Strona główna
Logo unii europejskiej

Projekt i Budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej w technologii FTTH na terenie obszaru inwestycyjnego krakowski część A

Data publikacji: 02.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-11-2017

Numer ogłoszenia

1059154

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

ZMIANA Z DNIA 05.11.2017r
Zamawiający dokonuje zmiany zapytania ofertowego w zakresie wskazanym w pliku Fiberlink_zapytanie ofertowe_zmiana_obszar_A_05.11.2017
W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 13.11.2017r. do godz.16.00
ZMIANA Z DNIA 24.10.2017r.
Zamawiający dokonuje zmiany zapytania ofertowego w zakresie wskazanym w pliku Fiberlink_zapytanie ofertowe_zmiana_obszar_A_24.10.2017_v2

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę cenową należy złożyć w zamkniętej i zapieczętowanej kopercie w terminie do dnia 06 listopada 2017 roku r. do godziny 16:00, (liczy się data wpływu) w siedzibie Zamawiającego, ul. Żary 22A, 32-031 Mogilany

Opis sposobu przygotowania ofert:
1.Oferta musi obejmować całość Przedmiotu Zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik Nr 5.
2.Ofertę cenową sporządza się w formie pisemnej w języku polskim.
3.Oferta cenowa powinna być wyrażona w PLN.
4.Wykonawca określi na formularzu ofertowym cenę za realizację Zamówienia z podaniem ceny netto, brutto oraz podatku VAT.
Oferta cenowa powinna zawierać następujące elementy:
-ofertę cenową Załącznik 5,
-oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Zapytania ofertowego, wzoru Umowy oraz ich przyjęciem bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniem do zawarcia Umowy w przypadku wyboru oferty Wykonawcy,
-wykaz osób wymaganych do spełnienia warunków określonych w Rozdziale III ust. 4.1. Załącznik 7,
-wykaz robót wymaganych do spełnienia warunków określonych w Rozdziale III ust. 4.3. Załącznik 8
-dokument potwierdzające zasady reprezentacji Wykonawcy
-oświadczenie o zachowaniu poufności stanowiące Załącznik 6,
-zaparafowany dokument wzoru Umowy stanowiący Załącznik 10,
-oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiące Załącznik 9,
-zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
-zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
-informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą wysokość zgromadzonych środków lub zdolność kredytową, wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed terminem składania ofert,
część sprawozdania finansowego, tj. rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty - za okres ostatnich 2 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,
-informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
-Dowód wniesienia wadium
Oferta cenowa i stanowiące jej integralną część załączniki winny być napisane czytelnie, trwałą techniką, parafowane na każdej stronie, podpisane oraz opatrzone pieczątką imienną przez Wykonawcę lub osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony Oferty cenowej były spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości Oferty cenowej.
Wszystkie zapisane strony powinny być ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
Za podpis uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną złożony przez osobę/y upoważnione zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty cenowej musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
Poprawki w Ofercie cenowej muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
Koszty przygotowania i przedłożenia oferty w tym złożenia ostatecznej propozycji cenowej ponosi Wykonawca.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

l.lesniak@fiberlink.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Leśniak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

