Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługi badawcze – przygotowanie i przeprowadzenie badania przyrostu kompetencji cyfrowych, wraz z narzędziami badawczymi oraz podsumowanie w formie raportów.

Data publikacji: 28.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-10-2017

Numer ogłoszenia

1058701

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dnia 4 października 2017 r. dokonano zmian w zakresie:
- Lista dokumentów wymaganych od Wykonawcy - Koncepcja badania - w zakresie liczby stron, na których ma się zawrzeć opis koncepcji. Zmieniono liczbę strona na 5. Usunięto zbędne słowo "wskazane".
- Zakres zamówienia. Pkt A., ppkt. c)- terminy poszczególnych szkoleń - dodano także informację o termie szkoleń dla edukatorów w NUTS piotrkowskim
- poprawek omyłek pisarskich: słowo "cyfrwej" na "cyfrowej" we wstępie "Zapytania ofertowego"; oraz edycyjnych w części dot. przewidywanych etapów płatności (usunięto zbędne zaznaczenia), "
Dołączono plik ze zmianami "Zapytanie ofertowe nr 2_2017_ekspert wraz z opz i kryteriami_edit_20171004", który zastąpił dotychczasowy plik "Zapytanie ofertowe nr 2_2017_ekspert wraz z opz i kryteriami_20170928".
W zawiązku z wprowadzonymi zmianami przedłużono termin składania ofert do dnia 9 października 2017 r., godz.9:00.
Dnia 29 września 2017 r. dokonano zmiany w zakresie podkategorii ogłoszenia. Było: usługi szkoleniowe. Jest: usługi badawcze.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, do dnia 9 października 2017 r. do godz. 9:00 (decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego) na adres biura Stowarzyszenia “Mistrzowie Kodowania”:
ul. Ciołka 12, lok. 209, II piętro (budynek Satoria Group)
01-402 Warszawa

Koperta powinna być opatrzona danymi Oferenta oraz opisana: “Oferta – usługi badawcze – przygotowanie i przeprowadzenie badania przyrostu kompetencji cyfrowych, wraz z narzędziami oraz podsumowanie w formie raportów”
Oferty można składać osobiście w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-17.00 lub za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe i kurierskie.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:
a. złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,
b. złożenie oferty w innym niż określonym w zapytaniu ofertowym miejscu,
c. złożenie oferty nieopisanej na kopercie w sposób określony w zapytaniu ofertowym.
W przypadku niedotrzymania terminu złożenia oferty lub złożenia oferty nieopisanej przez Wykonawcę w sposób określony w Zapytaniu ofertowym, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę oraz niezwłocznie zwróci ofertę.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Joniec-Kur, e-mail: stowarzyszenie@mistrzowiekodowania.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

733 786 302

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania poszukuje wykonawcy, który przygotuje koncepcję badania przyrostu kompetencji cyfrowych wraz z narzędziami, przeprowadzi je i podsumuje w formie raportów.
Usługa będzie realizowana na grupach badawczych zlokalizowanych na terenie tzw. NUTS 3 w obszarach i o nazwach:
a. legnicko-głogowskim
b. piotrkowskim
c. gdańskim
d. częstochowskim
e. tyskim
f. ełckim
g. olsztyńskim
h. szczecinecko-pyrzyckim

Zakres Zamówienia
A. Stworzenie koncepcji badania przyrostu kompetencji cyfrowych nauczycieli i edukatorów biorących udział w projekcie) w oparciu o „Standard…”, wraz z narzędziami badawczymi;

