Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup mobilnego dwupokładowego przesiewacza celem wdrożenia w Kopalnia Wapienia „Morawica" S.A. innowacyjności produktowej oraz procesowej z zakresu produkcji kruszyw.

Data publikacji: 02.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-11-2017

Numer ogłoszenia

1059080

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać mailowo na adres: sekretariat@kwmorawica.kielce.pl, faxem na numer
+48 41-3670299, kurierem lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź osobiście pod adresem: KOPALNIA WAPIENIA "MORAWICA" SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Górnicza 42, 26-026 Morawica

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@kwmorawica.kielce.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dane osoby do kontaktu: w kwestiach technicznych: Artur Krzak e-mail: sekretariat@kwmorwica.kielce.pl; w kwestiach formalnych: Elżbieta Molenda e-mail: sekretariat@kwmorwica.kielce.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

48 41 3670209

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnego dwupokładowego przesiewacza.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: kielecki Miejscowość: Morawica, ul. Górnicza 42

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

KOPALNIA WAPIENIA "MORAWICA" SPÓŁKA AKCYJNA w związku z planowaną realizacją projektu "Zakup mobilnego dwupokładowego przesiewacza celem wdrożenia w Kopalnia Wapienia „Morawica" S.A. innowacyjności produktowej oraz procesowej z zakresu produkcji kruszyw" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2: Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.5. Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP zaprasza do składania ofert na dostawę mobilnego dwupokładowego przesiewacza.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego mobilnego dwupokładowego przesiewacza o minimalnych bądź równoważnych parametrach podanych poniżej.
Dane techniczne:
Opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia :
Mobilny przesiewacz dwupokładowy z napędem hybrydowym i z elektrycznymi napędami podzespołów roboczych, szt. 1.
Specyfikacja techniczna, tj. parametry przedmiotu zamówienia i jego podzespołów, które muszą być spełnione (minimalne lub równoważne) :
Masa przesiewacza mobilnego: min. 28 000 kg
Układ jazdy: podwozie gąsienicowe,
Rozstaw osi: min. 3 300 mm,
Szerokość gąsienic: min. 400 mm;
Kosz zasypowy : objętość ok. 3,5 m³, z otwieranym rusztem nad koszem.
Rzeszoto:
a) Ilość pokładów: 2
b) Długość każdego pokładu: min. 4 000 mm
c) Górny pokład: blacha o grubości min. 10 mm, z wypalonymi otworami
wielkość oczka: 63 x 65 mm
ilość sekcji: min. 4
d) Dolny pokład: sita plecione
ilość sekcji: min. 2
e) Napęd: silnik elektryczny
f) Moc napędu: min. 11 kW
g) Nachylenie rzeszota: regulowane, min. 4 stopniowe

Przenośnik wybierający z kosza zasypowego:
Szerokość taśmy: min. 1000 mm;
Napęd: silnik elektryczny
Moc napędu: min. 5,5 kW;
Regulacja prędkości taśmy: elektryczna, falownikiem zainstalowanym w szafie sterowniczej;

Przenośnik podający na rzeszoto:
Szerokość taśmy: min. 1000 mm
Napęd: silnik elektryczny min. 4 kW
Ponadto przenośnik powinien być wyposażony w dodatkowy zasypnik zlokalizowany w tylnej części przesiewacza umożliwiający współpracę z mobilną kruszarką.

Przenośnik główny (odsiewki z rzeszota):
Szerokość taśmy: min. 1000 mm
Napęd: silnik elektryczny
Moc napędu: min. 4 kW
Wysokość hałdowania max. ok 3300 mm

Przenośnik frakcji międzysitowej:
Szerokość taśmy: min. 650 mm
Napęd: silnik elektryczny
Moc napędu: min. 4 kW
Regulacja prędkości taśmy: elektryczna, falownikiem zainstalowanym w szafie sterowniczej
Wysokość hałdowania max ok. 3500 mm

Przenośnik nadziarna:
Szerokość taśmy: min. 650 mm
Napęd: silnik elektryczny
Moc napędu: min. 4 kW
Regulacja prędkości taśmy: elektryczna, falownikiem zainstalowanym w szafie sterowniczej
Wysokość hałdowania max. ok 3500 mm

Jednostka napędowa:
Zastosowany powinien zostać napęd hybrydowy, spalinowo – elektryczny, pozwalający na zasilanie przesiewacza na dwa sposoby:
- paliwem, przy pracy na silniku Diesela lub
- prądem z sieci elektrycznej
Przesiewacz mobilny powinien mieć fabrycznie zainstalowany, zintegrowany z maszyną i ze sterowaniem wysokoprężny agregat prądotwórczy, o parametrach wymienionych poniżej :
- Moc silnika Diesla: min. 98 kW;
- Moc agregatu: min. 105 kVA;
Moc dodatkowych odbiorników elektrycznych jakie można zasilić z przesiewacza mobilnego w trakcie pracy na silniku wysokoprężnym : min. 25kW
Układ elektryczny i sterowania:
Przesiewacz powinien być wyposażony w automatyczne sterowanie uniezależniające przebieg procesu od pracy operatora oraz zapewniać bieżące monitorowanie pracy i diagnozowanie zakłóceń pracy układu technologicznego (bezprzewodowo ).
Układ sterowania powinien posiadać możliwość wizualizacji i pokazywania w komputerze pracownika dozoru np. w formie wykresów najważniejszych danych procesowych takich jak: obciążenie silnika przesiewacza, godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, liczba przepracowanych godzin, obciążenia silników, wydajność chwilowa i średnia itd.
Przesiewacz mobilny powinien mieć możliwość sprzężenia mechanicznego i elektrycznego z mobilną kruszarką wstępną w taki sposób aby przesiewacz był zasilany z kruszarki mobilnej.
Przesiewacz mobilny powinien mieć możliwość wyboru trybu pracy ........