124445000

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia (dalej „Zamówienie") jest zaprojektowanie i budowa sieci NGA, zapewniającej mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz gospodarczym z terenu wybranych miejscowości powiatu krakowskiego, miechowskiego, proszowickiego i Krakowa możliwości korzystania z usług szerokopasmowego dostępu do Internetu. Sieć NGA to infrastruktura telekomunikacyjna światłowodowa w standardzie FTTH GPON, którą Zamawiający będzie wykorzystywał w celu zapewnienia użytkownikom końcowym dostępu do sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu o minimalnych przepustowościach 100/30 Mb/s.
2. W ramach realizacji Inwestycji przewidujemy:
2.1. wykonanie kompleksowej Dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z uzyskaniem stosownych zgód i pozwoleń, dokonaniem wymaganych zgłoszeń i uzgodnień,
2.2. budowę infrastruktury dostępowej sieci internetowej opartej na technologii FTTH GPON , w taki sposób, który pozwoli na objęcie dostępem sieci 47138 gospodarstw domowych z obszaru wsparcia oraz 262 placówek oświatowych i zapewnienie im możliwości dostępu do sieci Internetowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s,
2.3. zapewnienie nadzoru autorskiego,
2.4. dostawę niezbędnych materiałów oraz pasywnych elementów Infrastruktury światłowodowej,
2.5. wykonanie robót budowlanych zgodnie z wykonaną Dokumentacją budowlano – wykonawczą oraz Umową,
2.6. dostawę i instalację niezbędnych aktywnych elementów Infrastruktury — w szczególności jednostek centralowych OLT systemu transmisji GPON, switchy oraz firewalli i punktów dostępowych Wi-Fi w placówkach oświatowych),
2.7. wykonanie kompletnej Dokumentacji powykonawczej, uzyskanie niezbędnych decyzji wymaganych przepisami prawa do oddania sieci NGA do użytkowania i eksploatacji, w tym Pozwolenia na użytkowanie jeśli będzie konieczne, wykonanie i uzgodnienie projektów specjalistycznych jeśli będą konieczne,
2.8. wykonanie przyłączy abonenckich wraz z dostawą i montażem urządzeń abonenckich do odbiorców Sieci w liczbie 6500.

3. Na etapie projektowym oraz budowlanym należy w maksymalnym stopniu uwzględnić istniejącą infrastrukturę możliwą do wykorzystania/dzierżawy na potrzeby budowy Sieci w tym m.in. podbudowę słupową energetyczną, telekomunikacyjną, oświetleniową oraz kanalizację teletechniczną.

4. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia został określony w następujących dokumentach:
4.1. Mapa koncepcyjna stanowiąca Załącznik nr 1,
4.2. Wymagania dla sieci NGA stanowiąca Załącznik nr 2,
4.3. Wymagania dla podłączenia gospodarstw domowych do drugiego naboru dla działania 1.1 POPC stanowiąca Załącznik nr 3,
4.4. Wymagania dla podłączenia jednostek oświatowych w ramach drugiego naboru dla działania 1.1 POPC stanowiąca Załącznik nr 4,
4.5. Lista PA objętych projektem POPC stanowiąca Załącznik nr 11,
4.6. Lista Potencjalnych Punktów Adresowych stanowiąca Załącznik nr 12,
4.7. Lista placówek publicznych do objęcia projektem POPC stanowiąca Załącznik nr 13.
4.8. Opis Przedmiotu Zamówienia (Specyfikacja techniczna) stanowiący Załącznik nr 14.
5. Przy projektowaniu i budowie Sieci należy bezwzględnie stosować się do wymagań dla sieci NGA określonych w dokumentacji drugiego konkursu w ramach programu POPC1.1., a w szczególności dotyczy to opublikowanych przez UKE „Wymagań dla sieci NGA-POPC (stanowiących Załącznik nr 2), Wymagań dla podłączenia gospodarstw domowych do drugiego naboru dla działania 1.1 POPC (stanowiących Załącznik nr 3), Wymagań dla podłączenia jednostek oświatowych w ramach drugiego naboru dla działania 1.1 POPC (stanowiących Załącznik nr 4) oraz Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w kontekście np. definicji wskaźników Projektu UE. Pojęcia / nazewnictwo w Zapytaniu ofertowym używane są zgodnie ze znaczeniem nadanym przez dokumentację dla drugiego konkursu w ramach programu POPC1.1. i wzorem Umowy z wykonawcą. Ewentualne sprzeczności w tym zakresie będą usuwane w ten sposób, że pierwszeństwo zastosowania daję się dokumentacji dla drugiego konkursu w ramach programu POPC 1.1.. Postanowienia te nie uchybiają nazwom i kodom określonych w niniejszym dokumencie, użytym wedle Wspólnego Słownika Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002).
6. W celu prawidłowego przygotowania oferty, a następnie właściwego opracowania Dokumentacji budowlano -wykonawczej oraz wykonania Sieci, Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia do Zamawiającego, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej l.lesniak@fiberlink.pl o udostępnienie w/w dokumentów zawierających szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający jest operatorem telekomunikacyjnym w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne i prowadzi działalność na konkurencyjnym rynku. Z tego względu zmuszony jest podejmować środki mające na celu zapobieganie ujawnieniu niektórych szczegółów planów nowej inwestycji, co stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego. Wykonawca wraz z wnioskiem o udostępnienie dokumentów winien jest przedłożyć oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy, wraz z załączeniem dokumentów, z których wynika umocowanie do działania (np. odpis KRS, oryginał pełnomocnictwa). Udostępnienie dokumentów przetargowych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa dla Wykonawcy nastąpi w terminie 3 dni, od przedstawienia Zamawiającemu w oryginalne 2 (dwóch) egzemplarzy podpisanego przez Wykonawcę oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania poufności. W toku prowadzonego Zapytania ofertowego do informacji poufnych ujawnianych na podstawie oświadczenia o zachowaniu poufności, Zamawiający (Ujawniający) zalicza dane określone w następujących załącznikach nr 1, 10, 11,14.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Mogilany