a) Badanie skierowane będzie do grupy 1502 osób dorosłych (1102 nauczycieli oraz 400 edukatorów);
b) Badanie złożone będzie z części ilościowej i jakościowej;
c) Część ilościowa powinna mieć 3 etapy – I etap realizowany przed rozpoczęciem szkoleń (dla nauczycieli: w 3 grupach terminów: przed 28.10.2017,25.11.2017 i 2.12.2017 r., dla edukatorów: styczeń 2018), II etap po zakończeniu realizacji szkoleń (dla nauczycieli: w 3 grupach terminów: po 19.11.2017, 10.12.2017, 17.12.2017; dla edukatorów: wrzesień 2018 oraz grudzień 2018 – dla NUTS piotrkowskiego), III etap: na zakończenie realizacji projektów;
d) Część jakościowa realizowana po przeprowadzeniu szkoleń skierowana będzie wyłącznie do nauczycieli - przeprowadzona zgodnie z koncepcją zaproponowaną przez Wykonawcę.
e) W skład narzędzi badawczych powinien wchodzić minimum 1 kwestionariusz do zamieszczenia w Internecie oraz 1 zestaw predyspozycji do wywiadu. Narzędzia muszą być tak opracowane, aby było możliwe ich użytkowanie (wypełnienie przez uczestników badania) na komputerach, a także na urządzeniach mobilnych.

B. Stworzenie narzędzia dla nauczycieli do obserwacji kompetencji cyfrowych uczniów klas I – III szkoły podstawowej biorących udział w projekcie w oparciu o Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu (https://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/3-2-standard_17_08_16-FINAL.pdf), wraz z wytycznymi do oceny opisowej przeznaczonym do wykorzystywania przez nauczycieli i trenerów oraz instrukcją do jego wypełniania;

a) Wykonawca opracuje narzędzie wraz z instrukcją, które zostanie przekazane trenerom i nauczycielom i na jego podstawie zostaną opracowane wstępne i końcowe oceny opisowe poziomu kompetencji cyfrowych uczniów określonych w Standardzie;

C. Przeprowadzenie badania przyrostu kompetencji cyfrowych nauczycieli i edukatorów;

a) Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania informacji o badaniu w celu wsparcia Zamawiającego w promocji badania. Informacje mogą mieć charakter komunikatów, listów do respondentów wyjaśniających zakres i cel badania na poszczególnych etapach realizowania usługi.
b) Wykonawca dołoży wszelkich starań do zapewnienia udziału respondentów w badaniu;
c) Wykonawca będzie odpowiadał za bieżące gromadzenie i archiwizowanie spływających wyników zgodnie z przyjęta u zamawiającego polityką bezpieczeństwa informacji;
d) Wykonawca będzie odpowiadał za proces organizacji badania ilościowego i jakościowego, a w ramach ceny uwzględni wszystkie koszty mogące powstać przy jego realizacji;
e) Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia badania w formie zdalnej;
f) Zamawiający nie zwraca kosztów dojazdów ani noclegów powstałych w wyniku realizacji zamówienia.
g) Wykonawca przeprowadzi badanie jakościowe w 8 grupach badawczych – po jednej grupie w każdym z NUTS.

D. Stworzenie raportu z badania przyrostu kompetencji cyfrowych osób nauczycieli i edukatorów;

a) Dokument powinien szczegółowo prezentować zebrane dane przy wykorzystaniu schematów, wykresów, grafik, infografik itp. z uwzględnieniem podziału na NUTSy oraz z uwzględnieniem podziału na nauczycieli i edukatorów. Raport będzie zawierał analizę i interpretację zgromadzonych danych.
b) Dokument powinien zawierać opis metodologii badania.
c) Raporty częściowe powinny liczyć minimum 15 stron, a raport końcowy minimum 30 stron.
d) Wykonawca opracuje także zbiorcze, krótkie podsumowanie badania. Podsumowanie powinno mieć objętość nie większą niż 3 strony znormalizowanego tekstu zawierającego schematy, wykresy i/lub infografiki.

