego (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, ul. Sportowa 29, 41-506 Chorzów, Dział Projektów) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe 1a/2017/M028 – Dział Projektów – nie otwierać przed 14.10.2017” lub
• złożyć w ofertę w siedzibie zamawiającego (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, ul. Sportowa 29, 41-506 Chorzów, Dział Projektów pokój nr 116 lub portiernia) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe 1a/2017/M028 – Dział Projektów - nie otwierać przed 14.10.2017”
• przesłać zeskanowane podpisane dokumenty e-mailem na adres: katarzyna.nowakowska@chorzow.wsb.pl z tytułem wiadomości „Zapytanie ofertowe 1a/2017/M028 – Dział Projektów - nie otwierać przed 14.10.2017”
3. Za moment złożenia oferty w formie elektronicznej przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty na adres poczty elektronicznej katarzyna.nowakowska@chorzow.wsb.pl, zaś w przypadku formy pisemnej – potwierdzenia jej dostarczenia przez Zamawiającego.
4. Oferty dostarczone do Zamawiającego po w/w terminach nie będą rozpatrywane.
5. Wykonawca może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dotyczącą danej części zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegóły zamówienia - zapraszamy do zapoznania się z pełną treści zapytania ofertowego nr 1a/2017/M028 (w załączeniu)

Wiedza i doświadczenie

Szczegóły zamówienia - zapraszamy do zapoznania się z pełną treści zapytania ofertowego nr 1a/2017/M028 (w załączeniu)

Potencjał techniczny

Szczegóły zamówienia - zapraszamy do zapoznania się z pełną treści zapytania ofertowego nr 1a/2017/M028 (w załączeniu)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegóły zamówienia - zapraszamy do zapoznania się z pełną treści zapytania ofertowego nr 1a/2017/M028 (w załączeniu)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegóły zamówienia - zapraszamy do zapoznania się z pełną treści zapytania ofertowego nr 1a/2017/M028 (w załączeniu)

Dodatkowe warunki

Szczegóły zamówienia - zapraszamy do zapoznania się z pełną treści zapytania ofertowego nr 1a/2017/M028 (w załączeniu)

Warunki zmiany umowy

Szczegóły zamówienia - zapraszamy do zapoznania się z pełną treści zapytania ofertowego nr 1a/2017/M028 (w załączeniu)

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegóły zamówienia - zapraszamy do zapoznania się z pełną treści zapytania ofertowego nr 1a/2017/M028 (w załączeniu)

Zamówienia uzupełniające

Szczegóły zamówienia - zapraszamy do zapoznania się z pełną treści zapytania ofertowego nr 1a/2017/M028 (w załączeniu)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. W pierwszej kolejności Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dokonywana jest na podstawie złożonych dokumentów oraz oferty zgodnie z Załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
2. Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):
K1 Cena ofertowa brutto; maksymalna liczba punktów do zdobycia -60;
P1 = Cn x CO / 60 pkt
Gdzie:
P1 – liczba uzyskanych punktów
Cn – cena
K2 Doświadczenie zawodowe Oferenta w dziedzinie związanej z tematem zlecenia/przedmiotu; maksymalna liczba punktów do zdobycia - 25:
<5 lat doświadczenia – 5 pkt
5-10 lat doświadczenia – 15 pkt
>10 lat doświadczenia – 25 pkt
K3 Doświadczenie Oferenta w zakresie uczestnictwa w pracach dotyczących opracowania programów zajęć dydaktycznych; maksymalna liczba punktów do zdobycia - 10
Uczestnictwo w pracach nad opracowaniem programu w ciągu ostatnich 3 lat – 10 pkt
Uczestniczenie w pracach nad opracowaniem programu wcześniej niż w przeciągu ostatnich 3 lat – 5 pkt
K4 Doświadczenie Oferenta w realizacji zajęć dla studentów studiów wyższych; maksymalna liczba punktów do zdobycia - 5 Realizacja zajęć dla studentów w okresie ostatnich 3 lat – 5 pkt

3. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów, liczona jako suma punktów zdobytych w ocenie kryteriów K1, K2, K3, K4.
4. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy wybrana jako najkorzystniejsza będzie przewyższać zaplanowany budżet, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z tym Wykonawcą.
5. Gdy Zamawiający nie dojdzie do porozumienia z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przystąpi do negocjacji z Wykonawcą/ami z kolejnych miejsc z listy rankingowej.
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji.
7. Zamawiający zastrzega możliwość odrzucenia oferty przewyższającej kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odmówi podpisania umowy na realizację zamówienia, Zamawiający wybierze Wykonawcę, który zajął kolejne (drugie) miejsce na liście rankingowej.
9. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty w sposób jednolity z upublicznieniem Zapytania.
10. Zamawiający zastrzega, że oferty złożone przez osoby zatrudnione w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą zostać odrzucone w przypadku ich kolizji z uregulowaniami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności dotyczącymi kosztów związanych z zatrudnieniem personelu.
11. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Wykluczenia

