Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/ZSWR/2017 na wybór podmiotu świadczącego usługi specjalistycznego poradnictwa dla Uczestników Projektu

Data publikacji: 22.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-09-2017

Numer ogłoszenia

1057588

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy dostarczyć w formie papierowej osobiście, pocztą lub kurierem na adres: ul. Zakręt 3, 20-145 Lublin w godzinach: sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach od 8.00 do 12.00, a w środę od 14.00 do 17.00 z dopiskiem "Oferta w ramach postępowania na przeprowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla Uczestników Projektu „Zintegrowany system wsparcia rodziny” lub w formie elektronicznej w postaci skanów dokumentów na adres mailowy friofound@gmail.com
Liczy się data wpływu. Oferty, które nie zostaną złożone w terminie nie będą brane pod uwagę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

friofound@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Rozyn stanowisko – Kierownik Projektu, tel. 505 973 100, adres e-mail: friofound@gmail.com

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 505 973 100

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla Uczestników Projektu.
I. Część I przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy dysponującego potencjałem min.
5 specjalistów realizujących 3 powiązane ze sobą w sposób holistyczny usługi wsparcia: poradnictwa psychologicznego, poradnictwa psychologicznego dziecięcego oraz terapię rodzin.
II. Część II przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy mającego na celu realizację usługi polegającej na poradnictwie w zakresie problemów uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz poradnictwie w zakresie problemów uzależnienia od hazardu.
III. Część III przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy mającego na celu realizację usługi polegającej na wykonywaniu pomocy psychiatry środowiskowego.
IV. Część IV przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy mającego na celu realizację usługi poradnictwa prawnego.
V. Część V przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy mającego na celu realizację usługi polegającej na poradnictwie w zakresie przemocy domowej.
VI. Część VI przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy mającego na celu realizację usługi polegającej na udzielaniu poradnictwa obywatelskiego
VII. Część VII przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy mającego na celu realizację usługi polegającej na poradnictwie w formie mediacji rodzinnej.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: lubelski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie Wykonawców, którzy przeprowadzą specjalistyczne poradnictwo dla Uczestników Projektu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla Uczestników Projektu.

Usługi będą świadczone w postaci:
a) konsultacji stacjonarnych świadczonych na terenie każdej gminy (Partnerzy projektu udostępnią sale na potrzeby poradnictwa),
b) poradnictwa mobilnego świadczonego w miejscu zamieszkania wg indywidualnych potrzeb rodzin.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 7 części:

Część I przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy dysponującego potencjałem min.
5 specjalistów realizujących 3 powiązane ze sobą w sposób holistyczny usługi wsparcia: poradnictwa psychologicznego, poradnictwa psychologicznego dziecięcego oraz terapię rodzin.
Realizacja specjalistycznego poradnictwa rodzinnego poprzez poradnictwo psychologiczne (374 godzin)
Realizacja specjalistycznego poradnictwa rodzinnego poprzez poradnictwo psychologiczne dziecięce (850 godzin)
Realizacja specjalistycznego poradnictwa rodzinnego poprzez terapię rodzinną (860 godzin)


II. Część II przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy mającego na celu realizację usługi polegającej na poradnictwie w zakresie problemów uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz poradnictwie w zakresie problemów uzależnienia od hazardu. Zamawiający zakłada, że z poradnictwa w zakresie problemów uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i narkotyków będą korzystały osoby, które również wymagają poradnictwa w zakresie uzależnienia od hazardu (uzależnienia tzw. krzyżowe). Z uwagi na to, niezbędne jest, żeby całością poradnictwa związanego z uzależnieniami zajmowała się jedna osoba.
Poradnictwo w zakresie problemów uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
i narkotyków (254 godzin)
Poradnictwo w zakresie problemów uzależnienia od hazardu (254 godzin)

III. Część III przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy mającego na celu realizację usługi polegającej na wykonywaniu pomocy psychiatry środowiskowego.
Realizacja specjalistycznego poradnictwa rodzinnego poprzez pomoc psychiatry środowiskowego (140 godzin)


IV. Część IV przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy mającego na celu realizację usługi poradnictwa prawnego.
Realizacja specjalistycznego poradnictwa rodzinnego poprzez poradnictwo prawne (160 godzin)


V. Część V przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy mającego na celu realizację usługi polegającej na poradnictwie w zakresie przemocy domowej.
Poradnictwo w zakresie przemocy domowej (427 godzin)