6). Warunki realizacji Zamówienia:

a) Zleceniodawca przekaże Wykonawcy niezbędną dla realizacji badania bazę kontaktów. W przypadku gdy przekazanie bazy będzie wiązało się z przetwarzaniem danych osobowych, wykonawca i zamawiający zawrą stosowną umowę lub wykonawca podpisze stosowne oświadczenie. Zleceniodawca udostępni Wykonawcy przestrzeń na internetowej platformie do zamieszczania informacji o badaniu i/lub internetowych narzędzi badawczych;
b) Zleceniodawca będzie udzielał wsparcia Wykonawcy w zakresie motywacji respondentów do udziału w badaniu (np. w formie komunikatów kierowanych do respondentów na poszczególnych etapach badania ).
c) Wykonawca zobowiązany jest umieszczać na wszystkich materiałach informację o finansowaniu Projeów, listów kieropwanych któw, wraz z logotypami zgodnie z Wytycznymi w zakresie promocji i informacji (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-informacji-i-promocji-programow-operacyjnych-politykispojnosci-na-lata-2014-2020/). Zamawiający przekaże wykonawcy wzory logotypów w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy.
d) Wykonawca przekaże zamawiającemu zgromadzone dane oraz dokumenty powstałe w wyniku realizacji Zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Główne cele Zamówienia:
a) Zbadanie rzeczywistego stanu, a następnie jego przyrostu lub braku przyrostu kompetencji cyfrowych uczestników projektu w poszczególnych obszarach kompetencji wskazanych w Standardzie…;
b) Ukazanie w zbiorczej formie jak rozwój zawodowy nauczyciela w obszarze programowania, obsługi i wykorzystania w pracy urządzeń cyfrowych przyczynia się do wzrostu kompetencji cyfrowych w badanej grupie;
c) Przekazywanie Zamawiającemu informacji, w szczególności wskazówek dla trenerów związanych z procesem udzielania wsparcia uczestnikom projektów, w celu zapewnienia wsparcia adekwatnego do potrzeb uczestników (wynikających z przeprowadzonych badań) i celów Projektów;

Przedmiot zamówienia

Zadania eksperta:
Ekspert ds. badania kompetencji cyfrowych (dalej: Ekspert) będzie odpowiedzialny za:
a) Stworzenie koncepcji badania przyrostu kompetencji cyfrowych nauczycieli i edukatorów biorących udział w projekcie) w oparciu o Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem , zwanego dalej „Standardem” w ramach projektów (https://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/3-2-standard_17_08_16-FINAL.pdf), wraz z narzędziami badawczymi;
b) Stworzenie narzędzia dla nauczycieli do obserwacji kompetencji cyfrowych uczniów klas I – III szkoły podstawowej biorących udział w projekcie w oparciu o Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu (https://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/3-2-standard_17_08_16-FINAL.pdf), wraz z wytycznymi do napisania przez nauczycieli biorących udział w projekcie oceny opisowej dla każdego ucznia uczestniczącego w zajęciach w ramach projektu, przeznaczonego do wykorzystania przez nauczycieli i trenerów oraz instrukcją do jego wypełniania;
c) Przeprowadzenie badania przyrostu kompetencji cyfrowych (badanie ilościowe i jakościowe) osób dorosłych (nauczycieli i edukatorów)[1];
d) Opracowanie, na podstawie otrzymanych wyników, cząstkowych raportów przyrostu kompetencji cyfrowych nauczycieli i edukatorów; tj, m.in;
- raport z początkowego badania poziomu kompetencji cyfrowych (przed szkoleniami), cele raportu: zweryfikowanie czy osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach posiadają kompetencje cyfrowe na poziomie co najmniej podstawowym (A);
- raport z badania po II zjeździe szkoleniowym (cel: zweryfikowanie poziomu nabytych kompetencji w stosunku do stanu początkowego);
e) Opracowanie całościowego raportu z badania oraz zbiorczego, krótkiego podsumowania całości badania;
f) Przekazanie autorskich praw majątkowych do opracowań, które powstaną w ramach badania. Raporty zostaną udostępnione na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach (CC-BY-SA) – http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/.
g) Przeprowadzenie prezentacji wyników raportu podczas trzech 1.5 godz. spotkań online z trenerami realizującymi szkolenia i mentoring dla nauczycieli, w celu przekazania im wskazówek do pracy wynikających z raportu, w terminach poprzedzających II zjazd i umożliwiających włączenie wskazówek do pracy trenerów.

