Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń (jeśli są wymagane) oraz wykonanie robót budowlanych w tzw. trybie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania „Modernizacja Portu Jachtowego Trzebież – etap I”

Data publikacji: 02.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-11-2017

Numer ogłoszenia

1059312

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 03.10.2017 dodano załączniki PFU oraz PFU plan zagospodarowania.
W dniu 15.10.2017 przesunięty został termin składania ofert na 07.11.2017.
W dniu 03.11.2017 przesunięty został termin składania ofert na 20.11.2017 oraz zgodnie z odpowiedziami i wyjaśnieniami na pytania wykonawców udzielonymi w dn. 25.10.2017, dokonane zostały dodatkowe nw. zmiany w treści Zapytania ofertowego:
- w pkt.III Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania: doświadczenie projektantów w specjalnościach: architektonicznej, elektrycznej i sanitarnej - wykreślenie wobec projektantów branży architektonicznej, elektrycznej i sanitarnej wymogu konieczności posiadania co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu liczone od dnia uzyskania uprawień projektowych (jako projektant lub sprawdzający).
- Wzór umowy - § 10 wprowadzenie pkt 6 o treści: Kaucje zabezpieczające należyte wykonanie robót mogą być zatrzymywane podwykonawcom przez Wykonawcę i zwolnione po upływie odpowiednich okresów gwarancyjnych,
- Wzór umowy - § 11 pkt. 1 ppkt 1) usunięcie zapisu: dla etapu I – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji lub dokumentów umożliwiających prowadzenie robót budowlanych – nie dłużej niż 5 miesięcy od dnia podpisania umowy,
- Wzór umowy - § 13 wprowadzenie pkt 4 o treści: Jeśli po wykonaniu prac projektowych i spełnieniu przez Wykonawcę wszelkich warunków wymaganych dla uzyskania Pozwolenia na Budowę dla Robót, przedmiotowe Pozwolenie nie zostanie wydane z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o pierwszą płatność oraz adekwatne przesunięcie terminu realizacji przedmiotu Umowy,
- Wzór umowy - § 13 wprowadzenie pkt 2 o treści: Zamawiający akceptuje usuwanie wad i usterek w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego z Wykonawcą, uwzględniającym możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej.
- Wzór umowy - § 18 zmiana słowa "opóźnienie" na "zwłoka".

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie papierowej na adres:
Fundacja Port Jachtowy Trzebież
ul. Rybacka 26
72-020 Trzebież
nie później niż do dnia 07.11.2017r. godz.10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.11.2017r. o godz. 10.15 w siedzibie fundacji.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elżbieta Mitura

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 661 122 950

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie
I. dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń (jeśli są wymagane) oraz
II. wykonanie robót budowlanych w tzw. trybie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania „Modernizacja Portu Jachtowego Trzebież – etap I” zgodnie z opisem zawartym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w zakresie wariantu IV PFU j.n.:

1) Modernizacja budynku administracyjno-socjalnego
2) Budowa wiaty dla żeglarzy
3) Budowa placu do zimowania jachtów
4) Modernizacja urządzenia terenu
5) Modernizacja infrastruktury podziemnej
6) Demontaż starego i budowa nowego ogrodzenia terenu
7) Rozbiórka wewnętrznego pirsu T
8) Budowa pirsu falochronowego
9) Modernizacja nabrzeża Północnego ze slipem
10) Modernizacja nabrzeża zachodniego
11) Wykonanie robót pogłębiarskich
12) Zakup i posadowienie pomostów pływających
13) Instalacje elektronicznych systemów zabezpieczeń – instalacja systemu monitoringu

W załączeniu do zapytania ofertowego Zamawiający przedkłada sondaż dna basenu portu jachtowego w Trzebieży wykonany w dniu 25.08.2017r.
Dodatkowo przed złożeniem oferty wymagana jest wizyta lokalizacyjna w celu zapoznania oferentów z przedmiotem zamówienia. Termin wizyty należy ustalić z Zamawiającym.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: policki Miejscowość: Trzebież

