Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 01/FIO/2017 dotyczące realizacji usługi szkoleniowej dla uczestniczek i uczestników projektu pn. „Suweren konsultuje – dobre prawo buduje” nr umowy: POWR.02.16.00-00-0005/16-00 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesów stanowienia prawa – projekty konkursowe, wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Data publikacji: 26.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-10-2017

Numer ogłoszenia

1057939

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Federacja Inicjatyw Oświatowych zaprasza do składania ofert na realizację usługi szkoleniowej dla uczestniczek i uczestników projektu pn. „Suweren konsultuje – dobre prawo buduje” nr umowy: POWR.02.16.00-00-0005/16-00

Miejsce i sposób składania ofert

Biuro projektu: Federacja Inicjatyw Oświatowych, ul. Śniadeckich 23/9, 00-456 Warszawa
Oferty przyjmowane są:
a) w formie papierowej do dnia 04 października 2017 roku do godziny 16:00 w biurze projektu w godzinach 12.00-16.00
b) w formie elektronicznej do dnia 04 października 2017 roku do godziny 23:59 pod adresem e-mail: m.lewandowska@fio.org.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.lewandowska@fio.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Lewandowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

661 678 848

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez wykonawcę/wykonawców usług szkoleniowych przy użyciu dostarczonych przez Zamawiającego materiałów szkoleniowych w okresie od października 2017 do lutego 2018 r w formie:
a) 19 szkoleń stacjonarnych 3 – dniowych (24 godziny szkoleniowe każde) dla grup śr. 20 uczestników; szkolenia będą realizowane przez pary trenerskie (trener wiodący + trener wspierający)
b) wsparcia uczestników projektu on-line przy użyciu platformy edukacyjnej Moodle w wykonywaniu ćwiczeń i zadań po szkoleniu stacjonarnym w liczbie 2 godzin na każdego uczestnika szkoleń stacjonarnych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat: Miejscowość: Wszystkie miasta wojewódzkie w Polsce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Cel szkolenia: Podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie uczestnictwa w stanowieniu prawa.
Zakres zagadnień:
a)rola i funkcje stanowionego prawa; jakie cechy powodują, że prawo oceniane jest jako dobre;
b)system i regulacje (polskie, europejskie) stanowienia prawa: inicjatywa ustawodawcza, procedury jej uruchomienia, instytucje biorące udział w poszczególnych ścieżkach i etapach procedowania, standardy, procedury inicjowania oraz włączania się w stanowione prawo;
c)zasady wydawania rozporządzeń;
d)metodologie oceny skutków ekonomiczno-społecznych zmian prawa;
e)praktyczne umiejętności opiniowania, sporządzania uwag do aktów prawa stanowionego na szczeblu centralnym.
Opis metodyki szkoleń: szkolenia odbywają się w metodyce uczenia dorosłych z zastosowaniem różnych form szkoleniowych: wykład, warsztaty, ćwiczenia indywidualne i grupowe, omówienia studiów przypadków, symulacje, dyskusje moderowane, facylitacja procesu zadań grupowych oraz indywidualnych, coachingu zespołów zadaniowych opracowujących zadania metodyczne związane z treścią modułu.
Celem zamówienia jest wyłonienie trenerów/szkoleniowców, którzy przedstawią najkorzystniejsze (w rozumieniu postanowień niniejszego zapytania ofertowego) warunki świadczenia usługi szkoleniowej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez wykonawcę/wykonawców usług szkoleniowych przy użyciu dostarczonych przez Zamawiającego materiałów szkoleniowych w okresie od października 2017 do lutego 2018 r w formie:
a) 19 szkoleń stacjonarnych 3 – dniowych (24 godziny szkoleniowe każde) dla grup śr. 20 uczestników; szkolenia będą realizowane przez pary trenerskie (trener wiodący + trener wspierający)
b) wsparcia uczestników projektu on-line przy użyciu platformy edukacyjnej Moodle w wykonywaniu ćwiczeń i zadań po szkoleniu stacjonarnym w liczbie 2 godzin na każdego uczestnika szkoleń stacjonarnych.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Warszawa 19-21.10.2017 r., 30.11-02.12.2017r., 16-18.11.2017 r., 15-17.02.2018 r.
Kraków 30.11-02.12.2017 r.
Kielce 2-4.11.2017 r.
Wrocław 16-18.11.2017 r.
Zielona Góra 23-25.11.2017 r.
Olsztyn 7-9.12.2017 r.
Gdańsk 27-29.10.2017 r.
Katowice 27-29.10.2017 r.
Białystok 4-6.01.2018 r.
Lublin 11-13.01.2017 r.
Poznań 18-10.01.2018 r.
Szczecin 25-27.01.2018 r.
Rzeszów 1-3.02.2018 r.
Łódź 14-16.12.2017 r.
Bydgoszcz 8-10.02.2018 r.
Opole 15-17.02.2018 r.
Terminy realizacji szkoleń mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem zachowania ram czasowych realizacji projektu (od października 2017 do lutego 2018).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które spełniają następujące warunki:
1.Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie uprawniające do wykonywania określonej działalności lub czynności. W przypadku ofert składanych przez Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą, którzy składają ofertę jako przedsiębiorstwo, wymagane jest, aby zakres zamówienia był zgodny z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej. W tym celu Wykonawca do oferty powinien załączyć wyciąg z odpowiedniego rejestru (np. CEIDG lub KRS), potwierdzający spełnienie tego warunku.
2.Wykonawca (instytucja) dysponuje osobą, która posiada wiedzę i doświadczenie uprawniające do wykonywania określonej działalności oraz spełnia warunki wskazane w zapytaniu ofertowym.
3.Wykonawca lub osoba wskazana posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, które podlega ocenie.
4.Wykonawca złoży ofertę we wskazanym terminie, kompletną i adekwatną do przedmiotu zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

