Strona główna
Logo unii europejskiej

Analizator wielkości cząstek

Data publikacji: 02.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-10-2017

Numer ogłoszenia

1058786

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Treść ogłoszenia została zmieniona w punkcie 3. Wymagania dodatkowe. Dodano pkt.3.2 o następującej treści:
Zamawiający wymaga aby zostały przeprowadzone próby potwierdzające spełnienie parametrów technicznych przy użyciu próbek przedstawionych przez Zamawiającego na urządzeniu przedstawionym w ofercie. Próby zostaną przeprowadzone z wybranym Oferentem. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku negatywnego wyniku w/w prób. Próby powinny zostać wykonane w terminie 21 dni. Zamawiający zastrzega sobie prawo obecności przedstawiciela Zamawiającego podczas prób. Próby muszą się odbywać w uzgodnionym miejscu na terytorium Polski.

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian zmieniony został termin nadsyłania ofert. Nowy termin nadsyłania ofert ubiega z dniem 16.10.2017.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Zamawiającego, tj.:

Abraxas Jeremiasz Olgierd
ul. Piaskowa 27
44-300 Wodzisław Śląski

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem email: bartlomiej.pawlowski@abraxas.com.pl

2. Termin składania ofert rozpoczyna się w dniu 2.10.2017
3. Termin składania ofert upływa wraz z dniem 9.10.2017
4. W przypadku ofert wysłanych pocztą/kurierem decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego

5. Oferta musi zawierać następujące elementy:
a) pełną nazwę oferenta,
b) dane teleadresowe oferenta,
c) informacje techniczne o oferowanym stanowisku zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w pkt. Przedmiot zamówienia
d) cenę,
e) warunki płatności: zakup finansowany przez leasing,
f) przewidywany termin dostawy: 2 miesiące od daty podpisania umowy z leasingodawcą lub krótszy
g) okres gwarancji liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego wyrażony liczbą pełnych miesięcy, wymagany minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy
h) termin ważności oferty, minimalny wymagany termin: 30 dni od daty przesłania oferty
i) oferta musi być sporządzona i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta.
j) oferta powinna być sporządzona w walucie PLN, EUR lub GBP,
k) zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

6. W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skan oferty przygotowanej zgodnie z pkt. 5.
7. Zmiana albo wycofanie oferty przez oferenta przed upływem terminu składania ofert jest dopuszczalna.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

bartlomiej.pawlowski@abraxas.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bartłomiej Pawłowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48781110830

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest analizator do pomiaru wielkości cząstek metodą DLS - dynamiczne rozproszenie światła.
Zamówienie obejmuje dostawę analizatora wraz komputerem sterującym z oprogramowaniem, uruchomienie urządzenia oraz szkolenie z obsługi urządzenia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: rybnicki Miejscowość: Czerwionka-Leszczyny

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie jest realizowane w zakresie projektu pt. „Materiały termoprzewodzące nowej generacji do zastosowań w elektronice” realizowanego w ramach programu INNOCHEM. Analizator wielkości cząstek niezbędny jest do przygotowania kompozycji materiałów termoprzewodzących i zapewnia większą kontrolę nad wielkością cząstek użytych dodatków w procesie opracowywania kontaktowych materiałów termoprzewodzących w formie termoprzewodzących past (thermally conductive greases) oraz termoprzewodzących podkładek (thermally conductive pads).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest analizator do pomiaru wielkości cząstek o parametrach jak przedstawiono poniżej.

1. Parametry urządzenia:
1.1 metoda pomiaru: dynamiczne rozproszenie światła (DLS)
1.2. dopuszczalny zakres stężenia cząstek: od 0,1% do 40% objętości lub szerszy zawierający podany przedział
1.3. zakres wielkości cząstek: 0,5 nm - 10 000 nm lub szerszy obejmujący wskazany zakres
1.4. objętość próbki: 10 - 50 mikrolitra lub zakres szerszy obejmujący wskazany zakres
1.5. zakres temperatur: od 15C do 90C lub szerszy obejmujący wskazany zakres
1.6. dopuszczalne nośniki: roztwory wodne, polarne i niepolarne rozpuszczalniki

2. Zestaw sterujący:
2.1 Komputer PC z monitorem lub laptop, oprogramowanie sterujące,

3. Wymagania dodatkowe:
3.1 uruchomienie stanowiska wraz z szkoleniem z obsługi urządzenia,
3.2 Zamawiający wymaga aby zostały przeprowadzone próby potwierdzające spełnienie parametrów technicznych przy użyciu próbek przedstawionych przez Zamawiającego na urządzeniu przedstawionym w ofercie. Próby zostaną przeprowadzone z wybranym Oferentem. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku negatywnego wyniku w/w prób. Próby powinny zostać wykonane w terminie 21 dni. Zamawiający zastrzega sobie prawo obecności przedstawiciela Zamawiającego podczas prób. Próby muszą się odbywać w uzgodnionym miejscu na terytorium Polski.

