Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i realizację kursu: kucharz oraz zapewnienie sal/pomieszczeń wraz z wyposażeniem pracowni gastronomicznej

Data publikacji: 03.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-10-2017

Numer ogłoszenia

1059569

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty w postaci co najmniej: oferty cenowej (Załącznik nr 1), oświadczenia (Załącznik nr 2) oraz informacji/specyfikacji określającej doświadczenie w zakresie zamówienia (Załącznik nr 3), należy składać osobiście w biurze Aktywa Plus Emilia Kowalska, ul. Bolesława Śmiałego 39/2, 70-351 Szczecin (w godzinach 9.00-14.00) albo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37 pok. 8, 72-300 Gryfice (w godzinach otwarcia Ośrodka) lub drogą elektroniczną na adres: annaworach@aktywaplus.pl do dnia 11 października 2017 r. (do godz. 10:00).

W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco: „Oferta na przygotowanie i realizację kursu: kucharz oraz zapewnienie sal/pomieszczeń wraz z wyposażeniem pracowni gastronomicznej", w ramach realizacji projektu "AMBITNI I KOMPETENTNI mieszkańcy powiatu gryfickiego". Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te propozycje ww. usług, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego zapytania ofertowego do dnia, w którym upłynie termin składania propozycji.

Dokładny opis znajduje się w treści zapytania - zgodnie z załączonym plikiem.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

annaworach@aktywaplus.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Worach

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

537780440

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie oraz realizację kursu zawodowego: kucharz wraz z organizacją egzaminów zewnętrznych prowadzących do uzyskania kwalifikacji (wszystkie kursy zawodowe muszą zakończyć się także egzaminem wewnętrznym; wykonawca musi przedstawić raport z ich przeprowadzenia) w oparciu o poniższe wytyczne:

1) Szczegółowy opis beneficjentów/odbiorców usług wskazanych w przedmiocie zamówienia: osoby bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, mieszkańcy gmin: Brojce, Karnice, Płoty, Gryfice (w tym osoby niepełnosprawne, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby o niskich kwalifikacjach - z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym).

2) Zakres usług objętych przedmiotem zamówienia:
a) zakres tematyki kursu kucharza objętych przedmiotem zamówienia: bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona środowiska (zagadnienia BHP, omówienie zasad bezpieczeństwa w kuchni, choroby zawodowe i wypadki przy pracy, sortowanie, składowanie i zagospodarowanie opakowań i odpadów spożywczych itp.), wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych (maszyny i urządzenia do obróbki wstępnej surowców, do obróbki cieplnej, do mycia naczyń, urządzenia chłodnicze, wentylacja, oświetlenie, ogrzewanie itp.), zasady żywienia (składniki pokarmowe, białka, węglowodany, tłuszcze, witaminy, składniki mineralne, normy żywienia itp.), towaroznawstwo (charakterystyka i ocena warzyw i przetworów warzywnych, grzybów, zbóż i przetworów zbożowych, mleka i przetworów mlecznych, mięsa, drobiu i dziczyzny, ryb i przetworów rybnych, cukru, miodu, przypraw, sprzęt, naczynia, narzędzia pracy itp.), technologia gastronomiczna (zasady obróbki wstępnej i cieplnej warzyw, owoców i grzybów, zastosowanie mleka, kasz, mąki, jaj, w sporządzaniu potraw, charakterystyka i technika sporządzania zup, sosów, potraw mięsnych i jarskich, z podrobów, dziczyzny, ryb, drobiu, ciast, deserów i napojów), technika podawania potraw i napojów (sposoby i temperatura podawania potraw, dekorowanie zakąsek i dań zasadniczych gotowanymi i surowymi warzywami i owocami, rodzaje zastawy stołowej, podawanie i serwowanie potraw), zasady dobrej praktyki higienicznej (przepisy regulujące zagadnienie bezpieczeństwa i jakości żywności, zagrożenia, system HACCP, przechowywanie i zabezpieczenie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych), zajęcia praktyczne (obróbka wstępna, sporządzanie i degustacja różnego rodzaju potraw, wykonywanie elementów dekoracyjnych z warzyw i owoców), (wymiar czasu zajęć dla grupy 10 osobowej wynosi 40h zajęć teoretycznych oraz 80h zajęć praktycznych, średnio 6h dziennie).
b) zapewnienie sal/pomieszczeń, wraz z wyposażeniem pracowni gastronomicznej, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych kursu kucharza. Pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia spotkań w ramach kursu mają znajdować się w budynku, którego stan techniczny nie zagraża zdrowiu lub życiu uczestników. Ponadto posiada dostęp dla osób niepełnosprawnych lub wychowujących dzieci, np. poprzez podjazdy lub windę oraz dostęp do Internetu (wymiar czasu zajęć dla grupy 10 osobowej wynosi 40h zajęć teoretycznych oraz 80h zajęć praktycznych, średnio 6h dziennie).

