Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 8/2017/K091

Data publikacji: 02.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-10-2017

Numer ogłoszenia

1059087

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty prosimy składać na wzorze formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Termin: Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 11 października 2017 r. do godziny 9:00.
Miejsca składania ofert: Biuro Projektu w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, pok. B315 lub w Kancelarii Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, pok. B105 w godzinach pracy Biura i Kancelarii, (tj. w godzinach 8.00-16.00) lub drogą elektroniczną (podpisaną i zeskanowaną ofertę) na adres ekarewicz@wsb.gda.pl z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 8/2017/K091”.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ekarewicz@wsb.gsda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Emilia Kalina Karewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 58 522 77 85

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń CISCO CCNA dla studentów kierunku Informatyka wraz z realizacją egzaminów wewnętrznych po każdym z 4 modułów szkolenia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Miejscowość: Gdańsk, Gdynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunków Logistyka i Informatyka”. Celem projektu jest wzrost kompetencji oczekiwanych przez pracodawców u studentów kierunków Logistyka i Informatyka poprzez udział w Programie Rozwoju Kompetencji oferowanym przez WSB w Gdańsku.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń CISCO CCNA dla studentów kierunku Informatyka wraz z realizacją egzaminów wewnętrznych po każdym z 4 modułów szkolenia.

Minimalny zakres tematyki szkoleń:

1. Wprowadzenie do sieci komputerowych
Poznawanie sieci
Konfigurowanie sieciowego systemu operacyjnego (IOS)
Protokoły i komunikacja w sieci
Dostęp do sieci
Ethernet
Warstwa sieciowa
Warstwa transportowa
Adresacja i podsieci IP (wersja 4 i 6)
Warstwa aplikacji
Wykrywanie problemów z siecią

2. Podstawy rutingu i przełączania
Wprowadzenie do sieci przełączanych
Podstawowe idee i konfiguracja przełączania
Sieci wirtualne LAN (VLAN-y)
Koncepcje routingu
Routing między VLAN-ami
Routing statyczny a dynamiczny
Protokół RIP (RIPv1, RIPv2, RIPng)
Protokół OSPF jednoobszarowy (OSPFv2 i OSPFv3)
Listy kontroli dostępu (ACL)
Dynamiczna konfiguracja (DHCP)
Translacja adresów (NAT, PAT)
Wykrywanie urządzeń na warstwie 2 (CDP, LLDP)
Synchronizacja czasu NTP

3. Skalowanie sieci komputerowych
Wprowadzenie do skalowania sieci komputerowych
Wsparcie dla VLAN (VTP, DTP)
Algorytm drzewa rozpinającego (STP, PVSTP+, RSPT)
Redundancja bramy domyślnej (protokoły FHRP)
Agregacja łączy (PAgP, LACP)
Sieci bezprzewodowe
OSPF wieloobszarowy
Protokół EIGRP
Zaawansowana konfiguracja i rozwiązywanie problemów OSPF oraz EIGRP
Obrazy IOS i licencjonowanie

4. Łączenie sieci komputerowych
Hierarchiczne projektowanie sieci (Cisco Enterprise Architecture)
Przyłączanie do sieci WAN
Protokół PPP (włączając PPPoE)
Protokół Frame Relay
Border Gateway Protocol (eBGP)
Rozwiązania szerokopasmowe (xDSL)
Wirtualne sieci prywatne VPN i tunelowanie (GRE, IPsec site-to-site, RA, DMVPN)
Podstawy QoS oraz IP Service Level Agreements
Chmura, wirtualizacja, sieci programowalne (SDN)
Monitorowanie sieci (syslog, SNMPv3, NetFlow, SPAN)
Rozwiązywanie problemów w sieci (troubleshooting)
LAN security (Radius, 802.1x)

Szkolenia będą się odbywać na terenie Trójmiasta, w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego.
Zamawiający zapewni odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Przedmiot zamówienia opisują kody CPV:
80.00.00.00 – 4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80.53.32.00 – 1 – Kursy komputerowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być wykonany w okresie od 16.10.2017 r. do 31.01.2019 r.
W wyżej wskazanym okresie zrealizowane będą zajęcia dla 2 grup szkoleniowych, z których każda zrealizuje pełen zakres szkolenia opisanego jako przedmiot zamówienia, tj. wszystkie 4 moduły szkolenia.
Orientacyjna liczebność grup szkoleniowych: 10-14 osób w grupie.
Na przeprowadzenie szkoleń dla jednej grupy przewidziano łącznie 128 godzin (4 moduły x 32 godziny).
W ramach godzin szkoleniowych przeprowadzone zostaną przez Wykonawcę zamówienia – po każdym z 4 modułów szkolenia – egzaminy wewnętrzne.
Terminy szczegółowe szkoleń wskaże Zamawiający zgodnie z przygotowanym przez Zamawiającego harmonogramem szkoleń.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 8/2017/K091

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 8/2017/K091

Potencjał techniczny

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 8/2017/K091

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 8/2017/K091

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 8/2017/K091

Dodatkowe warunki

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 8/2017/K091

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 8/2017/K091

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 8/2017/K091

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 8/2017/K091

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena ofert składa się z dwóch etapów:

Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – Etap 1, dokonywana jest na podstawie złożonych dokumentów oraz Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Etap 2 - Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):

KRYTERIUM WAGA (%)
Cena ofertowa brutto 80
Doświadczenie trenera w realizacji zajęć z tematyki, której dotyczy szkolenie 20

K1 - Kryterium oceny – cena ofertowa brutto
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

P C = C N x waga / C R

P C – otrzymane punkty
C N – łączna cena brutto oferty z najniższą ceną
C R – łączna cena brutto oferty rozpatrywanej
Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.

K2- Kryterium oceny – Doświadczenie trenera w realizacji zajęć z tematyki, której dotyczy szkolenie
Punktacja w określonym obszarze przyznawana będzie następująco (max. 20 pkt.):

- doświadczenie minimum dwuletnie – 0 pkt.
- doświadczenie: nie mniej niż pięcioletnie - 5 pkt.
- doświadczenie: nie mniej niż dziesięcioletnie - 10 pkt.
- doświadczenie: nie mniej niż piętnastoletnie – 20 pkt.

Weryfikacja deklarowanego doświadczenia:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz CV trenera.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty Oferenta poświadczające odnośne doświadczenie trenera.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą punktację spośród ocenianych = K (K=K1+K2).

W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji.

Wykluczenia

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 8/2017/K091

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

Rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunków Logistyka i Informatyka

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-K091/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Dariusz Kralewski
data wpłynięcia: 10.10.2017
cena oferty: 38.400,00 PLN
Liczba wyświetleń: 275