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych w tzw. trybie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania „Modernizacja Portu Jachtowego Trzebież – etap I w związku z realizacją projektu pn „Modernizacja infrastruktury portu turystycznego, żeglarskiego w Trzebieży w ramach projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego”, dofinansowanego z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie
I. dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń (jeśli są wymagane) oraz
II. wykonanie robót budowlanych w tzw. trybie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania „Modernizacja Portu Jachtowego Trzebież – etap I” zgodnie z opisem zawartym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w zakresie wariantu IV PFU j.n.:

1) Modernizacja budynku administracyjno-socjalnego
2) Budowa wiaty dla żeglarzy
3) Budowa placu do zimowania jachtów
4) Modernizacja urządzenia terenu
5) Modernizacja infrastruktury podziemnej
6) Demontaż starego i budowa nowego ogrodzenia terenu
7) Rozbiórka wewnętrznego pirsu T
8) Budowa pirsu falochronowego
9) Modernizacja nabrzeża Północnego ze slipem
10) Modernizacja nabrzeża zachodniego
11) Wykonanie robót pogłębiarskich
12) Zakup i posadowienie pomostów pływających
13) )Instalacje elektronicznych systemów zabezpieczeń – instalacja systemu monitoringu

W załączeniu do zapytania ofertowego Zamawiający przedkłada sondaż dna basenu portu jachtowego w Trzebieży wykonany w dniu 25.08.2017r.
Dodatkowo przed złożeniem oferty wymagana jest wizyta lokalizacyjna w celu zapoznania oferentów z przedmiotem zamówienia. Termin wizyty należy ustalić z Zamawiającym.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji umowy wspólny dla wszystkich części zamówienia.
1) Planowany termin realizacji zamówienia: IV kw. 2017 – 30.09.2018 r.
2) Ostateczny termin wykonania zamówienia zostanie określony w umowie o roboty budowlane

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z zapisami w pkt. III Zapytania ofertowego.
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
Wykonawca składa oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 4, do zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z zapisami w pkt. III Zapytania ofertowego.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną polegającą na zaprojektowaniu i budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 290) portu morskiego lub portu rzecznego lub portu jachtowego lub nabrzeża o wartości minimum 700.000,00 zł. brutto z czego wartość usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej wyniosła co najmniej 50.000,00 zł brutto,
lub
b1) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej dokumentację i zezwalającej na realizację inwestycji dla budowy lub przebudowy (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) portu morskiego lub portu rzecznego lub portu jachtowego lub nabrzeża o wartości minimum 50.000,00 zł brutto
oraz
b2) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 290) portu morskiego lub portu rzecznego lub portu jachtowego lub nabrzeża o wartości minimum 700.000,00 zł. brutto
Uwaga: Zamawiający uzna za spełniające warunek roboty budowlane i usługi wg schematu:
lit. a) lub lit. b1) + b2).
Uwaga: Jeżeli wykonawca realizował zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj, z którego tylko usługa projektowa będzie mogła zostać uznana jako spełniająca warunek, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2 lit. b1), Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie projektowania, jeżeli usługa ta została zrealizowana w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone.

Potencjał techniczny

Zgodnie z zapisami w pkt. III Zapytania ofertowego.
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku posiadania potencjału technicznego. Wykonawca składa oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 4, do zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z zapisami w pkt. III Zapytania ofertowego.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum po jednej osobie na każde poniższe stanowisko:
a) w części I:
- Kierownik budowy
- Kierownik robót w specjalności elektrycznej
- Kierownik robót w specjalności sanitarnej
- Kierownik robót w specjalności hydrotechnicznej
- Projektant w specjalności konstrukcyjno budowlanej
- Projektant w specjalności architektonicznej
- Projektant w specjalności elektrycznej
- Projektant w specjalności sanitarnej
b) w części II:
- Kierownik budowy
- Kierownik robót w specjalności elektrycznej
- Kierownik robót w specjalności sanitarnej
- Projektant w specjalności konstrukcyjno budowlanej
- Projektant w specjalności architektonicznej
- Projektant w specjalności elektrycznej
- Projektant w specjalności sanitarnej

