Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług informatycznych w ramach projektu „OWES - wsparcie ekonomii społecznej” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Data publikacji: 22.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-09-2017

Numer ogłoszenia

1057523

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty wg wzoru podanego w załączeniu należy składać z dopiskiem „Oferta – usługa informatyczna”, osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: 90-558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 w godz. 8.00-15.30 lub na adres poczty elektronicznej email: pciacka@wsparciespoleczne.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pciacka@wsparciespoleczne.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paulina Ciąćka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

796141430

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 - usługi w zakresie projektowania stron WWW; 79341100-7 - doradcze usługi reklamowe; 72000000-5 - usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia;

1. Okres świadczenia usług doradczych: od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.
2. Miejsce realizacji zamówienia: subregion – powiaty: poddębicki, łowicki, łęczycki, zgierski, brzeziński, kutnowski, skierniewicki, m. Skierniewice oraz w uzasadnionych przypadkach, pozostałe subregiony województwa łódzkiego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Miejscowość: Subregion – powiaty: poddębicki, łowicki, łęczycki, zgierski, brzeziński, kutnowski, skierniewicki, m. Skierniewice oraz w uzasadnionych przypadkach, pozostałe subregiony województwa łódzkiego.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu „OWES - wsparcie ekonomii społecznej” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług informatycznych kontraktowanych w zależności od bieżących potrzeb:

1) podmiotów ekonomii społecznej (PES) prowadzących odpłatną działalność statutową;
2) podmiotów ekonomii społecznej (PES) prowadzących działalność gospodarczą.

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usług informatycznych kontraktowanych w zależności od bieżących potrzeb:

1) podmiotów ekonomii społecznej (PES) prowadzących odpłatną działalność statutową;
2) podmiotów ekonomii społecznej (PES) prowadzących działalność gospodarczą.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 - usługi w zakresie projektowania stron WWW; 79341100-7 - doradcze usługi reklamowe; 72000000-5 - usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia;

Usługi informatyczne – np. tworzenie stron www, pomoc w administrowaniu stron www, przygotowywanie prezentacji multimedialnych, tworzenie grafik komputerowych, tworzenie identyfikacji wizualnej, materiałów promocyjnych. Pojedyncza usługa informatyczna rozumiana jest jako realizacja jednego lub kilku powyższych działań na rzecz jednego podmiotu przy czym czas trwania jednej usługi na rzecz podmiotu to min. 10 godz. Dodatkowo prawidłowe wykonanie usługi musi zostać potwierdzone przez podmiot na rzecz, którego usługa była świadczona.

Kod CPV

72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres świadczenia usług doradczych: od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne, dysponujące personelem
o niżej określonych kwalifikacjach:
a. wykształcenie wyższe kierunkowe. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jest on zobowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia potwierdzające posiadane wykształcenie.
b. min. 3 letnie doświadczenie zawodowe, w tym min. 2 lata doświadczenia
w świadczeniu usług informatycznych dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES)/Przedsiębiorstw Społecznych (PS), Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), Podmiotów Sfery Gospodarczej (PSG). Zamawiający wyznacza szczegółowe wykazanie i udokumentowanie spełnienia niniejszego warunku poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a także poprzez wskazanie na posiadanie przez Wykonawcę wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia zawodowego (zg. z załącznikiem nr 4 lub gdy składającym ofertę jest osoba prawna załącznika 5 do niniejszego zapytania). Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże i udowodni, iż w okresie ostatnich trzech lat licząc od terminu składania ofert świadczył usługi doradcze w danej dziedzinie, w tym min. przez dwa lata dla PES, PS, JST, PSG, w ramach umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jest on zobowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy zaświadczenia potwierdzające posiadane doświadczenie.
c. wystarczająca wiedza merytoryczna i umiejętności praktyczne z zakresu objętego usługą. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
d. uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jest on zobowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia.
e. znajomość specyfiki obszaru, o którym w mowa w pkt II, na którym realizowany jest projekt, ze szczególnym uwzględnieniem podziału administracyjnego, ilości
i rodzaju działających podmiotów ekonomii społecznej oraz innych instytucji pomocy i integracji społecznej i zawodowej, w tym publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
f. ponadto oferenci powinni posiadać umiejętność:
• rozpoznawania problemów/potrzeb organizacji klienta, w oparciu o nie przygotowania procesu wsparcia oraz przeprowadzenia oceny tego procesu,
• samodzielnego przeprowadzenia analizy potrzeb organizacji, dla której prowadzi proces wsparcia; w oparciu o tę analizę samodzielnie formułować cele procesu wsparcia oraz przygotować projekt procesu wsparcia,
• rozwiązywania trudnych sytuacji podczas procesu wsparcia w sposób konstruktywny dla procesu rozwiązywania problemu i uczenia się.
Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
2. Oferenci dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
3. Oferenci znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
4. Oferenci nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Wiedza i doświadczenie

