Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostarczenie posiłków

Data publikacji: 26.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-10-2017

Numer ogłoszenia

1058134

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty w postaci co najmniej: oferty cenowej (Załącznik nr 1), oświadczenia (Załącznik nr 2) oraz informacji/specyfikacji określającej doświadczenie w zakresie zamówienia (Załącznik nr 3), należy składać osobiście w biurze Aktywa Plus Emilia Kowalska, ul. Bolesława Śmiałego 39/2, 70-351 Szczecin (w godzinach otwarcia biura) albo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37 pok. 8, 72-300 Gryfice (w godzinach otwarcia Ośrodka) lub drogą elektroniczną na adres: annaworach@aktywaplus.pl do dnia 04 października 2017 r. (do godz. 10:00).

W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco: „Oferta na przygotowanie i realizację kursu: opieka osób starszych, chorych i osób niepełnosprawnych z językiem niemieckim, w ramach realizacji projektu "AMBITNI I KOMPETENTNI mieszkańcy powiatu gryfickiego". Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te propozycje ww. usług, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego zapytania ofertowego do dnia, w którym upłynie termin składania propozycji.

Dokładny opis znajduje się w treści zapytania - zgodnie z załączonym plikiem.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

annaworach@aktywaplus.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Worach

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

537780440

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakres usługi dostarczenia posiłków objętej przedmiotem zamówienia podczas warsztatów i kursów (wymiar czasu wykonywania usług to 10-35 dni x 5 grup x śr. 10 osób):
a) zapewnienie poczęstunku w postaci 1 serwisu kawowego dla każdego z uczestników spotkania; łączna liczba serwisów podczas jednego spotkania to średnio 10, każdy zawierający m.in.: kawę, herbatę, cukier, mleko/śmietankę, napoje zimne – min. 0,5 l/1 os., ciastka kruche;
b) zapewnienie ciepłego posiłku w postaci 1 serwisu obiadowego dla każdego z uczestników spotkania; łączna liczba serwisów podczas jednego spotkania to średnio 10, każdy zawierający m.in.: dwudaniowy obiad, napoje zimne (min. 0,33l/os.), owoce.

Dokładny opis znajduje się w treści zapytania - zgodnie z załączonym plikiem.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: gryficki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który przygotuje i dostarczy posiłki.

Dokładny opis znajduje się w treści zapytania - zgodnie z załączonym plikiem.

Przedmiot zamówienia

Zakres usługi dostarczenia posiłków objętej przedmiotem zamówienia podczas warsztatów i kursów (wymiar czasu wykonywania usług to 10-35 dni x 5 grup x śr. 10 osób):
a) zapewnienie poczęstunku w postaci 1 serwisu kawowego dla każdego z uczestników spotkania; łączna liczba serwisów podczas jednego spotkania to średnio 10, każdy zawierający m.in.: kawę, herbatę, cukier, mleko/śmietankę, napoje zimne – min. 0,5 l/1 os., ciastka kruche;
b) zapewnienie ciepłego posiłku w postaci 1 serwisu obiadowego dla każdego z uczestników spotkania; łączna liczba serwisów podczas jednego spotkania to średnio 10, każdy zawierający m.in.: dwudaniowy obiad, napoje zimne (min. 0,33l/os.), owoce.

Dokładny opis znajduje się w treści zapytania - zgodnie z załączonym plikiem.

Kod CPV

55520000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi dostarczania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający ustala okres wykonania zamówienia na okres październik 2017 - czerwiec 2019, planowane usługi w IV kwartale 2017 roku oraz w I i IV kwartale 2018 roku. Ostateczne terminy wykonania usługi zostaną uzgodnione z wybranym/i Oferentem/ami po podpisaniu umowy. Ostateczna ilość osób może ulec zmianie, o czym wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 1 dzień przed planowanymi terminami zajęć.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Dokładny opis znajduje się w treści zapytania - zgodnie z załączonym plikiem.

Wiedza i doświadczenie

Dokładny opis znajduje się w treści zapytania - zgodnie z załączonym plikiem.

Potencjał techniczny

Dokładny opis znajduje się w treści zapytania - zgodnie z załączonym plikiem.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dokładny opis znajduje się w treści zapytania - zgodnie z załączonym plikiem.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Dokładny opis znajduje się w treści zapytania - zgodnie z załączonym plikiem.

Dodatkowe warunki

Dokładny opis znajduje się w treści zapytania - zgodnie z załączonym plikiem.

Warunki zmiany umowy

Dokładny opis znajduje się w treści zapytania - zgodnie z załączonym plikiem.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokładny opis znajduje się w treści zapytania - zgodnie z załączonym plikiem.

Zamówienia uzupełniające

Dokładny opis znajduje się w treści zapytania - zgodnie z załączonym plikiem.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający będzie oceniał oferty wg następujących kryteriów:
a) cena, znaczenie 40% (możliwość uzyskania maksymalnie 40 na 100 punktów),
uszczegółowienie przyznawania punktacji w ramach kryterium a):
- cena poniżej i równa zabudżetowanej wartości - 40 punktów,
- cena powyżej zabudżetowanej wartości - 0 punktów,
b) doświadczenie oferenta z zakresu składanej oferty (w tym dotychczasowa współpraca z Zamawiającym), znaczenie 60% (możliwość uzyskania maksymalnie 60 na 100 punktów),
uszczegółowienie przyznawania punktacji w ramach kryterium b):
- za doświadczenie obejmujące powyżej 30 zrealizowanych usług, w tym dotychczasowa współpraca z Zamawiającym (w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających termin składania ofert) tożsamych z zakresem zamówienia wskazanym w pkt.1.2) – 60 punktów,
- za doświadczenie obejmujące powyżej 30 zrealizowanych usług (w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających termin składania ofert) tożsamych z zakresem zamówienia wskazanym w pkt.1.2) – 40 punktów,
- za doświadczenie obejmujące od 15 do 30 zrealizowanych usług (w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających termin składania ofert) tożsamych z zakresem zamówienia wskazanym w pkt.1.2) – 30 punktów,
- za doświadczenie obejmujące poniżej 15 zrealizowanych usług (w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających termin składania ofert) tożsamych z zakresem zamówienia wskazanym w pkt.1.2) – 10 punktów,
- za brak doświadczenia w zakresie zamówienia – 0 punktów.

Wykluczenia

Dokładny opis znajduje się w treści zapytania - zgodnie z załączonym plikiem.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKTYWA PLUS EMILIA KOWALSKA

Adres

Bolesława Śmiałego 39/2

70-351 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

508675975

Fax

914443163

NIP

8511677676

Tytuł projektu

AMBITNI I KOMPETENTNI mieszkańcy powiatu gryfickiego

Numer projektu

RPZP.06.05.00-32-K037/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES
ul. Gen. Rayskiego 3/19, 70-426 Szczecin
powiat: M. Szczecin
województwo: Zachodniopomorskie
Data wpływu oferty: 29.09.2017
Cena: Serwis kawowy: 15zł, Serwis obiadowy: 30zł
Liczba wyświetleń: 381