Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i realizację kursu zawodowego: opieka osób starszych, chorych i osób niepełnosprawnych z językiem niemieckim

Data publikacji: 26.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-10-2017

Numer ogłoszenia

1058129

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty w postaci co najmniej: oferty cenowej (Załącznik nr 1), oświadczenia (Załącznik nr 2) oraz informacji/specyfikacji określającej doświadczenie w zakresie zamówienia (Załącznik nr 3), należy składać osobiście w biurze Aktywa Plus Emilia Kowalska, ul. Bolesława Śmiałego 39/2, 70-351 Szczecin (w godzinach otwarcia biura) albo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37 pok. 8, 72-300 Gryfice (w godzinach otwarcia Ośrodka) lub drogą elektroniczną na adres: annaworach@aktywaplus.pl do dnia 04 października 2017 r. (do godz. 10:00).

W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco: „Oferta na przygotowanie i realizację kursu: opieka osób starszych, chorych i osób niepełnosprawnych z językiem niemieckim, w ramach realizacji projektu "AMBITNI I KOMPETENTNI mieszkańcy powiatu gryfickiego". Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te propozycje ww. usług, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego zapytania ofertowego do dnia, w którym upłynie termin składania propozycji.

Dokładny opis znajduje się w treści zapytania - zgodnie z załączonym plikiem.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

annaworach@aktywaplus.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Worach

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

537780440

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie oraz realizację kursu zawodowego: opieka osób starszych, chorych i osób niepełnosprawnych z językiem niemieckim w oparciu o poniższe wytyczne:
1) Szczegółowy opis beneficjentów/odbiorców usług wskazanych w przedmiocie zamówienia: osoby bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, mieszkańcy gmin: Brojce, Karnice, Płoty, Gryfice.
2) Zakres tematyki kursu: opieka osób starszych, chorych i osób niepełnosprawnych z językiem niemieckim objętych przedmiotem zamówienia:
a) specyfika opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi (wymiar czasu zajęć dla grupy 12 osobowej wynosi 40h, średnio 4-6h dziennie), zagadnienia związane z:
- procesem starzenia się organizmu oraz niepełnosprawnością i chorobami,
- organizacją opieki nad osobą podopieczną - w tym pomoc w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, zasady gospodarowania budżetem domowym;
- psychologią i socjologią w opiece nad osoba podopieczną – w tym aspekty procesu starzenia się, postawy, wartości, normy i dylematy etyczne osoby podopiecznej;
- metodyką pracy opiekuńczej - w tym wykonywanie czynności pielęgnacyjnych i higienicznych u osób chorych i niesamodzielnych; opieka i wsparcie osoby starszej,
- organizowaniem czasu osobom podopiecznym oraz dotrzymywaniem towarzystwa - w tym mobilizacja osoby podopiecznej do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej; pierwsza pomoc przedmedyczna,
b) język niemiecki - specjalistyczny w zawodzie opiekunki (wymiar czasu pracy dla grupy 12 osobowej wynosi 80h, średnio 3h dziennie).
Dokładny opis znajduje się w treści zapytania - zgodnie z załączonym plikiem.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: gryficki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który przeprowadzi szkolenia zawodowe.

Dokładny opis znajduje się w treści zapytania - zgodnie z załączonym plikiem.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie oraz realizację kursu zawodowego: opieka osób starszych, chorych i osób niepełnosprawnych z językiem niemieckim w oparciu o poniższe wytyczne:
1) Szczegółowy opis beneficjentów/odbiorców usług wskazanych w przedmiocie zamówienia: osoby bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, mieszkańcy gmin: Brojce, Karnice, Płoty, Gryfice.
2) Zakres tematyki kursu: opieka osób starszych, chorych i osób niepełnosprawnych z językiem niemieckim objętych przedmiotem zamówienia:
a) specyfika opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi (wymiar czasu zajęć dla grupy 12 osobowej wynosi 40h, średnio 4-6h dziennie), zagadnienia związane z:
- procesem starzenia się organizmu oraz niepełnosprawnością i chorobami,
- organizacją opieki nad osobą podopieczną - w tym pomoc w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, zasady gospodarowania budżetem domowym;
- psychologią i socjologią w opiece nad osoba podopieczną – w tym aspekty procesu starzenia się, postawy, wartości, normy i dylematy etyczne osoby podopiecznej;
- metodyką pracy opiekuńczej - w tym wykonywanie czynności pielęgnacyjnych i higienicznych u osób chorych i niesamodzielnych; opieka i wsparcie osoby starszej,
- organizowaniem czasu osobom podopiecznym oraz dotrzymywaniem towarzystwa - w tym mobilizacja osoby podopiecznej do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej; pierwsza pomoc przedmedyczna,
b) język niemiecki - specjalistyczny w zawodzie opiekunki (wymiar czasu pracy dla grupy 12 osobowej wynosi 80h, średnio 3h dziennie).
Dokładny opis znajduje się w treści zapytania - zgodnie z załączonym plikiem.