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie jest prowadzone w celu wyłonienia Generalnego Wykonawcy (zwanego dalej Wykonawcą) zamówienia obejmującego zaprojektowanie i budowę sieci światłowodowej w technologii FTTH doziemnej i napowietrznej według kluczowych zadań zaplanowanych do realizacji w harmonogramie i zgodnie z zakresem kategorii kosztów wyszczególnionych w projekcie pn. „Budowa sieci NGA na terenie powiatu krakowskiego, miechowskiego, proszowickiego i Krakowa” (nr projektu: POPC.01.01.00-12-0055/17-00 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”
Głównym celem projektu jest wybudowanie szerokopasmowej sieci światłowodowej o standardzie NGA, zapewniającej dostęp do sieci Internet o przepustowości minimum 100Mbit/s.
Cele szczegółowe projektu o charakterze ilościowym:
• Liczba utworzonych węzłów dostępowych [szt.] – 155;
• Liczba utworzonych węzłów szkieletowych lub dystrybucyjnych [szt.] – 1;
• Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o
przepustowości co najmniej 100 Mb/s [szt.] – 47 138;
• Liczba użytkowników końcowych [szt.] – 6500;
• Długość sieci szerokopasmowej – 2405 km;
• Dodatkowe jednostki oświatowe podłączone do sieci szerokopasmowej o przepustowości
co najmniej 100 Mb/s – 262;
Realizacja projektu podzielona została na następujące etapy :

1.1. wykonanie kompleksowej Dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z uzyskaniem stosownych zgód i pozwoleń, dokonaniem wymaganych zgłoszeń i uzgodnień,
1.2. budowę infrastruktury dostępowej sieci internetowej opartej na technologii FTTH GPON , w taki sposób, który pozwoli na objęcie dostępem sieci 17873 gospodarstw domowych z obszaru wsparcia oraz 137 placówek oświatowych i zapewnienie im możliwości dostępu do sieci Internetowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s,
1.3. zapewnienie nadzoru autorskiego,
1.4. dostawę niezbędnych materiałów oraz pasywnych elementów Infrastruktury światłowodowej,
1.5. wykonanie robót budowlanych zgodnie z wykonaną Dokumentacją budowlano – wykonawczą, Dokumentacją wykonawczą oraz Umową,
1.6. dostawę i instalację niezbędnych aktywnych elementów Infrastruktury — w szczególności jednostek centralowych OLT systemu transmisji GPON, switchy oraz firewalli i punktów dostępowych Wi-Fi w placówkach oświatowych),
1.7. Wykonanie instalacji abonenckich
1.8. wykonanie kompletnej Dokumentacji powykonawczej, uzyskanie niezbędnych decyzji wymaganych przepisami prawa do oddania sieci NGA do użytkowania i eksploatacji, w tym Pozwolenia na użytkowanie jeśli będzie konieczne, wykonanie i uzgodnienie projektów specjalistycznych jeśli będą konieczne.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie sieci szerokopasmowej („zaprojektuj i wybuduj”) w modelu FTTH w technologii GPON w Obszarze krakowski część A.