Kod CPV

73210000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie badań

Harmonogram realizacji zamówienia

a) „Zaprogramuj przyszłość #2”, „Zaprogramuj przyszłość #40”, „Zaprogramuj przyszłość #46”, „Zaprogramuj przyszłość #51”, „Zaprogramuj przyszłość #55”, „Zaprogramuj przyszłość #56”, „Zaprogramuj przyszłość #64” - od dnia podpisania umowy do 31.10.2018 r.
b) „Zaprogramuj przyszłość #17” - od dnia podpisania umowy do 31.01.2019 r.;
Część ilościowa badań:
I etap realizowany przed rozpoczęciem szkoleń (dla nauczycieli: w 3 grupach terminów: przed 28.10.2017,25.11.2017 i 2.12.2017 r., dla edukatorów: styczeń 2018), II etap po zakończeniu realizacji szkoleń (dla nauczycieli: w 3 grupach terminów: po 19.11.2017, 10.12.2017, 17.12.2017; dla edukatorów: wrzesień 2018 oraz grudzień 2018 – dla NUTS piotrkowskiego), III etap: na zakończenie realizacji projektów;

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do składania ofert zapraszamy wykonawców – ekspertów lub podmioty, które dysponują potencjałem kadrowym spełniającym minimalne wymagania, tj. min 1 osobą, która:

- posiada co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie nauk społecznych (psychologia, socjologia, pedagogika);
- przygotowała i przeprowadziła w ciągu ostatnich 3 lat przed udzieleniem zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w ciągu tego okresu, min. 3 zamówienia/badania dot. edukacji i wychowania wraz z publikacją raportów badawczych - przynajmniej w Internecie;
- pełniła funkcję kierownika min. 1 badania realizowanego na dużej próbie (tj. co najmniej 500 osób).

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji przedmiotu zamówienia w wyniku konsultacji przeprowadzonych z Wykonawcą, które będą miały wpływ na jakość realizacji umowy i jakość przedmiotu zamówienia.
W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania istotnych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć w szczególności:
• terminów szkoleń, terminów realizacji umowy. Zmiana terminu realizacji umowy może wynikać w szczególności z przedłużającej się procedury wyłaniania Wykonawców, z nieprzewidzianej przerwy w realizacji przedmiotu zamówienia i innych uzasadnionych przyczyn wskazanych przez Zamawiającego.
• złożenia zamówienia uzupełniającego lub dodatkowego,
• zmiany wartości zamówienia w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie.
• zmiany wartości zamówienia - zmniejszenia przedmiotu zamówienia i wartości w zakresie dwóch projektów - Zaprogramuj przyszłość #17 – NUTS #piotrkowski (231 nauczycieli, 50 edukatorów) - oraz Zaprogramuj przyszłość 64 - NUTS szczecinecko-pyrzycki (169 nauczycieli, 50 edukatorów).

Zamawiający dopuszcza istotną zmianę umowy w przypadkach, gdy:
• Wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy lub wystąpi działanie „siły wyższej”, np.:
- katastrofalne działanie przyrody (kataklizmy, trzęsienie ziemi itp.),
- katastrofalne działanie ludzkości (działania wojenne itp.),
- zmiana przepisów prawnych, powodująca wydłużenie terminu realizacji zamówienia,
- zaburzenia życia zbiorowego (np. akty wandalizmu zbiorowego, kradzieże itp.),
zakładając, że okoliczności te były niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, skutkując niemożliwością dotrzymania terminu.
• Wystąpią inne, wyjątkowo niesprzyjające okoliczności uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku strony mogą zmienić harmonogram realizacji zamówienia i/lub przesunąć termin zakończenia wykonania niniejszej umowy.
• Wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są konieczne do wprowadzenia, a nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które to zmiany są korzystne dla Zamawiającego i zarazem nie powodują zmiany przedmiotu zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest złożyć :
1. Ofertę na formularzu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz wypełnić zawarte w formularzu oświadczenia:
a. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
b. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
c. Oświadczenie dotyczące podawanych informacji.
2. Deklarację dot. osób kierowanych do realizacji zamówienia – Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego
3. Koncepcję badania. Koncepcja powinna zostać zawarta na maksymalnie 5 stronach tekstu (czcionka 12 punktów, odstęp między wierszami 1,5, marginesy normalne). Wykonawca w koncepcji powinien zawrzeć elementy wyszczególnione w kryteriach oceny koncepcji. Wykonawca może zawrzeć dodatkowe elementy, jednak ocenie będą podlegać tylko te wskazane w kryteriach oceny koncepcji.
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego i zmiany wartości zamówienia w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokonuje wyboru Wykonawcy na podstawie oceny wg kryteriów:
1 Cena (C) liczba punktów: 40,00 waga: 40%
2 Jakość zaproponowanej koncepcji badania (J) liczba punktów: 60,00 waga: 60 %
Łączna maksymalna liczba punktów: 100,00 waga: 100%
Kryterium: Cena (C)
Kryterium to ocenione zostanie na podstawie podanej przez oferenta/wykonawcę w Formularzu ofertowy ceny brutto za wykonanie zamówienia. Ocena punktowa w ramach tego kryterium zostanie dokonana według poniższego wzoru:
C=
Cena brutto oferty najtańszej
----------------------------------------- x 100 x 40%
Cena brutto oferty badanej