Szczegóły zamówienia - zapraszamy do zapoznania się z pełną treści zapytania ofertowego nr 1a/2017/M028 (w załączeniu)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU

Adres

Powstańców Wielkopolskich 5

61-895 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616553222

Fax

616553227

NIP

7781028941

Tytuł projektu

STUDY IN SILESIA - międzynarodowe studia II stopnia w języku angielskim na kierunku Zarządzanie na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Numer projektu

POWR.03.03.00-00-M028/16-00

Inne źródła finansowania

Szczegóły zamówienia - zapraszamy do zapoznania się z pełną treści zapytania ofertowego nr 1a/2017/M028 (w załączeniu)

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zapytani8e rozstrzygnięte częściowo.

Oferty, które wpłynęły:
1. Tomasz Bździuch (13.10.2017) – oferta w częściach: I.5 (2400 zł), II.4 (2000 zł), II.14 (2000 zł), III.7 (2500 zł);
2. Bogumiła Krzeszowska-Zakrzewska (06.10.2017) – oferta w częściach: I.8 (2400 zł), I.9 (2400 zł), I.11 (2400 zł), II.5 (2000 zł), II.6 (2000 zł), II.8 (2000 zł), II.15 (2000 zł), III.6 (2500 zł), III.8 (2500 zł), III.10 (2500 zł);
3. Jakub Grodniczi (12.10.2017)– oferta w częściach: I.3 (2400 zł), II.1 (2000 zł), II.3 (2000 zł), II.13 (2000 zł), III.2 (2500 zł), III.4 (2500 zł), III.6 (2500 zł), III.11 (2500 zł), III.13 (2500 zł);
4. Grzegorz Zakrzewski (06.10.2017) – oferta w częściach: I.1 (2400 zł), I.2 (2400 zł), I.10 (2400 zł), II.1 (2000 zł), II.2 (2000 zł), II.7 (2000 zł), II.11 (2000 zł), III.9 (2500 zł), III.13 (2500 zł)

-Nie podano adresów, ze względu na ochronę danych osobowych.-

Wyniki oceny ofert:
I.OPRACOWANIE PROGRAMÓW PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCIOWYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM
I.1 Grzegorz Zakrzewski
I.2 Grzegorz Zakrzewski
I.3 Jakub Grodniczi
I.4 nie rozstrzygnięto
I.5 Tomasz Bździuch
I.6 nie rozstrzygnięto
I.7 nie rozstrzygnięto
I.8 Bogumiła Krzeszowska-Zakrzewska
I.9 Bogumiła Krzeszowska-Zakrzewska
I.10 Grzegorz Zakrzewski
I.11 Bogumiła Krzeszowska-Zakrzewska
I.12 nie rozstrzygnięto
II. OPRACOWANIE STUDIÓW PRZYPADKU W JĘZYKU ANGIELSKIM
II.1 Grzegorz Zakrzewski
II.2 Grzegorz Zakrzewski
II.3 Jakub Grodniczi
II.4 Tomasz Bździuch
II.5 Bogumiła Krzeszowska-Zakrzewska
II.6 Bogumiła Krzeszowska-Zakrzewska
II.7 Grzegorz Zakrzewski
II.8 Bogumiła Krzeszowska-Zakrzewska
II.9 nie rozstrzygnięto
II.10 Grzegorz Zakrzewski
II.11 nie rozstrzygnięto
II.12 nie rozstrzygnięto
II.13 Jakub Grodniczi
II.14 Tomasz Bździuch
II.15 Bogumiła Krzeszowska-Zakrzewska
II.16 nie rozstrzygnięto
III. OPRACOWANIE ZESTAWÓW ZADAŃ DO ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W FORMIE ĆWICZEŃ W JĘZYKU ANGIELSKIM
III.1 nie rozstrzygnięto
III.2 Jakub Grodniczi
III.3 nie rozstrzygnięto
III.4 Jakub Grodniczi
III.5 Bogumiła Krzeszowska-Zakrzewska
III.6 Jakub Grodniczi
III.7 Tomasz Bździuch
III.8 Bogumiła Krzeszowska-Zakrzewska
III.9 Grzegorz Zakrzewski
III.10 Bogumiła Krzeszowska-Zakrzewska
III.11 nie rozstrzygnięto
III.12 Jakub Grodniczi
III.13 Grzegorz Zakrzewski
III.14 nie rozstrzygnięto
Liczba wyświetleń: 712