Strona główna
Logo unii europejskiej

Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących działań: • Pakiet badań target i brand awareness • Opracowanie modelu biznesowego dla Mebelux opartego o rozwój sprzedaży eksportowej, a także dywersyfikację segmentów klientów oraz kanałów dystrybucji. • Stworzenie i wdrożenie strategii marki, jej pozycjonowanie • Zaprojektowanie identyfikacji wizualnej dla marki. Stworzenie Księgi Marki (Brand Book) • Doradztwo w zakresie marketingu i wizerunku spółki Mebelux. w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II

Data publikacji: 25.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-10-2017

Numer ogłoszenia

1057812

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający poprawił omyłkowo podany miesiąc w dacie zapytania ofertowego. W zamieszczonym zapytaniu jest data 25.08.2017 a powinna być 25.09.2017. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
“Mebelux” Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 9
14-100 Ostróda
2. Termin składania ofert upływa dnia 03.10.2017 o godz. 10:00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest: Pani Marzena Czaplicka, tel. +48 89 642 83 57 , e-mail: czaplicka@mebelux.com.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 89 642 83 57

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących działań:
• Pakiet badań target i brand awareness
• Opracowanie modelu biznesowego dla Mebelux opartego o rozwój sprzedaży eksportowej, a także dywersyfikację segmentów klientów oraz kanałów dystrybucji.
• Stworzenie i wdrożenie strategii marki, jej pozycjonowanie
• Zaprojektowanie identyfikacji wizualnej dla marki. Stworzenie Księgi Marki (Brand Book)
• Doradztwo w zakresie marketingu i wizerunku spółki Mebelux.
w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu PROGRAM OPERACYJNY
Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: ostródzki Miejscowość: Ostróda

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem projektu jest włączenie do oferty nowych i znacząco ulepszonych produktów w Mebelux Sp. z o.o. po roku 2018 poprzez drożenie strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania. W ramach planowanych działań jest kompleksowe stworzenie i wdrożenie strategii marki, które wpłynie na wzrost jej rozpoznawalności, odświeżony wizerunek oraz identyfikacja wizualna (Księga Marki) pozwoli konsekwentne i spójne komunikowanie przekazu marki. Doradztwo w zakresie marketingu i wizerunku dla Mebelux w oparciu o pozyskane od początku procesu informacje pozwoli opracować strategię marketingową i CSR spółki wpływającą na relacje z klientami, wzrost sprzedaży oraz spójność działań.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zebranie informacji na podstawie wiarygodnych badań i na tej podstawie opracowanie wiarygodnego modelu biznesowego dla Mebelux który wpłynie na wzrost sprzedaży jej produktów oraz poszerzenie portfela klientów. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przez wykonawcę następujących działań:
I)Pakiet badań target i brand awarenes
a)Przeprowadzenie profesjonalnych badań na podstawie audytu.
b)Metoda badawcza: IDI, Próba badawcza – min. 20 wywiadów indywidualnych z całej polski, czas trwania wywiadu 1,5h,
c)Efekt: Uzyskanie unikatowej w skali kraju wiedzy z rynku na temat zapotrzebowania i metod oceny oferty meblarskiej wśród decydentów z sektora B2B
d)Metoda pracy: wywiady, ankiety, badania brand awarness oraz jakościowe, podróże badawcze
e)Forma prezentacji: prezentacja szkoleniowa, dokument z wnioskami, dokument z rekomendacjami strategicznymi
II)Opracowanie modelu biznesowego dla Mebelux opartego o rozwój sprzedaży eksportowej, a także dywersyfikację segmentów klientów oraz kanałów dystrybucji.
a)Rewitalizacja modelu biznesowego:
b)Efekt: Wprowadzenie nowych, skutecznych rozwiązań do modelu biznesowego;
c)Metoda pracy: wywiady, analiza porównawcza, weryfikacja danych z badań, analiza działań handlowych, współpraca ze specjalistami z zakresu kapitalizacji wiedzy
d)Forma prezentacji: prezentacja szkoleniowa, dokument podsumowujący.
III)Stworzenie i wdrożenie strategii marki, jej pozycjonowanie, stworzenie i wdrożenie strategii marki oraz jej pozycjonowanie:
a)Efekt: Strategia marki wraz z nowym wizerunkiem i pozycjonowaniem firmy, zwiększającym konkurencyjność. Nowe CI, nowe logo, nowe opakowania, wytyczne dla komunikacji PR.
b)Metoda pracy: analiza audytu, analiza wyników badań, ustalenia USP i RTB, wywiady wew. oraz wywiady z otoczeniem firmy. Praca projektowa i DTP. Współpraca z projektantami 3D
c)Forma prezentacji: prezentacja szkoleniowa, pliki produkcyjne, dokument podsumowujący ze wskazaniem ścieżek potencjalnego rozwoju.
IV)Zaprojektowanie identyfikacji wizualnej dla marki. Stworzenie Księgi Marki (Brand Book)
a)W celu zbudowania spójnego wizerunku firmy w oparciu o jej wartości oraz wyznaczającym w jaki sposób należy za pomocą identyfikacji wizualnej komunikować się z klientem, partnerami biznesowymi czy wewnątrz firmy.
b)Efekt: kodyfikacja marki, przedstawienie wszelkich założeń dotyczących komunikacji graficznej marki.
c)Zawartość brand booka:
-Logotyp / zasady użycia znaku
-Logotyp / kolorystyka
-Typografia / szczegóły dotyczące użycia fontów
-Stylistyka, ikonografia, symbolika/ rekomendowane elementy wizualne wspierające komunikację.
-Stylistyka uniwersalna
-Symbolika
-Branding reklamowy
-Identyfikacja biznesowa
-Outdoor + inne media
V)Doradztwo w zakresie marketingu i wizerunku spółki Mebelux.
a)W ramach doradztwa zrealizowane zostaną następujące moduły doradcze:
-budowy strategii marketingowej spółki Mebelux,
-budowa strategii CSR spółki,
-budowania relacji z partnerami i dystrybutorami,
-wsparcia w rozwoju sprzedaży krajowej i eksportowej.
-kontrola wizerunku spółki, wdrożenie spójności działań zgodnych z przyjętym CI.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdz. II zapytania ofertowego.