1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne, dysponujące personelem o niżej określonych kwalifikacjach:
a. wykształcenie wyższe kierunkowe. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jest on zobowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia potwierdzające posiadane wykształcenie.
b. min. 3 letnie doświadczenie zawodowe, w tym min. 2 lata doświadczenia
w świadczeniu usług informatycznych dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES)/Przedsiębiorstw Społecznych (PS), Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), Podmiotów Sfery Gospodarczej (PSG). Zamawiający wyznacza szczegółowe wykazanie i udokumentowanie spełnienia niniejszego warunku poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a także poprzez wskazanie na posiadanie przez Wykonawcę wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia zawodowego (zg. z załącznikiem nr 4 lub gdy składającym ofertę jest osoba prawna załącznika 5 do niniejszego zapytania). Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże i udowodni, iż w okresie ostatnich trzech lat licząc od terminu składania ofert świadczył usługi doradcze w danej dziedzinie, w tym min. przez dwa lata dla PES, PS, JST, PSG, w ramach umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jest on zobowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy zaświadczenia potwierdzające posiadane doświadczenie.
c. wystarczająca wiedza merytoryczna i umiejętności praktyczne z zakresu objętego usługą. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
d. uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jest on zobowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia.
e. znajomość specyfiki obszaru, o którym w mowa w pkt II, na którym realizowany jest projekt, ze szczególnym uwzględnieniem podziału administracyjnego, ilości
i rodzaju działających podmiotów ekonomii społecznej oraz innych instytucji pomocy i integracji społecznej i zawodowej, w tym publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
f. ponadto oferenci powinni posiadać umiejętność:
• rozpoznawania problemów/potrzeb organizacji klienta, w oparciu o nie przygotowania procesu wsparcia oraz przeprowadzenia oceny tego procesu,
• samodzielnego przeprowadzenia analizy potrzeb organizacji, dla której prowadzi proces wsparcia; w oparciu o tę analizę samodzielnie formułować cele procesu wsparcia oraz przygotować projekt procesu wsparcia,
• rozwiązywania trudnych sytuacji podczas procesu wsparcia w sposób konstruktywny dla procesu rozwiązywania problemu i uczenia się.
Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.

Potencjał techniczny

Oferenci dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferenci dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferenci znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta, Oświadczenie, Życiorys zawodowy, Wykaz zrealizowanych zamównień

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy:

Oceniający przy ocenie ofert bierze pod uwagę 2 czynniki:

1. Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osoby bezpośrednio świadczącej usługę. Można przyznać max. 70 punktów, za wykazanie spełnienia warunków dotyczących wykształcenia i doświadczenia zawodowego tych osób:

1) wykształcenie dodatkowe (kwalifikacje) ponad wymagane minimum: dodatkowe wykształcenie wyższe, studia podyplomowe, certyfikaty profesjonalne, branżowe uprawnienia zawodowe), maksymalnie 15 pkt.

Wykonawca uzyska po 5 pkt za każde dodatkowe wykształcenie, studia podyplomowe, certyfikaty profesjonalne, branżowe uprawnienia zawodowe. W sytuacji, gdy Wykonawca nie przedstawi żadnych dodatkowych kwalifikacji otrzyma 0 punktów. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach niniejszego podkryterium wynosi 15 pkt, nawet gdy Wykonawca wykaże więcej kwalifikacji.

2) odbyte szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z ekonomią społeczną, potwierdzone certyfikatami, inne uprawnienia, osiągnięcia istotne przy realizacji działań opisanych w zakresie zadań dla tego stanowiska, maksymalnie 15 pkt.

Wykonawca uzyska po 5 pkt za każde odbyte szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z ekonomią społeczną. W sytuacji, gdy Wykonawca nie wykaże żadnych szkoleń otrzyma 0 punktów. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach niniejszego podkryterium wynosi 15 pkt, nawet gdy Wykonawca wykaże więcej szkoleń.


3) doświadczenie w realizacji usług informatycznych na rzecz PES i/lub PS maksymalnie 20 pkt.

Wykonawca uzyska po 5 pkt za każdą usługę wykonaną na rzecz PES, PS. W sytuacji, gdy Wykonawca nie wykaże żadnych otrzyma 0 punktów. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach niniejszego podkryterium wynosi 20 pkt, nawet gdy Wykonawca wykaże więcej usług.

4) doświadczenie w realizacji usług informatycznych na rzecz JST i/lub PSG, maksymalnie 20 pkt.

Wykonawca uzyska po 5 pkt za każdą usługę wykonaną na rzecz JST lub PSG. W sytuacji, gdy Wykonawca nie wykaże żadnych otrzyma 0 punktów. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach niniejszego podkryterium wynosi 5 pkt, nawet gdy Wykonawca wykaże więcej usług.

Ocena w zakresie nin. kryterium zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w dokumencie „CV - Życiorys Zawodowy” który należy załączyć do oferty. Wzór dokumentu stanowi załącznik nr 4.

2. Cenę, za która można przyznać maks. 30 punktów. Najwięcej punktów zostanie przyznane ofercie tego wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
W ramach oceny tego kryterium cena brutto Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 30 pkt.

Zamawiający oceni oferty wg. następującego wzoru:
Najniższa oferowana cena brutto
-------------------------------------------------- x 30 = punktacja ceny oferty.
Cena badanej oferty brutto max. – 30 pkt.

Wybrana zostanie oferta tego wykonawcy, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

Realizator projektu odrzuci Ofertę jeżeli będzie ona zawierała cenę brutto wyższą niż kwota, którą dysponuje Realizator projektu na realizację usługi. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Realizatorowi projektu.

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE WSPARCIE SPOŁECZNE "JA-TY-MY"

Adres

Piotrkowska 17

90-406 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

796141440

NIP

7251872735

Tytuł projektu

OWES - wsparcie ekonomii społecznej

Numer projektu

RPLD.09.03.01-10-0003/15-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SW IT Solutions Sp. z o.o. Sp.K., ul. Gliniana 29/31, 91-336 Łódź
data i godzina wpływu: 28.09.2017 r. godzina 15:10
Przyznano: 80,77 pkt
Cena: 1193,10 zł
Liczba wyświetleń: 440