3) Przygotowanie materiałów w ramach kursu dla uczestników. Kurs musi być dostosowany do poziomu uczestników opisanych w pkt.1) – obowiązkowe jest zbadanie wyjściowego poziomu kompetencji rozwijanych w trakcie szkolenia i dostosowanie do nich programu szkoleniowego oraz wykorzystywanych metod i narzędzi do realizacji kursu.

4) Wskazany w pkt. 2 zakres tematyczny kursu Zamawiający traktuje jako podstawowy i zastrzega sobie możliwość zgłaszania innych zagadnień zawierających się w podanych obszarach merytorycznych (zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników projektu).

5) Efektem kursu jest nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Nabycie kwalifikacji zawodowych jest weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu czeladniczego zgodnie z art. 3 ust. 3g pkt. 4 ustawy o rzemiośle). Kwalifikacja – określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikowania.

6) W celu potwierdzenia nabycia kwalifikacji przez uczestników kursu (zgodnie z pkt.5) musi zostać zorganizowany Egzamin zewnętrzny przeprowadzony przez właściwy organ potwierdzający nabycie kwalifikacji. Zamawiający pokrywa koszty egzaminów zewnętrznych dla dwóch grup 10 osobowych. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby kwalifikacje podniosła jak największa liczba osób – 20 uczestników uczestniczących w kursach (pozytywnie zdany egzamin zewnętrzny i uzyskanie certyfikatu/zaświadczenia wydanego przez właściwy organ).

Dokładny opis znajduje się w treści zapytania - zgodnie z załączonym plikiem.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: gryficki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który przeprowadzi szkolenia zawodowe oraz zapewni sale/pomieszczenia wraz z wyposażeniem pracowni gastronomicznej.

Dokładny opis znajduje się w treści zapytania - zgodnie z załączonym plikiem

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie oraz realizację kursu zawodowego: kucharz wraz z organizacją egzaminów zewnętrznych prowadzących do uzyskania kwalifikacji (wszystkie kursy zawodowe muszą zakończyć się także egzaminem wewnętrznym; wykonawca musi przedstawić raport z ich przeprowadzenia) w oparciu o poniższe wytyczne:

1) Szczegółowy opis beneficjentów/odbiorców usług wskazanych w przedmiocie zamówienia: osoby bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, mieszkańcy gmin: Brojce, Karnice, Płoty, Gryfice (w tym osoby niepełnosprawne, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby o niskich kwalifikacjach - z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym).

2) Zakres usług objętych przedmiotem zamówienia:
a) zakres tematyki kursu kucharza objętych przedmiotem zamówienia: bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona środowiska (zagadnienia BHP, omówienie zasad bezpieczeństwa w kuchni, choroby zawodowe i wypadki przy pracy, sortowanie, składowanie i zagospodarowanie opakowań i odpadów spożywczych itp.), wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych (maszyny i urządzenia do obróbki wstępnej surowców, do obróbki cieplnej, do mycia naczyń, urządzenia chłodnicze, wentylacja, oświetlenie, ogrzewanie itp.), zasady żywienia (składniki pokarmowe, białka, węglowodany, tłuszcze, witaminy, składniki mineralne, normy żywienia itp.), towaroznawstwo (charakterystyka i ocena warzyw i przetworów warzywnych, grzybów, zbóż i przetworów zbożowych, mleka i przetworów mlecznych, mięsa, drobiu i dziczyzny, ryb i przetworów rybnych, cukru, miodu, przypraw, sprzęt, naczynia, narzędzia pracy itp.), technologia gastronomiczna (zasady obróbki wstępnej i cieplnej warzyw, owoców i grzybów, zastosowanie mleka, kasz, mąki, jaj, w sporządzaniu potraw, charakterystyka i technika sporządzania zup, sosów, potraw mięsnych i jarskich, z podrobów, dziczyzny, ryb, drobiu, ciast, deserów i napojów), technika podawania potraw i napojów (sposoby i temperatura podawania potraw, dekorowanie zakąsek i dań zasadniczych gotowanymi i surowymi warzywami i owocami, rodzaje zastawy stołowej, podawanie i serwowanie potraw), zasady dobrej praktyki higienicznej (przepisy regulujące zagadnienie bezpieczeństwa i jakości żywności, zagrożenia, system HACCP, przechowywanie i zabezpieczenie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych), zajęcia praktyczne (obróbka wstępna, sporządzanie i degustacja różnego rodzaju potraw, wykonywanie elementów dekoracyjnych z warzyw i owoców), (wymiar czasu zajęć dla grupy 10 osobowej wynosi 40h zajęć teoretycznych oraz 80h zajęć praktycznych, średnio 6h dziennie).
b) zapewnienie sal/pomieszczeń, wraz z wyposażeniem pracowni gastronomicznej, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych kursu kucharza. Pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia spotkań w ramach kursu mają znajdować się w budynku, którego stan techniczny nie zagraża zdrowiu lub życiu uczestników. Ponadto posiada dostęp dla osób niepełnosprawnych lub wychowujących dzieci, np. poprzez podjazdy lub windę oraz dostęp do Internetu (wymiar czasu zajęć dla grupy 10 osobowej wynosi 40h zajęć teoretycznych oraz 80h zajęć praktycznych, średnio 6h dziennie).