VI. Część VI przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy mającego na celu realizację usługi polegającej na udzielaniu poradnictwa obywatelskiego.
Poradnictwo obywatelskie (150 godzin)VII. Część VII przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy mającego na celu realizację usługi polegającej na poradnictwie w formie mediacji rodzinnej.
Mediacja rodzinna (600 godzin)

Kod CPV

85000000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji części I,II,III,IV,V,VI oraz VII zamówienia: od 2.10.2017 r. do 31.08.2018 r., przy czym dokładny harmonogram zawierający dni oraz godziny poradnictwa uzależniony jest od preferencji Uczestników Projektu i zostanie podany Wykonawcy każdorazowo w terminie do 2 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem poradnictwa, a wskazany przez Zamawiającego termin będzie musiał zostać uwzględniony przez Wykonawcę. Przy czym dokładny harmonogram zawierający dni oraz godziny poradnictwa uzależniony jest od preferencji Uczestników Projektu i zostanie uzgodniony z Wykonawcą każdorazowo w terminie do 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem poradnictwa, a ustalony termin będzie musiał zostać uwzględniony przez Wykonawcę.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie każdej części zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają potencjał, niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, bądź dysponują kadrą, która spełnia niżej podane wymogi:
a) Posiada wykształcenie wyższe
b) 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie specjalistycznego poradnictwa, którego dotyczy oferta
c) Każdy ze specjalistów będzie posiadał wykształcenie kierunkowe/cetyfikaty/uprawnienia do udzielania poradnictwa w wybranym zagadnieniu
oraz
a) Każdy ze specjalistów posiada minimum 200 godzin doświadczenia w postaci poradnictwa psychologicznego i/lub psychoterapii indywidualnej i/lub psychoterapii grupowej i/lub terapii rodzin i/lub wsparcia psychologicznego dzieci (dotyczy tylko części I zamówienia)
b) Posiada specjalizację z zakresu niedostosowania społecznego oraz posiada minimum 200 godzin doświadczenia w postaci szkoleń i pomocy osobom uzależnionym od hazardu (dotyczy tylko części II zamówienia)
c) Posiada minimum 200 godzin doświadczenia w postaci poradnictwa psychiatry środowiskowego jako psycholog i/lub terapeuta w miejscu zamieszkania pacjenta i/lub posiada minimum 200 godzin konsultacji lekarskich psychiatrycznych i/lub psychologicznych (dotyczy tylko części III zamówienia)
d) Posiada doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy prawnej w wymiarze min. 700 godzin oraz posiada tytuł adwokata lub radcy prawnego (dotyczy tylko części IV zamówienia)
e) Posiada minimum 200 godzin w postaci poradnictwa dotyczącego zakresu przemocy domowej (dotyczy tylko części V zamówienia)
f) Posiada minimum trzyletnie doświadczenie w pracy związanej ze świadczeniem wsparcia w zakresie spraw obywatelskich, praw człowieka, pomocy społecznej oraz posiada ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania w NGO lub ekonomii społecznej lub pokrewnych dziedzin (dotyczy tylko części VI zamówienia)
g) Posiada minimum 200 godzin w postaci poradnictwa dotyczącego mediacji rodzinnej (dotyczy tylko części VII zamówienia)
h) W przypadku złożenia oferty przez podmioty gospodarcze – posiadanie aktualnego wpisu wykonawcy do właściwego rejestru instytucji szkoleniowych. Ocena spełniania tego warunku dokonywana jest przez zamawiających w oparciu o oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, poprzez wpisanie w załączniku nr 3 odpowiednich numerów wpisu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Opis kryteriów, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. Badanie i ocenę ofert przeprowadzi Komisja powołana przez Wnioskodawcę.

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert
1. Cena - 28 punktów
2. Koncepcja realizacji usługi - 72 punkty, w tym:
a) Metodologii pracy zespołu pracy specjalisty/specjalistów - 18 punktów
b) Podejścia do pracy z rodziną - 18 punktów
c) Podejścia w pracy indywidualnej z osobami dorosłymi - 18 punktów
d) Koncepcja formy i organizacja współpracy zespołu inter-dyscyplinarnego - 18 punktów

Punkty w kryterium „Cena” zostaną obliczone wg poniższego schematu
C=Cn/Co x 28 pkt
Wykonawca który złoży ofertę z najniższą ceną otrzyma 28 punktów.