Kod CPV

79342000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi marketingowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

79342100-4; Usługi marketingu bezpośredniego, 79311200-9; Usługi przeprowadzania badań ankietowych, 85312320-8; Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji niniejszego zamówienia:
1. Pakiet badań target i brand awarenes – 30 dni od podpisania umowy
2. Opracowanie modelu biznesowego dla Mebelux opartego o rozwój sprzedaży eksportowej, a także dywersyfikację segmentów klientów oraz kanałów dystrybucji. – do 21.01.2018
3. Stworzenie, jej pozycjonowanie strategii marki oraz jej pozycjonowanie. – do 21.02.2018
4. Zaprojektowanie identyfikacji wizualnej dla marki. Stworzenie Księgi Marki (Brand Book) i Wdrożenie strategii marki – do 21.04.2018
5. Etapowe doradztwo w zakresie marketingu i wizerunku spółki Mebelux – realizowane etapami do 17.06.2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

1. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał co najmniej 2 usługi prowadzenia badań jakościowych z zakresu: target i brand awarenes z zakresu B2B, o wartości minimum 25.000 brutto każda, spełniające łącznie następujące warunki:
- Metoda badawcza: IDI,
- Próba badawcza, min. 15 wywiadów indywidualnych z całej polski,
- czas trwania wywiadu min 1 h,
a) każda usługa obejmowała wykorzystanie co najmniej jednego z trzech elementów wskazanych w warunkach
Przez usługę należy rozumieć usługę świadczoną na rzecz jednego zleceniodawcy
w ramach jednej umowy, polegającą na wykonaniu wyżej opisanych zamówień. (Zamawiający nie dopuszcza w celu wykazania spełniania powyższego warunku łączenia usług o wartości mniejszej niż wymagana).
2. Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować zespołem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnymi za świadczenie usług oraz posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe i wykształcenie, niezbędne do wykonywania zamówienia, tj.:
1.2.1. Wykonawca dysponuje, co najmniej 2 ekspertami z zakresu projektowania graficznego spełniającym łącznie następujące warunki:
a) posiadającymi wykształcenie wyższe,
b) posiadają doświadczenie w brandingu i packagingu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert tj. przeprowadzili min. 10 projektów zakończonych wdrożeniem projektu.
1.2.2. Wykonawca dysponuje, co najmniej 1 ekspertem spełniającym łącznie następujące warunki:
c) posiada wykształcenie wyższe,
d) posiada doświadczenie w projektowaniu marek z uwzględnieniem pracy w oparciu o wyniki badań rynkowych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert tj. przeprowadził z sukcesem wdrożenia min. 5 marek, które utrzymały się na rynku przez min. 2 lata.
1.2.3. Wykonawca dysponuje co najmniej 1 ekspertem będącym strategiem. spełniającym łącznie następujące warunki:
e) posiada wykształcenie wyższe,
f) posiada doświadczenie w budowaniu strategii marki w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert tj. przeprowadził z min. 3 projekty strategiczne czyli takie, które obejmowały zarówno współtworzenie modelu, stworzenie i wdrożenie strategii marki, oraz uczestnictwa w projektowaniu identyfikacji wizualnej dla marki oraz doradztwo w zakresie marketingu i wizerunku spółek.
1.2.4. Wykonawca dysponuje co najmniej 1 ekspertem będącym koordynatorem projektu. spełniającym łącznie następujące warunki:
g) posiada wykształcenie wyższe,
h) posiada doświadczenie w pracy z firmami polskimi i międzynarodowymi
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert tj. koordynował min. 5 projektów które dotyczyły rebrandingu polegającego na odświeżeniu szaty graficznej marki i/lub przedsiębiorstwa podnosząc ich rozpoznawalność i przewagę konkurencyjną.
2. Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach:
1.1. konieczności zmiany terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy i nie
wynika ona z winy Wykonawcy;
1.2. konieczności zmiany terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;
1.3. zmianę osób wskazanych w ofercie do realizacji zamówienia, pod warunkiem że nowe osoby będą spełniały warunki określone w zapytaniu,
1.4. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację umowy;
1.5. wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności
2. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej i przybiorą formę aneksu do niniejszej umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1.
2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3.
b. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz powinien być sporządzony według Załącznika nr 4.
c. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
d. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym (zgodnie z Załącznikiem nr 2).
e. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy – jeśli dotyczy (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem).
f. Koncepcja realizacji zamówienia wraz z harmonogramem realizacji zamówienia.
3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, napisana na komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę uprawnioną.
4. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie rejestrowym, właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny :
Cena – 80 %
Maksymalną liczbę punktów (80) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:
C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Cenę

