Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe: Urządzenie do obróbki mechanicznej

Data publikacji: 22.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-10-2017

Numer ogłoszenia

1057498

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy dostarczyć na adres AC Spółka Akcyjna, ul. 42 Pułku Piechoty 50,
15-181 Białystok lub e-mailem na adres dariusz.kawalko@ac.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dariusz.kawalko@ac.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

dariusz.balakier@ac.com.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Urządzenie do obróbki mechanicznej detali do wtryskiwacza gazowego oraz reduktora ze zintegrowanym elektrozaworem.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Urządzenie do obróbki mechanicznej będzie wykorzystywane do obróbki mechanicznej pozwalającej nadać końcową funkcjonalność prototypom detali do instalacji gazowej z elementami telemetrii.

Przedmiot zamówienia

Urządzenie do obróbki mechanicznej detali do wtryskiwacza gazowego oraz reduktora ze zintegrowanym elektrozaworem musi spełniać następujące parametry techniczne:
- maksymalna średnica toczenia górny/dolny rewolwer (mm) - 200/200
- średnica robocza pręta - min 60mm
- ilość wrzecion – 2
- moc wrzecion (S1 - const.) - min 10kW
- ilość rewolwerów z osią Y – min 2
- prędkość obrotowa wrzeciona głównego obr/min - min 3500
- prędkość obrotowa przeciwwrzeciona obr/min - min 4000
- przepłukiwanie chłodziwem przeciwwrzeciona
- odbiór detali chwytakiem z przeciwwrzeciona
- dysze chłodziwa i powietrza dla obu wrzecion
- sumaryczna ilość gniazd roboczych na rewolwerach - min 24
- ilość gniazd roboczych z możliwością założenia oprawki napędzanej - min 24
- moc silnika narzędzi napędzanych (S1 - const.) - min 4 kW
- prędkość narzędzi napędzanych obr/min - minimum 4500
- robot załadunkowo-rozładunkowy
- maksymalny wymiar detalu:
• średnica (mm) – 130
• długość (mm) – 100
• waga (kg) – 5x2
- uchwyt robota na dwa detale
- paletowy magazyn na detale
- palety na detale – min 12
- automatyczne ustawianie palet do robota załadunkowego
- funkcja gwintowania na sztywno dla wrzecion
- potwierdzenie poprawnego zamocowania detalu na przeciwwrzecionie
- potwierdzenie zaciśnięcia detalu dla obu wrzecion
- sonda narzędziowa
- taśmowy transporter wiór
- przygotowanie do pracy z podajnikiem pręta
- pompa chłodziwa
- przygotowanie do pracy z odciągiem mgły olejowej (150mm)
- wyposażenie maszyny w uchwyty oraz mocowanie (detal zadaniowy) – specyfikacja techniczna będzie przekazana po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności.

Przedmiot zamówienia musi być objęty co najmniej 24-miesięcznym okresem gwarancyjnym. Wraz z ofertą powinna zostać przedstawiona deklaracja zgodności ofertowanego urządzenia.
Oferta powinna zawierać cenę urządzenia wraz z wyodrębnionymi kosztami jego dostawy
do siedziby zamawiającego.

Kod CPV

42621100-6

Nazwa kodu CPV

Tokarki sterowane komputerowo

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy przedmiotu zamówienia do AC Spółka Akcyjna najpóźniej do 32 tygodni od momentu złożenia zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Specyfikacja wymagań AC S.A. dla parametrów technicznych – 100%
2. Przy spełnionych warunkach specyfikacji technicznej kolejnym kryterium wyboru jest:
- cena – 85% (0 – 85 punktów), obliczane wg następującego wzoru:
KC – kryterium ceny
Cmin. – najniższa cena wśród rozpatrywanych ofert
Coferty – cena w aktualnie analizowanej ofercie
KC = Cmin. / Coferty x 85 pkt
- atrakcyjność oferty – 13% (0 – 13 punktów)
• bezpłatne wymagane przeglądy w okresie gwarancji w cenie urządzenia – 3%
• dostawa urządzenia do siedziby Zamawiającego po stronie dostawcy – 2%
• czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii nie dłuższy niż 48h – 4%
• dostępność części zamiennych (eksploatacyjnych, wykonawczych) poniżej 7 dni – 4%
- aspekt środowiskowy – 2% (0 – 2 punktów)
• energooszczędność – 2%

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AC SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

42 Pułku Piechoty 50

15-181 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

857438100

Fax

856539383

NIP

9661319418

Tytuł projektu

Rozwój Centrum B+R innowacyjnych technologii w AC S.A.

Numer projektu

RPPD.01.02.01-20-0065/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

DEMATEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
RUDOLFA DIESLA 15, 32-005 NIEPOŁOMICE, Powiat WIELICKI, Województwo MAŁOPOLSKIE
Data wpłynięcia oferty - 05.10.2017 r.
Cena oferty: 315 300 EUR
Ostateczna cena osiągnięta w wyniku negocjacji: 299 500 EUR

Beneficjent informuje, iż umowa zakupu z wykonawcą z dn. 31.10.2017 z dniem 10.05.2018 r została rozwiązana.
Liczba wyświetleń: 536