Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w obszarze objętym projektem budowlanym i wykonawczym dla zadania realizowanego w ramach inwestycji pn. „Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (etap II)” (EFRR) / „Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia (etap II, 2018-2019)” (NFRZK)

Data publikacji: 21.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-10-2017

Numer ogłoszenia

1057278

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Składanie ofert:
1. Ofertę należy dostarczyć na adres: Opactwo Ojców Cystersów w Krakowie-Mogile, 31-979 Kraków, ul. Klasztorna 11, na furtę klasztorną, w godz. 8.00-15.00.
2. Termin złożenia oferty do siedziby Zamawiającego upływa w dniu 10 października 2017 r.
do godz. 14:30. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki.
Otwarcie ofert:
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 października 2017 r. o godz. 15:00 w Opactwie Ojców Cystersów w Krakowie-Mogile, 31-979 Kraków, ul. Klasztorna 11, w sali rozmównicy.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert nastąpi ogłoszenie kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na wykonanie zamówienia.
3. Otwarcie ofert jest publiczne i jawne.
4. Na potwierdzenie publicznego otwarcia ofert zostanie sporządzona lista osób w nim uczestniczących.
5. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i okresu gwarancji zawarte w ofertach.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Dokumenty stanowiące ofertę:
— Formularz ofertowy (zał. nr 6 do RKO);
— Kosztorys ofertowy;
— Wykaz zrealizowanych robót budowlanych (zgodnie z zał. nr 7 do RKO);
— Wykaz osób skierowanych do wykonania zamówienia (zgodnie z zał. nr 8 do RKO);
— Harmonogram rzeczowo-finansowy (zgodnie z zał. nr 9 do RKO);
— Oświadczenie o braku powiązań (zgodnie z zał. nr 10 do RKO);
— Oświadczenie o posiadanych środkach lub zdolności kredytowej;
— Polisa ubezpieczeniowa;
— Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z zał. nr 12 do RKO);
— Pozostałe dowody wiarygodności i wystarczających kwalifikacji dopuszczające Wykonawcę do udziału w przetargu (Rozdział V RKO).
2. Przygotowanie oferty:
1) Wykonawca składa ofertę, według wzoru formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 6 do RKO.
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3) Oferta oraz wszystkie wymagane oświadczenia i zestawienia składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4) Wraz z ofertą należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty.
5) Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według następującego wzoru:
a) - OFERTA na: <<Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w obszarze objętym projektem budowlanym i wykonawczym dla zadania realizowanego. w ramach inwestycji pn. „Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (etap II)” (EFRR) / „Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia (etap II, 2018-2019)” (NFRZK)>>.
b) - Nie otwierać przed dniem: 10 października 2017 r. do godz. 14:30
c) - Nazwa i adres Wykonawcy.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Informacje w tym zakresie (ze względu na limit znaków) znajdują się w załączonym Regulaminie Konkursu Ofert (dalej jako: „RKO”) .

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW OŚWIADCZEŃ.
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim.
2. Pozostałe oświadczenia, wnioski, informacje i zawiadomienia w niniejszym postępowaniu Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: muzeum.mogila@gmail.com

Pozostałe informacje w tym zakresie (ze względu na limit znaków) znajdują się w załączonym RKO.

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
 O. Mateusz Mariusz Kawa OCist tel. 601 405 458
 Arch. Małgorzata Leonowicz tel. 695 602 550

Adres poczty elektronicznej: muzeum.mogila@gmail.com
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.mogila.cystersi.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

1. O. Mateusz Mariusz Kawa OCist, 2. Arch. Małgorzata Leonowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

O. Mateusz Mariusz Kawa OCist tel. 601 405 458, Arch. Małgorzata Leonowicz tel. 695 602 550

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Klasztor wraz z otoczeniem wpisany jest aktualnie do Rejestru Zabytków Województwa Małopolskiego pod nr A-1277/M wpisem z dn. 04 listopada 2014 r.

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w obszarze objętym projektem budowlanym i wykonawczym dla zadania realizowanego w ramach inwestycji nazwanej na wstępie.

3. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania obowiązków szczegółowo opisanych w treści wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

4. Zakres robót budowlanych Inwestycji przeznaczonych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia:

PRACE W OBRĘBIE BIBLIOTEKI
PRACE W OBRĘBIE MUZEUM
PRACE W OBRĘBIE DZIEDZIŃCA POŁUDNIOWEGO, CZĘŚĆ ZACHODNIA
PRACE W OBRĘBIE OGRODU OPACKIEGO
PRACE W OBRĘBIE DZIEDZIŃCA POŁUDNIOWEGO, CZĘŚĆ WSCHODNIA

Szczegółowy zakres robót (ze względu na limit znaków) znajduje się w załączonym Regulaminie Konkursu Ofert (RKO) oraz dokumentacji zamieszczonej pod aktywnym linkiem : http://www.skozk.pl/NFRZK-P-9-10-10-2017.html

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Pod poniższym aktywnym linkiem znajduje się dokumentacja dot. niniejszego przedmiotu zamówienia, tj: Projekt budowlany (wyciąg), Projekt wykonawczy (wyciąg), Przedmiar robót, Program prac konserwatorskich, Wzór umowy;
http://www.skozk.pl/NFRZK-P-9-10-10-2017.html

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Klasztor wraz z otoczeniem wpisany jest aktualnie do Rejestru Zabytków Województwa Małopolskiego pod nr A-1277/M wpisem z dn. 04 listopada 2014 r.

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w obszarze objętym projektem budowlanym i wykonawczym dla zadania realizowanego w ramach inwestycji nazwanej na wstępie.

3. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania obowiązków szczegółowo opisanych w treści wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

4. Zakres robót budowlanych Inwestycji przeznaczonych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia:

-PRACE W OBRĘBIE BIBLIOTEKI
-PRACE W OBRĘBIE MUZEUM
-PRACE W OBRĘBIE DZIEDZIŃCA POŁUDNIOWEGO, CZĘŚĆ ZACHODNIA
-PRACE W OBRĘBIE OGRODU OPACKIEGO
-PRACE W OBRĘBIE DZIEDZIŃCA POŁUDNIOWEGO, CZĘŚĆ WSCHODNIA

Szczegółowy zakres robót (ze względu na limit znaków) znajduje się w załączonym Regulaminie Konkursu Ofert (RKO) oraz dokumentacji zamieszczonej pod aktywnym linkiem : http://www.skozk.pl/NFRZK-P-9-10-10-2017.html

Przedmiot zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Klasztor wraz z otoczeniem wpisany jest aktualnie do Rejestru Zabytków Województwa Małopolskiego pod nr A-1277/M wpisem z dn. 04 listopada 2014 r.

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w obszarze objętym projektem budowlanym i wykonawczym dla zadania realizowanego w ramach inwestycji nazwanej na wstępie.

3. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania obowiązków szczegółowo opisanych w treści wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

4. Zakres robót budowlanych Inwestycji przeznaczonych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia:

-PRACE W OBRĘBIE BIBLIOTEKI
-PRACE W OBRĘBIE MUZEUM
-PRACE W OBRĘBIE DZIEDZIŃCA POŁUDNIOWEGO, CZĘŚĆ ZACHODNIA
-PRACE W OBRĘBIE OGRODU OPACKIEGO
-PRACE W OBRĘBIE DZIEDZIŃCA POŁUDNIOWEGO, CZĘŚĆ WSCHODNIA

Szczegółowy zakres robót (ze względu na limit znaków) znajduje się w załączonym Regulaminie Konkursu Ofert (RKO) oraz dokumentacji zamieszczonej pod aktywnym linkiem : http://www.skozk.pl/NFRZK-P-9-10-10-2017.html

Kod CPV

45210000-2

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budynków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

5. Kod CPV:
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45112500-0 Usuwanie gleby
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45453100-8 Roboty renowacyjne
77315000-1 Usługi w zakresie siewu
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten
44482000-2 Urządzenia przeciwpożarowe

W zakresie prac budowlano-konserwatorskich szczegółowy zakres robót określony jest w dokumentacji projektowej sporządzonej przez biuro projektowe „LEONOWICZ ARCHITEKCI. ul. Kujawska 1/43, 30–042 Kraków, składającej się z trzech tomów:

TOM 1. PROJEKT BUDOWLANY
TOM 2. PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ PARTERU PRZEORATU I PAŁACU OPATA W OPACTWIE CYSTERSÓW W MOGILE Z PRZYSTOSOWANIEM DO FUNKCJI BIBLIOTEKI KLASZTORNEJ Z CZYTELNIĄ.
TOM 3. WYCIĄG Z PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU I PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ PARTERU PRZEORATU I PAŁACU OPATA W OPACTWIE CYSTERSÓW W MOGILE Z PRZYSTOSOWANIEM DO FUNKCJI BIBLIOTEKI KLASZTORNEJ Z CZYTELNIĄ.