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium: Jakość Koncepcji Badania (J)

Kryterium to ocenione zostanie na podstawie dołączonej przez oferenta/wykonawcę koncepcji badania . Ocena punktowa w ramach tego kryterium zostanie dokonana według poniższego wzoru:
J=
Najwyższa uzyskana liczba punktów spośród ofert złożonych
------------------------------------------------------------------ x 100 x 60 %
Liczba punktów przyznana ofercie badanej

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Kryteria oceny Jakości koncepcji badania (max 60 pkt)

Jeżeli w kryteriach oceny używane jest sformułowanie wskazujące na ocenę zbieżności, stopnia odniesienia, spójności do opisu przedmiotu zamówienia (zwanego dalej OPZ), należy przez to rozumieć ogłoszenie, OPZ wraz ze wskazanymi w nim celami Zamówienia, a także “Standard…”

1. Pytania badawcze: jakość i trafność sformułowanych pytań badawczych w odniesieniu do OPZ - do 10 pkt
a). Postawione pytania badawcze w pełni odnoszą się do OPZ - 10 pkt
b) Postawione pytania badawcze odnoszą się do OPZ w części lub nie wprost lub w sposób niejasny (co najmniej jedno pytanie badawcze ma taki charakter) - 5 pkt
c) Postawione pytania badawcze (żadne z pytań) nie odnoszą się do OPZ lub brak postawienia pytań badawczych - 0 pkt

2. Koncepcja badania - jasność i spójność logiczna zaproponowanej koncepcji - do 10 pkt
a) Cała koncepcja jest jasna, spójna oraz logiczna i realizuje cele sformułowane w OPZ, uwzględnia specyfikę grupy respondentów oraz odpowiada na postawione pytania badawcze. Wszystkie elementy są zgodne z OPZ. - 10 pkt
b) Koncepcja częściowo: jest jasna, spójna oraz logiczna, realizuje cele sformułowane w OPZ oraz uwzględnia specyfikę grupy respondentów, odpowiada na postawione pytania. Posiada elementy (co najmniej z ww. wymienionych) niezgodne z OPZ - 5 pkt
c) Brak spójności koncepcji z OPZ (brak odniesień do OPZ) lub brak koncepcji- 0 pkt

Uzyskanie 0 punktów w kryterium Koncepcja badania powoduje odrzucenie oferty i nie podlega ona dalszej ocenie.