3) Przygotowanie materiałów w ramach kursu dla uczestników. Kurs musi być dostosowany do poziomu uczestników opisanych w pkt.1) – obowiązkowe jest zbadanie wyjściowego poziomu kompetencji rozwijanych w trakcie szkolenia i dostosowanie do nich programu szkoleniowego oraz wykorzystywanych metod i narzędzi do realizacji kursu.

4) Wskazany w pkt. 2 zakres tematyczny kursu Zamawiający traktuje jako podstawowy i zastrzega sobie możliwość zgłaszania innych zagadnień zawierających się w podanych obszarach merytorycznych (zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników projektu).

Dokładny opis znajduje się w treści zapytania - zgodnie z załączonym plikiem.

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający określa szacunkowy termin realizacji przedmiotu zamówienia na okres październik 2017 - czerwiec 2019, planowana realizacja w IV kwartale 2017 roku oraz w IV kwartale 2018 roku, dla dwóch grup 10 osobowych. Ostateczne terminy kursu zostaną ustalone z wybranym/i Oferentem/ami po podpisaniu umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Dokładny opis znajduje się w treści zapytania - zgodnie z załączonym plikiem.

Wiedza i doświadczenie

Dokładny opis znajduje się w treści zapytania - zgodnie z załączonym plikiem.

Potencjał techniczny

Dokładny opis znajduje się w treści zapytania - zgodnie z załączonym plikiem.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dokładny opis znajduje się w treści zapytania - zgodnie z załączonym plikiem.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Dokładny opis znajduje się w treści zapytania - zgodnie z załączonym plikiem.

Dodatkowe warunki

Dokładny opis znajduje się w treści zapytania - zgodnie z załączonym plikiem.

Warunki zmiany umowy

Dokładny opis znajduje się w treści zapytania - zgodnie z załączonym plikiem.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokładny opis znajduje się w treści zapytania - zgodnie z załączonym plikiem.

Zamówienia uzupełniające

Dokładny opis znajduje się w treści zapytania - zgodnie z załączonym plikiem.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Zamawiający będzie oceniał oferty wg następujących kryteriów:
a) cena, znaczenie 50% (możliwość uzyskania maksymalnie 50 na 100 punktów);
uszczegółowienie przyznawania punktacji w ramach kryterium a):
- cena poniżej i równa zabudżetowanej wartości - 50 punktów,
- cena powyżej zabudżetowanej wartości - 0 punktów,
b) doświadczenie oferenta z zakresu składanej oferty, znaczenie 50% (możliwość uzyskania maksymalnie 50 na 100 punktów);
uszczegółowienie przyznawania punktacji w ramach kryterium b):
- za doświadczenie obejmujące powyżej 600 h przeprowadzonych zajęć, kursów, usług i/lub szkoleń - w tym świadczonych na rzecz osób fizycznych i/lub instytucji, organizacji, przedsiębiorstw itp. (w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających termin składania ofert) tożsamych z zakresem tematycznym wskazanym w pkt.1.2) – 50 punktów,
- za doświadczenie obejmujące od 300 do 600 h przeprowadzonych zajęć, kursów, usług i/lub szkoleń - w tym świadczonych na rzecz osób fizycznych i/lub instytucji, organizacji, przedsiębiorstw itp. (w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających termin składania ofert) tożsamych z zakresem tematycznym wskazanym w pkt.1.2) – 25 punktów,
- za doświadczenie obejmujące poniżej 300 h przeprowadzonych zajęć, kursów, usług i/lub szkoleń - w tym świadczonych na rzecz osób fizycznych i/lub instytucji, organizacji, przedsiębiorstw itp. (w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających termin składania ofert) tożsamych z zakresem tematycznym wskazanym w pkt.1.2) – 0 punktów,

Dokładny opis znajduje się w treści zapytania - zgodnie z załączonym plikiem.

Wykluczenia

Dokładny opis znajduje się w treści zapytania - zgodnie z załączonym plikiem.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKTYWA PLUS EMILIA KOWALSKA

Adres

Bolesława Śmiałego 39/2

70-351 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

508675975

Fax

914443163

NIP

8511677676

Tytuł projektu

AMBITNI I KOMPETENTNI mieszkańcy powiatu gryfickiego

Numer projektu

RPZP.06.05.00-32-K037/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 481