Kod CPV

45230000-8

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Dodatkowe przedmioty zamówienia

71322200-3 Usługi projektowania rurociągów
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71322200-3 Usługi projektowania rurociągów
32571000-6 Infrastruktura komunikacyjna;
32521000-1 Kable telekomunikacyjne;
32522000-8 – Sprzęt telekomunikacyjny;
32523000-5 Urządzenia telekomunikacyjne;
32524000-2- System telekomunikacyjny;
32500000-8 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne;
32562200-2 Światłowodowe kable telekomunikacyjne;
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych;
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli;
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów;
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów;
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych;
45232310 -8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych,
45232332-8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe;
45232320-1 Kablowe linie nadawcze;
45232331 – Roboty dodatkowe w zakresie nadawania;
45231112-3 Instalacja rurociągów;
45314310-7 Układanie kabli;
32412100-5 Sieć telekomunikacyjna;
32420000-3 Urządzenia sieciowe;
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach;
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych;
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów;
51340000-7 Usługi instalowania urządzeń telefonicznych;
71222100 -1 Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich;
771222200-2 Usługi kartograficzne w zakresie obszarów wiejskich;
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;
71247000-1 Nadzór na robotami budowlanymi.

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiotowy projekt musi być zrealizowany najpóźniej do dnia 30.08.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1.1. Ofertę mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz grupy takich osób (konsorcja). Wszyscy członkowie konsorcjum są zobowiązani złożyć w oryginale oświadczenie zawierające oświadczenie o przyjęciu solidarnej odpowiedzialności z tytułu udziału w niniejszym postępowaniu i z tytułu realizacji Zamówienia. W przypadku wyboru oferty Konsorcjum, wszyscy członkowie Konsorcjum są zobowiązani przed zawarciem Umowy o realizację Zamówienia złożyć Zamawiającemu w oryginale podpisanym przez wszystkich członków Konsorcjum umowę zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia:
1.2. oświadczenie o przyjęciu solidarnej odpowiedzialności z tytułu udziału w niniejszym postępowaniu i z tytułu realizacji Zamówienia,
1.3. oświadczenie zawierające upoważnienie, dla jednego z podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia do występowania w imieniu pozostałych konsorcjantów i odbierania wynagrodzenia,
1.4. oświadczenie o zawarciu umowy konsorcjum na czas nie krótszy niż czas trwania Umowy zawartej w wyniku realizacji niniejszego Zamówienia, z uwzględnieniem czasu trwania okresu gwarancji i rękojmi,
1.5. zapisy wykluczające możliwość przenoszenia praw i obowiązków stron umowy konsorcjum bez zgody pozostałych członków konsorcjum.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia ustanawiają Pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem (Liderem). Wszelkie rozliczenia będą prowadzone wyłącznie z Pełnomocnikiem (Liderem), który jako wyłączny będzie uprawniony do wystawiania faktur. Niespełnienie powyższych wymagań spowoduje wykluczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i odrzucenie ich oferty oraz odmowę podpisania Umowy o realizację Zamówienia.
3. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.

5. Warunki udziału w postępowaniu Konsorcjum winno spełniać łącznie.

Wiedza i doświadczenie

ZMIANA Z DNIA 24.10.2017r
ZMIANA 1.
Zamawiający dokonuje zmiany Zapytania ofertowego w Rozdziele III „Warunki udziału w postępowaniu” punkt 4.1.1., który otrzymuje brzmienie:


4.1.1. jednym projektantem, posiadającym co najmniej 5 (pięcio-) letnie doświadczenie w sporządzaniu projektów budowy lub przebudowy linii światłowodowych, zdobyte po uzyskaniu uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, i


ZMIANA 2.
Zamawiający dokonuje zmiany Zapytania ofertowego w Rozdziele III „Warunki udziału w postępowaniu” punkt 4.1.2., który otrzymuje brzmienie:

4.1.2. jednym kierownikiem budowy, posiadającym co najmniej3 (trzy-) letnie doświadczenie zawodowe w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy lub nadzorowania robót budowlanych w zakresie sieci światłowodowej i posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, i
KONIEC ZMIAN
4.1. w zakresie zasobów osobowych potwierdzających zdolność do wykonania Zamówienia dysponowanie co najmniej:
4.1.1. jednym projektantem, posiadającym co najmniej 5 (pięć-) letnie doświadczenie w sporządzaniu projektów budowy lub przebudowy linii światłowodowych, zdobyte po uzyskaniu uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności w telekomunikacyjnej w zakresie sieci przewodowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń; i
4.1.2. – jednym kierownikiem budowy, posiadającym co najmniej 3 (trzy-) letnie doświadczenie zawodowe w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy lub nadzorowania robót budowlanych w zakresie sieci światłowodowej i posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie sieci przewodowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń; i
4.1.3. dwoma pracownikami budowlanymi posiadającym uprawnienia do wykonywania robót pod napięciem do 1 kV potwierdzone ważnym zaświadczeniem SEP.
Na potwierdzenie spełnienia warunku należy złożyć wykaz osób, którego wzór stanowi Załącznik nr 7, z którego wynikają dane osoby wskazywanej na potwierdzenia spełnienia warunku, doświadczenie, posiadane uprawnienia wraz ze wskazaniem ich numeru i daty wydania, podstawa do dysponowania z załączonymi dokumentami potwierdzającymi uprawnienie i doświadczenie (np. zaświadczenie o nadaniu uprawnień, świadectwo pracy, zaświadczenie od pracodawcy/ usługobiorcy);
4.3. w zakresie doświadczenia:
4.3.1. wykazanie doświadczenia, przez które rozumie się wykazanie, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zrealizował) co najmniej dwie budowy szerokopasmowej sieci światłowodowej rozumianej jako obiekt liniowy w rozumieniu prawa budowlanego o łącznej wartości netto co najmniej 17.000.000 zł (słownie: siedemnaście milionów złotych).
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca przedstawi wykaz robót budowlanych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do Zapytania Ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie lub wykonywanie wskazanych robót budowlanych, z których będzie jednoznacznie wynikać ich wartość, przedmiot, zakres, data wykonania, wskazanie odbiorcy. W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dokumenty, o których mowa powyżej budzą wątpliwość Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że roboty nie zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty byty lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

4.2. w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przez którą rozumie się:
4.2.1. wykazanie posiadania środków finansowych na rachunku lub rachunkach bankowych lub zdolności kredytowej w łącznej kwocie co najmniej 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych). Zamawiający dopuszcza, możliwość wykazania spełnienia w/w warunku częściowo poprzez wykazanie środków na rachunku lub rachunkach bankowych i częściowo poprzez wykazanie zdolności kredytowej.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca przedstawi informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą wysokość zgromadzonych środków lub zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed terminem składania ofert,
4.2.2. wykazanie osiągnięcia średniego rocznego przychodu ze sprzedaży (roczny obrót) w okresie ostatnich dwóch lat obrotowych w wysokości min 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych) w każdym roku.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca przedstawi część sprawozdania finansowego, tj. rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty - za okres ostatnich 2 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

ZMIANA Z DNIA 24.10.2017r
X. Kryteria oceny ofert oraz zasady obliczania i przyznawania punktacji za kryterium
Ocenie zgodnie z poniższymi kryteriami będą podlegały wyłącznie Oferty niepodlegające odrzuceniu.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1. Cena (C)– 88% max 88 pkt.
2. Gwarancja
2.1. Gwarancja na prace projektowe (G1)- 4%, max 4 pkt
2.2. Gwarancja na prace budowlane i montażowe (G2) - 4%, max 4 pkt
2.3. Gwarancja na dostarczone materiały, urządzenia, wyposażenie tworzące Infrastrukturę sieciową (G3) - 4%, max 4 pkt