3. Metodologia badania (0-20 pkt)
3.1. Badanie ilościowe - adekwatność i celowość metod i narzędzi badawczych (0-10)
a) Zaproponowane metody i narzędzia badawcze w pełni realizują cele zamówienia, są dobrane adekwatnie do opisu przedmiotu zamówienia oraz grupy respondentów. - 10 pkt
b) Zaproponowane metody i narzędzia badawcze częściowo realizują cele zamówienia, częściowo adekwatne do opisu przedmiotu zamówienia oraz grupy respondentów (co najmniej jedna metoda lub narzędzie nie realizuje celów zamówienia lub jest nieadekwatna do OPZ lub grupy respondentów) - 5 pkt
c) Zaproponowane metody i narzędzia badawcze nie realizują celów zamówienia, nie są adekwatne do opisu przedmiotu zamówienia - 0 pkt


3.2. Badanie jakościowe - adekwatność i celowość metod badawczych oraz sposobów ich realizacji w tym adekwatność zaproponowanych narzędzi badawczych. (0-10)
a) Zaproponowane metody i narzędzia badawcze w pełni realizują cele zamówienia, są dobrane adekwatnie do opisu przedmiotu zamówienia. - 10 pkt
b) Zaproponowane metody i narzędzia badawcze częściowo realizują cele zamówienia (co najmniej jedna metoda lub narzędzie nie realizuje celów zamówienia lub jest nieadekwatna do opz) - 5 pkt
c) Zaproponowane metody i narzędzia badawcze nie realizują celów zamówienia, nie są adekwatne do opisu przedmiotu zamówienia lub nie zostały wskazane w koncepcji - 0 pkt


4. Sposób organizacji badania - spójność i jasność harmonogramu realizacji badania z opisem przedmiotu zamówienia i przyjęta metodologią - max 10 pkt
a) Harmonogram realizacji badania jest w całości jasny, spójny z opz zamówienia i przyjętą metodologią, uwzględnia wszystkie wymagane etapy prac i ma realistyczny charakter - 10 pkt
b) Harmonogram realizacji badania jest częściowo jasny, spójny z opz i przyjętą metodologią, nie uwzględnia wszystkich wymaganych etapów prac, jednak ma realistyczny charakter. - 5 pkt
c) Harmonogram realizacji badania nie jest jasny, spójny z opisem przedmiotu zamówienia i przyjętą metodologią, nie uwzględnia wszystkich wymaganych etapów prac, jego charakter nie jest realistyczny lub harmonogram prac nie został uwzględniony - 0 pkt

5. Innowacyjność sposobu prezentacji danych, wniosków i rekomendacji - max 10 pkt
a) forma uwzględniająca minimum wymagane opisem przedmiotu zamówienia oraz interaktywne formy (np. prezentacja, film, animacja) - minimum 2 i więcej zróżnicowanych dodatkowych form- 10 pkt
b) forma uwzględniająca minimum wymagane opisem przedmiotu zamówienia oraz interaktywne formy (np. prezentacja, film, animacja) - minimum 1 zróżnicowana dodatkowa forma- 8 pkt
c) forma uwzględniająca minimum wymagane opisem przedmiotu zamówienia- 5 pkt
d) brak odniesienia w koncepcji do sposobu prezentacji danych - 0 pkt
Ogólna punktacja oferenta zostanie obliczona wg wzoru:
P= C+J
gdzie:
P - oznacza liczbę punktów przyznanych danej ofercie
C - oznacza liczbę punktów przyznanych danej ofercie w kryterium Cena
J - oznacza liczbę punktów przyznanych danej ofercie w kryterium Jakość Koncepcji Badania

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, a także z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z procedurą wyboru wykonawcy poprzez powiązania osobowe lub kapitałowe.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ORANGE

Adres

al. Aleje Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

22 527 40 14

NIP

5213367997

Tytuł projektu

Zaprogramuj przyszłość #51

Numer projektu

POPC.03.02.00-00-0030/17-00

Inne źródła finansowania

Zamówienie jest finansowane w ramach projektów: „Zaprogramuj przyszłość #2”, „Zaprogramuj przyszłość #17”, „Zaprogramuj przyszłość #40”, „Zaprogramuj przyszłość #46”, „Zaprogramuj przyszłość #51”, „Zaprogramuj przyszłość #55”, ”Zaprogramuj przyszłość #56”, „Zaprogramuj przyszłość #64” współfinansowanych z Europejskiego Rozwoju Regionalnego, realizowanych w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrwej III Oś Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

dr Sławomir Postek
data wpłynięcia oferty: 5.10. 2017 r.
cena oferty brutto: 80 000 zł
Liczba wyświetleń: 599