Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych w ramach realizacji Projektu pn. „Moje kompetencje kluczem do sukcesu ”

Data publikacji: 26.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-10-2017

Numer ogłoszenia

1058053

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 03 październik 2017 roku do godz. 09.00 w wersji papierowej na adres: Sidrom Sp. z o.o. ul. Bohaterów Warszawy 7 28-100 Busko-Zdrój, bądź w wersji elektronicznej na adres: projekty@sidrom.net

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekty@sidrom.net

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Sakwa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

512 172 225

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług psychologa w związku z realizacją projektu „Moje kompetencje kluczem do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: buski Miejscowość: Busko-Zdrój

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi psychologa w ramach projektu pn.„Moje kompetencje kluczem do sukcesu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedmiot zamówienia

Zamawiającym w rozumieniu wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków jest Sidrom Sp. z o.o. ul. Bohaterów Warszawy 7 28-100 Busko-Zdrój NIP 955-209-12-12 Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych w okresie 09. 2017r.- 07.2018r. Przedmiotem zamówienia jest zlecenie przeprowadzenia indywidualnych spotkań z dziećmi ze szkoły SP nr 1 oraz SG nr 2 w Busku-Zdroju w ramach projektu « Moje kompetencje kluczem do sukcesu ». Spotkania indywidualne należy zrealizować dla 180 uczniów po 5 godzin dla każdego ucznia. Przedmiot zamówienia razem obejmuje 900 godzin indywidualnych konsultacji psychologicznych.
Tematyka i zadania do zrealizowania podczas spotkań:
• Diagnoza indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia
• Określenie predyspozycji psychofizycznych ucznia
• Kształtowanie postawy asertywnej
• Rozwijanie zdolności komunikacyjnych
• Wspieranie rozwoju kompetencji społecznych
• Diagnozę preferencji w zakresie zainteresowań typami czynności oraz warunków pracy
• Określenie możliwości adaptacyjnych do środowiska szkolnego lub zawodowego
Wymagana jest dyspozycyjność z uwagi na specyficzny charakter projektu, który realizowany jest dla uczniów w wieku szkolnym. Godziny spotkań należy dostosować do podstawowych zajęć lekcyjnych uczniów oraz każdorazowo dostosowywać się do zmian w planach lekcyjnych oraz zajęć dodatkowych uczniów. Z uwagi na bardzo dużą ilość zaplanowanych godzin wymagana będzie duża dyspozycyjność. Harmonogram spotkań będzie zmienny i ustalany na bieżąco w ramach możliwości uczniów. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ustalanie i zrealizowanie założonego planu. Obowiązkowo należy prowadzić kartę usług doradczych (wg. wzoru przekazanego przez Zamawiającego) dla każdego ucznia.

Kod CPV

85121270-6

Nazwa kodu CPV

Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Terminy spotkań doradczych każdorazowo będą ustalane pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Wszystkie usługi doradcze należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do 30.07.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymogi:
- posiada wykształcenie wyższe psychologiczne (ukończone studia magisterskie
psychologiczne), oraz kwalifikacyjny kurs pedagogiczny,
- posiada minimum 8 letni staż pracy jako psycholog, w tym minimum połowę doświadczenia w pracy z dziećmi jako psycholog,
- posiada doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych EFS w ciągu ostatnich 3 lat ,
- posiada doświadczenie w prowadzeniu indywidualnych konsultacji psychologicznych –w ciągu ostatnich 3 lat, dla minimum 50 osób, w ramach projektów unijnych EFS,
- posiada doświadczenia w prowadzeniu indywidualnych konsultacji psychologicznych z dziećmi szkoły podstawowej i/lub gimnazjalnej.
- łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł nie przekracza 276 godzin miesięcznie i nie może przekroczyć tego limitu,
- nie jest prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,
- posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

Do oferty należy załączyć
- dokument potwierdzający posiadane wykształcenia, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe,
- oświadczenie dotyczące limitu godzin, niekaralności i pełnej zdolności do czynności
prawnych (wg załączonego wzoru).