Przedmiary robót i kosztorysy wykonane zostały przez Janusza Pieczarkowskiego (kosztorysant upr. ZDZ 23/61-002/1986, SKB 2009/764).
Uwaga! Występujący w przedmiarze robót zakres rzeczowy oraz podane ilości robót mają charakter orientacyjny.

Wyciąg z dokumentacji projektowej wskazanej powyżej oraz z przedmiaru robót wskazanego powyżej, w zakresie obejmującym realizację zadania objętego niniejszym zamówieniem stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu.

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia - od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia robót budowlanych, ale nie później niż do dnia 30 czerwca 2019 r. oraz w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane nie krótszym niż 60 miesięcy od daty odbioru końcowego.
Zamawiający zastrzega możliwość wstrzymania prac budowlanych i zabezpieczenia terenu budowy w okresie świąt kościelnych, a także na czas uroczystości odpustowych związanych z obchodami święta Podwyższenia Krzyża Świętego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące minimalne warunki:
a) Spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1446, z późn. zm., dalej jako: „ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”).

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące minimalne warunki:

c) Wykazują się zdolnością zawodową, w tym posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponuje co najmniej:
1. jedną osobą mającą pełnić funkcję koordynatora – kierownika prac w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, posiadającą co najmniej:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;
- doświadczenie w pełnieniu co najmniej trzykrotnie funkcji kierowniczych przy budowie lub remoncie obiektów zabytkowych o kubaturze wewnętrznej min. 1000m3 – w ramach ww. specjalności;
- wpis do rejestru właściwej izby samorządu zawodowego oraz aktualne wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ze wskazaniem jego okresu ważności;
- kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
2. jedną osobą mającą pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą co najmniej:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych;
- doświadczenie w pełnieniu co najmniej trzykrotnie funkcji kierowniczych przy budowie lub remoncie obiektów – w zakresie ww. specjalności;
- wpis do rejestru właściwej izby samorządu zawodowego oraz aktualne wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ze wskazaniem jego okresu ważności;
3. jedną osobą mającą pełnić funkcję kierownika robót w zakresie instalacji sieci elektrycznych, posiadającą co najmniej:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
- doświadczenie w pełnieniu co najmniej trzykrotnie funkcji kierowniczych przy budowie lub remoncie obiektów – w zakresie ww. specjalności;
- wpis do rejestru właściwej izby samorządu zawodowego oraz aktualne wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ze wskazaniem jego okresu ważności;
4. jedną osobą mającą pełnić funkcję kierownika robót drogowych, posiadającą co najmniej:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;
- doświadczenie w pełnieniu co najmniej trzykrotnie funkcji kierowniczych przy budowie lub remoncie obiektów – w zakresie ww. specjalności;
5. dwoma osobami posiadającymi doświadczenie polegające co najmniej na trzykrotnym wykonywaniu prac murarskich i konserwatorskich przy zabytkowych murach i sklepieniach ceglanych (lub ceglano-kamiennych), przy czym wykazanie się większą ilością osób o takich kwalifikacjach będzie oceniane w kryterium doświadczenia;
6. jedną osobą mającą pełnić funkcję kierownika prac konserwatorskich, posiadającą co najmniej:
- kwalifikacje, o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami;
- doświadczenie w pełnieniu co najmniej trzykrotnie funkcji kierownika prac konserwatorskich;
7. jedną osobą mającą pełnić funkcję nadzoru archeologicznego i prowadzenia badań archeologicznych, posiadającą co najmniej:
- kwalifikacje, o których mowa w art. 37e ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
- doświadczenie w prowadzeniu co najmniej trzykrotnie badań archeologicznych obiektu romańskiego lub gotyckiego;
8. jedną osobą mającą prowadzić badania architektoniczne, posiadającą co najmniej:
- kwalifikacje, o których mowa w art. 37d ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami;
- doświadczenie w prowadzeniu co najmniej trzykrotnie badań architektonicznych w tym doświadczenie przy prowadzeniu badań architektonicznych obiektów romańskich lub gotyckich;
UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wskazanych powyżej funkcji.