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków cały opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku.

Kod CPV

43411000-7

Nazwa kodu CPV

Maszyny sortujące i przesiewające

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji zamówienia: 29.12.2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent posiada uprawnienia do wykonywania działalności oraz sprzedaży oferowanego urządzenia.

Wiedza i doświadczenie

Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Potencjał techniczny

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

Każdy z Wykonawców składa jedną ofertę według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Wykonawca poda kwotę oferty w polskich złotych (PLN), a płatności odbędą się na zasadach szczegółowo określonych w umowie.
W ofercie należy podać cenę netto (bez podatku VAT) w polskich złotych.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Cena oferty obejmować będzie wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
Cena oferty określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom oraz okresowej waloryzacji przez okres obowiązywania umowy. W szczególności, jeśli Wykonawca poniesie dodatkowe koszty z tytułu wykonania umowy, nie jest uprawniony do żądania od Zamawiającego, aby ten pokrył różnicę.
Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem
o wyjaśnienie, jeśli uzna, iż którykolwiek z elementów złożonej oferty wymaga tego wyjaśnienia, w tym także gdy wycena zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Wyjaśnienia winny być przedstawione przez Wykonawcę w określonym przez Zamawiającego terminie.
Zamawiający oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania ofertowego bez dokonywania wyboru oferty lub unieważnienia Postępowania bez podawania przyczyn. W takim przypadku Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z powyższego uprawnienia. W tym zakresie Wykonawcy zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia z następujących powodów:
- uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
- obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,
- okoliczności siły wyższej,
- zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
- otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Każdy z Wykonawców ma prawo do złożenia tylko jednej oferty, a treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta powinna składać się z:
podpisanego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
podpisanego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wydanego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia oferty), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
Podpisanie załączników oznacza potwierdzenie i akceptację wszystkich zawartych w nich treści. Jednocześnie niedostarczenie lub niepodpisanie któregoś z załączników skutkuje odrzuceniem oferty.
Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby umocowane do reprezentowania Wnioskodawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub przez osobę umocowaną do podpisywania ofert. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do ofert o ile wynika z innych załączonych dokumentów.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Spośród ofert prawidłowych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się trzema kryteriami:
70% - cena netto (maksymalnie 70 punktów). Oferta najtańsza uzyskuje maksymalną liczbę punktów. Ilość punktów liczona będzie według następującego wzoru:

Ilość punktów = (Najniższa cena netto oferty/cena netto oferty badanej) × 70.

Cena ofertowa to wartość netto wyrażona w złotych polskich, za którą Oferent zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa powinna być określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

20 % - okres gwarancji (maksymalnie 20 punktów): liczony będzie według następującego wzoru:

Ilość punktów, = (Bo/No) × 20,

gdzie:
Bo – długość okresu gwarancji w badanej ofercie (w miesiącach),
No – najdłuższy okres gwarancji zaproponowany w złożonych ofertach (w miesiącach).

Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

10% - termin dostawy (maksymalnie 10 punktów): ilość punktów liczona będzie według następującego wzoru:

Ilość punktów = (Tk/Td) x 10

gdzie:
Tk – najkrótszy termin dostawy zaproponowany w złożonych ofertach (w dniach)
Td – okres dostawy zaproponowany w badanej ofercie (w dniach)

Termin dostawy liczony jest w dniach kalendarzowych począwszy od dnia roboczego następującego po dniu zakończenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, tj. od dnia 6 listopada 2017 r.
Wyliczenie łącznej liczby przyznanych punktów według wzoru:
P = Cena + Gwarancja +Termin

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z firmą KOPALNIA WAPIENIA "MORAWICA" SPÓŁKA AKCYJNA. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
-posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KOPALNIA WAPIENIA "MORAWICA" SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Górnicza 42

26-026 Morawica

świętokrzyskie , kielecki

Numer telefonu

413670211

Fax

413670299

NIP

6572409259

Tytuł projektu

Zakup mobilnego dwupokładowego przesiewacza celem wdrożenia w Kopalnia Wapienia „Morawica" S.A. innowacyjności produktowej oraz procesowej z zakresu produkcji kruszyw.

Numer projektu

RPSW.02.05.00-26-0287/16-00

Inne źródła finansowania

Środki własne.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 834