Dodatkowe warunki

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania w szczególności, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:
1. Wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad.
2. W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
4. Cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia (w sytuacji kiedy Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia).
Pozostałe informacje:
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o tych okolicznościach.
2. Tym samym Zamawiający wyraźnie zastrzega, iż wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie (zmniejszeniu) z przyczyn od niego niezależnych, a wynikających z rzeczywistych potrzeb beneficjenta projektu. W związku z powyższym Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie w wysokości wynikającej z rzeczywistej liczby uczestników, którzy skorzystali z usług Wykonawcy.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający na podstawie zapisów sekcji 6.5.2. punkt 17 lit. c) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zastrzega sobie możliwość zmiany umowy, która nie będzie prowadziła do zmiany jej charakteru i zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. W celu wykazania spełniania warunków objętych niniejszym zapytaniem ofertowym, każdy z Wykonawców zobowiązany jest przedłożyć:
a) ofertę przygotowaną na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego zapytania ofertowego;
b) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
c) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym;
d) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe osoby, która będzie realizowała usługi objęte przedmiotem zamówienia;);
e) oświadczenie dotyczące limitu godzin, niekaralności i pełnej zdolności do czynności
prawnych (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4).
f) Wykaz zrealizowanych projektów finansowanych ze środków UE oraz wykaz ilości indywidualnych konsultacji psychologicznych (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5)
2. Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych i uzupełniających.
3. Oferta powinna zawierać cenę w PLN wraz z podatkiem VAT oraz obejmować inne podatki oraz daniny publiczne.
4. Cena ofertowa uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
5. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
6. Cena może być tylko jedna.
Termin związania ofertą: 14 dni.
Wybór wykonawcy usługi nastąpi do dnia 03.10.2017 roku. Zawarcie umowy nastąpi do dnia 13.10.2017 r., chyba że z istotnych powodów zawarcie umowy nie będzie możliwe w tym terminie, wtedy umowa zostanie zawarta niezwłocznie po ustaniu przeszkód w zawarciu umowy.
Wykonawca, który złożył ofertę ma prawo żądać udostępnienia mu protokołu postępowania.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający może udzielić wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających, które będą polegać na powtórzeniu podobnych usług, które stanowią przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny ofert są: cena ofertowa 40%, doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków EFS 20% doświadczenie w ilości przeprowadzonych indywidualnych konsultacji psychologicznych 20%, Punkty za doświadczenie przy indywidualnych konsultacjach psychologicznych w ciągu ost. 3 lat dla dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa i/lub gimnazjum) będzie według wzoru 20%,
Doświadczenie zawodowe minimum 8 lat, w tym przynajmniej połowa pracy zawodowej jak psycholog w pracy z dziećmi jest elementem obligatoryjnym i jest oceniana na podstawie przedstawionych dokumentów: Spełnia/ Nie spełnia
Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny jest elementem obligatoryjnym i jest oceniana na podstawie przedstawionych dokumentów: Spełnia/ Nie spełnia

Wykluczenia

1. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
a) Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony w wytycznych programowych;
c) Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu poprzez nie złożenie dokumentów potwierdzających ich spełnienie, lub z dokumentów przedłożonych wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SIDROM SP. Z O.O.

Adres

Bohaterów Warszawy 7

28-100 Busko-Zdrój

świętokrzyskie , buski

Numer telefonu

413708018

Fax

413708019

NIP

9552091212

Tytuł projektu

Moje kompetencje kluczem do sukcesu

Numer projektu

RPSW.08.03.04-26-0056/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Psycholog
Joanna Zięba
ul. Langiewicza 4/19
Pińczów 28-400
Data wpłynięcia 02.10.2017r.
Cena 70zł/brutto za godzinę
Liczba wyświetleń: 300