A. Usługa szkoleniowa – Trener wiodący
1.Wymagania
Wykonawca jest, albo dysponuje osobą wskazaną do realizacji zadania wymienionego w rozdz. III niniejszej oferty, która spełnia następujące wymagania:
a) posiada wykształcenie wyższe (ukończyła studia zawodowe/magisterskie lub studia podyplomowe)
b) posiada min. 4-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tematyce tożsamej lub zbliżonej
c) posiada certyfikat trenerski oraz udokumentowane doświadczenie zawodowe min. 1000 h pracy szkoleniowej pod superwizją
d) posiada certyfikat coacha oraz udokumentowane min. 100 godzin pracy coachingowej
e) posiada certyfikat facylitatora
g) posiada certyfikat mediatora
h) posiada certyfikat tutora
i) posiada akredytację coacha organizacji branżowej akredytującej coachów
j) przeprowadziła szkolenia o tematyce partycypacji, współpracy partnerskiej i międzysektorowej, w min. wymiarze 30 dni szkoleniowych.
h) przeprowadziła szkolenia o tematyce prawno-oświatowej, w min. wymiarze 30 dni szkoleniowych.
B. Usługa szkoleniowa – Trener wspierający
1.Wymagania
Wykonawca jest, albo dysponuje osobą wskazaną do realizacji zadania wymienionego w rozdz. III niniejszej oferty, która spełnia następujące wymagania:
a) posiada wykształcenie wyższe (ukończyła studia zawodowe/magisterskie lub studia podyplomowe).
b)posiada przygotowanie trenerskie
c)posiada min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tematyce tożsamej lub zbliżonej w min. wymiarze 30 dni szkoleniowych
d)współpracuje lub współpracowała z organizacjami pozarządowymi lub związkami zawodowymi co najmniej 2 lata w okresie ostatnich 5 lat

Warunki zmiany umowy

Z wyłonionymi Wykonawcami zostanie podpisana umowa. Ustalone ceny (jednostkowe) nie mogą ulec zmianie przez cały okres trwania umowy, niezależnie od ewentualnych zmian stawki VAT lub statusu Wykonawcy w kolejnych latach.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian zawartej umowy: zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy ze względów organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem konieczności przedłużenia rekrutacji, z zastrzeżeniem realizacji przedmiotu zamówienia w określonych ramach czasowych.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy także w przypadkach, gdy:
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie realizatorów szkoleń.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w zawartej z wykonawcą umowie o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
Nie stanowi to jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzi żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny oferty dla części A
Zamawiający ustala kryteria merytoryczne, wagi punktowe lub procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny oferty jak poniżej:
lp Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (%) Liczba możliwych do uzyskania punktów
1 Cena brutto za szkolenie stacjonarne 30 30
2 Cena brutto za wsparcie on-line 10 10
3 Kwalifikacje i doświadczenie 60 60
Łącznie 100 100