gdzie:
CN – najniższa zaoferowana Cena,
COB – Cena zaoferowana w ofercie badanej.
Koncepcja realizacji zamówienia- 20 % (K) – „Koncepcja”
1. Dokument Koncepcja jest niezbędny do oceny ofert w ramach przyjętych kryteriów oraz w celu potwierdzenia, że wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminach określonych przez zamawiającego. Wykonawcy zobowiązani są dołączyć go do oferty i nie będzie on podlegał uzupełnieniu.
a. Dokument Koncepcja powinien zawierać:
i. koncepcja wykonania sposobu wykonania usługi, z rozbiciem na 5 etapów określonych w punkcie 2 zapytania, wraz z propozycjami rozwiązań opisanych w formie koncepcyjnej, opisowej.
ii. szczegółowy harmonogram działań opisany zgodnie z wykresem Gantta w oparciu o harmonogram zamawiającego
iii. metody i środki osiągniecia zakładanego celu,
iv. ewentualne zagrożenia związane z realizacją usługi i sposób ich eliminacji,
Na podstawie przedstawionej koncepcji zamawiający dokona oceny stopnia zrozumienia istoty zamówienia, zapewnienia odpowiedniej jakości usługi i dotrzymania terminów realizacji.
2. Opis sposobu przyznawania punktów. Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
a. 20 pkt. – zostanie przyznane wykonawcy za najbardziej wiarygodną i realną rynkowo koncepcję, zawierającą wszystkie etapy wraz z harmonogramem świadczącą o dociekliwości i metodycznej analizie przeprowadzonej przez wykonawcę.
b. 10 pkt – zostanie przyznane wykonawcy za koncepcję ogólna poruszający wszystkie zagadnienia,
c. 5 pkt – zostanie przyznane wykonawcy za koncepcję powierzchowną i niekompletną, świadczącą o braku dogłębnego rozeznania tematu,
d. 0 pkt – za brak koncepcji lub koncepcja nieadekwatna do zakresu zamówienia.

Uzyskane przez oferenta punkty podlegają zliczeniu. O wyborze oferty decyduje najwyższa łączna ilość punktów uzyskanych przez oferenta w ramach określonych powyżej kryteriów.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Brak powiązań wykonawcy z zamawiającym weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań. Wykonawcy pozostający w powiązaniu z Zamawiającym zostaną wykluczeni z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MEBELUX SP. Z O.O.

Adres

Przemysłowa 9

14-100 Ostróda

warmińsko-mazurskie , ostródzki

Numer telefonu

89 642 83 57

Fax

89 642 83 53

NIP

7391014196

Tytuł projektu

Wdrożenie procesów wzorniczych w MEBELUX sp. z o.o.

Numer projektu

POPW.01.04.00-28-0006/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Konsorcjum firm:
Brandy M.Konopka, J.Śwircz Sp.j., ul. Łowicka 21A, 02-502 Warszawa
Kantar Millward Brown S.A., ul. Branickiego 17, 02-972 Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 02.10.2017
cena oferty: 218.488,00 PLN
Liczba wyświetleń: 388