Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup usługi B+R w firmie Add-Art Studio Joanna Smolińska

Data publikacji: 28.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-10-2017

Numer ogłoszenia

1058146

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) Oferty należy składać do dnia 10.10.2017 r.
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Oferty należy przesyłać na adres mailowy: biuro@add-art.pl
lub dostarczyć osobiście, pocztą bądź kurierem na adres Zamawiającego (zgodnie z pkt. 1 Zapytania)
4) Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 16.10.2017 - do każdego Oferenta zostanie przekazana informacja o wynikach.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@add-art.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Smolińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

603881795

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup wyników prac badawczo rozwojowych określonych przez Zamawiającego polegających na opracowaniu systemu produkcji „inteligentnych” i w pełni autonomicznych form przestrzennych wbudowujących się w architekturę nowoczesnego miasta przy zachowaniu koncepcji SMART CITY zasilanych z odnawialnych źródeł energii. Głównym zagadnieniem jest opracowanie możliwości wykorzystania energii pochodzącej z systemów źródeł odnawialnych w interaktywnych formach przestrzennych zasilanych autonomicznie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Radom Miejscowość: Radom

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup wyników prac badawczo rozwojowych określonych przez Zamawiającego polegających na opracowaniu systemu produkcji „inteligentnych” i w pełni autonomicznych form przestrzennych wbudowujących się w architekturę nowoczesnego miasta przy zachowaniu koncepcji SMART CITY zasilanych z odnawialnych źródeł energii. Głównym zagadnieniem jest opracowanie możliwości wykorzystania energii pochodzącej z systemów źródeł odnawialnych w interaktywnych formach przestrzennych zasilanych autonomicznie.
Firma Add-Art Studio Joanna Smolińska jest agencją reklamową projektującą i produkującą przestrzenne formy reklamowe. Poprzez zdobyte doświadczenie oraz wiedzę w trendach rynkowych Firma chce wdrożyć nowoczesne i innowacyjne systemy identyfikacji wizualnej przedsiębiorstw i miast. Przedmiotem zamówienia jest zakup wyników prac badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu systemu produkcji w pełni autonomicznych form reklam przestrzennych wbudowujących się w architekturę nowoczesnego miasta przy zachowaniu koncepcji SMART CITY zasilanych z odnawialnych źródeł energii.
Jednym z głównych aspektów współpracy będzie sposób wykorzystania form przestrzennych w przestrzeni miejskiej jako źródła do pozyskania energii elektrycznej będącego jednocześnie punktem wyświetlania informacji reklamowych, doświetleniem obszarów miejskich, stacji ładowania. Problem technologiczny to opracowanie instalacji samowystarczalnej, która co do zasady nie będzie musiała się posiłkować energią z sieci. Energia z sieci będzie jedynie alternatywą w sytuacjach niedoboru energii słonecznej.
W koncepcji należy umieścić możliwość gromadzenia nadmiaru energii oraz przekazanie nadwyżki do sieci elektroenergetycznej w miejscach gdzie będzie to możliwe. Projekt przed - produkcyjny musi zawierać odpowiednie schematy umiejscowienia przyłączy.
Zamówienie zakłada głównie prace rozwojowe i gotowy projekt konstruktorski. Na etapie analizy przedwdrożeniowej przewiduje się część badawczą dotyczącą doboru materiałów, z których wykonane zostaną kształty brył. Muszą spełniać parametry bezpieczeństwa oraz przenikalności świetlnej pozwalającej na "zbieranie" energii świetlnej.
Dodatkowo przewiduje się, aby system zasilania miał możliwość połączenia z siecią elektroenergetyczną w celu uzupełnienia ewentualnych niedoborów produkowanej energii elektrycznej w systemie odnawialnych źródeł energii.