Potencjał techniczny

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące minimalne warunki:

b) Wykazują się zdolnością techniczną. Wykonawca spełni warunek udziału w postepowaniu jeżeli wykaże się:
- Należytym wykonaniem co najmniej 1 (jednego) przedsięwzięcia o podobnym charakterze (przebudowa ceglanego lub ceglano-kamiennego budynku wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków i prowadzonego pod nadzorem Konserwatora Zabytków) w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, na kwotę min. 500 tys. zł.;
- Należytym wykonaniem co najmniej 1 (jednego) przedsięwzięcia polegającego na remoncie budynku użyteczności publicznej, wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, na kwotę min. 500 tys. zł.;
- Należytym wykonaniem co najmniej 1 (jednego) przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ceglano-kamiennego budynku wpisanego do rejestru zabytków lub położonego na terenie wpisanym do rejestru zabytków, w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert. Przedsięwzięcie powinno obejmować prace konserwatorskie przy średniowiecznych wątkach ceglanych i kamiennych wykonywane pod nadzorem Konserwatora Zabytków. Dopuszcza się by wymieniony zakres realizowany był w kilku przedsięwzięciach, przy czym łączna wartość zamówień musi wynosić min. 200 tys. zł, a pojedynczych nie mniej niż 50.000 zł.;
- Należytym wykonaniem co najmniej 1 (jednego) przedsięwzięcia polegającego na przebudowie instalacji podziemnych wraz z wykonaniem podbudów i nawierzchni kamiennych na terenie wpisanym do rejestru zabytków, w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, na kwotę min. 500 tys. zł.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące minimalne warunki:

d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
e) Posiadają opłacone ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w kwocie nie niższej niż 3.000.000 zł.

Dodatkowe warunki

UWAGI DOTYCZĄCE FORMY SKŁADANYCH DOKUMENTÓW
1. Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
2. Gdy przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
3. Wykonawcy, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, będą wzywani przez Zamawiającego do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający będzie wzywał także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i wymagań określonych przez Zamawiającego.
4. Wykonawcy zobowiązani są wskazać w treści oferty firmy i adresy podwykonawców, którzy będą brali udział w wykonaniu zamówienia.

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z wymogami określonymi w RKO.
2. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę w oparciu o wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do Regulaminu.
3. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy, Wykonawca jest zobowiązany stawić się w ww. miejscu i terminie.
4. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do uzyskania ubezpieczenia Wszelkich Ryzyk Budowy i Montażu (CAR/EAR). Postanowienia polisy powinny przewidywać możliwość przeniesienia uprawnień z polisy na Zamawiającego.

Realizacja zamówienia musi być zgodna z uzyskanymi pozwoleniami konserwatorskimi i budowlanymi (wszystkie pozwolenia są ostateczne i wykonalne):

MUZEUM
1) Pozwolenie nr 106/14 Miejsk. Konserw. Zab. na prowadzenie badań archeol. związ. z adaptacją pomieszczeń pałacu opackiego oraz suteren przeoratu Opactwa Cystersów na cele muzealne (2014);
2) Pozwolenie nr 218/14 Miejsk. Konserw. Zab. na prowadz. badań konserwat. i badań architekt. (2014);
3) Postanowienie Miejskiego Konserwatora Zabytków zatwierdzające jako kierunkową dokumentację pn. Projekt Rewaloryzacji Zieleni wraz z inwent. i gosp. zielenią w obrębie dawn. ogrodu opackiego i dziedzińca połudn. (2014);
4) Protokół z przeprowadz. narady koord. w siedzibie UMK Wydz. Geodezji w zakresie usytuowania projekt. sieci uzbrojenia terenu (2014);
5) Odpowiedź Biura Planowania Przestrzennego UMK potwierdz. możliwość prowadzenia prac geol. (2015)
6) Pozwolenie nr 28/15 Miejskiego Konserwatora Zab. na prowadzenie prac konserw. oraz robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zab. (2015);
7) Decyzja nr 29/15 Małop. Wojew. Konserw. Zab.: zgoda na zmianę terminu wykonania badań archeol. (2015);
8) Pozwolenie na budowę – decyzja nr 535/2015 (2015).

BIBLIOTEKA
1) Pozwolenie nr 259/13 Miejsk. Konserw. Zab. na prowadzenie prac konserw. oraz robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zab. (2013);
2) Pozwolenie na budowę - decyzja nr 1790/2013 (2013).

