Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe: Termostat

Data publikacji: 29.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-10-2017

Numer ogłoszenia

1058900

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy dostarczyć na adres AC Spółka Akcyjna, ul. 42 Pułku Piechoty 50,
15-181 Białystok lub e-mailem na adres dariusz.kawalko@ac.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dariusz.kawalko@ac.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

andrzej.szal@ac.com.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Termostat wodny - urządzenie peryferyjne do zastosowania w procesie wtrysku tworzyw. Szczegóły w załączniku ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Termostat jest niezbędny do zapewnienia powtarzalności temperatury podczas prób wtrysku. Ma on kluczowe znaczenie na stabilizację procesu wtrysku, a tym samym na jakość projektowanego wyrobu.

Przedmiot zamówienia

Termostat wodny - urządzenie peryferyjne do zastosowania w procesie wtrysku tworzyw. Urządzenie musi spełniać następujące parametry techniczne:
1. Automatyczne napełnianie i uzupełnianie.
2. Kontrola wycieków i kontrola poziomu wody.
3. Ochrona pompy.
4. Pompa bez uszczelnień.
5. Kontrola temperatury maksymalnej.
6. Kontrola różnic temperatur.
7. Kontrola czujnika temperatury.
8. Automatyczna optymalizacja.
9. Medium – woda.
10. Grzanie – minimum 8.0 kW.
11. Maksymalna temperatura medium 160°C.
12. Wydajność pompy – minimum 50 l/min / 5,5 bar.
13. Urządzenie mobilne na kółkach.
14. Panel sterujący, wskazujący status pracy urządzenia (awarię), wyłącznik bezpieczeństwa, przyciski sterowania opisane w języku polskim.
15. Panel dotykowy.
16. Aktualnie obowiązująca deklaracja zgodności CE oraz instrukcja obsługi w języku polskim.
Przedmiot zamówienia musi być objęty co najmniej 24-miesięcznym okresem gwarancyjnym. Wraz z ofertą powinna zostać przedstawiona przykładowa deklaracja zgodności ofertowanego urządzenia.
Oferta powinna zawierać cenę urządzenia wraz z wyodrębnionymi kosztami jego dostawy do siedziby zamawiającego.

Kod CPV

42510000-4

Nazwa kodu CPV

Wymienniki ciepła, urządzenia do konfekcjonowania powietrza i urządzenia chłodzące oraz maszyny filtrujące

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin dostawy przedmiotu zamówienia do AC Spółka Akcyjna do 10 tygodni od momentu złożenia zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Specyfikacja wymagań AC S.A. dla parametrów technicznych – 100%
2. Przy spełnionych warunkach specyfikacji technicznej kolejnym kryterium wyboru jest:
-- cena – 85% (0 – 85 punktów), obliczane wg następującego wzoru:
KC – kryterium ceny
Cmin. – najniższa cena wśród rozpatrywanych ofert
Coferty – cena w aktualnie analizowanej ofercie
KC = Cmin. / Coferty x 85 pkt.
-- atrakcyjność oferty: (0 – 10 punktów)
• wydłużony okres gwarancji (tj. powyżej 24 miesięcy) – 3%
• dostawa urządzenia do siedziby Zamawiającego po stronie dostawcy – 1%
• czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii nie dłuższy niż 48h – 3%
• dostępność części (eksploatacyjnych, wykonawczych) poniżej 7 dni – 3%
-- aspekt środowiskowy 5% (0 – 5 punktów)
• energooszczędność – 5%

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AC SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

42 Pułku Piechoty 50

15-181 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

857438100

Fax

856539383

NIP

9661319418

Tytuł projektu

Rozwój Centrum B+R innowacyjnych technologii w AC S.A.

Numer projektu

RPPD.01.02.01-20-0065/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ELBI-WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Muchoborska 4a, 54-424 WROCŁAW, Powiat WROCŁAW, Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Data wpłynięcia oferty - 02.10.2017 r.
Cena oferty: 5 248 EUR
Ostateczna cena osiągnięta w wyniku negocjacji: 5 198 EUR
Liczba wyświetleń: 594