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający ustala okres wykonania zamówienia na okres październik 2017 - czerwiec 2019 dla dwóch grup 12 osobowych, planowany w IV kwartale 2017 roku oraz w IV kwartale 2018 roku.
Ostateczne terminy kursu zostaną uzgodnione z wybranym/i Oferentem/ami po podpisaniu umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Dokładny opis znajduje się w treści zapytania - zgodnie z załączonym plikiem.

Wiedza i doświadczenie

Dokładny opis znajduje się w treści zapytania - zgodnie z załączonym plikiem.

Potencjał techniczny

Dokładny opis znajduje się w treści zapytania - zgodnie z załączonym plikiem.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dokładny opis znajduje się w treści zapytania - zgodnie z załączonym plikiem.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Dokładny opis znajduje się w treści zapytania - zgodnie z załączonym plikiem.

Dodatkowe warunki

Dokładny opis znajduje się w treści zapytania - zgodnie z załączonym plikiem.

Warunki zmiany umowy

Dokładny opis znajduje się w treści zapytania - zgodnie z załączonym plikiem.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokładny opis znajduje się w treści zapytania - zgodnie z załączonym plikiem.

Zamówienia uzupełniające

Dokładny opis znajduje się w treści zapytania - zgodnie z załączonym plikiem.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający będzie oceniał oferty wg następujących kryteriów:
a) cena, znaczenie 50% (możliwość uzyskania maksymalnie 50 na 100 punktów),
uszczegółowienie przyznawania punktacji w ramach kryterium a):
- cena poniżej i równa zabudżetowanej wartości - 50 punktów,
- cena powyżej zabudżetowanej wartości - 0 punktów,
b) doświadczenie oferenta z zakresu składanej oferty, znaczenie 50% (możliwość uzyskania maksymalnie 50 na 100 punktów),
uszczegółowienie przyznawania punktacji w ramach kryterium b):
- za doświadczenie obejmujące powyżej 300 h przeprowadzonych kursów, usług i/lub szkoleń - w tym świadczonych na rzecz osób fizycznych i/lub instytucji, organizacji, przedsiębiorstw itp. (w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających termin składania ofert) tożsamych z zakresem tematycznym wskazanym w pkt.1.2) – 50 punktów,
- za doświadczenie obejmujące od 150 do 300 h przeprowadzonych kursów, usług i/lub szkoleń - w tym świadczonych na rzecz osób fizycznych i/lub instytucji, organizacji, przedsiębiorstw itp. (w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających termin składania ofert) tożsamych z zakresem tematycznym wskazanym w pkt.1.2) – 30 punktów,
- za doświadczenie obejmujące poniżej 150 h przeprowadzonych kursów, usług i/lub szkoleń - w tym świadczonych na rzecz osób fizycznych i/lub instytucji, organizacji, przedsiębiorstw itp. (w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających termin składania ofert) tożsamych z zakresem tematycznym wskazanym w pkt.1.2) – 10 punktów,
- za brak doświadczenia w zakresie zamówienia – 0 punktów.

Dokładny opis znajduje się w treści zapytania - zgodnie z załączonym plikiem.

Wykluczenia

Dokładny opis znajduje się w treści zapytania - zgodnie z załączonym plikiem.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKTYWA PLUS EMILIA KOWALSKA

Adres

Bolesława Śmiałego 39/2

70-351 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

508675975

Fax

914443163

NIP

8511677676

Tytuł projektu

AMBITNI I KOMPETENTNI mieszkańcy powiatu gryfickiego

Numer projektu

RPZP.06.05.00-32-K037/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Patrycja Świtalska
ul. Bandurskiego 84/1, 71-685 Szczecin
powiat: m. Szczecin
województwo: zachodniopomorskie
Data wpływu oferty: 03.10.2017
Cena: opieka osób starszych, chorych i osób niepełnosprawnych 100zł

FHU "COM" Rafał Jędruszek
Rzęskowo 60
72-300 Gryfice
powiat: gryficki
województwo: zachodniopomorskie
Data wpływu oferty: 02.10.2017
Cena: język niemiecki – specjalistyczny w zawodzie opiekunki 110zł
Liczba wyświetleń: 966