Punktacja obliczana będzie według następującego wzoru:
1. P1 = (Cminimum/Coferty ) *30
2. P2 = (Cminimum/Coferty) *10
3. P3 = (Punkty minimum/Punkty oferty) *60
gdzie:
P1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena brutto”
P2 – liczba punktów uzyskanych w kryterium ,, Cena brutto za wsparcie on-line”
P3 – liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Kwalifikacje i doświadczenie”
Cminimum – Cena brutto zaproponowana w najniższej, nieodrzuconej ofercie
Coferty – Cena brutto zaproponowana w badanej ofercie.
Punktyminimum – najniższa liczba punktów uzyskana w nieodrzuconej ofercie
Punktyoferty – punkty uzyskane w ofercie ocenianej
Cena oferty wyrażona w walucie polskiej (PLN), winna być określona jednostkowo w kwotach brutto, zgodnie z opisem zamówienia w załączniku nr 1. Jednostkowe ceny oferty określone przez Oferenta pozostaną stałe w okresie realizacji umowy i nie będą podlegały zmianom. Ostateczna liczba punktów za to kryterium będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
Uwaga! Wskazane powyżej kryterium „cena” będzie oceniane na podstawie danych zawartych wyłącznie w załączniku nr 1 do zamówienia.
Ocena kryteriów wyboru oferty dla części B
Zamawiający ustala kryteria merytoryczne, wagi punktowe lub procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny oferty jak poniżej:
lp Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (%) Liczba możliwych do uzyskania punktów
1 Cena brutto za szkolenie stacjonarne 30 30
2 Cena brutto za wsparcie on-line 10 10
3 Kwalifikacje i doświadczenie 60 60
Łącznie 100 100

Punktacja obliczana będzie według następującego wzoru:
1. P1 = (Cminimum/Coferty ) *30
2. P2 = (Cminimum/Coferty) *10
3. P3 = (Punkty minimum/Punkty oferty) *60
gdzie:
P1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena brutto za szkolenie stacjonarne”
P2 – liczba punktów uzyskanych w kryterium ,, Cena brutto za wsparcie on-line”
P3 – liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Kwalifikacje i doświadczenie”
Cminimum – Cena brutto zaproponowana w najniższej, nieodrzuconej ofercie
Coferty – Cena brutto zaproponowana w badanej ofercie.
Punktyminimum – najniższa liczba punktów uzyskana w nieodrzuconej ofercie
Punktyoferty – punkty uzyskane w ofercie ocenianej
Cena oferty wyrażona w walucie polskiej (PLN), winna być określona jednostkowo w kwotach brutto, zgodnie z opisem zamówienia w załączniku nr 1. Jednostkowe ceny oferty określone przez Oferenta pozostaną stałe w okresie realizacji umowy i nie będą podlegały zmianom. Ostateczna liczba punktów za to kryterium będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FEDERACJA INICJATYW OŚWIATOWYCH

Adres

Jana i Jędrzeja Śniadeckich 23/9

00-654 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

228699660

Fax

228699668

NIP

5252178792

Tytuł projektu

Suweren konsultuje - dobre prawo buduje

Numer projektu

POWR.02.16.00-00-0005/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Na posiedzeniu w dniu 06.10.2017 odbytym w celu rozstrzygnięcia zapytania nr 01/FIO/2017 (ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności nr 1057939) Komisja oceny ofert stwierdziła, że wpłynęły dwie oferty. Zapoznanie się z nimi ujawniło błąd w Formularzu oferty – niezgodność zapisów w Formularzu z kryteriami oceny ofert zawartymi w Treści zapytania ofertowego, co mogło być mylące dla potencjalnych oferentów i uniemożliwia dokonanie oceny złożonych ofert zgodnie z określonymi w Treści zapytania ofertowego kryteriami. W związku z powyższym Komisja postanowiła unieważnić zapytanie ofertowe nr 01/FIO/2017 i ogłosić nowe zapytanie po korekcie zaistniałego w dokumentach błędu. Złożone w formie elektronicznej oferty pozostaną nieocenione w dokumentacji projektu, a oferenci zostaną niezwłocznie poinformowani o decyzji Komisji w formie przewidzianej w ogłoszeniu.
Liczba wyświetleń: 561