Kody CPV: 38432000-2; 38540000-2

Kod CPV

38432000-2

Nazwa kodu CPV

Aparatura do analizowania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak

Harmonogram realizacji zamówienia

Oferty zostaną zweryfikowane i ocenione a wyniki postępowania zostaną ogłoszone w ciągu 24 godzin od zamknięcia terminu zgłaszania ofert. Zamówienie zostanie złożone za pośrednictwem leasingodawcy w terminie do 30 dni od terminu zamknięcia zgłaszania ofert. Zamówienie należy zrealizować w całości w terminie do 2 miesięcy licząc od daty podpisania umowy z leasingodawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji cenowych w przypadku, gdy oferty będą zawierały cenę przekraczającą budżet dla zamówienia. Dla zachowania równego dostępu do zamówienia, negocjacje będą wówczas przeprowadzone z wszystkimi oferentami.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy (np. przesunięcie terminu wykonania), w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy (np. przesunięcie terminu wykonania), w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, na które żadne ze stron postępowania nie ma wpływu.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy (np. przesunięcie terminu wykonania), w przypadku działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy (np. przesunięcie terminu wykonania), w innych okolicznościach, których nie można było przewidzieć na moment publikacji ogłoszenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wraz z ofertą należy przedstawić następujące dokumenty:

1. Oświadczenie Podmiotu, że nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo zgodnie z Załącznikiem 1. Oświadczenie_brak_wykluczenia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Do oceny zostaną dopuszczone oferty pełne, spełniające wymogi formalne przedstawione w pkt. Miejsce i sposób składania ofert oraz wymogi przedstawione w pkt. Przedmiot zamówienia.

Postępowanie dopuszcza oferty w walutach PLN, EUR, GBP.
Wszystkie ceny w ramach postępowania zostaną przeliczone na PLN zgodnie z tabelą A kursów średnich Narodowego Banku Polskiego - tabela z dnia zamknięcia terminu składania ofert.

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:
1.1 Cenę zakupu brutto (w PLN) kompletnego stanowiska – 90%
1.2 Okres gwarancji, minimum 12 miesięcy - 10%

2. Maksymalna możliwa do uzyskania suma punktów wynosi 100 pkt.
2.1. Cena (C), maksymalnie do uzyskania jest 90 pkt.
2.2. Okres gwarancji (G) maksymalnie do uzyskania jest 10 pkt.

2. Punkty zostaną wyliczone w oparciu o poniższy wzór:
S = C + G
Gdzie:
S – suma punktów

C – liczba punktów za cenę przyznanych danej ofercie:
C = (Cn/Co) x 90
Cn – najniższa cena brutto, ze wszystkich zakwalifikowanych ofert złożonych w ramach zapytania
Co – cena brutto danej oferty.

G – liczba punktów za okres gwarancyjny przyznanych danej ofercie:
G = (Go/Gmax) x 10
Go - zaoferowany okres gwarancyjny w rozpatrywanej ofercie
Gmax – najdłuższy okres gwarancyjny spośród wszystkich zakwalifikowanych ofert.
Okres gwarancji liczony w pełnych miesiącach od daty podpisania protokołu odbioru.

Punkty będą obliczane i przydzielane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wzór protokołu wyboru wraz kryteriami dopuszczenia i oceny oferty przedstawiono w Załącznik_2_Protokół_wyboru.

Wykluczenia

1. Z postępowania wykluczone będą oferty:
a) częściowe
b) niespełniające wymogów formalnych przedstawionych w pkt. Miejsce i sposób składania ofert
c) niespełniające wymogów przedstawionych w pkt. Przedmiot zamówienia

2. Ponadto w postępowaniu nie może brać udziału podmiot powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
Zamawiający (beneficjent)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABRAXAS JEREMIASZ OLGIERD

Adres

Piaskowa 27

44-300 Wodzisław Śląski

śląskie , wodzisławski

Numer telefonu

+48667157852

NIP

6511032642

Tytuł projektu

Materiały termoprzewodzące nowej generacji do zastosowań w elektronice

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0009/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wyłoniona oferta została przedstawiona przez firmę ANTON PAAR Poland sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, przy ul. Osmańskiej 14.
Data wpłynięcia oferty: 8.10.2017
Wartość oferty: 143 702,72 PLN Brutto

Tym samym firma ANTON PAAR Poland sp. z o.o. zostanie zaproszona do prezentacji rozwiązania w celu weryfikacji parametrów przedstawionych w ofercie. Weryfikacja odbędzie się na dostarczonych przez Zamawiającego próbkach.

Aktualizacja 14.11.2017:
Po przeprowadzeniu testów weryfikacyjnych uzyskano negatywny wynik dla rozwiązania proponowanego przez wyłonionego oferenta. Tym samym oferta firmy ANTON PAAR Poland sp. z o.o. zostaje odrzucona ze względu na niespełnienie wymagań dodatkowych, zawartych w pkt. 3.2 Przedmiot zamówienia. Ogłoszenie zostanie ponownie opublikowane o czym zostaną poinformowani wszyscy zainteresowani.
Liczba wyświetleń: 710