W przypadku konieczności przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę wyłonionego w ramach niniejszego postępowania od wykonawcy wykonującego roboty objęte odrębnym zamówieniem na Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w obszarze objętym projektem budowlanym i wykonawczym dla zadania realizowanego w 2017 r w ramach inwestycji pn. „Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (etap I) 2017r (EFRR)” / „Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia – zadanie 2017 – budowa systemu osuszania ścian zewnętrznych oraz prace rozbiórkowe i konstrukcyjne wewnątrz budynku (NFRZK)” – Zamawiający dokona rozliczenia i protokolarnego odbioru prac wykonanych przez wykonawcę opuszczającego teren budowy, a następnie przekaże teren budowy Wykonawcy wyłonionemu w ramach niniejszego postępowania.

Wraz z przejęciem terenu budowy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi i konserwatorskimi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych, za wszelkie szkody wynikłe na skutek prowadzonych robót.

INFORMACJA O ISTOTNYCH POSTANOWIENIACH
Zamawiający wskazuje, że wzór umowy stanowiący załącznik do RKO zawiera istotne postanowienia umowne w szczególności w przedmiocie:
1. Kary umowne
2. Zasady zmian osób uczestniczących w realizacji zamówienia wskazanych w treści oferty
3. Zasady zmian podwykonawcy/ów wskazanych w treści oferty
4. Bezgotówkowy sposób regulowania należności
5. Termin i zasady udzielanej gwarancji i rękojmi

DODATKOWE POSTANOWIENIA
1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub zamknięcia postępowania bez wyboru oferty. W żadnym z tych przypadków Zamawiający nie zwraca oferentom kosztów udziału w postępowaniu.
2. W przypadku, gdy kwota najkorzystniejszej oferty będzie wyższa od kwoty przeznaczonej na realizację Zamówienia Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru oferty z tej przyczyny lub negocjacji ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczególności Zamawiający, dopuszcza:
1) zmianę terminu realizacji Umowy w następujących przypadkach:
a) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności takimi jak: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, odkrycia w trakcie robót budowlanych niewypałów i niewybuchów, odkrycia w trakcie robót budowlanych obiektów podziemnych wymagające wcześniejszej rozbiórki lub usunięcia, odkrycia przedmiotu względem którego powstanie przypuszczenie, że jest on zabytkiem, co oznaczać będzie konieczność wstrzymania robót lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie został zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska, stwierdzenia innego usytuowania obiektów podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niż wynikające z ewidencji geodezyjnej, co będzie wymagało odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robót,
b) będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności takich jak: nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, wstrzymanie robót przez Zamawiającego, konieczność dokonania zmian w dokumentacji projektowej,
c) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,
d) czasu działania instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje administracyjne w sytuacji zaistnienia konieczności uzyskania ww. stanowisk organów dla należytego wykonania zamówienia,
e) konieczności wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem dodatkowym, których wykonanie jest niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego, skutkujące zmianą zakresu robót i/lub przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Roboty objęte zamówieniem dodatkowym będą zlecane po zawarciu z Wykonawcą odrębnej umowy o zamówienie dodatkowe. Udzielenie zamówienia dodatkowego musi być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności,
f) konieczności wykonania robót zamiennych. Roboty zamienne:
- polegają na tym, że Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia podstawowego w sposób odmienny od określonego w umowie,
- nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy,
- konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi między innymi w sytuacji, gdy:
(i) materiały budowlane, osprzęt lub urządzenia przewidziane do wykonania zamówienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie mogą być użyte przy realizacji przedmiotu zamówienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastąpienia innymi lub lepszymi,
(ii) w trakcie wykonania Przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego,
(iii) w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania przedmiotu zamówienia (np. Polska Norma),
(iv) w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia wystąpiła konieczność zmiany technologii wykonania robót.
Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonywania przedmiotu zamówienia, w sposób należyty, nie dłużej jednak, niż o czas trwania okoliczności wymienionych w pkt. 1 powyżej. Zmiany te będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie Przedmiotu zamówienia do użytkowania.
2) rezygnację przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu zamówienia, jeżeli:
a) zrealizowanie Przedmiotu zamówienia w całości nie będzie możliwe w przewidywanym terminie,
b) zrealizowanie Przedmiotu zamówienia w całości nie będzie możliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek zmiany przepisów prawnych np. p. poż., bhp, norm technicznych,
c) nastąpiła zmiana technologii, sposobu wykonania robót, liczba lub asortyment dostarczonych urządzeń.
W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy pracami i robotami.
3) powierzenie Wykonawcy dodatkowych robót budowlanych lub konserwatorskich nieobjętych zamówieniem podstawowym i niezmieniających charakteru niniejszej Umowy, na zasadach wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 lub aktach równoważnych, a w szczególności gdy:
a) zmiana Umowy będzie dotyczyć realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
b) łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% warto ci zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w Rozdziale V RKO, należy przedłożyć:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej, niż w okresie 10 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
- wg. Wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu.
b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi, pełnienie funkcji nadzoru prac konserwatorskich i archeologicznych oraz prowadzenie badań wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- wg. Wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu, przy czym wraz z wykazem należy zamieścić dokumenty potwierdzające zdolność zawodową, wiedzę i doświadczenie osób objętych wykazem, wymaganą zgodnie z treścią Rozdziału V pkt. 1 lit. c.
3. Zaświadczenie o posiadanych środkach lub zdolności kredytowej w kwocie nie niższej niż 2.000.000 zł.
4. Opłacona polisa ubezpieczeniowa OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w kwocie nie niższej niż 3.000.000 zł.