Łącznie maksymalna ilość punktów, którą może uzyskać oferta wynosi 100.
1. Zasady oceny kryterium "Cena" (C)
Kryterium: cena „C”– 88 % wagi oceny - maksymalna liczba punków, jaką może uzyskać oferta – 88 punktów.
Sposób oceny: minimalizacja.
W przypadku kryterium „cena”, oferta otrzyma ilość punktów, obliczoną na podstawie poniższego wzoru:
C = (Cmin/ Cobliczana) x 88 pkt
gdzie:
C – ilość punktów, jakie otrzyma oferta badana za kryterium cena, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,
Cobliczana- cena oferty badanej,

2. Zasady oceny kryterium „Gwarancja” (G1, G2, G3) -
Kryterium: Gwarancja (G1, G2, G3)
Sposób oceny: maksymalizacja.
Ocena tych trzech kryteriów odbywa się na takich samych zasadach, i dla każdego z kryteriów przeprowadzona będzie osobno.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 4,00. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, a maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Okres gwarancji należy podawać w miesiącach.
Ocena punktowa w ramach tego kryterium zostanie dokonana według następującego wzoru:
Gobliczany
G = (-------------------------- ) x 4 pkt
(Gmax)

gdzie:
G – punktowy wynik ocenianej oferty zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku,
Gmax - najdłuższy okres gwarancji jakości (w miesiącach) spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Gobliczany – okres gwarancji jakości (w miesiącach) z oferty ocenianej

Ocena punktowa oferty w kryterium oceny ofert będzie liczbą wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najwyższą sumę, wyrażoną w punktach, zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + G1 + G2 + G3
gdzie:
P – oznacza sumę liczby punktów, jakie otrzyma badana oferta, ,
C – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Cena”,
G1 – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Gwarancja” określone w punkcie 2.1.
G2 – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Gwarancja” określone w punkcie 2.2.
G3 – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Gwarancja” określone w punkcie 2.3.

Wykluczenia

6. Następujący Wykonawcy będą wykluczeni z uczestnictwa w postępowaniu przetargowym:
6.1. nawiązujący kontakt z innymi Wykonawcami w celu ograniczenia konkurencji z naruszeniem obowiązujących przepisów,
6.2. podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
6.2.1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
6.2.2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
6.2.3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
6.2.4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
6.3. którzy łącznie uczestniczą w przetargu (np. konsorcjum) w przypadku zaistnienia przesłanek do wyłączenia choćby jednego z nich,
6.4. którzy złożyli więcej niż jedną ofertę lub uczestniczyli jako członek konsorcjum w złożeniu innej oferty, w takiej sytuacji wykonawca będzie wykluczony z każdej złożonej oferty,
6.5. którzy zalegają na dzień składania oferty z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
6.6. którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-14 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych,
6.7. nie spełniający warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale III ust. 4 powyżej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FIBERLINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

32-031 Żary (część miejscowości Mogilany)

małopolskie , krakowski

Numer telefonu

12 444 5000

Fax

12 444 5001

NIP

9442245890

Tytuł projektu

Budowa sieci światłowodowej NGA na terenie powiatu krakowskiego, miechowskiego, proszowickiego i Krakowa.

Numer projektu

POPC.01.01.00-12-0055/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU
postępowania o udzielenie zamówienia
dla przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i budowie sieci NGA na terenie powiatu krakowskiego, miechowskiego, proszowickiego i Krakowa
realizowanego w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”
z dnia 22 stycznia 2018 roku

Zamawiający informuje, że działając na podstawie Rozdziału XVII punkt 8.3. Zapytania ofertowego niniejszym unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia dla przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i budowie sieci NGA na terenie powiatu krakowskiego, miechowskiego, proszowickiego i Krakowa realizowanego w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”.

Zgodnie z postanowieniami Zapytania Ofertowego (Rozdział XVII punkt 8.3.) Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia postępowania w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta. Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia, spełnił wszystkie wymagane warunki opisane w Zapytaniu Ofertowym. Cena oferty złożona przez Wykonawcę przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W takiej sytuacji Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania na zasadzie punktu 8.3. Rozdziału XVII Zapytania ofertowego.
Liczba wyświetleń: 2604