Punkty za kryterium Koncepcja realizacji usługi
Ocena będzie przeprowadzona przez 3 ekspertów merytorycznych, a każdy ekspert może przyznać od 0 do 4 punktów w ocenie każdego podpunktu od a do d. Punkty za Koncepcja realizacji usługi zostaną obliczone wg poniższego wzoru:

E=N1+N2+N3/12 x 72 pkt
E - łączna ilość punktów w kryterium Koncepcja realizacji usługi

N1 - liczba punktów przyznana przez pierwszego oceniającego
N2 - liczba punktów przyznana przez drugiego oceniającego
N3 - liczba punktów przyznana przez trzeciego oceniającego

Wymienione elementy będą oceniane pod względem:
- kompletności merytorycznej
- znajomości specyfiki wsparcia specjalistycznego
- adekwatności tj. czy i w jakim stopniu zaproponowana koncepcja odpowiada specyfice grupy docelowej
- realności tj. czy i w jakim stopniu zaproponowana koncepcja jest możliwa do zrealizowania biorąc pod uwagę specyfikę grupy, lokalnego środowiska społecznego, ramy czasowe i finan-sowe zlecenia
- spójności tj. czy i w jakim stopniu działania zaproponowane w ramach koncepcji są zintegro-wane wewnętrznie i w sposób logiczny powiązane z pozostałymi elementami oferty, stanowią logiczny plan wsparcia.


Ocena końcowa (Ok)=C+E

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Wygrywa oferta, która uzyska największą sumę punktów we wszystkich kryteriach. W przypadku, gdy dwie lub więcej uzyska dokładnie tę samą wartość punktową i będzie to wartość najwyższa, wybrana zostanie oferta o najniższej cenie.

Wykonawca, doświadczenie swoje powinien wskazać w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania. Zamawiający będzie oceniać doświadczenie wykonawców oddzielnie dla każdej części zamówienia.
Zamawiający udzieli zamówienia temu/-m Wykonawcy/-om, który/-rzy uzyska/-ją najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone powyżej kryteria w ramach danej części zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ROZWOJU INICJATYW OBYWATELSKICH

Adres

Lipowa 18/67

20-024 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

507425523

NIP

7123263025

Tytuł projektu

Zintegrowany system wsparcia rodziny

Numer projektu

RPLU.11.02.00-06-0009/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku przeprowadzonej przez Zamawiającego analizy ofert na przeprowadzenie specjalistycznego poradnictwo dla uczestników projektu w ramach projektu: „Zintegrowany system wsparcia rodziny”, nr projektu RPLU.11.02.00-06-0009/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, wybrano najkorzystniejszą ofertę przedstawioną przez:

CZĘŚĆ I
Konsorcjum:
Helena Kistelska; Lublin
Agata Poręba-Chabros, Lublin
Patrycja Kicman-Narojek, Lublin
Natalia Jachowicz, Lublin
Małgorzata Krysa, Lublin
Data wpłynięcia oferty: 27.09.2017 r.
Cena: 247 760 ,00 PLN
wyłoniony Wykonawca, spełniał wymogi postępowania oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów za przedstawioną ofertę.


CZĘŚĆ II
Elżbieta Seredyn, Puławy
Data wpłynięcia oferty: 29.09.2017 r.
Cena: 60 960 ,00 PLN
Wyłoniony Wykonawca, spełniał wymogi postępowania oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów za przedstawioną ofertę.

CZĘŚĆ III
Indywidualna praktyka lekarska Maciej Zygo, ul. Szwajcarska 9/32; 20-861 Lublin
Data wpłynięcia oferty: 29.09.2017 r.
Cena: 19 600 ,00 PLN
Wyłoniony Wykonawca, spełniał wymogi postępowania oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów za przedstawioną ofertę.

CZĘŚĆ IV
Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartosz Piech, ul. Wojska Polskiego 3; 23-300 Janów Lubelski
Data wpłynięcia oferty: 29.09.2017 r.
Cena: 22 000 ,00 PLN
Wyłoniony Wykonawca, spełniał wymogi postępowania oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów za przedstawioną ofertę.


CZĘŚĆ V
Anna Ostafińska – Zawadzka, Świdnik
Data wpłynięcia oferty: 29.09.2017 r.
Cena: 51 240 ,00 PLN
Wyłoniony Wykonawca, spełniał wymogi postępowania oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów za przedstawioną ofertę.

CZĘŚĆ VI
Część VI nie została rozstrzygnięta z powodu braku ofert - na część VI nie została żadna łożona oferta.

CZĘŚĆ VII
Ewa Pietrzyk, Mełgiew
Data wpłynięcia oferty: 29.09.2017 r.
Cena: 90 000 ,00 PLN
Wyłoniony Wykonawca, spełniał wymogi postępowania oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów za przedstawioną ofertę.
Liczba wyświetleń: 622