DOKUMENTY STANOWIĄCE OFERTĘ:
— Formularz ofertowy (zał. nr 6 do RKO);
— Kosztorys ofertowy;
— Wykaz zrealizowanych robót budowlanych (zgodnie z zał. nr 7 do RKO);
— Wykaz osób skierowanych do wykonania zamówienia (zgodnie z zał. nr 8 do RKO);
— Harmonogram rzeczowo-finansowy (zgodnie z zał. nr 9 do RKO);
— Oświadczenie o braku powiązań (zgodnie z zał. nr 10 do RKO);
— Oświadczenie o posiadanych środkach lub zdolności kredytowej;
— Polisa ubezpieczeniowa;
— Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z zał. nr 12 do RKO);
— Pozostałe dowody wiarygodności i wystarczających kwalifikacji dopuszczające Wykonawcę do udziału w przetargu (Rozdział V RKO).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty posługiwać się będzie następującymi kryteriami:
1. Cena ofertowa brutto z wagą 60%.
Zastosowany wzór do obliczenia punktowego:
Wci = (Cmin / Ci) x 100 x 0,6
gdzie:
Wci - ilość punktów w kryterium cena rozpatrywanej oferty,
Cmin - cena najtańszej oferty,
Ci - cena rozpatrywanej oferty,
Maksymalna ilość punktów w kryterium cena - 60 pkt.

2. Jakość zespołu z wagą 40%:
W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna punkty za jakość (doświadczenie) członków zespołu przeznaczonego do wykonania zamówienia, kluczowych z punktu widzenia charakteru zamówienia. Oceniane doświadczenie odnosi się do najistotniejszych elementów zamówienia.
Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za posiadane doświadczenie wskazane w „wykazie osób” składanym wraz z ofertą.
Zamawiający będzie oceniał doświadczenie, jakie posiada zespół wskazany przez Wykonawców do pełnienia funkcji wykonania prac:
1) kierownik w branży konstrukcyjno-budowlanej;
2) kierownik robót w branży instalacyjnej;
3) Kierownik robót w zakresie instalacji sieci elektrycznych;
4) kierownik robót drogowych;
5) osoby posiadające doświadczenie w pracach murarskich i konserwatorskich przy zabytkowych murach i sklepieniach ceglanych (lub ceglano-kamiennych);
6) kierownik prac konserwatorskich;
7) osoba prowadząca nadzór archeologiczny;
8) osoba prowadząca badania architektoniczne.
Oceniane będzie doświadczenie osób, o których mowa powyżej w ppkt 1)-8) polegające na pełnieniu wskazanych funkcji w ramach prac przy obiektach zabytkowych.
Wykonawcy zobowiązani są wskazać w treści wykazu osób, okresy świadczenia usług przez poszczególne osoby w miesiącach, ze wskazaniem nazwy podmiotu zlecającego wykonanie ww. usług, nazwy inwestycji.
Zamawiający przyzna punkty oddzielnie dla każdej kategorii osób wymienionych odpowiednio w ppkt 1)-8) powyżej. Punkty zostaną przyznane według następującego wzoru:
Ad 1)
Pkk = (Db/Dn x 100 x W)/8
Ze względu na limit znaków pełny opis sposobu liczenia znajduje się w załączonym RKO.