Przedmiot zamówienia

1. Wykonana analiza przedwdrożeniowa, której efektem będzie opracowanie założeń do wykonania procesu badawczego w oparciu o:
a) dobór materiałów, z których wykonane zostaną kształty brył. Muszą spełniać parametry bezpieczeństwa oraz przenikalności świetlnej pozwalającej na "zbieranie" energii świetlnej.
b) opracowanie możliwości wykorzystania energii pochodzącej z systemów źródeł odnawialnych w proponowanych formach przestrzennych: Podstawowym elementem jest architektoniczny dobór konstrukcji nośnych brył jako alternatywnego źródła zasilania, analiza zużycia oraz weryfikacja kryteriów systemów źródeł odnawialnych wraz z magazynem energii.
c) Ze względu na umiejscowienie projektowanych obiektów, należy pierwszy z nich zaprojektować w przestrzeni miejskiej z dala od dróg; drugi z dodatkową opcją ładowania pojazdów w obrębie szlaków komunikacyjnych. Projekty powinny być modyfikowalne przy obu wariantach. Urbanistycznie dopasowane zarówno do zabudowy starego miasta jak i nowoczesnych dzielnic. Projekty powinny zakładać możliwość modyfikowania części zewnętrznych dopasowujących projekt do otoczenia.
2. Wykonane badań eksploatacyjnych prototypowego alternatywnego systemu zasilania pozwalające na analizę pracy przedstawionego produktu w warunkach rzeczywistych oraz weryfikację kryteriów teoretycznych dotyczących doboru mocy zapewniającej pracę wszystkich elementów zaprojektowanego systemu spełniającego założenia projektu.
3. Opracowane projektów inżynierskich będących podstawą do wdrożenia wyników prac objętych Projektem.
4. Wykonanie makiety – prototypu projektów inżynierskich np. druk 3D
Zleceniodawca zobowiązuje się do przedstawienia wszystkich posiadanych przez siebie informacji dotyczących opracowywanego rozwiązania oraz do czynnego uczestniczenia w procesach badawczych.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

- usługi badawcze i eksperymentalno – rozwojowe (73100000-3),
- usługi badawcze (73110000-6),
- laboratoryjne usługi badawcze (73111000-3)
- usługi eksperymentalno – rozwojowe (73120000-9).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. W ramach ofert należy podać cenę jednostkową brutto i netto każdej usługi wykazanej w Załączniku nr 1 (Wzór formularza ofertowego).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w porozumieniu z oferentem warunków w umowie zawartej w wykonawcą w odniesieniu do złożonej oferty w zakresie terminu realizacji, ilości i rodzaju zamawianych usług oraz wartości jeżeli wynikać to będzie z procesu wyboru projektu do dofinansowania (negocjacje, ocena wydatków) lub byłoby to niezbędne dla osiągnięcia celów projektu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 25.07.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1) Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) Wykonawcami usługi mogą być: uczelnia publiczna, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inna jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty).
2) Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
3) Oferta musi być podpisana przez Oferenta. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
4) Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z wzorem co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. Oferta powinna zawierać:
a) datę sporządzenia,
b) adres lub siedzibę Oferenta, e-mail, numer telefonu,
c) wypełnione wszystkie wymagane pola (dane Oferenta, ceny jednostkowe netto i brutto, cenę całkowitą netto i brutto, łączną cenę oferty netto i brutto),
d) być podpisaną przez Oferenta,
e) zawierać oświadczenia o braku powiązań (Załącznik nr 2),
f) zawierać oświadczenie/dokumenty (jeżeli wymagane) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w pkt. 5 niniejszego zapytania ofertowego (Załącznik nr 3).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena – 100 % dla całościowego zamówienia w ramach opisu przedmiotu zapytania.
Ocena zostanie przeprowadzona w oparciu o przesłane w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe. Oferent oferujący najniższą cenę otrzyma 100 pkt., natomiast pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów wyliczoną wg wzoru: (cena najniższa z oferowanych/ cena danej oferty) x 100 pkt.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ADD-ART STUDIO JOANNA SMOLIŃSKA

Adres

Giserska 13

26-600 Radom

mazowieckie , Radom

Numer telefonu

483656667

Fax

483631033

NIP

9481551912

Tytuł projektu

Zakup usługi B+R w firmie Add-art Joanna Smolińska

Numer projektu

RPMA.01.02.00-14-7819/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
15-472 Białystok
ul. Ciepła 40
Data: 10.10.2017 r.
Cena: 268.000,00 zł + VAT; tj. 329.640,00 zł BRUTTO
Liczba wyświetleń: 823