Wymagania Zamawiającego odnośnie poszczególnych stanowisk:
a) Kierownik budowy:
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,
- co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy (w rozumieniu art. 17 oraz art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tj. Dz. U z 2016 r. poz. 290, zwaną dalej ustawą Prawo budowlane) przy realizacji obiektów budowlanych, w tym doświadczenie w kierowaniu minimum jedną robotą polegającą na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) portu morskiego lub rzecznego lub jachtowego lub nabrzeża. Kierowanie powyższym zadaniem powinno obejmować pełny zakres realizacji, tj. od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia zadania. Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone.
b) Kierownik robót w specjalności hydrotechnicznej:
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w zakresie budowli hydrotechnicznych bez ograniczeń,
c) Kierownik robót w specjalności elektrycznej
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
d) Kierownik robót w specjalności sanitarnej
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
e) Projektant w specjalności konstrukcyjno budowlanej:
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
- co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu liczone od dnia uzyskania uprawień projektowych(jako projektant lub sprawdzający), w tym wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany lub budowlano-wykonawczy), co najmniej jednego zadania inwestycyjnego obejmującego budowę lub przebudowę portu morskiego lub rzecznego lub jachtowego lub nabrzeża,
f) Projektant w specjalności architektonicznej:
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
 co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu liczone od dnia uzyskania uprawień projektowych (jako projektant lub sprawdzający),
g) Projektant w specjalności elektrycznej:
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
- co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu liczone od dnia uzyskania uprawień projektowych(jako projektant lub sprawdzający),
h) Projektant w specjalności sanitarnej:
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
- co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu liczone od dnia uzyskania uprawień projektowych (jako projektant lub sprawdzający),
Zamawiający dopuszcza łączenie ww. stanowisk.

Wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca udostępni wystarczającą ilość tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z zapisami w pkt. III Zapytania ofertowego.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe, zdolność kredytową lub polisę OC w wysokości nie niższej niż
a) w części I: 500.000 złotych,
b) w części II: 4.000.000 złotych,
W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę publikacji ogłoszenia w bazie konkurencyjności. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści umowy polegających m.in. na zmianie terminu zakończenia realizacji robót, zmianie wynagrodzenia oraz zmianie personelu Wykonawcy.
2. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić m.in. w następujących przypadkach.
1) Wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego, które będzie miało istotny wpływ na termin zakończenia robót,
2) Pomimo dołożenia należytej staranności wystąpienia z odpowiednim wyprzedzeniem, Wykonawca nie uzyska uzgodnień, opinii, warunków technicznych lub decyzji pozwalających ukończyć w terminie przedmiot umowy opisany w pkt. II zapytania ofertowego.
3) Nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy.
4) Wystąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac dodatkowych lub uwzględnienia innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem umowy.
5) W toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów, nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej kolizji z istniejąca infrastruktura podziemną lub niezinwentaryzowanymi obiektami budowlanymi, wykonania dodatkowych badań i będzie to miało wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych.
6) W okresie realizacji przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym : klęski żywiołowe, nadzwyczajne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych – pomimo dołożenia wszelkich starań, aby te roboty mogły być realizowane.
7) W przypadku wstrzymania budowy przez organy nadzoru budowlanego lub inne kompetentne w tym zakresie organy, z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy.
8) W przypadku zmiany warunków umowy o dofinansowanie na uzasadniony wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, po uprzednim ich zaakceptowaniu przez obie strony Umowy.
3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest złożenie wniosku przez Stronę inicjująca zmianę zawierającego między innymi:
1) opisu propozycji zmiany
2) uzasadnienia zmiany
3) opisu wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo – finansowy i termin wykonania Umowy.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy może być zmienione gdy:
1) Nastąpi zmiana stawki podatku VAT,
2) Zamawiający ograniczy zakres zamówienia, wprowadzi zamienne rozwiązania lub materiały,
3) W wyniku przeprowadzonych niezbędnych analiz zaistnieje konieczność wprowadzenie zmian planu zagospodarowania będącego elementem Programu Funkcjonalno – Przestrzennego
4) Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówień uzupełniających lub dodatkowych zgodnie z pkt. nr 8 i 9 pkt. IX.
5. Podstawą ustalenia nowego wynagrodzenia będą stawki i narzuty ujęte w odpowiednich KNR i zeszytach Sekocenbud za ostatni kwartał poprzedzający złożenie oferty oraz
złożenie oferty.
6. Zmiana personelu Wykonawcy może odbywać się na jego pisemny wniosek, za zgodą Zamawiającego. Nowe proponowane osoby muszą spełniać wymagania opisane w zapytaniu ofertowym
7. W umowie mogą być też dokonywane inne zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszające realizację, obniżające koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Przedmiotu Umowy bądź zwiększające użyteczność Przedmiotu Umowy, na uzasadniony wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, po uprzednim ich zaakceptowaniu przez obie strony Umowy.
8. Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
9. Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą wspólne dla wszystkich części zamówienia
1. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą
1) Oświadczenie dotyczące braku powiązań kapitałowych lub osobowych, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,
2) Odpowiednie pełnomocnictwa
Tylko w sytuacji ustalenia Pełnomocnika lub w przypadku składania oferty wspólnej,
3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
4) Wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego oraz z załączeniem dowodów dotyczących robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
5) Wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do zapytania ofertowego oraz dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, –
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
6) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 7 do zapytania ofertowego. –
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób którymi dysponują lub będą dysponować.
7) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w ww. wykazie osób), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 8 do zapytania ofertowego. –
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
8) Informację z banku, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub kopię polisy OC.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum odpowiada za spełnienie tego warunku.
9) Zobowiązanie do udostępnienia zasobów według wzoru, stanowiącego załącznik nr 9 do zapytania ofertowego
Należy załączyć osobne zobowiązanie dla każdego z podmiotów oddających do dyspozycji niezbędne zasoby na potrzeby wykonania zamówienia.
10) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do zapytania ofertowego wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

Zamówienia uzupełniające

Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Kryterium cena - maksymalna liczba punktów 90
Kryterium okres gwarancji - maksymalna liczba punktów 10

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
A. W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (90) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto, a każda kolejna oferta odpowiednio ze wzorem:

gdzie: P = ( Cmin : C ) x Z
P – liczba otrzymanych punktów w kryterium
Cmin – najniższa cena wśród zaproponowanych
C – cena w badanej ofercie
Z – waga kryterium, Z=90

B. W kryterium „Okres gwarancji” oferty będą mogły uzyskać następujące ilości punktów:
- poniżej 10 lat = 0 pkt.
- 10 lat i powyżej = 10 pkt.

Zgodnie z powyższym, wybrana zostanie oferta, która w sumie za wszystkie kryteria uzyska największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).
1) Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym.
2) Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA PORT JACHTOWY TRZEBIEŻ

Adres

Rybacka 26

72-020 Trzebież

zachodniopomorskie , policki

Numer telefonu

661122950

NIP

8513199525

Tytuł projektu

Modernizacja infrastruktury portu turystycznego, żeglarskiego w Trzebieży w ramach projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego

Numer projektu

RPZP.04.09.00-32-0013/16-02

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Kwota złożonej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie przedmiotu zamówienia. Zgodnie z pkt VII Ust. 1 Zapytania ofertowego, Zamawiający zastrzegł sobie prawo unieważnienia przetargu z innych ważnych przyczyn. Zamawiający postanowił jak na wstępie
Liczba wyświetleń: 1083