Ad 2)
Pki = (Db/Dn x 100 x W)/8
Ze względu na limit znaków pełny opis sposobu liczenia znajduje się w załączonym RKO.

Ad 3)
Pke = (Db/Dn x 100 x W)/8
Ze względu na limit znaków pełny opis sposobu liczenia znajduje się w załączonym RKO.


Ad 4)
Pkd = (Db/Dn x 100 x W)/8
Ze względu na limit znaków pełny opis sposobu liczenia znajduje się w załączonym RKO.

Ad 5) Punkty za jakość zespołu murarskiego zostaną przyznane na podstawie porównania ilości osób w zespole posiadających wymagane doświadczenie, opisane w Rozdziale V pkt. 1 lit. c. ppkt. 4)

Pm = (Db/Dn x 100 x W)/8
Ze względu na limit znaków pełny opis sposobu liczenia znajduje się w załączonym RKO.

Ad 6)
Pkpk = (Db/Dn x 100 x W)/8
Ze względu na limit znaków pełny opis sposobu liczenia znajduje się w załączonym RKO.

Ad 7)
Pna = (Db/Dn x 100 x W)/8
Ze względu na limit znaków pełny opis sposobu liczenia znajduje się w załączonym RKO.

Ad 8)
Pba = (Db/Dn x 100 x W)/8
Ze względu na limit znaków pełny opis sposobu liczenia znajduje się w załączonym RKO.

Wdi – tj. suma punktów w tej kategorii zostanie wyliczona według następującego wzoru:
Wdi= Pkk+ Pki+ Pke + Pkd + Pm+ Pkpk+ Pna+ Pba

Maksymalna ilość punktów w kryterium doświadczenie - 40 pkt

3. Ocena łączna: Wi = Wci + Wdi
gdzie:
Wi - ilość punktów w ocenie łącznej,
Wci - ilość punktów w kryterium cena rozpatrywanej oferty,
Wdi - ilość punktów w kryterium jakość zespołu,
Maksymalna łączna ilość punktów – 100 pkt.
4. Sposób oceny
Oferty będą oceniana punktowo w skali 0-100 pkt. z zastosowaniem powyższego wzoru. Oferta z największą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru zgodnie z ustalonymi kryteriami oceny.

Wykluczenia

WYKLUCZENIA
W celu uniknięciu konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji.
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku zaistnienia którejkolwiek z ww. okoliczności, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta nie będzie brana pod uwagę

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OPACTWO OJCÓW CYSTERSÓW W KRAKOWIE-MOGILE

Adres

Klasztorna 11

31-979 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

12/6442331

Fax

12 / 6441045

NIP

6781312877

Tytuł projektu

Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile

Numer projektu

RPMP.06.01.01-12-0089/16-00

Inne źródła finansowania

Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego:
 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i Opieka nad zabytkami;
 ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, w ramach Projektów Kluczowych wybranych przez SKOZK (promesa nr 9);
stąd Zamawiającego obowiązują zasady wyboru wykonawcy opisane w :
 Umowie o dofinansowanie ze środków EFRR;
 Umowie o dofinansowanie ze środków NFRZK.
Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1579, ze zm., dalej jako: „ustawa PZP”) na gruncie art. 3 ust. 1 ustawy PZP, lecz ze względu na wartość przedmiotu zamówienia stosował będzie tryb konkurencyjny.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, zgodnie z niniejszym Regulaminem Konkursu Ofert (dalej jako: „RKO”) - w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający - Opactwo Ojców Cystersów w Krakowie-Mogile – informuje, że postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie zadania pn.: <<Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w obszarze objętym projektem budowlanym i wykonawczym dla zadania realizowanego w ramach inwestycji pn. „Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (etap II)” (EFRR) / „Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia (etap II, 2018-2019)” (NFRZK)>>”, numer ogłoszenia: 1057278, prowadzone w trybie konkurencyjnym, zostało zamknięte bez wyboru oferty – stosownie do Rozdziału XVI, pkt. 2 Regulaminu Konkursu Ofert – jako że ceny wskazane przez wykonawców w złożonych ofertach znacznie przewyższają kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, a Zamawiający nie jest w stanie dokonać zwiększenia tej kwoty do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty.
Liczba wyświetleń: 677