Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na organizację zabudowy stoiska wystawowego na targach Brazil Game Show 2017

Data publikacji: 22.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-09-2017

Numer ogłoszenia

1057548

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim/angielskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą,
a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
b. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
3. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec Zamawiającego. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w języku angielskim.
5. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu do składania ofert.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć
w terminie do dnia 29.09.2017
8. Ofertę należy złożyć osobiście, pocztą lub kurierem w siedzibie firmy: ul. Bertolta Brechta 7, 03-472 Warszawa lub drogą mailową na adres: beata.kosznik@11bitstudios.com
9. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
10. Za dzień złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
11. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Beata Kosznik, beata.kosznik@11bitstudios.com.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

beata.kosznik@11bitstudios.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Beata Kosznik

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja zabudowy stoiska wystawowego na targach Brazil Game Show 2017 odbywających się w Sao Paulo/Brazylia w dniach 11.10-15.10.2017.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go To Brand.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja zabudowy stoiska wystawowego na targach Brazil Game Show 2017 odbywających się w Sao Paulo/Brazylia w dniach 11.10-15.10.2017

Specyfikacja:
Organizacja zabudowy stoiska wystawowego na targach Brazil Game Show 2017 obejmuje:
1. Indywidualny projekt zabudowy stoiska, w tym zaprojektowanie ścian z grafikami oraz stanowisk do grania w gry.
2. Budowa stoiska 6x6 metrów (36m2) - zabudowa indywidualna obejmująca ladę recepcyjną, lady pod komputery, zaplecze magazynowe i ściany z grafikami, demo – room, miejsce do rozmów.
3. Koszty obsługi - w tym wykonanie instalacji elektrycznej i wypełnienie dokumentacji wymaganej przez organizatora, wynajem sprzętu audiowizualnego – w tym 12 stacji z komputerami do grania, wraz z monitorami (minimum 28 cali) oraz peryferiami, czyli myszkami, klawiaturami i słuchawkami, demontaż stoiska.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprzętu zastępczego w przypadku awarii elementów zabudowy stoiska, w szczególności sprzętu audiowizualnego.
5. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z organizatorem targów Brazil Game Show 2017 i dostarczenia wymaganej przez organizatora dokumentacji.
6. Montaż stoiska należy wykonać do dnia 10.10.2017.
7. Demontaż stoiska należy wykonać do dnia 16.10.2017.

Wstępny projekt graficzny stoiska wystawowego zamieszczono w Załączniku nr 4.

Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Kod CPV

79956000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Okres realizacji zamówienia: od 7.10.2017 do 16.10.2017.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – nie mniej niż 3 usługi związane z organizacją zabudowy stoiska wystawowego na targach – weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 3 do zapytania.
b) Wykonawca posiada doświadczenie we współpracy z organizatorami targów na terenie Brazylii - weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 3 do zapytania.

Warunki zmiany umowy

1. Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:
a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020;
b) zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT);
c) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i/lub Wykonawcy
d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
2. Zamawiającemu przysługuje również możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim/angielskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą,
a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
b. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
3. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec Zamawiającego. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny ofert: Cena brutto - waga punktowa 100 pkt. (100%)
Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,
-------------------------------------------------------------- x 100
Wartość brutto wskazana w badanej ofercie
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza - uzyskując najwyższą liczbę punktów.
3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie
w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

11 BIT STUDIOS S.A.

Adres

Bertolta Brechta 7

03-472 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

+48222502910

Fax

+48222502931

NIP

1182017282

Tytuł projektu

Promowanie własnej marki produktowej na rynkach zagranicznych szansą na umocnienie pozycji międzynarodowej firmy.

Numer projektu

POIR.03.03.03-14-0104/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SELIGANET COMUNICACAO EVENTOS & SOLUCAO
EM INTERNET LTDA ME
Margareth Goulart
Rua Dr Luiz Migliano, 1986 - cj 722. ZIP 05711-001. Sao Paulo. Brazil
Data wpłynięcia oferty: 25.09.2017
Cena brutto: 23 221,77 USD
Liczba wyświetleń: 885