Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe: Zestawy komputerowe

Data publikacji: 29.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-10-2017

Numer ogłoszenia

1058908

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy dostarczyć na adres AC Spółka Akcyjna, ul. 42 Pułku Piechoty 50,
15-181 Białystok lub e-mailem na adres dariusz.kawalko@ac.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dariusz.kawalko@ac.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tomasz.cybulko@ac.com.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dwa zestawy komputerowe. Kompletne zapytanie ofertowe w załączniku.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Planowane do nabycia zestawy komputerowe są niezbędne do przeprowadzenia prac analitycznych i koncepcyjnych.

Przedmiot zamówienia

Zestawy komputerowe o kluczowych parametrach nie gorszych niż przedstawione poniżej:
I zestaw – standardowe wyposażenie:
• stacja robocza z najważniejszymi komponentami o parametrach nie gorszych niż:
• dysk twardy HDD - min. 500GB
• pamięć - RAM min. 16GB
• procesor - min. 4 rdzenie
• monitor LCD min. 19”,
• zasilacz dobrany do konfiguracji sprzętu,
• klawiatura,
• mysz,
• system operacyjny: Windows 10
• pakiet oprogramowania biurowego Microsoft Office

II zestaw – wyposażenie pod serwer telemetryczny:
• Dysk 256GB SATA3 oparte na MLC x2 sztuki
• Dwa dyski SSD będą połączone w konfiguracji RAID 1 – RAID sprzętowy.
• Procesor 1700, 3GHz (8 core, 16 threads ) x1 sztuka
• Pamięć DDR4 8GB PC 2133 CL15 ECC 1,2V x2 sztuki
• Płyta główna B350, DDR4, SATA3, USB 3.0, ATX, ECC (korekcja błędów) x1 sztuka
• Zasilacz dobrany do konfiguracji sprzętu
• monitor LCD min. 19”
• klawiatura,
• mysz

Przedmiot zamówienia musi być objęty co najmniej 24-miesięcznym okresem gwarancyjnym.
Oferta powinna zawierać cenę urządzenia wraz z wyodrębnionymi kosztami jego dostawy
do siedziby zamawiającego.

Kod CPV

30236200-4

Nazwa kodu CPV

Urządzenia do przetwarzania danych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy przedmiotu zamówienia do AC Spółka Akcyjna najpóźniej do 4 tygodni od momentu złożenia zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Specyfikacja wymagań AC S.A. dla parametrów technicznych – 100%
2. Przy spełnionych warunkach specyfikacji technicznej kolejnym kryterium wyboru jest:
-- cena – 85% (0 – 85 punktów), obliczane wg następującego wzoru:
KC – kryterium ceny
Cmin. – najniższa cena wśród rozpatrywanych ofert
Coferty – cena w aktualnie analizowanej ofercie
KC = Cmin. / Coferty x 85 pkt
-- atrakcyjność oferty – 12% (0 – 12 punktów)
• dostawa urządzenia do siedziby Zamawiającego po stronie dostawcy – 2%
• Instalacja urządzenia w siedzibie Zamawiającego w cenie oferty – 3%
• czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii nie dłuższy niż 24h – 3%
• usługa konserwacji po roku użytkowania – 2%
• termin realizacji do 3 tygodni od daty zamówienia – 2%
-- aspekt środowiskowy – 3% (0 – 3 punktów)
• energooszczędność – 3%

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AC SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

42 Pułku Piechoty 50

15-181 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

857438100

Fax

856539383

NIP

9661319418

Tytuł projektu

Rozwój Centrum B+R innowacyjnych technologii w AC S.A.

Numer projektu

RPPD.01.02.01-20-0065/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 436